Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Núm. 12709
Aprovació definitiva del reglament de la comissió interdepartamental de política lingüística

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple del Consell de Mallorca, en sessió de dia 14 d'octubre de 2021 , va aprovar inicialment el Reglament de la Comissió Interdepartamental de Política Lingüística del Consell Insular de Mallorca

L'expedient es va sotmetre a informació pública, mitjançant la inserció de l'anunci corresponent en el BOIB núm 144, de dia 21 d'octubre de 2021, i en el tauler d'edictes des del 18 d'octubre de 2021 fins el 18 de novembre de 2021, durant el termini de trenta dies, perquè totes les persones que hi estiguessin interessades el poguessin examinar i poguessin formular-hi les reclamacions i els suggeriments pertinents.

Durant aquest termini no s'hi va presentar cap al·legació, per la qual cosa d'acord amb l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, s'entén definitivament aprovat. Es va ordenar la publicació íntegra del texte en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de publicar aquest acord. Tot això, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant l'anterior, podeu exercitar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu pertinent.

REGLAMENT

 

Acord de creació i Reglament de la Comissió Interdepartamental de Política Lingüística del Consell Insular de Mallorca

Antecedents

La Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística a les Illes Balears, i el Reglament de regulació de l'ús de la llengua catalana dins l'àmbit de competència del Consell Insular de Mallorca (BOCAIB núm. 69, de 6 de juny de 1989; correcció d'errades BOCAIB núm. 86, de 15 de juliol de 1989), encarrega a la Direcció Insular de Política Lingüística (hereva de la Comissió de Cultura que esmenta el Reglament) «la planificació, l'organització, la coordinació i la supervisió del procés d'aplicació d'aquesta normativa» (article 36), normativa que té com a finalitat «adoptar les mesures pertinents amb els mitjans necessaris, amb l'objectiu de fomentar la consciència lingüística de la ciutadania i promoure l'ús de la llengua catalana en tots els àmbits i les activitats de la vida social de l'illa» (article 29).

En l'article 2 c) del Decret d'organització de dia 26 de gener de 2021 (BOIB núm. 12, de 28 de gener de 2021), parcialment modificat pel Decret de 13 de maig de 2021 (BOIB núm. 67, de 22 de maig de 2021), s'atribueixen al Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, entre d'altres, les funcions de «planificar i executar programes de normalització i dinamització lingüística».

Transcorreguts ja més de trenta anys d'ençà de l'aprovació del Reglament de regulació de l'ús de la llengua catalana dins l'àmbit de competència del Consell Insular de Mallorca, es pot observar que moltes inèrcies i bons hàbits d'ús de la llengua catalana s'han consolidat, però n'hi ha d'altres, en canvi, que necessiten una revisió i actualització. Concretament, la introducció de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, que podrien ser aliades de la normalització lingüística, comporten una inèrcia negativa si no s'hi intervé activament. Cal, per tant, una estructura que permeti detectar els problemes i trobar-hi una solució àgil i eficaç i, per aquest motiu, s'ha vist la necessitat de crear la Comissió Interdepartamental de Política Lingüística.

Article 1. Objecte

L'objecte de la creació d'aquesta Comissió Interdepartamental de Política Lingüística és el de reforçar l'ús de la llengua catalana en l'àmbit de l'Administració del Consell de Mallorca, inclosos els seus consorcis, fundacions, organismes autònoms i entitats adscrites.

Article 2. Funcions

Corresponen a la Comissió Interdepartamental de Política Lingüística les funcions següents:

 1. Garantir l'aplicació del Reglament de regulació de l'ús de la llengua catalana (BOCAIB núm. 69, de 6 de juny de 1989; correcció d'errades BOCAIB núm. 86, de 15 de juliol de 1989) dins l'àmbit de competència del Consell de Mallorca, a més de qualsevol altra normativa lingüística que afecti el Consell i els seus organismes autònoms, consorcis, fundacions i altres entitats en les quals té la representació.

 2. Fomentar l'ús de la llengua catalana en l'Administració del Consell de Mallorca.

 3. Coordinar les actuacions de foment de l'ús de la llengua catalana que duguin a terme els diferents departaments i entitats.

 4. Impulsar accions per a la promoció de la llengua catalana en l'Administració del Consell de Mallorca.

 5. Vetllar pel compliment de la legislació vigent en tot allò que afecti a aquesta matèria.

 6. Proposar les mesures normatives i formatives necessàries a fi de garantir, fomentar i potenciar l'ús de la llengua catalana en l'Administració pública.

 7. Elaborar informes i formular recomanacions als diferents departaments, centres, fundacions, consorcis, organismes autònoms i entitats adscrites sobre matèries relatives a la promoció de l'ús de la llengua catalana.

Article 3. Composició

La Comissió Interdepartamental de Política Lingüística la integren dos òrgans col·legiats:

 • La Comissió Interdepartamental Directiva
 • La Comissió Tècnica Interdepartamental

Article 4. La Comissió Interdepartamental Directiva

1. La Comissió Interdepartamental Directiva és l'òrgan que estudia les propostes tècniques sobre protocols, normatives i instruccions que es derivin de la legislació lingüística que afecta l'àmbit d'actuació del Consell de Mallorca i dels organismes autònoms, consorcis, fundacions i la resta d'entitats en les quals té la representació i, si escau, les eleva a aprovació.

2. Està constituïda per:

 1. La presidència: el director o la directora insular de política lingüística.
 2. Una vicepresidència: el secretari tècnic o la secretària tècnica del departament que tengui la competència en matèria de política lingüística.
 3. Vocals:
 • Els secretaris tècnics o les secretàries tècniques de tots els departaments del Consell.
 • El director o directora o gerent dels organismes autònoms, consorcis, fundacions i altres entitats en les quals el Consell tingui la representació.
 • La persona cap del Servei de Normalització Lingüística.
 • La persona cap de la Secció de Dinamització Lingüística, que també ocuparà la secretaria de l'òrgan.

3. La Comissió Interdepartamental Directiva és convocada pel president o presidenta i s'ha de reunir en sessió ordinària amb una periodicitat mínima semestral.

4. Els acords s'han d'adoptar per majoria simple.

Article 5. La Comissió Tècnica Interdepartamental

1. La Comissió Tècnica Interdepartamental s'encarrega de:

 1. Detectar les necessitats en matèria de normalització lingüística en la institució.
 2. Implementar les mesures d'impuls de la llengua catalana aprovades pel Consell Insular de Mallorca.

2. Està constituïda per:

 1. Un equip format per tres persones, amb funcions de coordinació, designades pel conseller o la consellera que en cada moment tingui la competència en matèria de política lingüística. La representació de l'equip serà rotativa anualment entre els seus membres.
 2. Un tècnic o una tècnica de cada departament.
 3. Un tècnic o una tècnica en representació de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.
 4. Un tècnic o una tècnica en representació de cadascun dels ens dependents del Consell de Mallorca.
 5. Una persona en representació de cada sindicat amb representació al Consell de Mallorca.

3. La Comissió Tècnica Interdepartamental l'ha de convocar la persona que actuï com a representant de l'equip coordinador en cada moment i es podrà reunir en sessió plenària o bé sectorialment: en grups de treball més reduïts de representants d'un sol departament, consorci, fundació, organisme autònom o entitats adscrites.

4. La persona que en cada moment faci de representant de l'equip coordinador s'ha d'ocupar de la secretaria de les sessions.

5. Els acords s'han d'adoptar per majoria simple i s'han d'elevar a la Comissió Directiva per a la seva aprovació.

Article 6. Pèrdua de la condició de membre

Són causes de pèrdua de la condició de membre les següents:

 1. La pèrdua de la qualitat o la posició que n'ha determinat la condició de membre.
 2. El cessament en el càrrec de l'autoritat que ha nomenat el membre, sens perjudici que se'n prorroguin les funcions fins que el nou conseller o consellera, secretari tècnic o secretària tècnica hagi pres possessió del càrrec.
 3. La renúncia expressa, manifestada mitjançant un escrit adreçat al conseller o la consellera que en cada moment tingui la competència en matèria de política lingüística.
 4. La destitució, acordada lliurement en qualsevol moment per part de l'autoritat que ha nomenat el membre.

Article 7. Dret supletori

En els aspectes no prevists en aquest Reglament, cal aplicar supletòriament el Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca, aprovat per acord del Ple de 12 d'abril de 2018 (BOIB núm. 89, de 19 de juliol de 2018); la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística a les Illes Balears, i qualsevol altra normativa que li sigui d'aplicació.

Disposició final primera

S'autoritza el conseller executiu o la consellera executiva competent en la matèria a dictar les resolucions que cregui necessàries per aplicar i desplegar aquest Reglament.

Les resolucions s'han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i penjar en el web del Consell Insular de Mallorca quan afecten l'exercici dels drets de la ciutadania.

Disposició final segona. Entrada en vigor

Aquest Reglament entrarà en vigor en el termini de quinze dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació íntegra en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i transcorregut el termini previst a l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (art. 70.2 LBRL).

 

Palma, 11 de gener de 2022

El secretari tècnic de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística Josep Mallol Vicens