Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 11975
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es revoquen les subvencions conce-dides en el marc de la convocatòria pública per l’any 2021 per al foment d’instal•lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 31 de desembre de 2020 es va publicar la convocatòria pública de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials mitjançant la Resolució del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 23 de desembre de 2020.

2. La Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic va concedir una subvenció a les persones o entitats que figuren en l'annex d'aquesta Resolució en el marc de la convocatòria per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials.

3. Les persones o entitats que figuren en l'annex no han aportat la documentació requerida per a la justificació de la realització de les actuacions subvencionades.

4. La Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic ha fet un requeriment a les persones i entitats que figuren en l'annex mitjançant el qual se'ls sol·licita la presentació de la documentació justificativa que acrediti la realització de les actuacions subvencionades en un termini de quinze dies, d'acord amb el Reial decret 887/2006.

5. Un cop exhaurit el termini per aportar la documentació requerida, les persones i entitats que figuren en l'annex no han presentat la documentació pendent.

Fonaments de dret

1. El conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica és l'òrgan competent per resoldre aquest procediment atesa l'estructura orgànica del Govern de les Illes Balears i d'acord amb l'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia.

2. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

3. L'article 70.3 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix que, un cop exhaurit el termini per a la justificació de les actuacions, es concedirà un termini addicional improrrogable de quinze dies. Un cop exhaurit aquest nou termini, implicarà el reintegrament o la revocació de la subvenció concedida.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Revocar la subvenció concedida i desvincular el romanent del document comptable als beneficiaris que figuren en l'annex.

2. Declarar conclòs el procediment i, per tant, arxivar els expedients indicats en l'annex.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú i de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 10 de gener de 2022

El director general d'Energia i Canvi Climàtic José Guillermo Malagrava Rigo Per delegació del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica (BOIB núm. 31, de 4/3/2021)

 

ANNEX Llista de beneficiaris als quals es revoca la subvenció

Expedient

Sol·licitant

NIF

Import inversió (€)

Import subvenció (€)

FOTEMPAR21-5/2021

Bartomeu Vidal Ballester

***2553**

10.835,87

5.417,93

FOTEMPAR21-6/2021

Llorenç Pons Pons

***9717**

11.998,01

5.999,01

FOTEMPAR21-32/2021

Sebastian Marques Pons

***4055**

4.950,00

2.475,00

FOTEMPAR21-45/2021

Francisca Cañellas Andreu

***9445**

4.950,00

2.475,00

FOTEMPAR21-61/2021

Fco. Javier Triay Barber

***9863**

4.950,00

2.475,00

FOTEMPAR21-94/2021

Monica Pons Morales

***3777**

4.950,00

2.475,00

FOTEMPAR21-105/2021

Miguel Angel Salva Fuster

***6433**

4.950,00

2.475,00

FOTEMPAR21-126/2021

Jose Ignacio Federico Fernandez

***8839**

3.716,04

1.858,02

FOTEMPAR21-187/2021

Hernan Schoninger Bentancourt

***7694**

3.120,88

1.560,44

FOTEMPAR21-200/2021

Bartolome Piza Covas

***7418**

4.466,11

2.233,06

FOTEMPAR21-280/2021

Maria Antonia Perez Axartell

***6727**

2.640,00

1.320,00

FOTEMPAR21-300/2021

Malachy Cayetano Kerrigan Gurevitch

***6515**

9.720,00

4.860,00

FOTEMPAR21-312/2021

Cloquell Riutort Juan

***6431**

3.960,00

1.980,00

FOTEMPAR21-355/2021

Pedro Anaya Anaya

***0272**

9.930,00

4.965,00

FOTEMPAR21-513/2021

Jose Ramon Sicre Vidal

***9427**

4.950,00

2.475,00

FOTEMPAR21-516/2021

Luis Barcelo Sanchez

***2709**

3.212,55

1.606,28

FOTEMPAR21-518/2021

Antoni Figuerola Picornell

***7901**

4.950,00

2.475,00

FOTEMPAR21-524/2021

Joan Mascaró Ballester

***0676**

2.911,57

1.455,79

FOTEMPAR21-531/2021

Antoni Bujosa Miró

***0912**

3.847,38

1.923,69

FOTEMPAR21-534/2021

Gabriel Fiol Escandell

***9121**

3.597,76

1.798,88

FOTEMPAR21-607/2021

Miquel Alomar Llado

***1978**

4.950,00

2.475,00

FOTEMPAR21-611/2021

Isaac Bosch Llorens

***4318**

4.950,00

2.475,00

FOTEMPAR21-633/2021

Joan Cavaller Cavaller

***3469**

3.739,32

1.869,66

FOTEMPAR21-643/2021

Juan Crespi Capo

***4427**

4.950,00

2.475,00

FOTEMPAR21-646/2021

Jesús Pavón Laguna

***0720**

3.625,48

1.812,74

FOTEMPAR21-683/2021

Jordi Bosch Barber

***3547**

4.950,00

2.475,00

FOTEMPAR21-688/2021

Grauches Jaume Catalina Maria

***6526**

4.950,00

2.475,00

FOTEMPAR21-764/2021

Maria Jesus Espinosa Freire

***5480**

4.356,00

2.178,00

FOTEMPAR21-793/2021

Antonia Capo Capo

***8983**

4.950,00

2.475,00

FOTEMPAR21-799/2021

Juan Carlos Marí Juan

***5829**

4.950,00

2.475,00

FOTEMPAR21-817/2021

Carlos Mena Ribas

***2895**

4.950,00

2.475,00

FOTEMPAR21-830/2021

Juana Llobera Serra

***2140**

4.950,00

2.475,00

FOTEMPAR21-839/2021

Maria Perelló Martorell

***8421**

4.950,00

2.475,00

FOTEMPAR21-879/2021

Juan Llull Juan

***1221**

4.719,00

2.359,50

FOTEMPAR21-889/2021

Miguel Valera Taltavull

***3690**

4.950,00

2.475,00

FOTEMPAR21-894/2021

Juana Fuster Alomar

***8381**

4.950,00

2.475,00

FOTEMPAR21-898/2021

Andrea Valencia Bermúdez

***9847**

4.950,00

2.475,00

FOTEMPAR21-900/2021

Juana Gual Vaquer

***7673**

11.971,95

5.985,98

FOTEMPAR21-904/2021

Maria Magdalena Trias Auli

***9909**

3.093,75

1.546,88

FOTEMPAR21-913/2021

Antonio Vallbona Rigo

***8539**

4.091,01

2.045,51

FOTEMPAR21-919/2021

Nimes Spahni Daufel

***3107**

4.950,00

2.475,00

FOTEMPAR21-951/2021

Amparo Frias Navarro

***0980**

4.950,00

2.475,00

FOTEMPAR21-962/2021

Javier Mantilla Gutierrez

***5762**

3.995,00

1.997,50

FOTEMPAR21-995/2021

Esther Izquierdo Bordoy

***2579**

2.286,10

1.143,05