Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 14310
Resolució de la Presidència de l’IMAS d'11 de gener de 2021, per a la concertació social pel procediment d'urgència, del servei d'acolliment residencial especial per a persones menors d’edats migrants no acompanyades (NNAMNA) per la recepció i valoració diagnòstica

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

1.- En data 7 de gener de 2022, el cap del Servei d'Infància i Família de l'IMAS, amb el vist i plau de de la directora insular d'Infància i Família, ha emès l'informe justificatiu relatiu a la necessitat de convocar, pel procediment d'urgència, la concertació de 16 places del servei d'acolliment residencial especial per a persones menors d'edats migrants no acompanyades (NNAMNA) per la recepció i valoració diagnòstica, per una anualitat. Aquesta justificació s'ajusta al previst a la disposició final primera de la Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en l'àmbit social a la comunitat autònoma de les Illes Balears i al Decret 48/2017, de 27 d'octubre, pel qual s'estableixen els principis generals als quals s'han de sotmetre els concerts socials.

2.- En data 7 de gener de 2022, el cap del Servei d'Infància i Família de l'IMAS, amb el vist i plau de de la directora insular d'Infància i Família, va emetre informe sobre els criteris de preferència aplicables a l'esmentada concertació i va subscriure els plecs tècnics que han de regir l'acció concertada.

3.- En la mateixa data, la Presidència de l'IMAS va emetre resolució d'aprovació de fixació de preus del servei d'acolliment residencial especial per a persones menors d'edats migrants no acompanyades (NNAMNA) per la recepció i valoració diagnòstica.

4.- El Servei Juridicoadministratiu i la Intervenció delegada de l'IMAS han emès sengles informes favorables, en data de 10 de gener de 2022.

Fonaments de dret

Pel que fa a la competència,

1. La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears (BOIB núm. 32 ext., d'1 de març de 2007; correcció d'errades BOIB núm. 29, de 28 de febrer de 2008), en concret l'article 70.4 relatiu a la competència pròpia dels consells insulars en matèria de serveis socials i assistència social.

2. La Llei 14/2001, de 29 d'octubre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social, estableix a l'article 14 la potestat reglamentària normativa atribuïda als consells insulars en matèria de serveis socials, dins el marc de la regulació bàsica establerta pel Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 135, de 10 de novembre de 2001 i BOE núm. 284, de 27 de novembre de 2001).

3. La Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears (BOIB núm. 89 de 18 de juny de 2009 i BOE núm. 163 de 7 de juliol de 2009) preveu a l'article 27 i a la disposició final quarta, que cada Consell Insular, en el marc de les seves competències, ha de definir les prestacions pròpies de serveis socials, complementant la cartera bàsica de serveis socials que aprova el Govern de les Illes Balears, la qual va ser aprovada mitjançant el Decret 66/2016, de 18 de novembre, pel qual s'estableixen principis generals per a les carteres insulars i locals.

4. Els Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019) aprovats per acord del Ple del Consell de Mallorca de data 11 d'abril de 2019, en especial l'establert a l'article 2 d'acord amb el qual l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, com a organisme autònom creat pel Consell de Mallorca, adscrit al Departament de Drets Socials del Consell de Mallorca, és l'organisme que exerceix les competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de serveis socials i protecció de menors.

5. Decret de la Presidència del Consell de Mallorca, de dia 8 de juliol de 2019, pel qual es creen els departaments que n'han d'estructurar el govern (BOIB núm. 92, de 9 de juliol de 2019), entre els quals es troba el Departament de Drets Socials.

6. Decret de la Presidència del Consell de Mallorca, de dia 12 de juliol de 209, modificat pel decret de dia 18 de juliol de 2019 , pel decret de dia 30 de novembre de 2020 i pel decret de dia 26 de gener de 2021, pel qual es creen les direccions insulars i les secretaries tècniques en que s'han d'estructurar els departaments (BOIB núm. 167, de 12 de desembre de 2019; BOIB núm. 29, de 7 de març de 2020; BOIB núm. 95, de 28 de maig de 2020; BOIB núm. 131, de 25 de juliol de 2020; BOIB núm. 196, de 17 de novembre de 2020, BOIB núm. 208, de 15 de desembre de 2020, BOIB núm. 12, de 28 de gener de 2021 i BOIB núm. 67, de 22 de maig de 2021).

7. Decret de la presidenta del Consell Insular de Mallorca, de dia 9 de desembre de 2019, pel qual es determina l'organització del Consell Insular de Mallorca modificat pel decret de dia 6 de març de 2020, pel decret de dia 22 de maig de 2020, pel decret de dia 9 de juliol de 2020, pel decret de dia 10 de novembre de 2020, pel decret de 3 de desembre de 2020, pel decret de dia 26 de gener de 2021 i pel decret de dia 13 de maig de 2021 (BOIB núm. 96, de dia 13 de juliol de 2019, BOIB núm. 100, de 20 de juliol de 2019, BOIB núm. 208, de 15 de desembre de 2020 i BOIB núm. 12, de 28 de gener de 2021).

8. Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es nomenen els membres del Consell Executiu de dia 12 de novembre de 2021 (BOIB núm 158 de 16 de novembre de 2021) per el que es nomenada la Sra. Sofia Alonso Bigler consellera executiva de Drets Socials.

9. L'òrgan competent per aprovar aquesta resolució és la Presidència de l'IMAS, d'acord amb l'article 7.2.28 dels Estatuts de l'IMAS (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019). No obstant això, i d'acord amb l'article 8.2.1 les Vicepresidències de l'IMAS supliran a la Presidència i assumiran les seves atribucions en cas de vacant, absència, malaltia, impossibilitat física o una altre causa legal.

Pel que fa al fons,

10. La Cartera Insular de Serveis Socials i dels Serveis a Menors i Família de Mallorca aprovada definitivament en Ple del Consell de Mallorca de 13 de juliol de 2017 (BOIB núm. 97, de 18 de juliol de 2017 i correcció d'errades materials publicada BOIB núm. 161, de 30 de desembre de 2017) i prorrogada la seva vigència fins al 31 de desembre de 2022 per Acord del Ple en sessió ordinària de dia 8 de juliol de 2021 (BOIB núm. 95, de 17 de juliol de 2021).

11. El títol IV de la Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l'atenció i dels drets de la infància i adolescència de les Illes Balears es regula el conjunt de mesures i actuacions de prevenció, detecció, intervenció i reparació de situacions de risc, de desemparament i de conductes inadaptades o problemes de conducta en què l'infant o l'adolescent o, si n'és el cas, el concebut es pot trobar, tendents a garantir-ne el ple desenvolupament i autonomia personal, així com la integració familiar i social, i promoure'n la inserció en un context social i familiar normalitzat, amb la prevalença, en tot cas, de l'interès superior de la persona menor d'edat (BOIB núm. 26, de 18 de febrer de 2019).

12. La Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor (BOE núm 15, de 17 de gener de 1996), reformada per la Llei orgànica 8/2015, de 22 de juliol i Llei 26/2015, de 28 de juliol, de reforma del sistema de protecció de la infància i la adolescència.

13. La Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública, estableix, en els considerants tercer, quart, cinquè i sisè, que a l'hora d'aplicar aquesta norma s'han de tenir especialment en compte els drets de les persones amb discapacitat, i que els Estats membres gaudeixen de llibertat per organitzar la prestació dels serveis socials al marge de la contractació pública.

Per altra banda, en el seu considerant 114 estableix que els Estats membres i els poder públics segueixen tenint llibertat per prestar per si mateixos aquest serveis i organitzar els serveis socials de manera que no sigui necessari celebrar contractes públics, per exemple, mitjançant el finançament d'aquests serveis o la concessió de llicències o autoritzacions a tots els operadors econòmics que compleixin les condicions prèviament fixades pel poder adjudicador, sense límits ni quotes, sempre que aquest sistema garanteixin una publicitat suficient i s'ajusti als principis de transparència i no discriminació.

14. La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en el seu article 11.6 estableix que: «Queda exclosa de la present Llei la prestació de serveis socials per entitats privades, sempre que aquesta es realitzi sense necessitat de celebrar contractes públics, a través, entre altres mitjans, del simple finançament d'aquests serveis o la concessió de llicències o autoritzacions a totes les entitats que compleixin les condicions prèviament fixades pel poder adjudicador, sense límits ni quotes, i que aquest sistema garanteixi una publicitat suficient i s'ajusti als principis de transparència i no discriminació».

15. La Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, preveu al seu article 3, entre d'altres, objectius que han de guiar l'actuació de les administracions públiques, els següents:

 1. Millorar la qualitat de vida i promoure la normalització, la participació i la integració social, política, econòmica, laboral, cultural i educativa i de salut de totes les persones.
 2. Prevenir i atendre les situacions de vulnerabilitat de les persones i dels grups en situació d'exclusió social.

Per altra banda, l'article 6.e) recull que les persones amb prioritat d'atenció des del serveis socials, entre d'altres, són les que es troben en situació de vulnerabilitat, risc o desemparament per a la gent gran, infants i adolescents.

L'article 37.k) de la mateixa Llei 4/2009 estableix que correspon als Consells Insulars “concertar la gestió de serveis socials, en el seu àmbit territorial, amb entitats públiques o privades,...”. A l'article 89.1 es disposa que “les administracions públiques de les Illes Balears, en l'àmbit de les seves competències, poden organitzar la prestació dels serveis del Catàleg de Prestacions i Serveis Socials de les Illes Balears a través de les fórmules següents: gestió directa, règim de concert previst en aquesta Llei, gestió indirecta en el marc de la normativa de contractació de les administracions públiques i convenis amb entitats sense ànim de lucre”.

16. La Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en l'àmbit social a la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 146 de 22 de novembre de 2018), regula al Capítol I el «Règim de col·laboració privada en la gestió de serveis socials per a les persones mitjançant l'acció concertada» (en endavant Llei 12/2018).

Segons l'article 2.1 de la Llei 12/2018, les administracions competents de les Illes Balears, per complementar el sistema públic i garantir una adequada equitat i qualitat de les prestacions incloses en la cartera de serveis o del servei d'orientació professional, poden encarregar la prestació d'aquests serveis de la seva competència, mitjançant el sistema d'acció concertada, a entitats sense ànim de lucre del tercer sector social, tal com es defineixen en els articles 3 i 4 de la Llei 3/2018, de 29 de maig, del Tercer Sector d'Acció Social, o, si escau, a entitats privades, preferentment del tercer sector social, quan existeixin anàlogues condicions d'eficàcia, qualitat i costs, d'acord amb els requisits que estableix aquesta llei i amb respecte als principis de publicitat, transparència i no-discriminació. A més, d'acord amb l'establert a l'article 2.2 de la Llei 12/2018, s'entén per règim d'acció concertada la prestació per tercers de serveis socials inclosos en la cartera de serveis socials i del servei d'orientació professional recollit en la cartera comuna del Sistema Nacional d'Ocupació, el finançament, l'accés i el control administratiu dels quals són públics.

L'article 7.3 disposa que una vegada extingit l'acord d'acció concertada per alguna de les causes que estableix aquesta llei, l'administració que hagi realitzat l'acció concertada ha de garantir a les persones usuàries la continuïtat en la prestació del servei.

17. El Decret 48/2017, de 27 d'octubre, (BOIB número 132 de 28 d'octubre de 2017) pel qual s'estableixen els principis generals als quals s'han de sotmetre els concerts socials (en endavant Decret 48/2017), la vigència del qual s'ha vist parcialment afectada per la Llei 12/2018 i, en conseqüència, resta en vigor en tot allò que no contradigui ni s'oposi al que disposa aquesta llei.

18. La Llei 3/2018, de 29 de maig, del tercer sector d'acció social (BOIB núm. 67, de 31 de maig de 2018), regula als seus articles 3 i 4 les entitats que tenen la consideració d'entitats del tercer sector d'acció social.

19. Reglament pel qual s'estableix el règim jurídic dels serveis d'acolliment residencial per a persones menors d'edat a Mallorca de l'Institut Mallorquí d'Assumptes Socials (IMAS) aprovat per el Ple del Consell de Mallorca en la sessió celebrada el 13 de maig de 2021 (BOIB núm. 81, de 19 de juny de 2021).

Pel que fa al procediment,

20. La Llei 12/2018 estableix a l'article 5 els «Requisits exigibles a les entitats gestores dels serveis concertats i a l'article 6 els «Procediments de concertació i criteris de preferència a favor d'entitats del tercer sector social».

21. El Decret 48/2017 al Títol III, preveu els «Procediments de concertació» en tot el que no contradigui la Llei 12/2018 abans esmentada.

22. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015).

23. L'article 214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i atès l'acord d'aprovació del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics i presa de raó en ingressos del Consell Insular de Mallorca i de les entitats del seu sector públic subjectes a funció interventora de data 12 de desembre de 2019, l'expedient ha de ser sotmès a la Intervenció delegada de l'IMAS per a l'emissió del preceptiu informe de fiscalització prèvia ( BOE núm. 59 de 9 de març de 2004).

En virtut de la competència atribuïda legalment,

RESOLC

Primer. DECLARAR que d'acord amb els antecedents d'aquesta resolució, queda acreditada la concurrència de les circumstàncies que fan necessari recórrer a l'acció concertada per a la gestió de la prestació del servei d'acolliment residencial especial per a persones menors d'edats migrants no acompanyades (NNAMNA) per la recepció i valoració diagnòstica.

Segon. DECLARAR la urgència de la concertació del servei d' acolliment residencial especial per a persones menors d'edats migrants no acompanyades (NNAMNA) per la recepció i valoració diagnòstica, als efectes de l'establert a la disposició final primera de la Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en l'àmbit social a la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 146 de 22 de novembre de 2018).

Tercer. CONVOCAR pel procediment d'urgència la concertació de 16 places del servei acolliment residencial especial per a persones menors d'edats migrants no acompanyades (NNAMNA) per la recepció i valoració diagnòstica, per una anualitat, d'acord amb els termes següents:

«Convocatòria pel procediment d'urgència de 16 places del Servei d'acolliment residencial especial per a persones menors d'edats migrants no acompanyades (NNAMNA) per la recepció i valoració diagnòstica.

1. Objecte i àmbit d'aplicació

1.1. S'estableix la regulació del procediment de convocatòria de la concertació per al servei d'acolliment residencial especial per a persones menors d'edat migrants no acompanyades (NNAMNA) per a la recepció i valoració diagnòstica, per una anualitat, i es dicta a l'empara de la Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en l'àmbit social a la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 146 de 22 de novembre de 2018) (en endavant Llei 12/2018) i del Decret 48/2017, de 27 d'octubre, pel qual s'estableixen els principis generals als quals s'han de sotmetre els concerts socials (BOIB Núm. 132, de 28 d'octubre de 2017) (en endavant Decret 48/2017).

1.2. Es subjecten a aquest procediment de concertació, les places de servei d'acolliment residencial especial per a persones menors d'edat migrants no acompanyades (NNAMNA) per a la recepció i valoració diagnòstica.

2. Àmbit territorial

L'àmbit territorial d'aquesta concertació és l'Illa de Mallorca.

3. Places a concertar

La previsió del nombre total màxim de places a concertar, en el marc de la present convocatòria, és de 16 places.

4. Vigència del concert

La vigència d'aquest concert serà d'un any a comptar des de la data de la seva formalització o data que s'estableixi en el acord d'acció concertada, i es podrà ampliar i renovar sempre i quan les entitats, en aquest període, hagin obtingut l'acreditació del servei corresponent o subsisteixin les necessitats que n'hagin motivat la seva formalització, d'acord amb l'establert a la Disposició Final primera de la Llei 12/2018.

5. Pressupost i preu màxim del servei

5.1 Pressupost

1. L'import màxim estimat per assignar al concert és de 1.423.792,00€ (IVA exempt), que es preveu distribuir entre les següents anualitats:

 • 2022: 1.193.644,80 euros
 • 2023: 230.147,20 euros

5.2. Preu

a) Cost diari per plaça ocupada: 243,80€/dia (IVA exempt).

b) Cost diari per plaça no ocupada o en reserva: 228,17€/dia ( IVA exempt)

6. Requisits de les entitats

Les entitats que vulguin optar a aquesta concertació social hauran de complir els requisits següents :

a) Inscripció en el Cens d'organitzacions del Tercer Sector Social de les Illes Balears, d'acord amb l'establert a la Llei 3/2018, de 29 de maig, del tercer sector d'acció social (BOIB núm. 67, 31 de maig de 2018).

b) Complir els requisits mínims que s'estableixen en el títol VII de la Llei 4/2009, d'11 de juny, de Serveis Socials de les Illes Balears (BOIB núm. 89, de 18 de juny de 2009).

c) Tenir el servei objecte d'aquesta convocatòria legalment constituït i autoritzat per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (en endavant, l'IMAS) en el moment de la formalització, segons l'establert a la disposició transitòria primera del Decret 48/2007, així com tenir el servei inscrit en el Registre Unificat de Serveis Socials.

d) Acreditar una experiència mínima d'un any d'experiència en la prestació del servei i perfil de persones usuàries objecte d'aquest concert. L'experiència ha de ser acreditada d'acord amb el punt 7.2 d'aquesta convocatòria.

e) Acreditar solvència financera i tècnica per prestar el servei objecte del concert d'acord amb el punt 7.2 d'aquesta convocatòria.

f) Estar al corrent en el compliment de les obligacions econòmiques amb el Consell de Mallorca i amb l'IMAS i de les altres obligacions tributàries i amb la Seguretat Social que venguin imposades per la normativa vigent.

g) Que l'entitat no hagi estat objecte, respecte el servei a concertar, d'una resolució d'expedient sancionador en matèria de serveis socials, causes que consten als articles 128 i 129 de la Llei 4/2009 de serveis socials de les Illes Balears durant els darrers 24 mesos anteriors al concert, a excepció que, amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud, l'entitat hagi satisfet el pagament íntegre de la totalitat de l'import de la sanció i hagi acreditat davant l'òrgan sancionador que s'han corregit les causes que motivaren la sanció. Aquesta acreditació, en qualsevol cas, requerirà necessàriament la verificació i el corresponent informe per part de l'òrgan administratiu competent.

h) No estar afectades per cap prohibició de contractar amb l'Administració, d'acord amb l'article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, ni a cap dels supòsits prevists a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, o a la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

j) No incórrer en la prohibició que estableix l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

k) No haver estat sancionat en els darrers quatre anys mitjançant resolució ferma per la comissió d'infraccions greus o molt greus en matèria de relacions laborals, ocupació, empreses usuàries d'empreses de treball temporal, seguretat social, emigració, moviments migratoris i treball d'estrangers.

l) Atès l'objecte del concert consisteixi en serveis que, d'acord amb la normativa vigent, s'ha de prestar en un espai físic determinat, acreditar la titularitat del centre, o la disponibilitat per qualsevol títol jurídic vàlid per un període no inferior al de la vigència del concert.

m) Acreditar el compliment de la normativa que, amb caràcter general o específic, els sigui aplicable, tant per la naturalesa jurídica de l'entitat com pel tipus de servei objecte de concertació.

7. Presentació de sol·licituds

7.1. Lloc i termini de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de 7 dies hàbils comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Les entitats que compleixin els requisits d'aquesta convocatòria, o estiguin en condicions de complir-los en el moment de la formalització de la concertació, han de presentar les sol·licituds d'acord amb els models normalitzats que figuren a la seu electrònica del Consell o que seran facilitats per l'IMAS a les oficines que s'indiquen o a la web www.imasmallorca.net i que s'aproven amb aquesta convocatòria.

I han de presentar el justificant del registre d'entrada de la seu electrònica del Consell de Mallorca a la següent direcció electrònica: serveidemenors@imas.conselldemallorca.net Indicant a l'assumpte: «sol·licitud concertació»

Per a qualsevol informació o assessorament sobre aquesta convocatòria es pot contactar amb el Servei de Menors i Família de l'IMAS (C/ General Riera, 67 – 07010) o a la següent direcció electrònica: serveidemenors@imas.conselldemallorca.net.

7.2. Documentació que s'ha de presentar per a ser admès provisionalment a la convocatòria.

Les entitats interessades han de presentar necessàriament la documentació següent:

1. La instància de sol·licitud (MOD-1), que ha de signar la persona representant legal de l'entitat indicant expressament el nombre de places que sol·liciten concertar amb l'IMAS en el marc de la present convocatòria. Aquesta sol·licitud s'ha d'acompanyar dels documents que es detallen a continuació. En aquest sentit, tots els models normalitzats que s'indiquen estan disponibles a la seu electrònica del Consell de Mallorca:

 1. Una fotocòpia del document nacional d'identitat, per acreditar la identitat de la persona que legalment representi a l'entitat.
 2. Documentació que acrediti la representació de la persona signant i la vigència del seu càrrec.
 3. Certificat de la inscripció al cens públic d'organitzacions del Tercer Sector Social de les Illes Balears.
 4. Còpia de la inscripció al Registre Unificat de Serveis Socials.
 5. Còpia de la resolució d'autorització vigent del servei per concertar o còpia de la sol·licitud per a l'autorització.

2. Declaració de solvència tècnica i experiència en la prestació del servei (MOD-2).

3. Declaració responsable de solvència financera (MOD-3).

4. Declaració responsable (MOD-4).

5. Autorització per consultar les dades d'estar al corrent en les obligacions tributàries i de la Seguretat Social (MOD-5).

En relació a la documentació referenciada a les lletres a), b), c), d) i e) de conformitat a l'establert a l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, no serà necessària la presentació d'aquella documentació que ja hagi estat prèviament aportada, devent l'interessat indicar-lo, emplenant a aquest efecte la informació continguda al MOD-1, sempre que estigui en vigor i no hagi sofert modificacions.

La presentació de la sol·licitud implica que l'entitat autoritza a l'equip tècnic de l'IMAS per a què puguin demanar a altres administracions qualsevol documentació, les dades i els informes que considerin necessaris per tramitar l'expedient, i que l'entitat s'obliga a complir amb el plec de prescripcions tècniques d'aquesta convocatòria.

7.3. Esmena de deficiències

Si la sol·licitud no reuneix els requisits legals i els que es deriven de la present convocatòria de concertació d'aquest servei, s'ha de requerir l'entitat sol·licitant, d'acord amb el que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques perquè en un termini no superior a cinc dies hàbils, per aplicació de l'article 33.1, esmeni la falta o acompanyi els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es tindrà per desistida de la seva petició, prèvia resolució expressa en els termes que estableix l'article 21 de l'esmentada Llei.

7.4 Documentació a presentar juntament amb la sol·licitud de participació per a la valoració dels criteris de preferència.

Juntament amb la documentació detallada a l'apartat 7.2, les entitats que vulguin que se'ls realitzi valoració conforme als criteris de preferència establerts a l'apartat 8.4 d'aquesta convocatòria han de presentar la documentació que es detalla en el quadre inclòs a l'esmentat apartat 8.4.

La no presentació d'aquesta documentació no serà objecte de requeriment d'esmena. Si bé, podrà ser objecte de sol·licitud d'aclariment si així es considera per part de l'òrgan instructor o de la Comissió Avaluadora.

7.5 Documentació a presentar en cas de ser proposat adjudicatari.

Una vegada reunida la Comissió Avaluadora i prèvia a la proposta d'adjudicació, l'òrgan instructor requerirà a l'entitat/s que hagin estat proposades per a ser adjudicatàries a l'informe de la Comissió per a que en el termini de cinc dies hàbils presentin la documentació següent:

 1. La relació, categoria i jornada de professionals, en cas de ser parcial s'ha d'indicar el tant per cent, de tot el personal amb qui s'inicia el servei concertat.
 2. Contracte laboral en vigor a la categoria professional que ha de desenvolupar o compromís signat per l'entitat i el treballador.
 3. Títol acadèmic adient al lloc professional a ocupar de cada professional.
 4. Declaració responsable de no tenir antecedents penals ni de conducta que els impedeixi treballar amb persones menors d'edat.
 5. Certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals i de Tracta d'Essers Humans.
 6. Atès que l'objecte del concert consisteixi en serveis que, d'acord amb la normativa vigent, s'han de prestar en un espai físic determinat: Acreditació de la titularitat del servei o de disponibilitat pel qualsevol títol jurídic vàlid per un període no inferior a la vigència de la concertació.

8. Instrucció del procediment

8.1. Procediment dels concerts socials

La convocatòria, la concessió i el seguiment dels concerts socials es regeixen pels principis de l'acció concertada previstos a l'article 3 la Llei 12/2018 i, en especial, els de transparència i publicitat.

8.2. Òrgan competent per a la instrucció

L'òrgan competent per instruir el procediment és la directora insular d'Infància i Família de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, la qual tindrà la prerrogativa d'interpretar-lo i resoldre'n els dubtes que sorgeixin durant el compliment.

L'òrgan instructor revisarà les sol·licituds presentades i, si escau, farà els requeriments d'esmena oportuns per a continuació remetrà la documentació d'aquelles entitats que estiguin admeses provisionalment per haver aportat en la deguda forma la documentació detallada a l'apartat 7.2 d'aquesta convocatòria.

8.3. De la Comissió Avaluadora

La Comissió Avaluadora actuarà de conformitat amb l'article 15 relatiu al «Comitè tècnic d'assessorament» del Decret 48/2017 i, conseqüentment, tindrà els mateixos efectes que l'esmentat Comitè Tècnic d'Assessorament.

i. Composició

La Comissió Avaluadora estarà integrada pels membres següents:

 1. President: La directora insular d'Infància i Família o persona que la substitueixi.
 2. Vocals:
  1. El cap del Servei d'Infància i Família, o persona que la substitueixi;
  2. La cap del Servei de Gestió Econòmica , o persona que el substitueixi i;
  3. La gerent de l'IMAS o persona que la substitueixi.
 3. Secretari (amb veu i sense vot): La cap del Servei Juridicoadministratiu de l'IMAS, o persona que la substitueixi.

ii. Funcions

La comissió avaluadora té les funcions següents:

 • Dur a terme l'adequada tramitació del procediment i resoldre les incidències que puguin sorgir.
 • Emetre l'informe que ha de servir a l'òrgan instructor per elaborar la proposta de resolució.
 • Definir les equivalències entre la nomenclatura dels serveis la cartera insular de serveis i la denominació que consta al registre unificat per als serveis que s'hagin autoritzat prèviament a aquesta normativa.

iii. Règim de funcionament

La Comissió Avaluadora es convocarà exclusivament a petició de l'òrgan instructor i quedarà vàlidament constituïda amb l'assistència, com a mínim, dels membres següents: la presidenta o el president suplent, el secretari o secretari suplent i dos vocals.

Rebuda la documentació remesa per part de l'òrgan instructor, aquesta comissió analitzarà e interpretarà les incidències detectades, procedirà a valorar les entitats conforme els criteris de preferència continguts a l'apartat següent i emetrà un informe en el que es seguirà l'ordre de prelació en funció de la puntuació obtinguda que ha de servir de base a l'òrgan instructor per elaborar la proposta de resolució.

8.4. Criteris de preferència

Els criteris de preferència per resoldre aquest concert social, fins esgotar el crèdit pressupostari disponible per atendre les sol·licituds presentades, són els següents: 

Criteris

Punts

Màxim per criteri

Per sol·licitar la totalitat de les 16 places (segons MOD-1)

5 punts

5 punts

Per cada compromís de contractació de dona major de 45 anys i el compromís de manteniment del contracte durant la totalitat de la vigència del concert.

0,5 punts

1 punt

S'ha de presentar declaració responsable de l'entitat d'obligar-se a contractar i a mantenir la contractació durant la vigència.

Per cada compromís de contractació de personal amb diversitat funcional i el compromís de manteniment del mateix durant la totalitat de la vigència del concert.

0,5 punts

1 punt

S'ha de presentar declaració responsable de l'entitat d'obligar-se a contractar i a mantenir la contractació durant la vigència.

Per cada compromís de contractació de personal que hagi estat sota mesura jurídica de guarda o tutela amb l'IMAS o amb una altra entitat de protecció de menors i el compromís de manteniment del mateix durant la totalitat de la vigència del concert.

0,5 punts

4 punts

S'ha de presentar declaració responsable de l'entitat d'obligar-se a contractar i a mantenir la contractació durant la vigència.

 

Per la contractació de professionals amb coneixements de l'idioma àrab (distint de l'exigit com a mediador en el plec de prescripcions tècniques).

0,5 punts

2 punts

Per la contractació d'un professional amb coneixement de l'idioma francès.

0,5 punts

2 punts

Per la contractació d'un professional amb coneixement de l'idioma anglès.

0,5 punts

2 punts

S'ha de presentar declaració responsable de l'entitat d'obligar-se a contractar i a mantenir la contractació durant la vigència. Acreditar el coneixements de les llengües mitjançant titulacions oficials, estudis a l'estranger o en cas de ser llengua materna amb una declaració jurada.

Per la presentació de formació amb aprofitament amb temàtica:

-Prevenció del maltractament infantil i adolescent.

- Explotació sexual a la infància i l'adolescència.

- Igualtat i/o prevenció de la violència contra les dones,.

- Infants i adolescents migrants no acompanyats.

*

4 punts

* Es valorarà a partir de les 50 hores de formació de la següent manera:

- de 50 a 100 hores 2 punts

- de 101 hores a 200 hores 3 punts

- a partir de les 201 hores 4 punts

Calculats els punts de tots els professionals del quals es presenti la formació es farà la mitjana pel nombre de professionals continguts als plecs tenint en compte la proporcionalitat de la jornada laboral.

S'ha de presentar la referència a la jornada que ocuparà cada professional del qual es presenta la formació i La relació ha d'indicar el DNI dels professionals i la formació que acredita: temàtica, nom del curs i hores mitjançant la presentació de certificats d'aprofitament , títols o crèdits ECTS.

8.5 Continuació del procediment

Rebut l'informe proposta de la Comissió Avaluadora, l'òrgan instructor requerirà al Servei d'Autoritzacions i Acreditacions de l'IMAS informe en quan a l'existència d'autorització i compliment dels requisits que són competència d'aquest Servei.

Una vegada emès aquest informe per part del Servei d'Autoritzacions i Acreditacions de l'IMAS, les entitats que compleixin amb tots els requisits, seran declarades admeses, i a la vista de l'Informe de la Comissió Avaluadora, l'òrgan instructor, segons l'ordre de prelació establert, requerirà a les entitats declarades admeses, per a que en el termini de 5 dies hàbils presentin la documentació establerta a l'apartat 7.5 d'aquesta convocatòria.

Revisada aquesta documentació i valorada la seva conformitat, i realitzats si escau els requeriments d'esmena, l'òrgan instructor proposarà l'adjudicació.

9. Resolució i notificació

9.1. Òrgan competent per a la resolució

L'òrgan competent per aprovar la resolució d'adjudicació és la Presidència de l'IMAS, d'acord amb l'article 7.2.28 dels Estatuts de l'IMAS (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019).

9.2. Termini

El termini màxim per dictar i notificar la resolució de la present concertació és de tres mesos comptadors de l'endemà que acabi el termini de presentació de sol·licituds. S'han de considerar desestimades les sol·licituds no resoltes en el termini indicat anteriorment. Qualsevol alteració de les condicions exigides per concedir la concertació, pot donar lloc a la modificació de la resolució.

9.3. De la notificació

La resolució de concessió o denegació del concert social objecte de la present convocatòria, s'ha de notificar individualment a les entitats interessades, d'acord amb el previst a l'article 42 de la Llei 39/2015, han de ser expresses, motivades i han de fixar la quantia individual del concert. A més, aquesta resolució es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la Seu electrònica del Consell de Mallorca.

9.4. Modificació resolució

Qualsevol alteració de les condicions exigides per concedir el concert, pot donar lloc a la modificació de la resolució.

9.5. Dels recursos

Contra les resolucions que adopta la Presidència es pot interposar recurs d'alçada davant el Consell Executiu del Consell de Mallorca en el termini i amb els efectes de l'article 112 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, de procediment comú de les administracions públiques.

10. Formalització dels concerts

Els concerts que s'estableixen a l'empara d'aquesta convocatòria es formalitzaran mitjançant un document administratiu denominat acord d'acció concertada, el model del qual s'haurà d'aprovar per resolució de la Presidència de l'IMAS. En aquest acord d'acció concertada es faran constar els continguts mínims previstos a l'article 8 de la Llei 12/2018 així com, segons l'establert a l'article 7 del Decret 48/2017, els drets i les obligacions recíprocs, les característiques concretes del servei, altres circumstàncies derivades de la Llei 4/2009 i dels decrets de desplegament, i del Plec general de condicions tècniques de la present concertació.

Aquests concerts s'han de subscriure per un any, sens perjudici de poder ampliar o renovar el concert segons estableix la disposició final primera de la Llei 12/2018.

 

11. Cessió

D'acord amb el previst a l'article 7.4 de la Llei 12/2018 queda prohibida la cessió, total o parcial, del servei objecte de l'acord d'acció concertada. No obstant això, quan l'entitat concertada sigui declarada en concurs de creditors, l'administració pública competent podrà autoritzar la cessió amb l'adopció de les mesures necessàries per garantir la continuïtat i la qualitat del servei.

12. Condicions tècniques d'execució i obligacions

Les condicions tècniques d'execució s'han d'ajustar al Decret 10/2013, de 28 de febrer, pel qual es fixen els principis generals del Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears i dels procediments per a l'autorització i l'acreditació de serveis socials, i es regulen la secció suprainsular del Registre i els procediments per autoritzar i acreditar serveis socials d'àmbit suprainsular, i els reglaments de desplegament vigents en el seu àmbit territorial d'actuació, així com també s'han d'ajustar a la Llei 12/2018, al Decret 48/2017 i al Reglament 72/2010 pel qual s'estableix el règim jurídic dels centres d'acolliment residencial de persones menors d'edat a Mallorca (BOIB. 72 de 13 de maig de 2010) o norma que la substitueixi.

Per altra banda, l'execució del concert social objecte de la present convocatòria s'ha regir pel contingut del plec de prescripcions tècniques aplicable en aquesta tipologia de serveis i que s'aprova conjuntament amb aquesta convocatòria. Concretament, aquest plec, de conformitat amb el previst a l'article 8 del Decret 48/2017 detalla: l'objecte, la definició del servei, el perfil de les persones usuàries, la prestació del servei, el projecte educatiu, els recursos materials, les assegurances, el règim econòmic, la cobertura del servei, el nombre de places i finançament del concert, la justificació, coordinació i seguiment, les obligacions de l'entitat concertada, la protecció de dades de caràcter personal, la modificació del concert, els incompliments i penalitats, així com el termini del concert.

Al respecte, l'article 9.3 del Decret 48/2017 estableix les obligacions de les entitats i determina que mitjançant el concert social, l'entitat titular del servei s'obliga a complir els plecs tècnics, així com les normes establertes en el títol VII de la Llei 4/2009 i en els corresponents decrets de desplegament i d'aplicació d'aquesta Llei. L'entitat ha de disposar d'un programa informàtic per a la gestió de les places concertades.

13. Seguiment

Des de la Direcció Insular d'Infància i Família es farà el seguiment tècnic dels serveis concertats objecte de la present convocatòria, de conformitat amb l'esmentat a l'article 10 de la Llei 12/2018 i a l'article 27 del Decret 48/2017.

Aquest seguiment es dirigirà a revisar la situació i intervencions amb cada persona usuària, així com el funcionament del servei, l'aplicació del model d'atenció detallat als plecs tècnics. Per fer aquest seguiment, es podrà sol·licitar la documentació i les evidències que es considerin necessàries.

L'entitat concertada ha de facilitar les actuacions de seguiment i comprovació que dugui a terme la direcció insular d'Infància i Família.

14. Criteris d'accés de les persones usuàries

L'IMAS gestionarà directament l'accés, si escau, i comunicarà l'ingrés i la delegació de guarda mitjançant resolució de la consellera de Drets Socials i presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, previ informe tècnic que justifiqui la necessitat.

15. Difusió i publicitat

Les entitats acollides a l'acord d'acció concertada, juntament amb la seva denominació, han de fer constar en la documentació, en totes les comunicacions (informes, fulls, documents, tríptics de difusió, missatges electrònics, webs, insercions en premsa, articles a diaris i a revistes especialitzades) i en la publicitat la condició d'entitat concertada amb l'IMAS i amb el seu vistiplau.

Les entitats concertades han de col·locar en un lloc visible de les seves instal·lacions la indicació «servei d'acolliment residencial especial per a persones menors d'edat no acompanyades (NNAMNA) concertat amb l'IMAS», amb el logotip corresponent, que els proporcionarà l'IMAS. Així mateix, s'ha de fer referència a aquesta circumstància en les comunicacions i en les relacions que estableixin per escrit amb les persones usuàries de les places concertades.

​​​​​​​16. Penalitats

L'incompliment de les condicions previstes per a la prestació del servei podrà donar lloc a la imposició de penalitzacions, d'acord amb el Plec de prescripcions tècniques d'aquest concert social.

 

​​​​​​​17. Causes d'extinció

Els acords d'acció concertada s'extingeixen, d'acord amb el previst a l'article 9 de la Llei 12/2018, pel compliment i venciment del termini, sempre que no s'hagin renovat, o per resolució.

Són causes de resolució dels acords d'acció concertada les següents:

a) Acord mutu de les parts, manifestat amb l'antelació de dos mesos.

b) Renúncia de l'entitat concertada, manifestada amb una antelació mínima de dos mesos per garantir la continuïtat del servei.

c) Incompliment de les normes de caràcter obligatori a què s'han de sotmetre el servei objecte de la present concertació i de les obligacions en matèria de seguretat i instal·lacions.

d) Incompliment dels objectius qualitatius i quantitatius establerts, sempre que l'incompliment sigui imputable a l'entitat concertada, així com de les estipulacions essencials de l'acord i dels plecs de prescripcions tècniques aplicables.

e) Prestació defectuosa de les obligacions acordades.

f) Negació a atendre les persones usuàries derivades per l'IMAS.

g) Infracció amb caràcter greu de la legislació fiscal, laboral, de la Seguretat Social, d'integració social de discapacitats i de prevenció de riscs laborals.

h) Pèrdua sobrevinguda dels requisits de participació a la present convocatòria o de les condicions tècniques, econòmiques i financeres que hagin habilitat l'acord d'acció concertada, així com la revocació o la caducitat de l'autorització d'obertura i funcionament i/o de l'acreditació del servei.

i) Mort de la persona física titular del servei o l'extinció de la persona jurídica a la qual correspon la titularitat, excepte el que preveu l'article 29 del Decret 48/2017.

j) Declaració de concurs de creditors de l'entitat titular del servei, a excepció del previst a l'article 7.4 de la Llei 12/2018.

k) Modificació de les condicions tècniques o de les condicions econòmiques per part de l'Administració, sempre que l'entitat d'iniciativa privada no hi hagi donat la conformitat.

l)No disponibilitat sobrevinguda del títol jurídic que acredita la titularitat del servei durant la vigència de l'acord.

m) Així com també les clàusules de revocació previstes en els plecs tècnics objecte del present servei.

18. Modificació i/o ampliació de l'acord d'acció concertada

El procediment d'ampliació de places concertades del servei objecte de la present convocatòria, així com de modificació de l'esmentat concert, es duran a terme de conformitat amb l'article 7.2 de la Llei 12/2018 i l'establert als articles 18 i següents del Decret 48/2017.

19. Jurisdicció competent

La jurisdicció contenciosa administrativa és la competent per resoldre les qüestions litigioses relatives a la formalització d'aquest concert i també les sorgides entre les parts sobre la interpretació, la modificació, el compliment, els efectes i l'extinció.»

Quart. APROVAR els Plecs de prescripcions tècniques per a la concertació de l'esmentat servei, així com el model Sol·licitud de concert social (MOD-1), el model declaració responsable de solvència tècnica i experiència (MOD-2), el model declaració responsable de solvència financera per a concertar (MOD-3), el model declaració responsable de no incórrer en prohibicions per a concertar (MOD-4) i el model de consentiment informat (MOD-5) que s'annexen a aquesta resolució.

Cinquè. AUTORITZAR la despesa dimanant d'aquest expedient per l'import total de 1.423.792,00 euros (IVA exempt) amb càrrec a la partida pressupostària 20.23135.22709:

 • 1.193.644,80 € amb càrrec als pressuposts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per a l'any 2022.
 • 230.147,20 € amb càrrec als pressuposts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per a l'any 2023.

L'execució de la despesa corresponent a l'exercici de 2023 està condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de despeses d'aquests exercicis.

Sisè. PUBLICAR aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, així com al Tauler d'Anuncis de l'IMAS i a l'apartat de Transparència del web de l'IMAS.

Setè. NOTIFICAR aquesta resolució a la Direcció Insular d'Infància i Família, al Servei de Gestió Econòmica, al Servei de Pressuposts i a la Intervenció Delegada.

 

 

​​​​​​​Palma, 11 de gener de 2022

La prsidenta de l'IMAS Sofia Alonso Bigler

 

Plec de prescripcions tècniques per a la concertació pel procediment d'urgència de 16 places del Servei d'Acolliment Residencial Especial per a Persones Menors d'Edats Migrants No Acompanyades (NNAMNA) per a la recepció i valoració diagnòstica

1. Objecte

2. Definició i objectius del Servei

3. Perfil de les persones destinatàries del Servei

4. Prestació del Servei

5. Recursos humans i materials

6. Imatge, denominació, titularitat i difusió del Servei

7. Assegurances

8. Règim econòmic

9. Cobertura del Servei

10. Justificació

11. Coordinació i seguiment

12. Obligacions de l'entitat concertada

13. Protecció de dades de caràcter personal

14. Modificació del concert

15. Incompliments i penalitats

16. Durada del concert

1. Objecte

L'objecte d'aquest Plec de prescripcions tècniques és establir les característiques tècniques i les condicions en què s'han de realitzar els diferents programes i actuacions que comprenen el Servei d'atenció especial per a persones menors d'edat migrants no acompanyades en situació de desprotecció dependents de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), per a la recepció i valoració diagnòstica.

D'ara endavant, identificarem amb les segles de NNAMNA als nens, nenes i adolescents (entenent persones menors d'edat de qualsevol identitat de gènere) migrants no acompanyades segonS el Modelo compartido de atención integral a la infancia y adolescencia migrante no acompanyada emès en data 21 d'abril de 2020 per la Secretaria de Estado de Dererechos Sociales, Dirección General de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Es requereix la prestació del Servei per a 16 places, que estaran distribuïdes en dos grups educatius (8 NNAMNA), ubicats en edificis diferents per a cada grup educatiu i fora del nucli urbà, de conformitat amb el que s'estableix l'article 23 del Reglament pel qual s'estableix el règim jurídic del Serveis d'acollida residencial per a persones menors d'edat(1), (a partir d'ara Reglament de centres d'acolliment residencial) es considera que aquesta és la ubicació més adient per el tipus de Servei que es requereix, d'acord amb els resultats obtinguts de l'experiència dels darrers anys i principalment dels darrers sis mesos, que ens han demostrat que els NNAMNA, per diferents causes, són molt vulnerables.

Amb l'atenció immediata i l'especialització de la recepció i valoració es vol aconseguir que els NNAMNAs puguin passar a Serveis d'acolliment residencial més adient segons les característiques pròpies de cada NNAMNA.

Per poder garantir una bona valoració es considera adient que el Servei de recepció i valoració diagnòstica estigui fora del nucli urbà garantint així la integritat dels NNAMNA, allunyar-los de les zones de pressió dels veïns i de les zones on la seva integritat física i emocional no estigui garantida. Per poder garantir un bon acoblament a la illa de Mallorca, considerem adient que primer puguin estar a un entorn segur.

Podran estar els dos grups educatius a la mateixa ubicació o en ubicacions diferenciades.

En cas de prestació del Servei en ubicacions diferenciades, s'establirà un únic interlocutor i única ubicació com a punt de referència per als cóssos i forces de seguretat.

Així mateix, és objecte d'aquest plec, establir les condicions tècniques i econòmiques de la concertació entre l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) i les entitats que concorrin a sol·licitar, i en el seu cas, resultin adjudicatàries, d'acord amb la Llei 4/2009, d'11 de juny, de Serveis socials (article 89 bis.2), el Reglament pel qual s'estableix el règim jurídic dels centres d'acolliment residencial de menors d'edat a Mallorca, aprovat pel Ple del Consell Insular de Mallorca en sessió de dia 13 de maig de 2021 (BOIB núm. 81, de dia 19 de juny de 2021), la Llei 12/2018, de 15 de novembre, de Serveis a les persones en l'àmbit social a la comunitat autònoma de les Illes Balears, així com el Decret 48/2017 de 27 d'octubre, pel qual s'estableixen els principis generals als quals s'han de sotmetre els concerts socials.

No són objecte d'aquest concert qualsevol altra Servei que no es reculli de manera expressa aquest Plec.

(1) Reglament pel qual s'estableix el règim jurídic dels Serveis d'acollida residencial per a persones menors d'edat a Mallorca del l'Intittut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), aprovat pel Ple del Consell Insular de Mallorca en sessió de dia 13 de maig de 2021 i publicat en el BOIB núm. 81, de dia 19 de juny de 2021, (a partir d'ara Reglament de centres d'acolliment residencial.)

2. Definició del Servei i objectius

2.1. Definició de l'acolliment residencial

Entenem per Servei d'acolliment residencial especial per a persones menors d'edat migrants no acompanyades, el que es defineix a l'annex II de la Cartera Insular de Serveis socials i del Serveis de Menors i Família (BOIB, núm. 87, de 18 de juliol de 2017 i posterior rectificació d'errades (BOIB, núm. 161, de 30 de desembre de 2017) prorrogada la seva vigència fins al 31 de desembre del 2022 per Acord del Ple del CIM de 8 de juliol de 2021, com « Servei d'acolliment residencial d'adolescents estrangers sense adults responsables en el territori, que presenten problemes de desprotecció familiar total i requereixen una atenció residencial específica a causa de les dificultats d'identificació i de treball, agreujades per les diferències idiomàtiques, culturals i socials.»

El Servei es regeix pel Reglament de centres d'acolliment residencial, en concret, el Servei d'acollida residencial especial per a persones menors d'edat estrangeres no acompanyades es regula a la secció 2ª, del Capítol III del Reglament i segons l'article 37 consisteix en «...proporcionar atenció immediata i transitòria integral quan arriben a Mallorca... Requereixen d'una atenció residencial específica a causa de les dificultats d'identificació i de treball, agreujades per les diferències idiomàtiques, culturals i socials»

En concret la finalitat de la concertació que es defineix en aquest plec és el Servei d'atenció residencial amb la següent tipologia: Servei d'acolliment residencial especial per a persones migrants no acompanyades per a la recepció i valoració diagnòstica, essent les seves tasques principals i finalitats les següents: la col·laboració en la identificació de les persones menors d'edat migrants, contactar amb les famílies i valorar la situació de cada una de les persones ateses per derivar a un Servei apropiat en consonància amb les característiques personals, emocionals i físiques, així com cobrir les prestacions recollides a l'article 39 del Reglament de centres d'acolliment residencial.

2.2. Objectius generals:

a. Oferir un context segur: Proporcionar a les persones menors d'edat un context segur, nutritiu, protector, educatiu, terapèutic i respondre a les seves necessitats de salut, emocionals, socials, relacionals i educatives, d'acord amb el seu desenvolupament. S'ha de garantir un espai de bon tracte afectiu que estigui lliure de qualsevol forma de violència, abús o explotació i en què les persones adultes es regeixin per l'interès superior dels adolescents i el respecte als drets humans.

b. Acompanyar amb els tràmits de documentació: permisos de residència, renovació passaports, targetes sanitàries i de transport públic, i altra documentació que calgui per una bona inserció social, formativa i laboral.

c. Treballar a l'àmbit familiar: Fomentar la conservació de la identitat familiar de les persones menors d'edat acollides, com a element bàsic de la seva identitat personal i del seu adequat desenvolupament. Informar a les famílies de la situació dels seus fills o filles, així com treballar cap a la reunificació familiar, si és el cas. Treballar activament, si així ho determina el seu Pla de Cas, per la seva inclusió en una família alternativa. Es fomentarà la conservació d'aquesta identitat fins i tot en l'atenció d'adolescents el motiu principal de les quals de desprotecció sigui el no comptar amb referents familiars en el territori.

d. Preparar l'emancipació: Proporcionar a les persones menors d'edat adolescents els recursos i les habilitats necessàries per a una adequada transició a la vida adulta i, en el seu cas, per iniciar una vida autònoma, fomentant la participació activa en el seu entorn.

e. Fomentar la participació dels afectats en la presa de decisions: el Servei d'acolliment residencial garantirà el dret de participació a nivell individual i també grupal, promourà la implicació activa dels adolescents en els temes que els hi afecten, escoltant el seu punt de vista i prenent en consideració la seva visió en els processos de presa de decisions.

f. Cada Servei d'acolliment residencial designarà un/una adolescent com a representant en el Consell de la infància i de l'adolescència de l' IMAS i ho farà mitjançant un procés d'elecció democràtic.

2.3. Objectiu específics:

 1.  Atendre les necessitats d'atenció de caràcter urgent amb l'acompanyament a la identificació, proves de determinació d'edat, comprovació de falsedat documental i la coordinació amb Sanitat, els Cossos de Seguretat de l'Estat i la Fiscalia.
 2.  Informar degudament al Servei d'Infància i Família, a la Gestió de places i a la tècnica del Servei especialitzada en persones migrants no acompanyades de l'ingrés quan es dona per via d'urgència, ingrés mitjançant els Cossos de Seguretat de l'Estat o per ordre de Fiscalia.
 3.  Coordinar-se amb els Cossos de Seguretat de l'Estat, Fiscalia i Sanitat.
 4.  Proposar una persona interlocutora per part de l'entitat amb la tramitació de documentació, mitjançant un correu electrònic genèric.
 5.  Acompanyar amb la tramitació de documentació: ressenya policial, decret de Fiscalia, empadronament, targeta sanitària, de transport....
 6.  Valorar la situació de cada adolescent i juntament amb el professional de referència del Servei d'Infància i Família dissenyar el pla de cas, en coherència a la seva realitat: retorn al país d'origen, acolliment familiar, derivació a altra recurs per a NNAMNA d'atenció i acompanyament, o Servei d'acolliment residencial específic en funció de la valoració inicial.
 7.  Acompanyar per fer una primera exploració mèdica.
 8.  Iniciar en l'aprenentatge de l'idioma i en la realitat social que l'envolta.
 9.  Inscriure als adolescents de 17 anys al Programa d'Autonomia Personal del Govern de les Illes Balears- GOIB

3. Persones destinatàries del Servei.

Conforme l'article 38 del Reglament de centres d'acolliment residencial «El Servei d'acolliment residencial especial ha d'atendre persones menors d'edat de 13 a 17 anys estrangeres no acompanyades amb mesura de guarda provisional o tutela de l'entitat pública respectant el principi general de no separació entre germans.

Excepcionalment, i sempre que les places estiguin desocupades, el Servei d'Infància i Família pot acordar aquest Servei d'acolliment residencial ha d'atendre adolescents que no tinguin la condició de menors estrangers no acompanyats en els casos d'urgència en què aquests adolescents necessitin ser atesos en un Servei d'acolliment residencial de protecció, i no sigui possible fer-ho als Serveis d'acolliment residencial bàsic. En aquests casos, el Servei d'Infància i Família de l'IMAS ha de comunicar, al Servei d'acolliment residencial especial, la concurrència d'aquestes circumstàncies i justificar-ne els motius.

3.1. Designació i accés de les persones destinatàries.

L'ingrés podrà ser ordinari o per via d'urgència (per ordre de Fiscalia o acompanyament dels Cossos de Seguretat de l'Estat) el Consell Insular de Mallorca gestionarà i comunicarà l'ingrés i la delegació de guarda mitjançant resolució de la Presidència de l'IMAS.

3.2. Incidències que afectin les persones menors d'edat en acolliment residencial.

Qualsevol incidència serà comunicada als tècnics responsables del Servei d'Infància i Família de la mesura de protecció en la major brevetat possible, de conformitat i en compliment dels procediments establerts en el Manual d'intervenció del Servei de protecció al menor o indicat en les instruccions del Servei d'infància i família.

4. Prestació del Servei

4.1. L'acolliment residencial en el context del Servei d'Infància i Família.

El Servei d'Infància i Família garantirà la coherència dels Serveis d'acolliment residencial amb totes les entitats competents del sistema de protecció.

El propi Servei establirà amb aquest objectiu, els criteris d'ús comú d'informació o documentació, així com sistemes o procediments compartits, i inclús grups de feina que tindran com a objecte l'actuació coherent entre les diferents figures professionals intervinents. Per això les adjudicatàries hauran de seguir les directrius de contingut, metodologies, documentals, informatives i interpretatives que es marquin des de l'administració competent.

El treball en xarxa resulta imprescindible per a una atenció de qualitat als adolescents. És per això que les professionals de les adjudicatàries assistiran a les reunions a les quals siguin convocades per part del Servei d'Infància i Família.

El Servei d'acolliment residencial per a persones menors d'edat migrants no acompanyades es prestarà els 365 dies de l'any, les 24 hores del dia.

Les adjudicatàries hauran d'utilitzar els documents i materials per a la gestió dels casos acordats amb el Servei d'Infància i Família; es guiarà pels procediments establerts o els protocols subscrits amb altres administracions (Fiscalia, Educació, Sanitat, etc). Utilitzarà sistemàticament la metodologia SERAR d'avaluació i registre (Registre acumulatiu, Programa Educatiu Individual, Informes de Seguiment o aquella que es pugui determinar en el futur.

El Servei d'Infància i Família disposa d'un Manual que conté la descripció de principis d'actuació, normativa i activitats comunes que han de servir de guia per a la realització de les funcions que té assignades.

Les prestacions generals són aquelles que oferirà el Servei d'acolliment residencial i estan regulades a l'article 6 del Reglament de centres d'acolliment residencial.

El Servei es prestarà seguint els estàndards de qualitat establerts a l'EQUAR(2)

(2) EQUAR Estándares de Calidad del Acogimiento Residencial, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2012.

​​​​​​​4.2. Principis que regiran la prestació del Servei.

El Servei es prestarà respectant els drets de la infància i els principis establerts en la normativa vigent, especialment es tindran presents i es respectaran els establerts en l'article 166: «Principis d'actuació administrativa en l'àmbit de l'acolliment residencial» de la Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l'atenció i els drets de la infància i l'adolescència a les Illes Balears i en l'article 5 del Reglament d'acolliment residencial:

«L'entitat pública i els Serveis i els centres on es trobin els adolescents en acolliment residencial han d'actuar d'acord amb els principis rectors d'aquesta llei, amb ple respecte als drets dels adolescents acollits.

Quan s'acordi l'acolliment residencial d'un adolescent, s'ha de procurar que el període d'acolliment sigui el més breu possible, llevat que sigui de l'interès de l'adolescent, per afavorir el retorn a la família biològica, l'acolliment familiar, la tutela ordinària o l'emancipació.

L'entitat pública té les obligacions bàsiques següents:

 • Assegurar la cobertura de les necessitats de la vida quotidiana i garantir els drets dels adolescents acollits.
 • Disposar d'un pla individualitzat de protecció de cada adolescent que estableixi clarament la finalitat de l'ingrés, els objectius i el termini per assolir-los; aquest pla ha de preveure la preparació de l'adolescent, tant a l'arribada com a la sortida del centre.
 • Adoptar totes les decisions en relació amb l'acolliment residencial dels adolescents en el seu interès.
 • Fomentar la convivència i la relació entre germans, sempre que això redundi en els seus interessos.
 • Promoure la relació i la col·laboració familiar, i programar, a l'efecte, els recursos necessaris per possibilitar el retorn a la família d'origen, si es considera que aquest és l'interès de l'adolescent. Quan les persones menors d'edat no vulguin retornar al seu país d'origen es sol·licitarà la col·laboració dels familiar per la documentació necessària (partides de naixement, notes acadèmiques,...) per la tramitació de documentació i regular la seva situació a l'Estat Espanyol. També es facilitarà el trasllat de territori o país en cas d'existència de familiars propers i que els pares i mares i els adolescents estiguin d'acord amb l'acolliment.
 • Perseguir l'èxit escolar o formatiu dels adolescents en acolliment residencial, potenciant-ne l'educació integral i inclusiva. En el cas dels adolescents de setze a divuit anys, un dels objectius prioritaris és la preparació per a la vida independent, l'orientació i la inserció laboral.
 • Revisar periòdicament el pla individualitzat de protecció amb l'objecte de valorar l'adequació del recurs residencial a les circumstàncies personals de l'adolescent.
 • Potenciar les sortides dels adolescents en caps de setmana i períodes de vacances amb famílies alternatives.
 • Promoure la integració normalitzada dels adolescents en els Serveis i les activitats d'oci, culturals i educatives que transcorrin en l'entorn comunitari en què es troben.
 • Establir els necessaris mecanismes de coordinació amb els Serveis socials especialitzats per al seguiment i l'ajust de les mesures de protecció.
 • Vetllar per la preparació per a la vida independent i promoure la participació dels adolescents en les decisions que els afectin, incloses la mateixa gestió del centre, l'autonomia i l'assumpció progressiva de responsabilitats.
 • Establir mesures educatives i de supervisió que garanteixin la protecció de les dades personals de l'adolescent en accedir a les tecnologies de la informació i la comunicació i a les xarxes socials»

A més s'han de complir les accions que es contemplen al Manual d'Intervenció del Servei de Protecció al Menor de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials dels Consell de Mallorca i els protocols i procediments que s'hi desenvolupen. Així com el compliment de la Llei Orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència enfront de la violència, i de la resta de normativa que resulti d'aplicació.

4.3. Metodologia i instruments per a l'acció educativa al programa residencial especial NNAMNA.

Tots els serveis d'acolliment residencial especial de NNAMNA, objecte d'aquest concert, han de disposar dels següents instruments generals de planificació, execució i avaluació de l'acció educativa i que hauran de desenvolupar dins el projecte educatiu marc:

a. Projecte educatiu (explicat al punt.4.4) És l'eina que regeix l'atenció i cura dels adolescents acollits. Serveix per implementar en la quotidianitat de les persones acollides la tasca educativa. Ha de partir del Model teòric de referència sobre el qual se sustenta el projecte, establir els objectius, les actuacions, els indicadors d'avaluació, etc.

b. Reglament d'organització i funcionament. El Servei d'acolliment residencial ha de disposar d'un Reglament d'organització i funcionament del Servei, aprovat pel Servei d'Infància i Família de l'IMAS, que ha de concretar els instruments i procediments materials, personals i relacionals de la intervenció amb els adolescents acollits, i ha d'incloure la normativa bàsica del Servei, així com les intervencions educatives en cas d'incompliment de la normativa. Aquest es podrà anar actualitzant en funció de la normativa aplicable, instruccions del Servei d'Infància i Família, actualitzacions, millores en l'organització del Servei, aportacions d'altres organismes, i altres però sempre hi ha d'haver la comunicació i la validació del Servei d'Infància i Família.

c. Programació anual del Servei. Tots els Serveis d'acolliment residencial han de disposar d'una programació anual en què s'especifiquin els objectius de treball, la metodologia, els procediments, les tècniques que ordenin les accions educatives necessàries i els indicadors d'avaluació. Aquesta programació l'han de confeccionar el conjunt de professionals que hi fan feina i s'ha de lliurar al Servei d'Infància i Família de l'IMAS.

d. Expedient personal de cada una de les persones menors d'edat acollides. Els Serveis d'atenció residencial de persones menors d'edat han de disposar d'un expedient personal i individual de cada persona menor d'edat atesa, en el qual hi constarà, com a mínim, la següent documentació:

 • La documentació administrativa i jurídica de la persona menor d'edat.
 • Els documents personals de la persona menor d'edat de tipus passaport, permís de residència, fitxa d'identificació de la UCRIF, resolució de la fiscalia, escolar, sanitari i altres semblants.
 • El Projecte Educatiu Individualitzat (PEI) de la persona menor d'edat i els documents tècnics derivats
 • El registre acumulatiu - SERAR

4.4. Projecte educatiu. Recollirà de manera explícita:

a. Els principis específics de l'acolliment residencial. S'ha de complir els principis del Manual d'Intervenció del Servei de Protecció del Menor i de l'EQUAR

b. El marc teòric sobre el qual se sustenta la intervenció. El marc teòric ha de fer referència a les conseqüències del dany derivat de les situacions de desprotecció i les propostes d'intervenció que se'n deriven i també ha de fer referència a la identificació i reforçament dels factors de protecció de cada adolescent.

En aquest sentit, l'apartat de Marcs teòrics de l'EQUAR (EQUAR-E, si escau) pot servir de punt de partida.

c. Metodologia de la intervenció

d. Actuacions:

 • Acció tutorials
 • Assemblea (freqüència/durada/participació)
 • Actuacions que s' insereixen en la vida quotidiana
 • Orientades a la identificació i afrontament de conflictes
 • Model de Pla d'intervenció educativa individual

e. Objectius generals i específics.

 • Objectius generals.
 • Cobrir les necessitats dels adolescents en acolliment
 • Generar un entorn de seguretat que permeti que l'adolescent pugui exercir el dret al desenvolupament ple, transmetent la sensació de viure en un entorn càlid i afectiu.
 • Realitzar una tasca educativa i reparadora per sanar en dany produït en el seu desenvolupament com a conseqüència de les situacions de desprotecció viscudes.
 • Objectius específics
 • Proporcionar als adolescents un nucli de convivència el més semblant a la família, on hi hagi un ambient físic càlid, còmode i adequat al nombre de persones que conviuen. Es reproduirà als centres, mitjançant una visió ecològica, les condicions bàsiques d'una llar familiar.
 • Els horaris d'organització de la vida quotidiana i els torns professionals s'establiran en funció del major benefici de les persones destinatàries del Servei d'acolliment.
 • Promoure les capacitats i els factors de protecció.
 • Donar una resposta educativa que satisfaci les necessitats de la població que atén el Servei pel qual s'opta.
 • Tenir esment amb les necessitats de salut dels adolescents informant degudament a les famílies, segons el Pla de Cas. Realització de revisions metges, si cal amb especialistes.
 • Generar bon models i crear un bon clima al Servei d'acolliment residencial a partir de l'exemple dels i les professionals vinculats al mateix
 • Aconseguir una bona imatge física dels joves per a poder treballar l'autoestima, tenint molta cura del seu aspecte: vestuari, cabells, higiene, complements, etc. El seu aspecte ha d'estar en consonància amb la seva edat, vestir correctament en funció de l'activitat a desenvolupar, amb una higiene correcte,.. amb l'objecte de millorar la seva imatge i crear bons hàbits.
 • Fer participar als adolescents amb la presa de decisions del Servei d'acolliment residencial per a ajudar a assumir errors i ajudar-les en el seu procés maduratiu per ajudar-los a integrar-se en la realitat que els envolta.
 • Participar en activitats comunitàries i actes socials, creant consciència de la responsabilitat social.
 • Reforçar i acompanyar a les persones menors d'edat per a aconseguir un millor rendiment acadèmic. Des del Servei d'acolliment residencial s'ha de fer una tasca de suport, mitjançant la motivació, per què aquests puguin garantir la seva formació. S'han d'anar marcant objectius realistes i premiar els objectius aconseguits.
 • Potenciar el coneixement de les seves llengües maternes amb l'acreditació oficial mitjançant l'Escola Oficial d'Idiomes o altres entitats
 • Orientar i informar als joves dels recursos acadèmics i formatius, en funció de l'edat, l'oferta educativa i els interessos de la persona menor d'edat.
 • Proporcionar als joves les eines necessàries per a poder realitzar una tasca de recerca laboral i donar a conèixer tots els recursos existents per a aconseguir la inserció laboral.
 • Dotar als adolescents de les habilitats i capacitats per a poder accedir als programes d'emancipació amb èxit, per a poder arribar de forma adequada a la vida adulta.
 • Realitzar l'anàlisi de les necessitats de cada jove, dissenyar el projecte individual, definir els objectius i les modificacions que es donen durant el procés i l'avaluació dels resultats.
 • Convertir les diferències de les persones amb una eina educativa per la tolerància.
 • Intervenir per la reunificació familiar. En cas que sigui l'interès de la persona menor d'edat.
 • Desenvolupar el Pla de Cas que ha de definir l'objectiu i la temporalització de l'ingrés de la persona menor d'edat. L'estança té una finalitat temporal amb objectius concrets a curt i mitjà termini.
 • Donar a conèixer als joves els Serveis comunitaris per a establir relacions necessàries per a aconseguir els processos en els quals estan involucrades: reunificació familiar, acolliment familiar o emancipació.
 • Evitar les sortides dels adolescents sense acompanyament d'un adult. Les sortides dels adolescents sense acompanyament d'un adult han de ser per a realitzar activitats programades: suport escolar, formatives, esportives i fent ús del temps lliure o d'oci d'una manera responsable d'acord al projecte d'oci saludable.
 • Realitzar totes les actuacions emmarcades dintre del protocol de recepció de persones menors d'edat migrants no acompanyades, seguint les pautes que pugui indicar la Delegació del Govern, el Cossos de Seguretat de l'Estat i la Fiscalia.
 • Tramitar tota la documentació que calgui perquè l'adolescent migrat no acompanyat no estigui indocumentat i per la tramitació del NIE, entre altres gestions específiques.
 • Aprendre a resoldre conflictes, habilitats empàtiques i expressar emocions.

A partir d'aquests objectius específics es poden anar desenvolupant d'altres envers la població atesa per a cadascun dels àmbits tenint en compte les diferents franges d'edat però també l'edat madurativa, i respectant els ritmes de desenvolupament i d'integració personal de cadascun de les persones menors d'edat ateses en el Servei.

Han de quedar reflectits, com a mínim(*):

 • Protocol de benvinguda als adolescents que seran acollits (*)
 • Protocol de Benvinguda pel nou personal laboral
 • Protocol envers a agressions cap a personal laboral(*)
 • Protocol davant sortides no autoritzades(*)
 • Protocol d'Actuació davant Conductes Agressives i/o Lesions.(*)
 • Protocol d'Actuació davant Conductes Abusives Sexuals.(*)
 • Protocol de l'acolliment residencial, en les fases: ingrés, estança i finalització.(*)
 • Comunicació d'incidències (*)
 • Pla d'acció tutorial
 • L'organització de la vida quotidiana (*) Ha de recollir la descripció de les tasques ordinàries del Servei d'acolliment residencial i com s'organitzen les mateixes, en funció de la seva etapa madurativa.

Els documents assenyalats amb (*) i qualsevol que inclogui informació que s'ha de facilitar a les persones acollides per respectar el seu dret a ser informats i escoltats es presentarà en 5 idiomes i de manera comprensible per a elles. Els idiomes seran: castellà, català, àrab, francès i anglès.

En el projecte educatiu de centre han d'estar definits tots els protocols marc, així com els que el Servei d'acollida consideri oportú. Aquestes eines s'han de basar en el Manual d'Intervenció del Servei de Menors i Família, així com els protocols aprovats o les instruccions del Servei d'Infància i Família. O bé en cas de no estar regulades, la proposta realitzada per part de l'entitat.

4.5 Obligacions:

Els Serveis d'acolliments residencials especials per a NNAMNA estan obligats a:

a. Mantenir actualitzats i custodiats en un lloc segur els expedients personals de tots els adolescents acollits al Servei, respectant la normativa de protecció de dades.

b. Confirmar la data de baixa amb la direcció de Serveis d'acolliment residencial del Servei d'Infància i Família de l'IMAS i fer entrega al tècnic o la tècnica referent de la documentació que consti a l'expedient.

c. Garantir el dret a la intimitat de la persona menor d'edat.

d. Recollir les dades d'observació del registre diari i incorporar-les a l'expedient de la persona menor d'edat.

e. Trametre, al Servei d'Infància i Família de l'IMAS, la informació actualitzada. En el Servei d'atenció de caràcter urgent i immediat, de recepció i valoració diagnòstica de NNAMNA hauran de presentar l'informe de 24 hores. I l'informe de 15 dies, i informe final amb la proposta d'atenció en funció de les necessitats dels joves i els interessos d'aquests.

4.6 Programes mínims a desenvolupar per part del Servei concertat:

a) Programa general de benestar personal i social

S'han d'aconseguir els següents objectius mínims:

 • Dotar als adolescents de les estratègies d'auto-cura i autoprotecció; dins el qual s'ha d'abordar educació afectiva-sexual, programa de salut, (fent principal incidència a les addiccions amb i sense substàncies), oci saludable, prevenció a la conducta de risc i hàbits saludables.
 • Realitzar una valoració inicial per a dissenyar de forma acurada el projecte educatiu individual.
 • Promocionar el desenvolupament personal mitjançant habilitats individuals i socials. Potenciar les pròpies capacitats dels joves, dotar de recursos adaptatius pro-socials i fomentar la solidaritat.
 • Treballar per la millora de l'autoimatge, proporcionant vestuari amb bones condicions i adequat a l'activitat a dur a terme, hàbits saludables alimentaris i esportius, neteja personal, vestuari en bones condicions i adequat per l'activitat a dur a terme.
 • Facilitar un ambient de calidesa possibilitant un espai per a la participació i la millora del Servei d'acolliment residencial.
 • Garantir la participació activa en el context de l'acolliment residencial, facilitant el desenvolupament de capacitats i habilitats cíviques i socials

b) Oci saludable

 • Aprendre a fer ús del temps de lleure.
 • Potenciar hàbits saludables amb la participació a activitats extraescolars de caire esportiu, solidari, lúdic, associatiu o altres.
 • Participar d'actes culturals de la barriada, poble o ciutat.
 • Potenciar actituds crítiques i constructives.
 • Ser un espai de prevenció de conductes addictives.

Facilitar el coneixement del teixit social i la inclusió a les xarxes i organitzacions cíviques i solidàries de la nostra comunitat.

c) Projecte mediambiental

 • Sensibilitzar a les persones menors d'edat de la problemàtica mediambiental.
 • Desenvolupar tasques de participació mediambientals.

Potenciar la consciència ecològica i l'esperit crític.

d) Programa de promoció de salut, prevenció i atenció de conductes addictives

 • Aplicar programes provats per l'evidència científica en els nivells de prevenció universal, selectiva o indicada, segons el nivell de risc sostingut pels adolescents residents.(3)
 • Tenir cura de l'ús de les noves tecnologies, evitant l'ús excessiu i controlant els continguts tecnològics en funció de les edats i la maduresa.
 • Fomentar actituds que afavoreixen estils de vides saludables.
 • Promoure una consciència sobre els efectes nocius de les drogues. Corregir idees errònies, mites i estereotips de les drogues.
 • Desenvolupar habilitats i competències personals per a rebutjar drogues.
 • Facilitar eines als joves per a adoptar d'una actitud crítica enfront de les drogues.
 • Realitzar tasques preventives contra el tabaquisme i el consum de l'alcohol.
 • Si escau, elaborar un protocol d'intervenció d'addiccions.

Sempre s'ha de tenir en compte l'edat i la maduresa de les persones menors d'edat. El contingut del programa també ha de ser un objectiu educatiu transversal a tot el Servei d'acolliment residencial i mitjançant tallers específics.

(3) Informació disponible al web del PADIB (caib) i del Pla Nacional sobre Drogues

e) Programa d'educació afectiva-sexual.

Implementar un programa d'educació afectiva-sexual basat en l'evidència científica i adequat a l'edat i maduresa dels adolescents en acolliment residencial. Indicar quin programa s'utilitzarà.

f) Programa d'educació en d'igualtat i equitat. Incorporació de la perspectiva de gènere a l'acolliment residencial. S'han d'aconseguir els següents objectius mínims:

 • Incorporar la perspectiva de gènere i la igualtat real i efectiva entre els adolescents dins l'àmbit de l'acolliment residencial i en l'organització i gestió de l'entitat.
 • Incorporar la perspectiva de gènere i la igualtat a tots els programes que es desenvolupen en el projecte tècnic.
 • Crear una línia d'actuació per part dels adolescents de participació i corresponsabilitat.
 • Corregir les discriminacions i valorar les diferències enriquidores entre la versatilitat del gènere.
 • Introduir el concepte de cultura de pau per tal de que en la vida quotidiana s'hi doni una convivència pacífica basada en el respecte cap a les persones. I que possibilita la gestió dels conflictes d'una manera positiva i una cultura del diàleg.
 • Promoure l'ús d'un llenguatge gràfic, escrit i oral, respectuós, inclusiu i no sexista.
 • Garantir una educació sense estereotips sexistes ni discriminatoris relacionades amb el gènere o amb l'orientació afectiva sexual.

g) Programa acadèmic

S'han de treballar els següents objectius mínims:

 • Dotar als adolescents del estris necessaris: llibres i/o tablets, material escolar, uniformitat completa -si escau-, roba esportiva i altres que siguin necessaris per a l'activitat escolar o formativa.
 • Sortir del Servei d'acolliment residencial amb una bona imatge, amb els estris necessaris per a la jornada i l'alimentació adequada.
 • Potenciar les hores d'estudi dins el Servei d'acolliment residencial per a crear bons hàbits.
 • Capacitar a les persones menors d'edat per la millora del rendiment acadèmic, marcant objectius clars.
 • Crear eines de control per a supervisar l'evolució de les persones menors d'edat. Aquesta s'ha d'enviar després de cada trimestre a la persona encarregada del seguiment del concert.
 • Per a les persones majors de 16 anys i que no estiguin escolaritzades s'ha de seguir les pautes marcades al programa capacitació laboral.

h) Programa de capacitació laboral.

S'han de treballar, per a les persones majors de 16 anys, els següents objectius mínims:

 • Dotar d'hàbits laborals. Treballant la bona imatge i presència, responsabilitat, puntualitat i altres que es considerin oportunes per a cada jove.
 • Ensenyar les tècniques d'ocupabilitat laboral: currículum personal, carta de presentació, preparació per a entrevistes laborals, inscripcions en borses laborals en línia, presencials i SOIB.
 • Adquirir capacitats per a la planificació del procés de recerca laboral i la presa de decisions.
 • Participar en les sessions de formació amb tècniques laboral del SOIB.
 • Inscripció al SOIB per a tots els majors de 16 anys, per a garantir una antiguitat.
 • Donar la informació de la formació reglada i no reglada existent en funció de les seves inquietuds: formació professional, formació dual, garantia juvenil, cursos del SOIB i altres.
 • Capacitar a la persona per a aconseguir i mantenir un contracte laboral.

i) Programa de preemancipació.

S'ha de treballar, per a les persones majors de 16 anys, els següents objectius mínims:

 • Aconseguir major autonomia amb les tasques ordinàries d'una llar.
 • Capacitar d'estratègies per a fer front les tasques administratives, recerca de recursos i xarxes socials adequades.
 • Aprendre a fer un bon ús dels diners i fer un estalvi d'acord a l'edat.
 • Dotar a la persona menor d'edat de les eines: responsabilitat, valors ètics i cívics.
 • Treballar perquè la persona menor d'edat pugui emancipar-se de forma adequada.
 • Aprendre fer ús dels recursos comunitaris.
 • Iniciar als 17 anys el Programa d'Autonomia Personal del GOIB i sol·licitar el certificat d'extutelats, tres mesos abans de la majoria d'edat.

j) Programa d'intervenció familiar.

 • Acompanyar en el procediment dels joves en el cas de reagrupament. Realització de l'informe psicosocial.
 • Facilitar els contactes mitjançant les noves tecnologies amb les famílies

k) Programa d'afrontament de conflictes, atenció a situacions de crisi i prevenció de la violència.

Reforçar en els professional les competències necessàries per prevenir, afrontar i reparar les conseqüències de situacions de conflicte, agressió i/o violència, així com situacions de crisis.

 • Dotar a les persones menors d'edat de pautes de convivència per a evitar situacions conflictives i de convivència.
 • Donar a conèixer les normes de convivència del Servei d'acolliment residencial per a què siguin respectades per a tot el grup.
 • Crear els espais de participació, tipus assemblea, per a poder exposar les queixes i els suggeriments per a millorar la convivència en el grup.
 • Treballar de forma transversal les conductes adequades al tracte i respecte cap a les persones, mobiliari, equipaments i altres.
 • Analitzar cada situació en què s'ha produït un conflicte el detonant i dotar als joves i professionals perquè no es torni a produir.
 • Evitar les escalades d'agressivitat amb la separació del grup o amb altres mesures que es considerin oportunes.
 • Afavorir un bon clima al Servei d'acolliment residencial mitjançant la col·laboració i bons hàbits.
 • Els i les professionals han de conèixer i aplicar les actuacions i procediments establerts davant sortides no autoritzades de joves segons l'estipulat en la Instrucció de la Direcció Insular d'Infància i Família.
 • S'han d'aplicar tots els programes i els protocols existents.
 • Crear un protocol d'actuació marc per al Servei d'acolliment residencial.

l) Programa de participació i sensibilització

 • Realitzar actuacions per sensibilitzar a la població sobre els NNAMNA.
 • Promocionar la participació activa dels adolescents en la presa de decisions i en el Consell de la Infància i Adolescència.
 • Promoure accions que garanteixin el ple desenvolupament dels drets i deures de la infància i adolescència.
 • Recopilar i difondre entre els joves les actuacions que desenvolupa l'ajuntament, mancomunitat, associacions o altres entitats per integrar els joves en les dinàmiques de la comunitat.
 • Aconseguir que els joves participin dels actes de la comunitat.
 • Facilitar la conciliació entre la comunitat, el Servei, els professionals i els NNAMNA.
 • Organitzar jornades o activitats on hi hagi actuacions compartides entre els NNAMNA i la població d'acollida. Fent partícips als joves del disseny i l'execució de projectes o activitats

Els programes que s'han detallat en aquest apartat poden ser ampliats i adaptats en funció del perfil dels joves atesos, la seva edat, nacionalitat o identitat, però els objectius mínims s'han de complir en funció del projecte educatiu individual.

Totes les actuacions i activitats que es desenvolupin dins l'acolliment residencial han d'estar integrades dins el sistema d'intervenció basant-se amb la capacitat de cobrir les necessitats dels adolescents. Aquestes necessitats han d'estar sobre altres criteris com la gestió, el manteniment de pràctiques i programes tradicionals per motius d'inèrcia, o els interessos del personal treballador.

4.7 Sistema de gestió de la qualitat.

S'exigeix que el Servei disposi d'un Pla de Gestió de Qualitat de cada centre que s'ha de basar en la gestió per processos. El propòsit final de la gestió per processos és assegurar que es desenvolupen de forma coordinada i estandarditzada, millorant l'efectivitat i la satisfacció de totes les parts interessades (persones usuàries, famílies, treballadors i treballadores, proveïdors/es i societat en general). L'enfocament basat en processos és un principi de gestió bàsic i fonamental per a l'obtenció de resultats, i s'ha de contemplar a cadascun dels centres amb els següents termes:

b. Mapa de processos: exposició dels processos que componen el Servei.

c. Protocols i procediments que es duen a terme. A fi d'estandarditzar la forma que es desenvoluparan o es duran a terme els processos identificats als mapes de processos, s'ha d'elaborar una sèrie de protocols, amb formats o registres associats, a fi de donar suport documental a tots ells.

d. Protocols i procediments en concordança amb els establerts des del Servei d'Infància i Família

e. Instruccions: documents que complementen els protocols.

f. Formats o registres: documents que proporcionen evidència objectiva de les activitats realitzades o dels resultats obtinguts.

g. Protocol de registre i actuació en cas d'incidències del Servei.

h. Protocol de queixes, reclamacions i suggeriments, en el qual es descrigui la forma de presentació de queixes, reclamacions i suggeriments presentades al Servei, la forma de gestionar-les.

i. Protocol de mesura de la satisfacció, on es defineix la periodicitat mínima amb la qual es lliuraran enquestes de satisfacció, tant a les persones usuàries del Servei com a les persones treballadores, quins ítems es valoraran, quina escala de valoració s'utilitzarà, responsabilitats de l'anàlisi d'aquestes, etc.

j. Protocol de Benvinguda o d'acollida per al personal treballador. El protocol ha d'incloure un document amb informació relativa l'ambient de treball, les condicions, funcions, riscos associats al lloc de feina així com mesures preventives que es poden dur a terme per evitar accidents o malalties en el lloc de feina, i els indicadors de l'avaluació del període d'adaptació.

k. Protocol de Benvinguda als adolescents. Ha d'incloure un document redactat en llenguatge «amigable» amb informació relativa a l'acolliment residencial que s'inicia.

l. Pla de prevenció de riscos laborals, en totes les especialitats, d'acord amb el que s'estableix a la normativa aplicable vigent. Aquest pla ha d'incloure l'estructura organitzativa, les responsabilitats, les funcions, les pràctiques, els procediments, els processos i els recursos necessaris per realitzar l'acció de prevenció.

4.8 Avaluació.

Per tenir un avaluació significativa, s'ha de partir d'una avaluació diagnòstica de la realitat, l'avaluació dels processos que es desenvolupen i l'avaluació dels resultats. Aquesta avaluació s'ha de realitzar pel projectes educatius de centre com pels projectes educatius individuals.

S'ha de avaluar els programes de forma anual i s'han de plasmar a la memòria anual.

S'ha de dotar al Servei de la supervisió externa que ha de revisar i avaluar, conjuntament amb l'equip tècnic-educatiu, la intervenció amb els adolescents així com el funcionament i dinàmiques del propi equip per tal de garantir un Servei de qualitat i l'adaptació a les necessitats canviants en funció de les persones ateses.

5. Recursos humans i materials.

Es requereix el compliment de l'establert pel Reglament de centres d'acolliment residencial, en especial del contingut del Títol I, capítol II referit als requisits comuns de personal dels Serveis d'acollida residencial de protecció de persones menors i a l'article 40 del mateix reglament.

Sobre l'organització del personal dels Serveis d'atenció residencial, s'ha de disposar d'un equip de direcció i coordinació, d'un equip interdisciplinari d'atenció directa, i si escau, personal d'administració i de serveis generals. Han de garantir la qualificació i titulació necessària segons la categoria professional i mantenir l'arxiu d'aquestes dades actualitzat.

5.1 Ràtios de personal

S'estableix com a obligada per a la prestació d'aquest servei la ràtio per grup educatiu de 8 persones menors d'edat descrita a la taula següent:

Categoria professional

Nombre

Jornada aplicable

Direcció

1

El 25% d'una jornada laboral completa.

Coordinació

1

El 75% d'una jornada laboral completa.

Psicologia

1

El 50% d'una jornada laboral completa.

Treballador o treballadora social

1

El 25% d'una jornada laboral completa.

Mediador o Mediadora Social

3

El 100% d'una jornada laboral completa.

Educador o Educadora Social

3

El 100% d'una jornada laboral completa.

Auxiliar Educatiu i Eductiva

2

El 100% d'una jornada laboral completa.

Personal de cuina

1

El 100% d'una jornada laboral completa.

Personal de neteja

1

El 27% d'una jornada laboral completa.

Personal de seguretat

5

5 professionals al 100% d'una jornada laboral completa.

El cent per cent d'una jornada laboral completa del personal de cuina podrà ser substituïda per un auxiliar educatiu o educativa, sempre i quan les 16 places del Servei d'acolliment residencial estigui ubicat al mateix centre (que tengui dues edificacions diferents per a cada grup) i sigui justificat adientment per l'entitat.

Per a la realització de qualsevol investigació o pràctiques acadèmiques i/o professionals caldrà l'autorització del Servei d'Infància i Família de l'IMAS .

Els o les professionals de seguretat hauran de rebre dins el mes següent a l'inici del concert, formació especialitzada en protecció a la infància i l'adolescència per al tractament de la informació, contencions i sensibilització en matèria d'adolescents estrangers no acompanyats, i no podran dur armes. El Servei de seguretat podrà ser objecte d'una contractació externa amb una entitat especialitzada, però amb les condicions que s'estableixen en aquests plecs.

5.2 Torns de professionals per a grup educatiu

S'ha de garantir l'atenció a les persones menors d'edat complint per grup educatiu, com a mínim amb la presència dels professionals següents:

a. En horari diürn: 1 Persona amb grau, diplomatura o habilitació corresponent en educació social per grup educatiu, 1 mediador o mediadora en torn de dia.

b. En horari de vespre: 1 persona auxiliar educatiu.

c. Garantir durant les 24 hores que hi hagi per cada torn un professional que entengui i parli àrab de manera fluida.

d. Garantir durant les 24 hores un professional de seguretat.

5.3 Organització i planificació dels Serveis generals

Els Serveis d'acolliment residencial han de procurar ser el més familiars possibles, i per aquest motiu els professionals del Serveis bàsics en formaran part de la dinàmica del Servei d'acolliment residencial.

L'equip professional de Serveis bàsics, tant de contractació pròpia com de contractació externa, ha de complir amb els requisits de l'article 27.4 del Reglament de centres d'acolliment residencial. Concretament:

a. Servei de cuina

Es procurarà menjar casolà, fet per la cuiner/a que formarà part de la dinàmica del Servei d'acolliment residencial, aquest professional ha de ser part de l'equip educatiu. Els menús han de ser equilibrats, variats i amb garanties de nutrició. Per aquest motiu els menús han d'estar avalats per un nutricionista o un expert amb alimentació, es respectaran les tradicions culturals dels adolescents així com dietes específiques.

S'han de servir cinc menjades al dia: berenar, berenar del migdia, dinar, berenar cap vespre i sopar. Els berenars han de ser principalment de fruita. S'han d'evitar cereals ensucrats, brioixeria, begudes ensucrades i energètiques. S'ha de procurar que el 40% dels productes alimentaris consumits siguin locals.

L'alimentació ha de ser un punt de trobada per totes les persones menors d'edat. S'han d'aprofitar les menjades com a punt de trobada i reunió familiar del Servei per a transmetre bons hàbits nutritius, d'higiene, alimentaris i costums.

Les menjades han de servir per a aprendre a usar correctament els coberts, posar i llevar taula, respectar el torn de paraula de companys i adults, anar correctament vestits, crear un bon clima familiar i bons hàbits nutritius.

A l'hora de les menjades per a procurar aquest clima familiar, s'han d'evitar tot tipus d'aparells electrònics – televisors, aparells de música, mòbils, tablets i/o ordenadors -per parts dels i les professionals com de les persones menors d'edat.

b. Serveis bàsics

El Servei d'acolliment residencial ha de disposar d'unes instal·lacions netes i ordenades, i les persones menors d'edat han d'anar correctament vestits amb la roba neta, en bon estat, adequada al clima i a l'activitat a realitzar.

Els Servei de neteja i/o bugaderia ha de tenir cura de què les instal·lacions i la roba estiguin netes, i asseguraran que les estances, els vidres, les persianes, les terrasses i tot el que fa referència a la roba de la llar i la roba dels adolescents estiguin endreçades i netes.

L'equip educatiu i els adolescents, en funció de la seva edat, han de participar en la neteja i bugaderia com a eina educativa per l'assoliment de responsabilitats i l'adquisició d'hàbits i destreses per a la vida adulta.

c. Servei de manteniment

El manteniment és una eina bàsica per al bon funcionament i rendibilitat de tota la instal·lació. Tipus de manteniment: preventiu i correctiu.

S'ha de preveure el manteniment preventiu tenint la programació de les actuacions que calen fer de forma periòdica.

S'ha de preveure el manteniment correctiu per a reparar o substituir els components o instal·lacions que han causat una averia. Aquest es realitza quan s'ha produït l'averia i es procedirà a reparar-la en el menor temps possible perquè el Servei d'acolliment residencial pugui seguir funcionant de forma correcte.

Aquestes actuacions les poden desenvolupar professionals qualificats per a cada tasca.

En cas de ser necessari s'ha de disposar de tota la seguretat necessària a les instal·lacions que permetin disposar als usuaris d'un entorn segur per a ells i per a tercers.

6. Imatge, denominació, titularitat i difusió del Servei

No és farà ús de les imatges ni de la situació d'acolliment residencial de les persones menors d'edat. Les entitats han de promoure la protecció dels adolescents i no es poden exposar per a fins benèfics, econòmics o altres.

En totes les publicacions, conferències o altres actuacions que s'actuï en representació del Servei d'acolliment residencial s'haurà d'indicar: Servei d'Acolliment Residencial especial de NNAMNA Concertat amb l'IMAS.

7. Assegurances.

L'entitat titular del Servei està obligada a contractar una o vàries pòlisses d'assegurances que cobreixin, com a mínim, els riscs d'incendis i danys dels espais d'habitatge i dels espais adjacents (patis, jardins, etc).

També està obligada a contractar una assegurança que cobreixi la responsabilitat civil de la pròpia entitat i del personal al seu servei en l'exercici de les seves funcions per una suma assegurada mínima de 6.000 € anuals per plaça.

La durada de les d'assegurances hauran de cobrir tot el període de durada inicial del concert. En cas de renovació del concert, l'entitat concertada haurà de renovar la pòlissa pels temps de durada de la renovació.

8. Règim econòmic

8.1 Preu-plaça

Per a determinar el preu plaça s'ha de distingir entre:

- Plaça ocupada: quan la plaça d'un Servei concertat tengui assignada una persona menor d'edat i justificada mitjançant l'alta provisional.

- Plaça no ocupada o en reserva: quan una plaça d'un Servei concertat estigui vacant, quan no hi hagi cap persona menor d'edat assignada a ella i quan s'assigna una persona menor d'edat a una plaça i està a l'espera de produir-se l'ingrés al Servei. Fins que no es procedeixi l'alta es considerarà no ocupada o bé en reserva.

El preu màxim d'una plaça concertada per al Servei d'acolliment residencial especial NNAMNA per a la recepció i valoració diagnòstica, d'acord amb l'informe econòmic de preus emès pel Servei de Gestió econòmica.

Si s'ofereixen altres serveis o prestacions distints dels previst en aquest Plec, aquest seran voluntaris, no tindran caràcter discriminatori ni afany de lucre. En aquest cas, l'entitat concertada ho comunicarà per escrit a la Direcció Insular d'Infància i Família mitjançant una memòria tècnica del Servei complementari on consti una descripció dels mitjans material i humans que emprarà per prestar-ho i, com es finançarà el servei complementari. La Direcció insular d'Infància i Família podrà denegar l'autorització de prestar aquests altres serveis o prestacions.

8.2 Facturació del Servei

Només es poden facturar i cobrar els Serveis concertats.

L'entitat concertada ha de presentar una factura en la qual ha de constar l'import de la liquidació del Serveis concertats corresponent al mes anterior. La factura es presentarà en format electrònic a l'aplicació FACe (https://face.gob.es) que és el Punt General d'Entrada de Factures Electròniques de l'administració. A aquesta factura, degudament segellada pel representant legal de l'entitat concertada, ha d'adjuntar una relació detallada de les persones menors d'edat en acolliment residencial, en format paper degudament registrada al registre d'entrada de l'IMAS, així com també electrònicament al Servei de Gestió Econòmica, segons model facilitat per l'IMAS.

La justificació ha de tenir el conceptes següents: Nom de l'entitat, CIF, nom del centre, període de facturació, data de facturació, nombre de factura, nombre d'infants i adolescents -relació de places ocupades, no ocupades o en reserva, o places extra autoritzades-, data d'alta o baixa de les persones menors d'edat, data de naixement, número d'expedient personal, nombre de dies, referència del concert i quantia facturada. En el cas de què el cap del Servei d'Infància i Família hagi autoritzat una pròrroga caldrà adjuntar-la amb la factura

La relació de les places s'ha de detallar el període d'ocupació, vacant o extra, i període de sortides no autoritzades per a cada persona usuària.

Pel cas què, per majoria d'edat de la persona usuària hagi de romandre al Servei d'acolliment residencial, es tindrà que especificar aquesta circumstància a la factura, prèvia autorització de l'IMAS mitjançant informe tècnic.

8.3 Forma de pagament

El preu del concert es pagarà mensualment a l'entitat concertada del Servei per mensualitats vençudes, amb la presentació prèvia de la declaració de l'ocupació del Servei concertat i el llistat de les persones menors d'edat en acolliment residencial.

L'Institut Mallorquí d'Afers Socials, mitjançant la Direcció Insular d'Infància i Família, ha de tramitar mensualment la proposta de pagament en concepte de cost del Servei concertat. El pagament de la quantitat que correspongui es durà a terme mitjançant l'ingrés en el compte corrent que indiqui l'entitat concertada.

L'entitat concertada no pot cobrar cap quantitat suplementària en concepte del Servei d'atenció residencial o per qualsevol altra prestació que s'hagi de cobrir en virtut del concert subscrit.

La percepció indeguda de quantitats per part de l'entitat concertada suposa l'obligació de reintegrar-les, amb la tramitació prèvia del procediment que correspongui, amb l'audiència de la persona interessada.

El pagament de les factures estarà sotmès a la comprovació de què l'entitat concertada està al corrent de pagaments amb l'Agència Tributària i amb la Seguretat Social.

9. Cobertura del Servei

Des de l'entrada en vigor del concert, l'entitat concertada responsable del Servei d'acolliment residencial ha de tenir disponibles les places que en són objecte per tal que l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, mitjançant la Direcció insular d'Infància i Família, pugui assignar-ne a persones menors d'edat amb mesura de tutela o guarda que ho necessitin, d'acord amb les seves característiques i les seves necessitats personals, tenint present, en tot moment, l'interès superior de la persona menor d'edat.

L'entitat concertada ha de comunicar a la Direcció Insular d'Infància i Família de l'IMAS qualsevol incidència rellevant que es produeixi en el Servei. En els casos d'incidències greus i urgents aquesta comunicació s'ha de fer immediatament.

10. Justificació

L'entitat gestora presentarà al Servei d'Infància i Família, a més de les factures indicades a l'apartat 8, una memòria relativa a la prestació del Servei des del dia d'inici del concert fins al 31 de desembre de 2022 que es va iniciar la concertació, amb el resum de l'ocupació mensual del Servei concertat i també el nombre, el gènere i l'edat, el període d'estància en el centre i qualsevol altra dada que pugui ser d'interès com els casos atesos d'especial rellevància de persones menors d'edat, l'avaluació de les accions que s'han realitzat, el grau de compliment de la programació anual, el desenvolupament dels programes que s'han desenvolupat, els canvis efectuats i les propostes de millora, amb les indicacions que determini la Direcció Insular d'Infància i Família de l'IMAS, juntament amb un informe d'auditoria externa, de l'exercici fiscal que correspongui, dels comptes del Serveis concertats i de l'aplicació dels fons rebuts per part de l'entitat en concepte d'abonament del concert. I una altra Memòria en els termes abans detallats des del 1 de gener de 2023 al dia de la finalització del concert.

A més, les entitats tindran a disposició de l'IMAS, per a quan ho requereixi, documentació mensual de nòmines i llistat ITA (informe de treballadors i treballadores en alta en un codi de comptes de cotització) dels treballadors i treballadores, adaptats a les quantitats que varen servir de base per a realitzar l'estudi econòmic del concert o en el seu cas adaptats al conveni col·lectiu de protecció de menors vigent en cada moment.

11. Coordinació i Seguiment

Aquests Servei té la seva dependència funcional del Servei d'Infància i Família de l'IMAS.

El o la cap de Servei d'Infància i Família o persona en qui delegui és la responsable del seguiment dels casos atesos, de conformitat amb l'esmentat a l'article 10 de la Llei 12/2018, de 15 de novembre, de Serveis a les persones en l'àmbit social a la comunitat autònoma de les Illes Balears, així com l'article 27 del Decret 48/2017, de 27 d'octubre. Les tasques necessàries per al seguiment es poden realitzar mitjançant contractació externa.

Per tal de garantir una bona execució i desenvolupament de l'acolliment residencial de persones menors d'edat, l'IMAS realitzarà el seguiment i la coordinació dels Serveis. Definint els següents espais:

a. Coordinar el traspàs d'informació.

b. Treballar els protocols i seguiment d'aquests.

c. Posar en comú la situació del Servei d'Infància i Família i del Servei d'acolliment residencial.

d. Proposar i requerir documents d'estudi, investigació i propostes de millora en l'atenció residencial de les persones menors d'edat.

e. Vetllar per l'aplicació del Reglament de centres d'acolliment residencial de persones menors d'edat.

f. Dissenyar accions formatives conjuntes per garantir l'atenció de qualitat.

g. Altres que es considerin oportunes.

Aquest espais han de ser convocats pel cap del Servei d'Infància Família de l'IMAS o persona en qui delegui. Aquest seguiment es realitzarà periòdicament, tantes vegades com sigui necessari, al llarg de l'any en els termes establerts en aquests plecs.

El personal tècnic designat pel Servei d'Infància i Família de l'IMAS pot fer visites de comprovació del funcionament del Servei i requerir-ne documentació en qualsevol moment.

L'entitat concertada ha de facilitar les actuacions de seguiment i comprovació que dugui a terme el Servei d'Infància i Família de l'IMAS. Així mateix, l'entitat concertada ha de facilitar tota la informació que li requereixin l'òrgan instructor, la Intervenció de l'IMAS, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans de control extern.

Aquest seguiment no constitueix una inspecció dels requisits d'autorització ni d'acreditació sinó únicament una avaluació de seguiment de la fidelitat i els resultats del model d'atenció implantat. No obstant això, si s'observés un incompliment dels requisits d'autorització i/o acreditació es donarà trasllat d'aquesta informació al Servei d'Autoritzacions, Registre i Inspecció de Centres i Serveis Socials de l'IMAS perquè emprengui les actuacions que, en el seu cas, consideri oportunes.

12. Obligacions de l'entitat concertada

Són obligacions de les entitats concertades:

1. Complir amb l'establert en aquest Plec, així com l'establert a la Llei 4/2009, d'11 de juny, de Serveis socials, a la Llei 12/2018, de 15 de novembre, de Serveis a les persones en l'àmbit social a la comunitat autònoma de les Illes Balears, així com al Decret 48/2017 de 27 d'octubre, pel qual s'estableixen els principis generals als quals s'han de sotmetre els concerts socials, a la Llei Orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència front a la violència, al Reglament pel qual s'estableix el règim jurídic dels Serveis d'acollida residencial per a persones menors d'edat a Mallorca de l'IMAS, i a la normativa vigent en matèria de protecció a la infància i adolescència.

2. Un mes després de l'inici de la concertació presentar el Reglament de Règim intern i programació anual a la Direcció de l'Acolliment Residencial del Servei d'Infància i Família. La programació anual s'ha de presentar cada any natural.El reglament de règim intern necessitarà l'aprovació del Servei d'Infància i Família

3. Tenir en funcionament el nombre total de places objecte del concert durant tot el període de vigència corresponent.

4. Atendre a totes les persones menors d'edat derivades per part del Servei d'Infància i Família de l'IMAS, en el dia a dia, així com en els acompanyaments hospitalaris i gestions en la tramitació de documentació i qualsevol altres gestions necessàries.

5. Fer-se càrrec de les despeses de tractaments sanitaris, psicològic, psiquiàtric, logopèdia, pròtesis, ortodòncies, ulleres, calçats especials, cadires de rodes o qualsevol altre despesa específica per cobrir les necessitats sanitàries adient.

6. Aportar tota la documentació requerida sobre el Servei concertat o sobre les persones menors d'edat al Servei d'Infància i Família de l'IMAS.

7. Participar activament amb la Direcció Insular d'Infància i Família en el seguiment i control dels requisits de manteniment del Servei.

8. Prestar el Servei en les millors condicions possibles segons els principis de bona fe i diligència, ajustant-se estrictament a les condicions i les disposicions legals aplicables, així com als termes del concert.

9. Registrar les altes i les baixes provisionals emeses pel Servei d'Infància i Família a l'expedient de la persona menor d'edat i la resolució administrativa, és obligatori conservar-la com a document acreditatiu de l'estància de la persona menor d'edat.

10. Elaborar el projecte educatiu individualitzat (PEI) a partir del Pla de Cas que emet el Servei d'Infància i Família.

11. Presentar els registres acumulatius de les persones menors d'edat de forma semestral, mitjançant el Sistema de Registre i Avaluació en l'Acolliment Residencial (SERAR), ajuntant els informes significatius de les persones menors d'edat: visites familiars, mèdics, acadèmics, psicològics, i socials. L'informe semestral ha de recollir la intervenció efectuada i l'evolució respecte de la situació inicial o anterior informe, el PEI vigent, així com les propostes que es puguin dur a terme.

12. Quan una persona menor d'edat ingressada no s'adapti al programa concertat, l'entitat que tengui concertat el servei ha d'emetre un informe de les adaptacions que s'han realitzat per atendre-la i presentar possibles propostes per garantir una correcta atenció de la persona menor d'edat al Servei d'Infància i Família.

13. Les entitats que tenguin concertat el Servei d'acolliment residencial també han d'enviar els informes i documents personals, previ requeriment o ofici, a l'autoritat judicial, al Ministeri Fiscal o al Defensor/Defensora del Poble o Direcció de l'Oficina dels Drets d'Infància de les Illes Balears. Els informes no es poden trametre a cap altra persona o entitat.

14. Realitzar un registre d'observació diària: la direcció del Servei ha de disposar que el personal educatiu social, el personal auxiliar educatiu i la resta del personal del Servei duguin, de forma diària, un registre d'observació. S'ha d'informar al Servei d'Infància i Família de les incidències significatives.

15. Registrar les visites que es reben al centre detallant les persones i l'objectiu d'aquestes.

16. Presentar mensualment, juntament amb la factura i en la forma establerta al punt 8 d'aquest plec, el llistat de les persones menors d'edat ateses amb les dades següents: dates d'alta i baixa, data de naixement i número d'expedient. Juntament amb la facturació. En cas de l'existència de pròrrogues autoritzades pel cap del Servei d'Infància i Família, adjuntar-les.

17. L'entitat objecte del concert està obligada a permetre en qualsevol moment la inspecció per part de l'IMAS, del centre i de les seves dependències, inclosos els annexes o altres equipaments de què disposin, sempre que formin part del programa presentat.

18. Les entitats s'obliguen a complir el model d'avaluació dels continguts i les estipulacions recollits en l'acord d'acció concertada, que s'aprovarà mitjançant resolució, d'acord amb el que estableix l'article 10.1 de la Llei 12/2018, de 15 de novembre, de Serveis a les persones en l'àmbit social a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

19. Presentar la memòria anual, com a mínim en idioma català, d'acord amb el punt 11 justificació d'aquests plecs.

20. Presentar una auditoria externa de comptes anuals.

21. Tenir a disposició de l'IMAS, per a quan ho requereixi, documentació mensual de nòmines i llistat ITA (informe de treballadors i treballadores en alta en un codi de comptes de cotització) dels treballadors i treballadores, adaptats a les quantitats que varen servir de base per a realitzar l'estudi econòmic del concert o en el seu cas adaptades al conveni col·lectiu de protecció de menors vigent en cada moment, d'acord amb el previst al punt de justificació d'aquests plecs.

22. Comunicar els canvis d'accionariat o de titularitat per preservar la identitat institucional que hagi justificat l'acord d'acció concertada.

23. Totes les comunicacions hauran de ser emeses al Servei d'Infància i Família en format electrònic, degudament signades.

24. Abans de l'inici de la concertació caldrà aportar el llistat de professionals juntament amb les titulacions, declaració de no tenir antecedents penals que impossibiliti treballar amb infants i adolescents i la certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals i de Tracta de Sers Humans.

25. . Durant la durada de la concertació si es produeix un canvi de qualque professional s'haurà d'aportar el llistat de professionals actualitzats, més la documentació exigida al punt 13.24 d'aquests plecs del nou personal.

26. Complir amb les obligacions laborals establides al Conveni Col·lectiu de Reforma Juvenil i Protecció de Menors de les Illes Balears.

​​​​​​​13. Protecció de dades de caràcter personal

El personal que tengui una relació directa o indirecta amb la prestació de l'acolliment residencial previst en aquest Plec ha de guardar el secret professional sobre totes les informacions, els documents i els assumptes a què tengui accés o de què tengui coneixement durant la vigència del concert, i està obligat a no fer públiques o alienar les dades que conegui com a conseqüència o en ocasió de l'execució, fins i tot després del termini de vigència del concert.

L'entitat gestora es compromet expressament a complir el que disposen el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i per el que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals; així com a formar i informar el personal en les obligacions que dimanen d'aquestes normes.

14. Modificació del concert

L'IMAS pot modificar i revisar les condicions tècniques i econòmiques del concert, d'acord amb el que disposa l'article 7 de la Llei 12/2018, de 15 de novembre, de Serveis a les persones en l'àmbit social a la comunitat autònoma de les Illes Balears, així com l'article 24 del decret 48/2017, d'octubre, pel qual s'estableixen els principis generals als quals s'han de sotmetre els concerts socials. L'objectiu és mantenir una oferta de places prou flexible que garanteixi una atenció de qualitat a les persones menors d'edat en situació de desprotecció a càrrec de l'entitat competent.

15. Incompliments i penalitats

Les entitats concertades són responsables que el Servei objecte de concert es presti dins el termini previst, en el lloc acordat i d'acord amb les característiques i els requisits establerts en aquest Plec i en la normativa aplicable.

Les entitats concertades queden exemptes de responsabilitat en els casos en què no hagi estat possible realitzar el Servei per causes de força major que es puguin justificar.

Els incompliments de les entitats concertades que afectin a la prestació del Servei en relació a aquest plec es qualificaran com a greus i lleus. Aquesta qualificació correspon a l'IMAS com a Administració concertant, amb l'audiència prèvia de l'entitat concertada.

15.1 Incompliments greus

Es considera incompliment greu la manca d'observança de les obligacions següents, previstes en el Plec:

a. Les obligacions d'execució de caràcter general previstes a l'article 9 del Decret 48/2017, de 27 d'octubre, pel qual s'estableixen els principis generals als quals s'han de sotmetre els concerts socials, excepte el previst a l'apartat 3.d)

b. L'incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes al punt 12 d'aquest Plec.

c. L'incompliment de les ràtios mínimes i de qualsevol dels perfils professional establerts, així com les substitucions de personal, d'acord amb l'establert al punt 5 d'aquest Plec.

d. L'incompliment de l'establert al punt 14 d'aquest Plec, sobre protecció de dades.

e. Les referides a l'incompliment de la legislació laboral, i la qualificació dels i les professionals.

f. La que estableix el punt 7 d'aquest Plec, sobre assegurances.

15.2 Incompliments lleus

Es considera incompliment lleus els següents:

a. L'incompliment dels terminis fixats per aportar la informació o documentació requerida per a la justificació d'aquest concert.

b. L'incompliment de les obligacions d'execució de caràcter general previstes a l'article 9.3.d) del Decret 48/2017, de 27 d'octubre, pel qual s'estableixen els principis generals als quals s'han de sotmetre els concerts socials.

c. Incompliment de l'establert al punt 8.4 d'aquests plecs.

d. Incompliment del termini o no comunicació de sortides no autoritzades.

e. Desviacions lleus del model de que no afectin directament a l'usuari ******

En el cas que es produeixin sortides no autoritzades de les persones menors d'edat dels Serveis, les entitats tenen l'obligació de comunicar aquesta circumstància a l'IMAS. Des d'aquest moment es pagarà com a plaça no ocupada o en reserva. A partir del 8è dia de sortida no autoritzada, l'IMAS podrà ocupar aquesta plaça, previ informe tècnic de valoració, amb un altre persona menor d'edat.

15.3 Aplicació de les penalitzacions

Cada vegada que es verifiqui la concurrència d'algun incompliment dels detallats, es notificarà a l'entitat concertada, amb la indicació de la qualificació i de l'obligació d'esmenar.

Els incompliments descrits no comportaran l'aplicació de penalitzacions econòmiques per part de l'IMAS, sense perjudici de les penalitzacions previstes a la normativa d'aplicació i, en especial, a l'establert als articles 127,128 i 129 de la Llei 4/2009, així com l'establert en cas de sortides no autoritzades.

No obstant l'anterior, sí que es tindran en compte els incompliments en el moment de renovar o ampliar el concert, i així mateix podran ser causa de revocació del concert.

En tot cas, si en el seguiment que dugui a terme l'IMAS es detectés, a més, una possible vulneració dels drets de les persones usuàries o bé qualsevol de les infraccions senyalades als articles 127, 128 i 129 de la Llei 4/2009, es donarà trasllat a la Secció d'Inspecció de Centres i Serveis de l'IMAS perquè realitzi una inspecció a instàncies de la Direcció Insular d'Infància i Família.

16. Causes de no renovació del concert i causes de revocació del concert.

16.1 Son causes de no renovació del concert.

- L'acumulació de 3 o més incompliments lleus o 1 greu durant la vigència del concert.

- La detecció de greus dificultats de sostenibilitat econòmica de l'entitat concertada.

- La pèrdua o no renovació de la certificació oficial de qualitat, sempre i quan no s'esmeni abans de la renovació del concert.

16.2 Són causa de revocació del concert:

- Haver estat sancionat per infraccions recollides als articles 128 i 129 de la Llei 4/2009 (infraccions greus i molt greus) durant la vigència del concert, així com a qualsevol altre aspecte que afecti als drets de les persones menors d'edat.

- L'incompliment dels requisits d'acreditació/ autorització i per tant la falsedat respecte a la declaració responsable.

- L'acumulació de 2 o més incompliments greus durant el període de vigència del concert.

17. Durada del concert

La vigència d'aquest concert serà d'un any a comptar des de la data de la seva formalització o data que s'estableixi en el acord d'acció concertada, i es podrà ampliar i renovar sempre i quan les entitats, en aquest període, hagin obtingut l'acreditació del servei corresponent o subsisteixin les necessitats que n'hagin motivat la seva formalització, d'acord amb l'establert a la Disposició Final primera de la Llei 12/2018.
 

Documents adjunts