Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

Núm. 12967
Expedient de tramitació anticipada de despesa corresponent a l’exercici 2022. Resolució de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni per la qual s’arxiva l’expedient d’arrendament per concurs públic d’un immoble a Palma per ubicar la seu del Consell de la Joventut de les Illes Balears adscrit a la Conselleria d’Afers Socials i Esports (AMBDE 15647/2021)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1.  El 29 de setembre de 2021 va tenir entrada en la Direcció General del Tresor, Política  i Patrimoni (VALIB núm. identificador 41593), l'ofici del secretari general de la Conselleria d'Afers Socials i Esports, relatiu a la tramitació d'un arrendament d'un immoble al municipi de Palma, mitjançant concurs públic, per ubicar la seu del Consell de la Joventut de les Illes Balears, amb un plec de documentació adjunta.

2.  El 4 d'octubre de 2021 la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni va signar, per delegació de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, la resolució d'inici del procediment anticipat de despesa per concertar l'arrendament per concurs públic d'un immoble a Palma per ubicar la seu del Consell de la Joventut.

https://csv.caib.es/hash/1633332051035-343973341-4572078744984944302

3. El 5 d'octubre de 2021 (VALIB núm. identificador 43093) la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni va signar un ofici que adjuntava un informe d'esmenes detectades en la documentació presentada perquè la conselleria interessada esmenés per tal de continuar amb la tramitació de l'expedient. Aquestes esmenes foren presentades el 18 d'octubre de 2021 (VALIB núm. identificador 46171).

https://csv.caib.es/hash/1633415990980-344661469-2078109356355344432

4. El 20 d'octubre de 2021 (VALIB núm. identificador 47362) es va sol·licitar un informe al Departament Jurídic i Administratiu de la Secretaria General de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors sobre el plec de prescripcions tècniques, el plec de condicions particulars i el model d'oferta econòmica.

https://csv.caib.es/hash/1634637291944-350239903-2496886049929627027

5. El 27 d'octubre de 2021 (VALIB núm. identificador 49238) el Departament Jurídic i Administratiu de la Secretaria General de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors va trametre al Servei de Patrimoni un informe favorable respecte de l'esborrany dels plecs esmentats i el model d'oferta econòmica amb alguns suggeriments. L'endemà, a través del VALIB núm. identificador 49354, es va donar trasllat d'aquest informe a la Secretaria General de la Conselleria d'Afers Socials i Esports per tal que realitzés les modificacions corresponents.

6. El 29 d'octubre de 2021 (VALIB núm. identificador 49779) va tenir entrada en el Servei de Patrimoni el plec de condicions particulars esmenat de conformitat amb les indicacions de l'informe del Departament Jurídic i Administratiu de la Secretaria General de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors.

7.  El 29 d'octubre de 2021 la cap de secció VIII del Servei de Patrimoni va emetre un informe favorable en relació amb l'expedient de referència amb el vistiplau del cap del Servei de Patrimoni.

8. El 3 de novembre de 2021 la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni va signar la Proposta de resolució de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni per la qual s'aprova l'expedient, el plec de condicions particulars, el plec de prescripcions tècniques i el model d'oferta econòmica, i s'acorda l'obertura del procediment d'arrendament, per concurs públic, d'un immoble a Palma per ubicar la seu del Consell de la Joventut Balears adscrit a la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

https://csv.caib.es/hash/1635857423822-355948997-7986861651656139704

9. El 3 de novembre de 2021 es va donar trasllat de la documentació de l'expedient a la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a la seva fiscalització prèvia. Finalment, el dia 12 de novembre de 2021 aquest òrgan va emetre un informe favorable en relació amb l'expedient.

10. El 17 de novembre 2021 la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors va emetre la resolució per la qual s'aprova l'expedient, els plecs i el model d'oferta econòmica, i acorda l'obertura del procediment d'arrendament per concurs públic esmentat.

https://csv.caib.es/hash/1637055272596-362274306-1378602775208310226

11. El 18 de novembre de 2021 la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors va aprovar l'anunci mitjançant el qual es fa pública la licitació del contracte d'arrendament per concurs d'un immoble a Palma per ubicar la seu del Consell de la Joventut de les Illes Balears adscrit a la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

https://csv.caib.es/hash/1637223438930-363466971-6515421131653665567

12. El 23 de novembre de 2021 es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 162, l'anunci i la resolució esmentada. El termini establert per a aquesta licitació va acabar el 23 de desembre de 2021.

13.  El 3 de gener de 2022 la secretària de la mesa va emetre un certificat en què informa que  no s'ha rebut cap proposta per participar en el concurs.

https://csv.caib.es/hash/1641205429566-379708454-8310460810829810865

Fonaments de dret

1. Article 65 i següents de la Llei 6/2001, d'11 d'abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que regulen els arrendaments d'immobles a favor de la Comunitat Autònoma, i l'article 87 i de la mateixa llei, que atribueix al conseller competent en matèria de patrimoni la tramitació i l'aprovació dels arrendaments de béns immobles.

2. Article 131 i següents del Decret 127/2005, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei 6/2001, d'11 d'abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans i les seves modificacions posteriors.

4. Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica.

5. Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

6. Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per l'any 2021.

7. Decret 8/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, de modificació del Decret 9/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s'estableix l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

8. Decret 9/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el cessament i el nomenament de membres del Govern de les Illes Balears.

9. Decret  11/2021,  de  15  de  febrer,  de  la  presidenta  de  les  Illes  Balears,  pel  qual  s'estableixen  les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

10. Decret 14/2021, de 15 de març, pel qual es disposa el cessament i el nomenament d'un alt càrrec de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors.

11. Decret 25 /2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

12. Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

13. Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 15 de març de 2021, de modificació de la  Resolució  de  6  d'agost  de  2019  de  delegació  de  competències  i  de  delegació  de  signatura  en determinats  òrgans  de  la  Conselleria  d'Hisenda  i  Relacions  Exteriors,  d'altres  conselleries  de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de la Agència Tributària de les Illes Balears i del Servei de Salut de les Illes Balears, i de suplència dels òrgans directius de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

14. Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 13 de gener de 2013 per la qual s'assumeix el criteri de l'IBESTAT per calcular el marge d'oscil·lació en l'adequació dels preus de mercat dels arrendaments per concurs.

Resolució

1. Declarar desert l'arrendament per concurs d'un immoble a Palma per ubicar la seu del Consell de la Joventut de les Illes Balears per manca de presentació d'ofertes, sense perjudici que s'iniciï el procediment per concertació directa conforme l'article 89.2 en relació amb l'article 134.3 del Decret 127/2005, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei 6/2001, d'11 d'abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. Notificar aquesta Resolució a la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 10 de gener de 2022

La directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni Catalina Ana Galmés Trueba (Per delegació de signatura BOIB núm. 37, de 18 de març de 2021)