Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 12001
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeix l’autorització administrativa, es declara la utilitat pública i s’aprova el projecte d’execució del parc fotovoltaic Son Bordills de 1,6 Mwp i 1,14MWn, promogut per Energia Son Bordills, SL en el polígon 4, parcel·les 39 i 152, d’Inca

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

 1. El 10 juliol de 2020, l'entitat Energia Son Bordills, SL, amb NIF B16655938, va sol·licitar l'autorització administrativa, la declaració d'utilitat pública i l'inici de la tramitació ambiental per a la implantació d'un parc fotovoltaic.

 2. El 21 de juliol de 2020, la DG d'Energia i Canvi Climàtic va declarar l'admissió a tràmit de la sol·licitud de declaració d'utilitat pública i de l'autorització administrativa prèvia.

 3. El 21 de juliol de 2020, es varen fer les consultes a les administracions afectades.

 4. El 18 d'agost de 2020, es va publicar en el BOIB l'inici de la informació pública de la tramitació del projecte per un termini de trenta dies (BOIB núm. 142).

 5. El 29 de setembre de 2020, es va rebre l'acord de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme del Consell Insular de Mallorca sobre el projecte.

 6. El 12 de febrer de 2021, es va rebre l'informe favorable amb condicions de l'ajuntament d'Inca sobre el parc fotovoltaic.

 7. El 21 d'octubre de 2021, la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic va emetre el certificat d'informació pública en el qual s'acredita que no s'han rebut al·legacions al projecte.

 8. El 19 d'octubre de 2021, el promotor va sol·licitar la declaració d'utilitat pública, l'autorització administrativa i l'aprovació del projecte d'execució, per la qual cosa aporta el projecte d'execució del parc fotovoltaic i els informes d'altres administracions.

 9. Els tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic han examinat la documentació aportada i han emès un informe en què es conclou, sense entrar a valorar tècnicament el projecte, que s'han complert tots els tràmits requerits en el procediment de declaració d'utilitat pública i autorització administrativa, i s'informa favorablement sobre l'aprovació del projecte d'execució de la instal·lació.

Fonaments de dret

 1. El Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, d'accés i connexió a les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica.

 2. La Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.

 3. El Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s'aproven mesures en matèria d'energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica.

 4. La Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica.

 5. La Llei 13/2012, de 20 de novembre, de mesures urgents per a l'activació econòmica en matèria d'indústria i energia, noves tecnologies, residus, aigües, altres activitats i mesures tributàries, per a les instal·lacions elèctriques descrites.

 6. El Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus.

 7. El Decret 96/2005, de 23 de setembre, d'aprovació definitiva de la revisió del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears, modificat pel Decret 33/2015.

 8. La Llei 12/2014, de 16 de desembre, agrària de les Illes Balears.

 9. La Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric.

 10. El Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.

 11. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 12. La Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 2 de març de 2021 de delegació de competències i de suplència dels òrgans directius de la Conselleria.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Atorgar l'autorització administrativa del parc fotovoltaic Son Bordills, promogut per Energia Son Bordills, SL (NIF B16655938), amb les característiques següents:

 • Expedient RE006/20: parc fotovoltaic Son Bordills.

 • Situació: polígon 4, parcel·les 39 i 152, del terme municipal d'Inca, amb una ocupació de 15.195 m2.

 • Descripció del projecte: parc fotovoltaic de 1.607,04 kWp i 1.140,00 kWn, que consta de 2.976 panells solars de 540 Wp de potència unitària, 6 inversors de 185 kWn cada un, un inversor de 30kWn, un centre de transformació independent i un centre de maniobra i mesura.

 • Línia privada de 15kV soterrada de 400 metres entre el CT del parc fotovoltaic i el centre de maniobra i mesura, que es trobarà ubicat a les coordenades TM X:495.568,30 Y: 4.391.862,56.

 • Línia d'evacuació de 15 kV soterrada de 30 metres i substitució de la torre existent per a la connexió entre el CMM i la xarxa de distribució de 15 kV a les coordenades TM X: 495.498,73 Y: 4.391.986,41.

 • La instal·lació es classifica en el grup b.1.1, «Instal·lacions que únicament utilitzen la radiació solar com a energia primària mitjançant la tecnologia fotovoltaica», d'acord amb l'article 2 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus.

2. Declarar la utilitat pública de la instal·lació fotovoltaica als efectes prevists en la disposició addicional desena de la Llei 10/2019.

3. Aprovar el projecte d'execució del parc fotovoltaic Son Bordills, signat pels enginyers Jaime Sureda Bonnín i Gonzalo García Uriarte visat el 18 d'octubre de 2021, sense entrar a valorar-ne tècnicament el contingut.

4. Disposar que, abans de l'inici de les obres, el promotor ha de presentar a la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic la documentació següent:

 • Justificant d'haver liquidat davant l'ajuntament la tributació municipal corresponent, tal com preveu l'article 29 del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears.

 • Nomenament de l'auditor ambiental i del tècnic director d'obres.

 • Pla de vigilància i seguiment redactat per l'auditor ambiental que, a més d'incloure el contingut mínim establert en la Llei d'avaluació ambiental, ha de preveure l'emissió d'informes de seguiment durant la fase de construcció, amb una periodicitat de quinze dies, que certifiquin el compliment de les mesures preventives, correctores i compensatòries de l'estudi d'impacte ambiental, les condicions de l'annex F del Decret 33/2015 i els condicionants de l'informe d'impacte ambiental, i dels altres informes emesos.

 • Declaració responsable del promotor en què es comprometi a la correcta gestió dels panells solars una vegada finalitzada la seva vida útil.

 • Justificant d'haver presentat tota la documentació requerida als ajuntaments, així com el pagament de les fiances i taxes indicades en els diferents informes municipals.

 • Autoritzacions pertinents referent a l'establiment o pas de les instal·lacions energètiques que s'hagin d'implantar fora de la parcel·la.

5. Indicar que, una vegada executades les instal·lacions objecte d'aquesta autorització, el titular ha de presentar la sol·licitud de posada en servei, a la qual ha d'adjuntar un certificat de final d'obra subscrit per un tècnic facultatiu, així com les proves reglamentàries i la resta de documentació que exigeix la reglamentació vigent.

6. Informar que aquesta autorització es concedeix sens perjudici de les concessions i autoritzacions que siguin necessàries relatives a les llicències municipals, l'ordenació del territori i el medi ambient, i a qualssevol altres motivades per disposicions que hi siguin aplicables.

7. Notificar aquesta Resolució als interessats i publicar-la en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 5 gener de 2022

El director general d'Energia i Canvi Climàtic

José Guillermo Malagrava Rigo

Per delegació del conseller de Transició Energètica,

Sectors Productius i Memòria Democràtica

(BOIB núm. 31, de 4/3/2021)