Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

Núm. 14186
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, de correcció d’errades materials observats en punt novè que afecta a l'inici del termini per presentar sol·licituds d’ajuts aprovats per la Resolució del conseller de Model Econòmic,Turisme i Treball de dia 29 de desembre de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per al període 2021-2023 destinats a promocionar l’ocupació autònoma per abordar el repte demogràfic i facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital, amb el finançament de la Unió Europea-«NextGenerationEU», mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència(MRR) i fons de Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El dia 30 de desembre es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 180, la convocatòria de subvencions per al període 2021-2023 destinats a promocionar l'ocupació autònoma per abordar el repte demogràfic i facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital, amb el finançament de la Unió Europea- «NextGenerationEU», mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i fons de Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals.

2. Després de la seva publicació s'ha detectat que s'ha produït una errada material, tal i com exposa l'informe justificatiu del director general Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular de 10 de gener de 2022: “Una vegada publicada, ens hem adonat d'una errada material que afecta a la transcripció de l'Apartat Novè «Termini i forma de presentació de les sol·licituds».

Això és, la redacció original de l'Apartat Novè de la Resolució publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, núm. 180, diu:

«1. El termini de presentació de sol·licituds comença a partir de l'1 de febrer de 2022 i acaba el dia 31 de maig de 2022 o quan el crèdit s'hagi exhaurit, per l'anualitat 2022».

3. Una vegada rectificada l'errada de transcripció esmentada l'Apartat Novè «Termini i forma de presentació de les sol·licituds» ha de dir:

“1. El termini de presentació de sol·licituds comença a partir del 15 de fe- brer de 2022 i acaba el dia 31 de maig de 2022 o quan el crèdit s'hagi exhaurit, per l'anualitat 2022».

Fonaments de dret

1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, disposa que les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància de les persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

2. L'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix que la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratives correspon a l'òrgan que hagi dictat l'acte o la disposició.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la rectificació de l'errada material observada a l'aparta Nové de la Resolució esmentada,

On diu:

«1. El termini de presentació de sol·licituds comença a partir de l'1 de febrer de 2022 i acaba el dia 31 de maig de 2022 o quan el crèdit s'hagi exhaurit, per l'anualitat 2022».

 

Hi ha de dir:

«1. El termini de presentació de sol·licituds comença a partir del 15 de febrer de 2022 i acaba el dia 31 de maig de 2022 o quan el crèdit s'hagi exhaurit, per l'anualitat 2022».

2. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears, a la fi que tengui efectes des de la data de la seva publicació.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació d'aquesta Resolució d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/15, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Tot això, sense perjudici d'interposar-ne qualsevol altre que es consideri pertinent en defensa del seu dret.

 

Palma, 11 de gener de 2022

El conseller Model Econòmic, Turisme i Treball

Iago Negueruela Vázquez