Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 11090
MF-750 Fusió llocs de feina intèrpret informador/a adscrits al Castell de Bellver

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant acord de la Junta de Govern de 24/11/2021, es va aprovar el següent:

“1. Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Palma que figura a la proposta adjunta MF-750 relativa a la fusió dels llocs de feina de intèrpret informador/a adscrits al Castell de Bellver, de l'Àrea de Cultura.

2. Establir com a data d'efectes la del dia següent de la seva aprovació.

3. Publicar el contingut de l'Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. ”

Contra la present resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que l'hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB.

  

Palma, 3 de gener de 2022

El cap de secció del Registre de Personal

p.d. Decret de Batlia núm. 3000, de 26/02/2014

(BOIB núm. 30 de 04/03/2014)

Francisca M. Matas Escobar

  

 

PROPOSTA 750 - MODIFICACIÓ PARCIAL R.LL.T. PERSONAL FUNCIONARI

ÀREA:

CBS

ÀREA DE CULTURA I BENESTAR SOCIAL

ÒRGAN:

CBS010

COORDINACIÓ GENERAL DE CULTURA

UNITAT:

CBS0101110

DEPARTAMENT DE CULTURA / SERVEI DE CULTURA / CASTELL DE BELLVER

                                                                                                              LLOCS DE TREBALL QUE ES MODIFIQUEN

ALLÀ ON DIU:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F60130010

INTÈRPRET INFORMADOR/A II

2

G

16

195

C

AJP

C1

JG1

HE32

AE

3081 - COMESES ESPECIALS ESPECIALITAT INTÈRPRET INFORMADOR/A

 

B2

 

F60130020

INTÈRPRET INFORMADOR/A I

3

G

16

195

C

AJP

C1

JG1

HE15

AE

3081 - COMESES ESPECIALS ESPECIALITAT INTÈRPRET INFORMADOR/A

NIVELL B2 EN LLENGUA ANGLESA I NIVELL B2 EN LLENGUA ESTRANGERA DIFERENT DE L'ANGLÈS, A TRIAR ENTRE: FRANCÈS, ALEMANY, ITALIÀ, RUS, ÀRAB, JAPONÈS O XINÈS

B2

 

HA DE DIR:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F60130010

INTÈRPRET INFORMADOR/A

2

G

16

195

C

AJP

C1

JG1

HE32

AE

3081 - COMESES ESPECIALS ESPECIALITAT INTÈRPRET INFORMADOR/A

 

B2

 

F60130020

INTÈRPRET INFORMADOR/A

3

G

16

195

C

AJP

C1

JG1

HE15

AE

3081 - COMESES ESPECIALS ESPECIALITAT INTÈRPRET INFORMADOR/A

NIVELL B2 EN LLENGUA ANGLESA I NIVELL B2 EN LLENGUA ESTRANGERA DIFERENT DE L'ANGLÈS, A TRIAR ENTRE: FRANCÈS, ALEMANY, ITALIÀ, RUS, ÀRAB, JAPONÈS O XINÈS

B2

 

 

LLEGENDA

NL

NÚMERO DE LLOCS

 

 

TL

TIPUS DE LLOC

G

GENÈRIC

 

 

CD

COMPLEMENT DE DESTÍ

 

 

FP

FORMA DE PROVISIÓ

C

CONCURS

 

 

ADM

ADSCRIPCIÓ A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

AJP

AJUNTAMENT DE PALMA

 

 

GR

GRUP

 

 

TJ

TIPUS DE JORNADA

JG1

JORNADA GENERAL - 37,5 HORES SETMANALS

 

 

TH

TIPUS D'HORARI

HE15

HORARI ESPECIAL OFICINES DE TURISME

HE32

HORARI DE MATÍ O HORABAIXA AMB TORNS ROTATORIS QUINZENALS

 

 

OBS

OBSERVACIONS

 

 

CE

COMPLEMENT ESPECÍFIC

195

  11.021,08 €