Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 12772
Acord d’acció concertada entre la Conselleria d’Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears i l’entitat Sóller Invest, SL, per al servei residencial per a persones grans en situació de dependència a la Residència Fontsana Sóller

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Parts

Fina Santiago Rodríguez, consellera d'Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears en virtut del Decret 10/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 88, de 3 de juliol), en representació de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb NIF S0711001H, en ús de les atribucions que li confereix la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril).

Antonio José Rullán Janer, amb DNI 43091028E, en representació, en qualitat d'administrador, de l'entitat Sóller Invest, SL, amb seu social a Sóller i amb NIF B07962285.

Antecedents

1. L'objecte de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, d'acord amb l'article 1, és regular les condicions bàsiques que garanteixin la igualtat en l'exercici del dret subjectiu de la ciutadania a la promoció de l'autonomia personal i a l'atenció a les persones en situació de dependència, mitjançant el Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD), amb la col·laboració i la participació de totes les administracions públiques.

2. El SAAD respon a una acció coordinada i cooperativa de l'Administració general de l'Estat i les comunitats autònomes, que preveu mesures en totes les àrees que afecten les persones en situació de dependència, amb la participació, si escau, de la iniciativa privada, d'acord amb el que estableix l'article 3.m) de la Llei 39/2006.

3. Els apartats 14 i 15 de l'article 30 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, en la redacció donada per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, estableixen com a competències exclusives de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, entre d'altres, la tercera edat, l'acció i el benestar social i les polítiques d'atenció a les persones dependents.

4. D'acord amb el Decret 8/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, de modificació del Decret 9/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s'estableix l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries, la consellera d'Afers Socials i Esports és l'òrgan competent per exercir les competències de l'àrea d'activitat administrativa mitjançant la direcció i la coordinació dels titulars dels òrgans directius de la Conselleria, i exerceix totes les competències que li atribueix la legislació vigent, d'acord amb la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears.

5. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, atribueix a la Direcció General d'Atenció a la Dependència l'exercici de les competències d'atenció i suport a persones amb dependència, a persones amb discapacitat, a persones de la tercera edat i a altres col·lectius en situació de risc o de necessitat social.

6. L'article 36 del Decret 83/2010, de 25 de juny, pel qual s'estableixen els principis generals del procediment per al reconeixement de la situació de dependència, la intensitat de protecció dels serveis i el règim de compatibilitat de les prestacions del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i es crea la Xarxa Pública d'Atenció a la Dependència de les Illes Balears, modificat pel Decret 5/2016, de 5 de febrer, estableix que la Xarxa Pública d'Atenció a la Dependència de les Illes Balears està integrada pels centres i els serveis privats concertats, entre d'altres.

7. El Decret 63/2017, de 22 de desembre, disposa els principis generals dels procediments d'accés als serveis de la Xarxa Pública d'Atenció a la Dependència per a gent gran en situació de dependència (BOIB núm. 157 de 2017).

8. En el desenvolupament de la seva activitat, l'entitat Sóller Invest, SL, presta el servei d'atenció residencial per a persones grans en situació de dependència.

9. Ambdues institucions tenen la voluntat de continuar col·laborant en l'atenció a les persones dependents, per a la qual cosa els ofereix, des d'un enfocament biopsicosocial, serveis continuats de caràcter personal i sanitari, com ara el servei d'allotjament, convivència i atenció integral en un centre de caràcter social, el qual té una funció substitutòria de la llar familiar de manera temporal o permanent.

10. A l'empara de la Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports de 15 d'octubre de 2021 per la qual s'estableix la convocatòria d'acció concertada del servei residencial per a persones grans en situació de dependència a les illes de Mallorca i Eivissa amb entitats d'iniciativa privada que tenguin acreditat el servei residencial (BOIB núm. 143, de 19 d'octubre de 2021), s'ha instruït l'expedient administratiu corresponent i s'ha acreditat que l'entitat Sóller Invest, SL, és titular de la Residència Fontsana Sóller, la qual compleix els requisits per subscriure aquest Acord d'acció concertada.

Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest Acord d'acció concertada, d'acord amb les següents

Clàusules

1. Objecte

L'objecte d'aquest Acord d'acció concertada és la incorporació, a la Xarxa Pública d'Atenció a la Dependència de les Illes Balears, de 90 places residencials per a persones grans en situació de dependència en la Residència Fontsana Sóller.

2. Finalitat

2.1. La finalitat d'aquest Acord d'acció concertada és optimitzar els recursos disponibles, per la qual cosa l'entitat Sòller Invest, SL, posa a disposició de la Conselleria d'Afers Socials i Esports les places en el centre residencial que consta en aquest Acord. Han d'ocupar aquestes places les persones grans que tenguin el reconeixement de la situació de dependència designades mitjançant una resolució de la persona titular de la Conselleria d'Afers Socials i Esports, d'acord amb el que estableix el Decret 83/2010, de 25 de juny, pel qual s'estableixen els principis generals del procediment per al reconeixement de la situació de dependència, la intensitat de protecció dels serveis i el règim de compatibilitat de les prestacions del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i es crea la Xarxa Pública d'Atenció a la Dependència de les Illes Balears, modificat pel Decret 5/2016, de 5 de febrer (BOIB núm. 99, de 3 de juliol de 2010).

2.2. Les 90 places residencials per a persones grans que tenguin el reconeixement de la situació de dependència que són objecte d'aquest Acord d'acció concertada queden incloses en el catàleg de serveis que estableix l'article 15 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

3. Classificació de les places

3.1. Poden ocupar les places residencials que són objecte d'aquest Acord d'acció concertada les persones grans que tenguin el reconeixement de la situació de dependència de grau II i de grau III.

3.2. A l'efecte de determinar l'import que la Conselleria d'Afers Socials i Esports ha d'abonar a l'entitat concertada, aquestes places es classifiquen de la manera següent:

a) Plaça ocupada: la plaça adjudicada a una persona beneficiària mitjançant una resolució de la persona titular de la Conselleria d'Afers Socials i Esports, des del moment en què se'n produeix l'ingrés en el centre, tret que es trobi en alguna de les situacions a què fa referència el paràgraf següent.

b) Plaça reservada: la que respon a un dels tres supòsits següents.

1. La plaça adjudicada a una persona usuària que no està ocupada temporalment per aquesta persona com a conseqüència d'absències voluntàries (períodes de permisos, vacances, viatges o qualsevol altre motiu que pugui ser considerat com a absència voluntària) o d'absències obligades (visites mèdiques, hospitalitzacions, necessitat d'atenció especialitzada o qualsevol altre motiu que pugui ser considerat com a absència obligada i que impedeixi a la persona usuària acudir al centre). En aquest supòsit, la Conselleria d'Afers Socials i Esports no aportarà cap contraprestació econòmica.

2. La plaça adjudicada a una persona usuària durant el temps que té per ingressar en el centre, el qual, tret d'una causa raonada, és de quinze dies hàbils, comptadors des de la data de notificació per part del centre residencial o de la Direcció General d'Atenció a la Dependència. Durant aquests quinze dies hàbils, com a màxim, el centre disposarà d'una contraprestació econòmica de la Conselleria d'Afers Socials i Esports, en concepte de reserva de plaça, per un import de 16,69 €/dia.

3. La plaça disponible, d'entre les que són objecte d'aquest Acord d'acció concertada, a favor de la Conselleria, que no està ocupada transitòriament per cap persona usuària i que està pendent d'adjudicació mitjançant una resolució de la persona titular de la Conselleria d'Afers Socials i Esports. En aquest supòsit, la Conselleria d'Afers Socials i Esports no aportarà cap contraprestació econòmica.

4. Preu de les places i relació de serveis prestats

4.1. El preu de la plaça ocupada de residència per a persones grans en situació de dependència, d'acord amb els tipus de graus i nivells de dependència que estableix la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, és el següent:

- Grau III: 71,26 €/dia (IVA inclòs)

- Grau II: 67,14 €/dia (IVA inclòs)

4.2. La relació de serveis que obligatòriament ha de prestar l'entitat concertada als usuaris en el centre residencial que és objecte d'aquest Acord d'acció concertada, i que es financen amb el preu de la plaça ocupada esmentat en el paràgraf anterior, són, amb caràcter general, els que recull el Plec general de condicions tècniques i, en particular, els següents:

- allotjament

- manutenció

- bugaderia

- atenció a les AVD

- higiene personal

- atenció mèdica

- atenció social

- atenció psicològica

- activitats de prevenció de la dependència i promoció de l'autonomia

- activitats d'oci i temps lliure

5. Cobertura de les places

5.1. Des de l'entrada en vigor d'aquest Acord d'acció concertada, la Conselleria d'Afers Socials i Esports disposa de les places que són objecte de l'Acord per assignar-les de manera efectiva. La persona titular de la Conselleria d'Afers Socials i Esports, d'acord amb la normativa vigent i mitjançant una resolució, ha de designar les persones usuàries amb grau reconegut de dependència que hagin d'ocupar les places del servei residencial, i ha de determinar la pèrdua de la condició de persona usuària i qualsevol altra variació.

5.2. El centre ha d'informar la Direcció General d'Atenció a la Dependència de qualsevol incidència en les places, en el moment que es produeixi, mitjançant el registre en el programa informàtic de gestió de la dependència (DISDEP). En el DISDEP s'han de registrar les incidències següents:

- altes en els centres

- baixes temporals per:

- ingressos hospitalaris

- malaltia, visites mèdiques justificades o sense justificar, visites a familiars i viatges

- vacances

- força major

- baixes definitives per:

- èxitus

- empitjorament de la salut

- canvi de prestació

- renúncia

- trasllat

En el cas de no disposar del programa informàtic de gestió de la dependència (DISDEP) perquè l'aplicació està en tràmit, totes les incidències esmentades s'han de notificar, en el moment que es produeixin, per fax o correu electrònic, a la Direcció General d'Atenció a la Dependència.

5.3. La Conselleria d'Afers Socials i Esports, a través de la Direcció General d'Atenció a la Dependència, mitjançant el programa informàtic de gestió de la dependència (DISDEP), ha de mantenir actualitzada la llista de reserva dels centres. Per tant, els centres han de disposar de la llista numerada i ordenada de les persones dependents que estan en espera de l'adjudicació de plaça. L'ordre d'entrada en els centres ha de ser obligatòriament el mateix que el de la llista de reserva.

5.4. L'entitat Sóller Invest, SL, es compromet expressament a acceptar i atendre els usuaris que hagin sol·licitat l'accés al servei residencial i tenguin assignada una plaça per part de l'Administració. Això no obstant, s'estableix un període d'adaptació al centre d'un mes a partir de la data d'ingrés.

5.5. En el cas que l'entitat Sóller Invest, SL, consideri que els usuaris que ha designat la Conselleria d'Afers Socials i Esports no són aptes per ocupar la plaça adjudicada, ho ha de comunicar a la Direcció General d'Atenció a la Dependència una vegada exhaurit el període d'adaptació i observació, mitjançant un informe raonat. La resolució motivada que adopti la Conselleria és vinculant per a les parts.

6. Finançament, justificació i forma de pagament

6.1. La quantia màxima prevista per a aquest Acord d'acció concertada, una vegada deduït el 30 % en concepte de copagament dels usuaris, és de 6.558.984,18 € (sis milions cinc-cents cinquanta-vuit mil nou-cents vuitanta-quatre euros amb devuit cèntims), amb càrrec a la partida pressupostària 17301.313D01.26104.00 (o l'alternativa corresponent) dels pressupost generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, a la partida pressupostària 17301.313D01.26104.00 (o l'alternativa corresponent) dels pressupost generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023, a la partida pressupostària 17301.313D01.26104.00 (o l'alternativa corresponent) dels pressupost generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2024 i a la partida pressupostària 17301.313D01.26104.00 (o l'alternativa corresponent) dels pressupost generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2025, d'acord amb el desglossament i la imputació temporal següent:

- Exercici 2022: 1.638.623,70 € (un milió sis-cents trenta-vuit mil sis-cents vint-i-tres euros amb setanta cèntims), corresponent a les mensualitats de desembre de 2021 a novembre de 2022.

- Exercici 2023: 1.638.623,70 € (un milió sis-cents trenta-vuit mil sis-cents vint-i-tres euros amb setanta cèntims), corresponent a les mensualitats de desembre de 2022 a novembre de 2023.

- Exercici 2024: 1.643.113,08 € (un milió sis-cents quaranta-tres mil cent tretze euros amb vuit cèntims), corresponent a les mensualitats de desembre de 2023 a novembre de 2024.

- Exercici 2025: 1.638.623,70 € (un milió sis-cents trenta-vuit mil sis-cents vint-i-tres euros amb setanta cèntims), corresponent a les mensualitats de desembre de 2024 a novembre de 2025.

6.2. La justificació del servei s'ha de fer de la manera següent:

a) L'entitat concertada ha de presentar una factura mensual en la qual ha de constar l'import de la liquidació de les places concertades corresponent al mes anterior per a cada centre. A aquesta factura s'ha d'adjuntar, degudament signada pel representant legal de l'entitat concertada, una relació detallada dels usuaris, mitjançant un arxiu informàtic, a través del Punt General d'Entrada de Factures Electròniques (FACe), segons el model facilitat per la Direcció General d'Atenció a la Dependència, que ha de contenir els conceptes següents: DNI/NIE, nom de la persona usuària, grau de dependència, data d'ingrés, data de baixa (si s'escau), estades ordinàries, absències obligades, absències voluntàries, preu/dia de les estades ordinàries, import total de les estades ordinàries, estades de reserva, preu de les estades de reserva, import total de les estades de reserva, import brut, copagament per dia de les estades ordinàries, aportació de la persona usuària de les estades ordinàries, aportació de la persona usuària de les absències i import líquid.

b) Les dades de la relació detallada dels usuaris presentada per l'entitat concertada han de coincidir amb les dades que el centre residencial hagi introduït en el programa informàtic de gestió de la dependència (DISDEP).

c) Les justificacions mensuals s'han de presentar durant el mes següent al període al qual correspon la liquidació. La no presentació de la liquidació dins aquest termini pot suposar la pèrdua del dret de cobrament dels serveis prestats.

6.3. El pagament de les quantitats justificades mensualment s'efectuarà d'acord amb els criteris següents:

a) La Conselleria d'Afers Socials i Esports, a través de la Direcció General d'Atenció a la Dependència, tramitarà mensualment la proposta de pagament en concepte de cost del servei, que consistirà en la diferència que resulta, en cada plaça, de l'import establert per a la plaça ocupada o reservada, en els casos que preveu el punt 3.2.b).2., menys la quantia del copagament fixada per a les persones usuàries. Jurídicament, ambdós conceptes de despesa tenen la conceptuació de contraprestació pels serveis socials concertats amb l'entitat d'iniciativa privada. El pagament de la quantitat que correspongui es farà en el compte corrent que indiqui l'entitat concertada.

b) La persona usuària ha d'abonar a l'entitat Sóller Invest, SL, el copagament corresponent, fixat mitjançant una resolució de la persona titular de la Conselleria d'Afers Socials i Esports, d'acord amb la normativa vigent, el qual no pot superar, en cap cas, el cost per dia segons el grau de dependència que s'estableix en aquest Acord d'acció concertada per a la plaça ocupada per a residència. Aquest copagament té el caràcter de màxim, i no es pot veure incrementat, en cap cas, pels imposts que, si escau, corresponguin.

c) En els supòsits d'absència voluntària (períodes de permisos, vacances, viatges o qualsevol altre motiu que pugui ser considerat com una absència voluntària), la quantia econòmica que ha d'abonar la persona usuària a l'entitat concertada en concepte de reserva de plaça durant el temps de l'absència és del 75 % de la base de càlcul de les estades ordinàries en el mes en què s'hagin produït.

d) En els supòsits d'absència obligada (visites mèdiques, hospitalitzacions, necessitat d'atenció especialitzada o qualsevol altre motiu que pugui ser considerat com una absència obligada i que impedeixi a la persona usuària acudir al centre), la quantia econòmica que ha d'abonar la persona usuària a l'entitat concertada en concepte de reserva de plaça durant el temps de l'absència és del 50 % de la base de càlcul de les estades ordinàries en el mes en què s'hagin produït.

e) L'entitat concertada no pot cobrar a les persones usuàries cap quantitat suplementària per liquidació d'estades o per qualsevol altre servei o prestació que s'hagi d'atendre en virtut del concert subscrit. Així mateix, una persona usuària d'una de les places objecte d'aquest Acord d'acció concertada no ha d'abonar, en cap cas ni per cap concepte, una fiança a l'entitat concertada o a l'Administració.

f) L'execució de les propostes de pagament s'ha de fer d'acord amb el Pla de Disposició de Fons de la Tresoreria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 16 de març de 2012.

g) La percepció indeguda de quantitats per part de l'entitat concertada suposa l'obligació de reintegrament d'aquestes quantitats, amb la tramitació prèvia del procediment que correspongui, amb l'audiència de la persona interessada.

h) Sens perjudici del que disposa l'apartat anterior, els serveis concertats queden subjectes al control de caràcter financer i a les funcions inspectores i sancionadores de les administracions competents en la matèria.

7. Obligacions de les parts

7.1. L'entitat Sóller Invest, SL, es compromet a:

a) Complir, respecte de la residència, els requisits que disposen el Decret 86/2010, de 25 de juny, pel qual s'estableixen els principis generals i les directrius de coordinació per a l'autorització i l'acreditació dels serveis socials d'atenció a persones grans i persones amb discapacitats, i es regulen els requisits d'autorització i acreditació dels serveis residencials de caràcter suprainsular per a aquests sectors de població (BOIB núm. 99, de 3 de juliol), modificat pel Decret 54/2013, de 5 de desembre, i pel Decret 31/2016, de 27 de maig, i la resta de normativa general que hi sigui aplicable.

b) Tenir i mantenir actualitzada la inscripció de la residència en el Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears, i disposar de l'autorització i de l'acreditació administrativa pertinent.

c) Utilitzar el programa informàtic de gestió de la dependència (DISDEP) i complir els requeriments informàtics i de telecomunicacions necessaris per poder accedir a l'aplicació. Aquesta aplicació gestiona el procediment d'altes, de baixes i d'incidències dels usuaris de les places incloses en la Xarxa Pública d'Atenció a la Dependència (XPAD). La Conselleria d'Afers Socials i Esports ha de facilitar l'accés a aquest programa informàtic. En el cas que no es disposi del programa informàtic de gestió de la dependència (DISDEP) perquè l'aplicació està en tràmit, totes les incidències esmentades s'han de notificar, en el moment que es produeixin, per fax o correu electrònic, a la Direcció General d'Atenció a la Dependència.

d) Informar la Direcció General d'Atenció a la Dependència de les situacions d'atenció especial de les persones usuàries (com ara l'incompliment reiterat del règim intern del centre, el canvi de perfil, l'incompliment en l'abonament del copagament i altres situacions).

e) Liquidar a la persona gran que tengui el reconeixement de la situació de dependència el copagament indicat en la resolució d'ingrés signada per la persona titular de la Conselleria d'Afers Socials i Esports i, en els casos d'absència voluntària i d'absència obligada, el percentatge corresponent d'acord amb el que disposen els articles 15 i 16 del Decret 63/2017, de 22 de desembre, de principis generals dels procediments d'accés als serveis de la Xarxa Pública d'Atenció a la Dependència per a gent gran en situació de dependència (BOIB 157 de 2017).

f) Acreditar que la quantia justificada s'ha aplicat a la realització de l'objecte d'aquest Acord d'acció concertada, amb la presentació de la documentació que s'especifica en la clàusula 6.2.

g) Complir les condicions funcionals i de mitjans materials que estableix el Plec general de condicions tècniques aprovat per la Direcció General d'Atenció a la Dependència.

h) Complir totes les obligacions que estableix l'article 9 del Decret 48/2017, de 27 d'octubre, pel qual s'estableixen els principis generals als quals s'han de sotmetre els concerts socials.

7.2. La Conselleria d'Afers Socials i Esports es compromet a:

a) Proposar el pagament de les places ocupades i, si escau, reservades, segons el que estableix aquest Acord d'acció concertada, per a la qual cosa ha d'expedir un certificat de conformitat amb la prestació del servei mensual.

b) Complir, en matèria d'ingressos i trasllats en els centres que són objecte d'aquest Acord d'acció concertada, el que disposa el Decret 63/2017.

c) Facilitar a l'entitat concertada l'accés al programa informàtic de gestió de la dependència (DISDEP), que gestiona el procediment d'altes, de baixes i d'incidències dels usuaris de les places incloses en la Xarxa Pública d'Atenció a la Dependència.

8. Auditories

La Conselleria d'Afers Socials i Esports pot requerir d'ofici a l'entitat titular del servei una auditoria tècnica o econòmica per garantir la qualitat i la sostenibilitat del servei concertat, així com els drets de les persones usuàries ateses, tal com disposa l'article 27 del Decret 48/2017, de 27 d'octubre, pel qual s'estableixen els principis generals als quals s'han de sotmetre els concerts socials.

9. Vigilància i control

En qualsevol moment, la Conselleria d'Afers Socials i Esports, a través de la Direcció General d'Atenció a la Dependència, pot fer totes les comprovacions relatives tant a les instal·lacions com al funcionament del servei concertat i, en general, a tot el que pugui repercutir sobre els usuaris que ocupen una plaça del servei residencial. Així mateix, pot fer tots els requeriments de documentació a l'entitat concertada que siguin necessaris per garantir el compliment efectiu del que regula aquest Acord d'acció concertada, sens perjudici de les competències dels consells insulars en matèria d'inspecció d'entitats, serveis i centres de serveis socials, d'acord amb la Llei 14/2001, de 29 d'octubre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social.

10. Informació i divulgació

10.1. A l'entrada del centre a què fa referència aquest Acord d'acció concertada hi ha d'haver una placa identificativa amb la inscripció següent:

(Escut institucional del Govern de les Illes Balears)

Govern de les Illes Balears

Conselleria d'Afers Socials i Esports

Xarxa Pública d'Atenció a la Dependència

10.2. Tots els impresos, la correspondència, les publicacions i els materials tècnics que es puguin derivar de l'objecte d'aquest Acord d'acció concertada han de tenir la mateixa identificació que estableix el paràgraf anterior.

10.3. L'entitat concertada ha de confeccionar un díptic explicatiu del centre a què fa referència aquest Acord d'acció concertada, que ha d'estar a la disposició dels serveis socials municipals i de la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

10.4. Les despeses derivades de les accions d'informació i divulgació són a càrrec de l'entitat concertada.

10.5. El disseny de les accions d'informació i divulgació ha de tenir el vistiplau de la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

11. Vigència, renovació i modificació

11.1. El termini d'execució de l'Acord d'acció concertada és de quatre anys, comptadors des de l'1 de desembre de 2021 fins al 30 de novembre de 2025. Si el concert es formalitza amb posterioritat a l'inici de l'execució, es finançaran les places ja ultimades del servei residencial a partir de l'1 de desembre de 2021 fins a la data de la signatura de l'Acord d'acció concertada que no s'hagin pogut deixar de prestar i que són objecte d'aquesta concertació.

11.2. Aquest Acord d'acció concertada es pot renovar d'acord amb el que s'estableixi reglamentàriament i d'acord amb les normes pressupostàries, sempre que es mantengui la demanda de prestació del servei residencial.

11.3. Aquest Acord d'acció concertada pot ser objecte de revisió i, si escau, de modificació, abans que n'acabi la vigència. En cas que hi hagi llista d'espera, no serà necessari tramitar una modificació del concert d'ampliació de places. En aquest cas, serà suficient incrementar el crèdit autoritzat, mitjançant un expedient d'ajust comptable, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient i que l'entitat disposi de places acreditades.

12. Extinció

Aquest Acord d'acció concertada s'extingeix per compliment i venciment del termini establert en la clàusula 11, o per la concurrència d'alguna de les causes de resolució que estableix l'article 9 de la Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en l'àmbit social a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

13. Normativa aplicable

13.1. Són aplicables la Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en l'àmbit social a la comunitat autònoma de les Illes Balears, el Decret 48/2017, de 27 d'octubre, pel qual s'estableixen els principis generals als quals s'han de sotmetre els concerts socials, la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

13.2. Aquest Acord d'acció concertada queda exclòs de l'àmbit d'aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

14. Jurisdicció competent

Aquest Acord d'acció concertada té caràcter administratiu, per la qual cosa les qüestions litigioses que es puguin suscitar en cas de conflicte en la interpretació, l'aplicació, l'execució i, si escau, la resolució, s'han de sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa, d'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Com a mostra de conformitat, signam aquest Acord d'acció concertada en tres exemplars.

Palma, 21 de desembre de 2021

Per la Conselleria d'Afers Socials i Esports                                              Per Sóller Invest, SL

Fina Santiago Rodríguez                                                                           Antonio José Rullán Janer