Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 14623
MF-761 modificacio llocs de feina mobilitat

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant acord de la Junta de Govern de 09/12/2021, es va aprovar el següent:

“1. Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Palma que figura a la proposta adjunta MF-761 relativa a la modificació de determinats llocs de feina de l'àrea de mobilitat.

2. Establir com a data d'efectes la del dia següent de la seva aprovació.

3. Publicar el contingut de l'Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.”

Contra la present resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que l'hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB.

   

Palma, 10 de gener de 2022

El cap de secció del Registre de Personal

p.d. Decret de Batlia núm. 3000, de 26/02/2014

(BOIB núm. 30 de 04/03/2014)

Francisca M. Matas Escobar

 

 

PROPOSTA 761 - MODIFICACIÓ PARCIAL R.LL.T. PERSONAL FUNCIONARI

ÀREA:

MOS

ÀREA DE MOBILITAT SOSTENIBLE

ÒRGAN:

MOS001

DIRECCIÓ GENERAL DE MOBILITAT

UNITAT:

MOS0011611

DEPARTAMENT DE MOBILITAT / SERVEI DE SENYALITZACIÓ / SECCIÓ DE SENYALITZACIÓ / BRIGADA DE CIRCULACIÓ

                                                                                                              LLOCS DE TREBALL QUE ES MODIFIQUEN

ALLÀ ON DIU:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F60340077

OFICIAL D'OFICIS DIVERSOS

1

G

14

32

C

AJP

C2

JEA

HE11

AE

3076 - OFICIAL DE PERSONAL D'OFICIS

 

B1

 

F60340051

OFICIAL DE CIRCULACIÓ

3

G

14

32

C

AJP

C2

JEA

HE36

AE

3076 - OFICIAL DE PERSONAL D'OFICIS ESPECIALITAT CIRCULACIÓ

 

B1

 

HA DE DIR:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F60340077

OFICIAL D'OFICIS DIVERSOS

2

G

14

32

C

AJP

C2

JEA

HE11

AE

3076 - OFICIAL DE PERSONAL D'OFICIS

 

B1

 

F60340051

OFICIAL DE CIRCULACIÓ

3

G

14

32

C

AJP

C2

JEA

HE36

AE

3076 - OFICIAL DE PERSONAL D'OFICIS ESPECIALITAT CIRCULACIÓ

 

B1

 

LLEGENDA

NL

NÚMERO DE LLOCS

 

 

TL

TIPUS DE LLOC

G

GENÈRIC

 

 

CD

COMPLEMENT DE DESTÍ

 

 

FP

FORMA DE PROVISIÓ

C

CONCURS

 

 

ADM

ADSCRIPCIÓ A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

AJP

AJUNTAMENT DE PALMA

 

 

GR

GRUP

 

 

TJ

TIPUS DE JORNADA

JEA

JORNADA ESPECIAL AMPLIADA - 40 HORES SETMANALS

 

 

TH

TIPUS D'HORARI

HE11

6'30h - 14'30h

HE36

DE 6,45 A 14,45

 

 

OBS

OBSERVACIONS

 

 

CE

COMPLEMENT ESPECÍFIC

32

  12.490,24 €