Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

Núm. 13418
Informe, proposta i resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, president del SOIB, per la qual s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i es proposa el pagament de la 2a concessió de beques de la convocatòria de SOIB Jove Beques d’èxit per a l’estudi, del programa de segona oportunitat per a persones desocupats entre 18 i 29 anys, que hagin cursat cicles de formació professional presencial de grau mitjà o superior en centres sostinguts amb fons públics de la CAIB durant el curs acadèmic 2020-2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1.- Mitjançant Resolució del conseller de Model econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB), d'1 d'octubre de 2020 (BOIB núm. 175, de 13 d'octubre), es va aprovar la convocatòria SOIB Jove Beques d'Èxit per a l'estudi, del programa de segona oportunitat per a persones desocupades de més de 18 i menys de 30 anys que estiguin matriculades als cursos de segon, tercer i quart d'educació secundària de persones adultes (ESPA) o en cicles de formació professional presencial de grau mitjà o de grau superior sostinguts amb fons públics de la CAIB i inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, per al període 2020-2021 cofinançada pel Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil, per al període 2014-2020, i de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, per al període 2020-2021.

2.- D'acord amb el punt primer de l'annex de la Resolució de la convocatòria esmentada, aquestes beques estan adreçades a joves desocupats inscrits al Sistema Nacional de Garantia Juvenil i com a demandants d'ocupació desocupats al Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB), que cursin entre d'altres cicles de formació professional presencial de grau mitjà o superior sostinguts amb fons públics de la CAIB durant el curs acadèmic 2020-2021

3.- D'acord amb l'apartat 10 de l'annex de la Resolució de convocatòria esmentada, el SOIB ha de tramitar la proposta de pagament una vegada finalitzat el curs escolar i comprovar d'ofici que compleix amb els requisits que estableix aquesta convocatòria.

4.- S'ha comprovat que els alumnes que consten en l'annex d'aquesta resolució estan al corrent en el compliment de les seves obligacions amb la Hisenda de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Seguretat Social i les obligacions tributàries amb l'administració de l'Estat, i compleixen les obligacions que consten en el punt 5.1 de l'Annex de la Resolució de convocatòria i en la resta de normativa aplicable.

5.- Hi ha crèdit adequat i suficient a la partida pressupostària 76101 322D11 48000 00 19114 dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any en curs.

Fonaments de dret

1.- Resolució del conseller de Model econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB), d'1 d'octubre de 2020 (BOIB núm. 175, de 13 d'octubre), per la qual s'aprova la convocatòria SOIB Jove Beques d'Èxit per concedir beques per a l'estudi, del programa de segona oportunitat per a persones desocupades de més de 18 i menys de 30 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, cofinançada pel Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil, per al període 2014-2020, i de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, 2020-2021

2.- L'article 2.2 del Decret 22/2020, de 24 de juliol, de aprovació del Text consolidat del Decret de aprovació dels Estatuts del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (BOIB núm. 131, de 25 de juliol) estableix que el SOIB, per a l'acompliment dels seus fins, pot dur a terme, entre altres, les funcions necessàries per gestionar les polítiques actives d'ocupació; gestionar el conjunt de programes i mesures d'orientació, ocupació, formació i formació amb alternança amb l'ocupació, que tenen per objecte millorar les possibilitats d'accés a la col·locació de les persones desocupades en el mercat de treball, per compte propi o d'altri; l'adaptació de la formació i requalificació per a l'ocupació dels treballadors, així com les altres accions destinades a fomentar l'esperit empresarial, l'economia social i a millorar les condicions dels treballadors.

3.- D'acord amb els apartats g i i de l'article 9.4 del Decret 22/2020, de 24 de juliol, de aprovació del Text consolidat del Decreto de aprovació dels Estatuts del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (BOIB núm. 131, de 25 de juliol), és funció del president del SOIB autoritzar despeses, contreure obligacions i proposar pagaments del servei, així com concedir ajuts i subvencions.

4.- La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, té per objecte la regulació del règim jurídic general de les subvencions atorgades per les administracions públiques (BOE 276, de 18 de novembre).

5.- El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre); té per objecte determinar el règim jurídic de les subvencions, la gestió de les quals correspon a l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears o a les entitats públiques que en depenen.

6.- D'acord amb l'article 39.7 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, les subvencions que es concedeixen en consideració a la concurrència d'una determinada situació en el perceptor, no requereixen cap altra justificació que l'acreditació per qualsevol mitjà admissible en dret de la situació esmentada prèviament a la concessió, sense perjudici dels controls que es puguin establir per verificar-ne l'existència.

7.- Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats, de 10 d'octubre de 2013, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de polítiques actives d'ocupació gestionades pel Servei d'Ocupació de les Illes Balears (BOIB núm. 146, de 24 d'octubre).

8.- D'acord amb l'article 7.3 de l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats, de 10 d'octubre de 2013, la selecció dels beneficiaris es pot dur a terme per procediments que no són de concurs quan no siguin necessàries la comparació i la prelació, en un únic procediment, de totes les sol·licituds entre si (d'acord amb l'article 17.2 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre)

9.- La Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat- Autònoma de les Illes Balears per l'any 2015, en la disposició final setena modifica l'article 1 de la Llei 7/2000, de 15 de juny, de creació del Servei d'Ocupació de les Illes Balears, i el defineix com un organisme autònom dotat de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar, adscrit a la conselleria competent en matèria de treball.

10.- D'acord amb el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears , (BOIB núm. 21, de 15 de febrer de 2021), el SOIB està adscrit a la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball.

11.- L'article 82.4 de la Llei 30/2015 de procediment administratiu comú que estableix que es podrà prescindir del tràmit d'audiència quan no figurin al procediment ni han de ser tinguts en compte a la resolució altres fets ni altres al·legacions i proves que les adduïdes per l'interessat.

Conclusions

Per tot això, inform favorablement sobre la 2ª concessió de subvencions en concepte de beques adreçades a persones joves desocupades entre 18 i 29 anys inscrites al Sistema Nacional de Garantia Juvenil que han promocionat de primer a segon o titulat a un cicle de formació professional presencial de grau mitjà o de grau superior sostinguts amb fons públics de la CAIB durant el curs acadèmic 2020-2021 als alumnes que consten en l'annex.

Palma, 22 de desembre de 2021

Vist i plau,

El cap del Servei de Gestió La cap del Departament de Gestió

de Programes d'Ocupació 5 Administrativa i Jurídica

Gabriel Oliver Crespí Catalina Rosa Pons Taberner

Per tot això, dict la següent,

 

Resolució

1. Concedir una subvenció per un import total de 34.506,00 € en concepte de beca per assistència a les persones beneficiàries que consten en l'annex d'aquesta Resolució.

L'import total de la beca que correspon a cada alumne s'ha de calcular d'acord amb el que estableix l'apartat 10 de l'annex 1 de la Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del SOIB, de 4 de juny de 2019: si s'assoleix la condició de poder passar del primer al segon any en el cas d'alumnes matriculats en el primer curs o s'assoleix la condició d'obtenir la titulació en el cas d'alumnes matriculats en el segon any, ha de ser de 3.834 euros (426x9=3.834 euros) per curs.

2. Autoritzar i disposar la despesa per l'import global de 34.506,00 € a favor dels beneficiaris que consten en l'annex d'aquesta Resolució, amb càrrec a la partida pressupostària 76101 322D11 48000 00 19114 dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021.

3. Reconèixer l'obligació i proposar el pagament per l'import global de 34.506,00 € a favor de les persones beneficiàries que consten en l'annex d'aquesta Resolució, amb càrrec a la partida pressupostària 76101 322D11 48000 00 19114 dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021.

4. Publicar aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web del Servei d'Ocupació de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del SOIB en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant

el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 22 de desembre de 2021

La directora del Servei d'Ocupació de les Illes Balears

Pilar Ortiz Vilar

 

Conforme amb la proposta, en dict resolució,

El director general de Model Econòmic i Ocupació

Llorenç Pou Garcias

Per delegació de competències del president del SOIB

(Resolució de 09/07/2019, BOIB núm. 94, d'11 de juliol)

 

ANNEX

Persones beneficiàries de la subvenció

 

NÚM CONCE.

NOM

LLINATGES

DNI

Núm. Expedient

CENTRE EDUCATIU

TOTAL

23686/2021

JUAN MANUEL

BLANCO MARTÍN

*****869C

BEFP 103/2020-21

IES CALVIA

3.834,00

23647/2021

CRISTINA LISSET

BONILLA VIDAL

*****349B

BEFP 79/2020-21

CIFP FRANCESC DE BORJA MOLL

3.834,00

23636/2021

AISSATOU

DIALLO

*****772K

BEFP 71/2020-21

CIFP JUNÍPER SERRA

3.834,00

23708/2021

MARGALIDA

ESQUINA SANCHO

*****713E

BEFP 158/2020-21

CEPA MANCOMUNITAT DES PLA

3.834,00

23610/2021

AINHOA

JOYAS HIPÓLITO

*****627R

BEFP 47/2020-21

CEPA MANCOMUNITAT DES PLA

3.834,00

23625/2021

MIGUEL ÁNGEL

PÉREZ TORRES

*****404L

BEFP 49/2020-21

IES MANACOR

3.834,00

23676/2021

DANIELA

PINTOS RANDAZZO

*****416H

BEFP 82/2020-21

CIFP FRANCESC DE BORJA MOLL

3.834,00

23660/2021

SANDRA

SÁNCHEZ CABAÑERO

*****256H

BEFP 81/2020-21

IES JOSEP MARIA LLOMPART

3.834,00

23697/2021

MARCO ANTONIO

SÁNCHEZ VAN DERVORT

*****434V

BEFP 106/2020-21

IES ISIDOR MACABICH

3.834,00