Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 11127
Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per modificar determinades dades de les sessions plenàries ordinàries de l’any 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 23 de desembre de 2021, va adoptar el següent acord:

«I.- Vista la proposta de la Batlia del següent contingut:

“De conformitat amb el que disposa l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i l'article 60.1 del Reglament Orgànic, vist el dia de celebració de la sessió ordinària mensual, aprovat pel ple municipal en data de 28 de juny de 2019, i vistes les dates en que segons aquest acord s'han de celebrar les sessions ordinàries durant l'any 2022, es considera adient canviar de forma puntual el dia de celebració de la sessió ordinària a determinats mesos, per la qual cosa, el que subscriu eleva a la consideració del Ple de l'Ajuntament la següent Proposta d'Acord:

PRIMER.- Acordar que el plenari ordinari corresponent al mes d'agost es celebri el dia 8 de setembre, enlloc de dia 1 de setembre, i el del mes de desembre el dia 22 enlloc del dia 29.

SEGON.- Publicar el anterior acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears”.

II.- La Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern, a la seva sessió de dia 20 de desembre de 2021, a proposta del Batle President, va esmenar l'anterior proposta, en el sentit d'afegir a la proposta d'acord primera que el ple ordinari del mes de juliol de 2022 es celebrarà el dia 21 enlloc del dia 28. Esmenada aquesta proposta la Comissió Informativa la va dictaminar favorablement i va acordar elevar-la al Ple municipal per la seva aprovació i la dels acords que s'hi proposen.»

 

Inca, document signat electrònicament (4 de gener de 2022)

El batle-president Virgilio Moreno Sarrió