Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 11103
MFU-45 Modificació funcions lloc de treball F30170015 cap de departament de disciplina i seguretat dels edificis, àrea model de ciutat

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant acord de la Junta de Govern de 24/11/2021, es va aprovar el següent:

“1. Aprovar la modificació de funcions de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Palma que figura a la proposta adjunta MFU-45 relativa a la modificació de les funcions del lloc de feina F30170015 de Cap de departament de disciplina i seguretat d'edificis , de l'Àrea de Model de Ciutat, d'acord amb la petició de la Regidoria de l'Àrea.

 2. Establir com a data d'efectes la del dia següent de la seva aprovació.

 3. Publicar el contingut de l'Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.”

Contra la present resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que l'hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB.

Palma, 3 de gener de 2021

La cap de secció del Registre de Personal p.d. Decret de Batlia núm. 3000, de 26/02/2014 (BOIB núm. 30 de 04/03/2014) Francisca M. Matas Escobar

 

MODIFICACIÓ 45 - MODIFICACIÓ DE FUNCIONS TEÒRIQUES

ÀREA:

MHS

ÀREA DE MODEL DE CIUTAT, HABITATGE DIGNE I SOSTENIBILITAT

ÒRGAN:

MHS011

COORDINACIÓ GENERAL DE MODEL DE CIUTAT, HABITATGE DIGNE I SOSTENIBILITAT / DIRECCIÓ GENERAL D'URBANISME

UNITAT:

MHS0115000

DEPARTAMENT DE DISCIPLINA I SEGURETAT D'EDIFICIS

 

CODI

LLOC DE TREBALL

F30170015

CAP DE DEPARTAMENT DE DISCIPLINA I SEGURETAT D'EDIFICIS

 

A més a més de les funcions genèriques de cap de departament:

- Realitzar inspeccions d'una complexitat específica.

- Contestar i gestionar DMS.

- Coordinar activitats i tasques comunes amb altres administracions (Cadastre, Registre de la Propietat, etc).

- Coordinar obres de demolició en execució subsidiària per part de l'Ajuntament.

- Coordinar i fer reunions amb l'empresa adjudicatària de les execucions subsidiàries.