Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

Núm. 14056
Subvenció de concessió directa a l'Ajuntament de Palma per a actuacions d'inversió per als anys 2021-2022, en virtut de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple del Consell de Mallorca, en sessió de 23 de desembre de 2021 ha adoptat el següent acord:

L'article 22 de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma (BOIB núm. 186, de 27 de desembre de 2006) disposa: "Es crea el Consell de la Capitalitat com a òrgan col·legiat de caràcter permanent, l'objecte del qual és la coordinació entre el Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Palma, en allò que n'afecta les competències i responsabilitats derivades del fet de la capitalitat autonòmica, com també les que estableix aquesta llei."

I l'article 25 de l'esmentada llei diu: "Corresponen al Consell de la Capitalitat les funcions següents:

a) La determinació dels sectors d'interès concurrent entre les administracions autonòmiques i l'Ajuntament de Palma que afecten les funcions que corresponen a la ciutat com a capital.

b) L'estudi i la valoració dels costs que comporta la condició de capital autonòmica i, si pertoca, la fixació dels instruments de compensació necessaris.

c) El control i el seguiment de l'aplicació de la quantitat indicada d'acord amb el que disposa aquesta llei.

d) L'adopció de mesures de coordinació per a l'exercici harmònic de les competències respectives.

e) El control i el seguiment de les relacions de col·laboració entre les administracions públiques que l'integren.

f) La resolució dels conflictes que puguin sorgir en les relacions interadministratives de col·laboració derivades de la capitalitat."

El Consell de la Capitalitat de Palma, en sessió de dia 3 de desembre de 2021, ha aprovat les següents despeses a finançar per part del Consell Insular de Mallorca amb una aportació de dos milions de euros corresponents als anys 2021-2022 amb el següent detall:

ACTUACIONS A SUBVENCIONAR

IMPORT MÀXIM DE LA SUBVENCIÓ

Reforma del mercat del Nou Llevant

470.000,00 €

Elaboració del projecte per a la construcció d'una pista d'atletisme

260.000,00 €

Projecte de reforma de la Plaça de Sant Cosme a Son Cotoner

800.000,00 €

Rehabilitació de l'Antiga Presó

470.000,00 €

TOTAL

2.000.000,00 €

L'article 22.2, lletra b, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, disposa que es poden concedir de manera directa les subvencions l'atorgament o la quantia de les quals estigui imposat per l'Administració mitjançant una norma de rang legal, les quals segueixen el procediment de concessió que els sigui aplicable d'acord amb la seva pròpia normativa.

També venen regulades aquestes subvencions a l'article 66 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei abans esmentada.

L'article 30 (subvencions de concessió directa imposada per una norma de rang legal) de l'Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca, aprovada per acord del Ple de dia 23 de desembre de 2016 (BOIB núm. 21, de dia 18 de febrer de 2017) i modificada per acord del Ple de dia 14 de juny de 2018 (BOIB núm. 96, de 4 d'agost de 2018) disposa: "1. Quan una norma de rang legal imposa l'atorgament o la quantia de les subvencions de concessió directa al Consell Insular de Mallorca, s'han de regir per aquesta norma i per les altres aplicables específicament a la institució insular”.

2. El procediment per a concedir aquestes subvencions s'inicia a instància de les persones interessades, llevat que la norma amb rang de llei faci una delimitació precisa de les persones beneficiàries. L'òrgan competent per a concedir-les pot dictar un acte de convocatòria informativa, que té el caràcter de simple pressupost dels procediments que, si escau, s'iniciïn després amb les sol·licituds que es presentin.

L'òrgan competent per a instruir l'expedient ha de dur a terme, d'ofici, totes les actuacions que consideri necessàries per a determinar, conèixer i comprovar les dades en virtut de les quals s'ha de formular la proposta de resolució.

El procediment es clou amb l'acord de concessió. Quan la llei que en determina l'atorgament remet, per a la instrumentació, la formalització d'un conveni de col·laboració entre l'entitat que concedeix la subvenció i les persones beneficiàries, s'ha d'aplicar el que es disposa en l'apartat 2 de l'art. 29 d'aquesta Ordenança.

El termini màxim per a resoldre i notificar el procediment és el que es determina en la norma reguladora del procediment corresponent. Si no n'estableix cap, és de sis mesos des de la data de la sol·licitud. El venciment del termini màxim sense que se n'hagi notificat la resolució legitima les persones interessades a entendre desestimada, per silenci administratiu, la sol·licitud de concessió de la subvenció.

3. Perquè sigui exigible el pagament de les subvencions a què es fa referència en aquest article, és necessària l'existència del crèdit adequat i suficient en l'exercici corresponent.

4. És aplicable a les subvencions de concessió directa imposada per una norma de rang legal tot el previst en aquesta Ordenança, llevat del que afecta els principis de publicitat i de concurrència.

En aquest cas, la norma de rang legal que imposa l'atorgament de les subvencions de concessió directa al Consell Insular de Mallorca a favor de l'Ajuntament de Palma és per la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma esmentada.

Aquesta subvenció nominativa està recollida en el Pla estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a l'any 2021 aprovat per Acord del Consell Executiu de dia 15 de desembre de 2021; perquè deriva de l'obligació contreta pel Consell de Mallorca arran de la reunió del Consell de Capitalitat de Palma de dia 3 de desembre de 2021.

A més, en el Pressupost del Consell de Mallorca per a l'any 2021 s'ha creat la partida 65.94310.76210 a favor de l'Ajuntament de Palma per a l'aprovació de la subvenció per a actuacions d'inversió per a l'exercici 2021, en virtut de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma.

D'acord amb el que preveu la base 25 de les d'execució del pressupost de 2021, es preveu la possibilitat de la sol·licitud d'una bestreta del 100 % de la subvenció per a l'execució de les actuacions subvencionades per part de l'Ajuntament de Palma.

De conformitat amb el que disposa la base 23.1 de les d'execució del pressupost de 2021 l'òrgan competent per a l'atorgament d'aquesta subvenció és el Ple del Consell de Mallorca.

El director insular de Desenvolupament Local i Caça ha emès una memòria justificativa sobre la subvenció de concessió directa a l'Ajuntament de Palma per a actuacions d'inversió per als anys 2021-2022, en virtut de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma i el cap de Servei de la Secretaria Tècnica del Departament ha emès informe jurídic favorable al respecte.

Atès l'informe de fiscalització prèvia de conformitat de la Intervenció Delegada la Misericòrdia (IDM).

En virtut de tot el que s'ha exposat, el Ple del Consell de Mallorca, a proposta del conseller executiu de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, adopta el següent

ACORD

1.- Concedir una subvenció de dos milions d'euros (2.000.000,00 €) a l'Ajuntament de Palma per a l'anys 2021-2022, CIF: P-0704000-I, amb càrrec a la partida pressupostària 65.94310.76210, per dur a terme les següents actuacions i pels imports màxims que a continuació es fan constar:

ACTUACIONS A SUBVENCIONAR

IMPORT MÀXIM DE LA SUBVENCIÓ

Reforma del mercat del Nou Llevant

470.000,00 €

Elaboració del projecte per a la construcció d'una pista d'atletisme

260.000,00 €

Projecte de reforma de la Plaça de Sant Cosme a Son Cotoner

800.000,00 €

Rehabilitació de l'Antiga Presó

470.000,00 €

TOTAL

2.000.000,00 €

Per als propers exercicis econòmics, aquesta subvenció, que té caràcter excepcional, resta condicionada a les disponibilitats pressupostàries del Consell de Mallorca.

2.- Autoritzar i disposar una despesa a favor de l'Ajuntament de Palma, CIF: P-0704000-I, per import de de dos milions d'euros (2.000.000,00 €) amb càrrec a la partida 65.94310.76210 per dur a terme les actuacions esmentades en el punt anterior.

3.- Aprovar els models normalitzats següents:

-Conveni a subscriure entre el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Palma (Annex I).

-Certificat del secretari/a en fase de justificació de despeses (Annex II).

-Informe de l'interventor/a en fase de justificació de despeses (Annex III).

4.- L'Ajuntament de Palma, com a beneficiari de la subvenció, estarà obligat a:

4.1.- Remetre al Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca en el termini de 15 dies hàbils comptadors a partir del dia següent a la data de la recepció de la notificació de la concessió de la subvenció un certificat del secretari municipal d'aprovació per part de l'Ajuntament de Palma del conveni a subscriure amb el Consell de Mallorca segons el model normalitzat que figura com Annex I d'aquest acord.

4.2.- Acabar les actuacions i justificar les despeses al Consell fins el dia 30 de desembre de 2026. La justificació de cada actuació subvencionada, d'acord amb la disposició addicional segona de la vigent Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca, es farà per mitjà de la presentació al Consell de Mallorca per part de l'Ajuntament de Palma de la següent documentació al final de cada actuació subvencionada:

a) Un certificat del secretari/secretària de l'Ajuntament de Palma amb el vistiplau del batle que acrediti la realització de l'activitat subvencionada, el compliment de la finalitat de la subvenció i l'aportació de la documentació justificativa que estableix aquest acord, segons el model que figura com Annex II d'aquest acord.

b) Un informe, segons el model que figura com Annex III d'aquest acord, emès per l'interventor/interventora de l'Ajuntament de Palma en virtut del qual es faci constar:

-La veracitat i la regularitat de la documentació justificativa de la subvenció que obra en poder de l'Ajuntament de Palma en els termes establerts en aquest acord.

-Una relació de les factures de l'actuació subvencionada amb les dades identificatives de cada factura.

-Una relació de les obligacions reconegudes de l'actuació subvencionada d'acord amb el que preveu l'article 48.1, segon apartat, de la vigent Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca.

A més, aquest informe per a la justificació de les actuacions subvencionades farà constar:

Que l'Ajuntament de Palma no ha obtingut cap altra subvenció d'altres institucions públiques o privades per a l'activitat objecte de la subvenció (o, si és el cas, relació de les concedides, amb indicació dels imports i la seva procedència).

Que el cost justificat amb les factures no supera el valor de mercat. 

Que els treballs realitzats i facturats objecte de la subvenció s'ajusten als preus de mercat.

Que les despeses corresponen sense cap dubte a l'activitat objecte de subvenció.

Que l'Ajuntament no recupera ni compensa o recupera i compensa l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Que l'Ajuntament ha recepcionat de conformitat les obres.

4.3.- La subvenció s'atorgarà per un import cert. En el cas que la quantia justificada sigui inferior a la concedida, una vegada ajustada a l'import adjudicat de les obres, l'import a subvencionar s'ha d'ajustar amb el finalment justificat. Atès que està prevista l'aprovació d'una bestreta del 100 % de la subvenció concedida, en el cas que l'import justificat sigui inferior a l'import subvencionat, l'Ajuntament de Palma haurà de fer, una vegada presentada la justificació de les despeses de cada actuació, a requeriment del Consell de Mallorca, un reintegrament de la diferència entre la quantitat subvencionada i abonada mitjançant bestreta i la quantitat finalment justificada a més dels interessos de demora corresponents des del moment del pagament de la bestreta de la subvenció a l'Ajuntament de Palma fins a la data en què s'acordi la procedència del reintegrament per part del Consell de Mallorca de cada actuació.

No es faran pagaments a compte a mesura que es presentin les certificacions d'obra. Solament es farà el pagament d'una bestreta del 100 % de la subvenció una vegada concedida.

4.4.- Fer constar el patrocini del Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca en les actuacions. En especial, a col·locar en un lloc visible de l'obra a l'acte d'inauguració de la mateixa una placa de ferro amb lletres de llautó o en metacrilat amb la llegenda i les mides que indiqui el Consell de Mallorca. Durant tota l'execució de les obres, l'Ajuntament de Palma tendrà l'obligació d'adoptar les mesures pertinents perquè el contractista adjudicatari d'una obra col·loqui un cartell, a peu d'obra, en un lloc visible des de la via pública, on s'indicarà l'organisme o organismes que ajuden en l'execució del projecte. El contractista es farà càrrec sempre del cost del cartell i del de la seva col·locació. L'esmentat cartell tendrà les característiques que determini el Consell de Mallorca en el seu moment.

Per a l'actuació d'adquisició de vehicles ha de figurar en un lloc visible del vehicle o vehicles que l'adquisició ha estat subvencionada pel Consell de Mallorca, amb l'anagrama, la llegenda i les mides que indiqui el Consell de Mallorca.

4.5.- Comunicar al Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca, en qualsevol moment, l'obtenció de subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat i no consignades en la sol·licitud.

El període durant el qual el beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al qual s'ha concedit la subvenció és el previst com a mínim a l'article 31.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, excepte autorització del Consell de Mallorca. L'incompliment d'aquesta obligació de destí serà causa de reintegrament de la subvenció. En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, aquesta circumstància s'ha de fer constar en l'escriptura, així com l'import de la subvenció concedida, i aquests aspectes han de ser objecte d'inscripció en el registre públic corresponent.

4.6.- Les previstes a l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l'article 9 de l'Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca aprovada per acord del Ple de dia 23 de desembre de 2016 (BOIB núm. 21, de dia 18 de febrer de 2017) i modificada per acord del Ple de dia 14 de juny de 2018 (BOIB núm. 96, de dia 4 d'agost de 2018).

5.- Les ampliacions dels terminis establerts en aquest acord es regirà pel que disposa l'article 32 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En tot cas, les sol·licituds d'ampliació de terminis han de tenir entrada oficial en el Consell de Mallorca amb una antelació mínima de trenta (30) dies naturals a la data de la seva finalització. S'autoritza el conseller executiu de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local per a la resolució de les peticions d'ampliacions de terminis.

En els casos de desistiment del contractista adjudicatari, resolució de contractes per fallida de les empreses adjudicatàries, licitacions declarades desertes, impugnacions de les licitacions, i, en general, en tots els supòsits que per causes alienes a l'ajuntament s'hagi d'adjudicar novament l'actuació o l'adjudicació sofreixi un retard justificable, amb caràcter excepcional, si les ampliacions de terminis previstes en el punt anterior no resolen aquestes incidències, es podran establir noves dates per acabar l'actuació per resoldre aquestes problemàtiques. S'autoritza el conseller executiu de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local per a la resolució d'aquestes situacions: fixar noves dates per acabar les actuacions.

6.- L'Ajuntament de Palma, com a beneficiari de la subvenció, pot sol·licitar a l'òrgan que la concedeix, abans que conclogui el termini per dur a terme l'activitat subvencionada, modificacions de l'acord de concessió, reducció de l'import concedit, modificació de l'actuació objecte de l'ajuda, que s'autoritzen quan tenen la causa en circumstàncies imprevistes o són necessàries pel bon final de l'actuació, sempre que no s'alteri l'objecte o la finalitat de la subvenció i no es danyi el dret de tercers.

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (11 de gener de 2022)

La secretària tècnica de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local (Por delegació del conseller de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local. Resolució de 22/07/2019. BOIB núm. 103, de 27/07/2019) Rosa Mª Cañameras Bernaldo

 

ANNEX I CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I L'AJUNTAMENT DE PALMA PER DUR A TERME ACTUACIONS D'INVERSIÓ (ANYS 2021-2022).

Palma, ___ de _______ de ____________

REUNITS

D'una banda, el Sr. Jaume Alzamora Riera, conseller executiu del Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca, amb fonament a l'acord del Ple del Consell de Mallorca de dia __________ .

I d'altra part, el Sr. ________________________, batle president de l'Ajuntament de Palma.

Ambdós intervenen en nom i representació dels càrrecs públics que ostenten i

MANIFESTEN

Que el Ple del Consell de Mallorca, en sessió de dia ............... de .................................... de .........................., va aprovar la concessió d'una subvenció (anys 2021-2022) per dur a terme actuacions d'inversió i aquest conveni tipus a subscriure amb l'Ajuntament de Palma com a beneficiari de la subvenció.

Que en aquest acord plenari a l'Ajuntament de Palma se li va concedir una subvenció per import de 2.000.000,00 euros per dur a terme les següents actuacions:

.............................................................................................................................................

Que l'Ajuntament de Palma, mitjançant acord/resolució de dia ............de................... de ......................... va aprovar el text d'aquest conveni.

Que la disposició addicional segona de l'Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca aprovada per acord del Ple de dia 23 de desembre de 2016 (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017) i modificada per acord del Ple de dia 14 de juny de 2018 (BOIB núm. 96, de 4 d'agost de 2018) diu:

"En els convenis de col·laboració que regulin els ajuts que el Consell Insular de Mallorca i els organismes autònoms i consorcis que en depenen atorguin a altres administracions públiques, la subvenció es pot justificar a través d'un certificat emès pel titular de l'òrgan que l'ha percebuda, pel qual s'acrediti la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat de la subvenció, juntament amb l'informe emès per la Intervenció, o òrgan de control financer equivalent, de l'entitat beneficiària pel qual acredita la veracitat i la regularitat de la documentació justificativa de la subvenció."

Que en el marc del que preveu aquesta disposició addicional segona, l'objecte d'aquest conveni és regular les obligacions, el desenvolupament de les actuacions i la justificació de les despeses derivades de la subvenció abans esmentada. 

Per tot el que s'ha exposat, ambdues parts subscriuen el present conveni d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera.- Aquest conveni té per objecte regular les obligacions, el desenvolupament de les actuacions i la justificació de les despeses derivades de la subvenció concedida pel Consell de Mallorca a l'Ajuntament de Palma per actuacions d'inversió (anys 2021-2022). 

Segona.- A l'Ajuntament de Palma se li ha concedit la subvenció per dur a terme les següents actuacions:

.............................................................................................................................................

Tercera.- L'Ajuntament de Palma, com a beneficiari de la subvenció, es compromet a complir amb totes i cadascuna de les obligacions previstes a l'acord del Ple del Consell de concessió de la subvenció, tant les de tipus administratiu com les de tipus tècnic, i molt especialment a dur a terme les actuacions subvencionades i presentar la justificació de les despeses al Consell de Mallorca fins el dia 30 de desembre de 2026.

Quarta.- La justificació de les actuacions subvencionades a l'Ajuntament de Palma, d'acord amb la disposició addicional segona de la vigent Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca, es farà per mitjà de la presentació al Consell de Mallorca per part de l'entitat beneficiària de la següent documentació:

a) Un certificat del secretari/secretària de l'entitat local amb el vistiplau del batle/batlessa que acrediti la realització de l'activitat subvencionada, el compliment de la finalitat de la subvenció i l'aportació de la documentació justificativa que estableix l'acord plenari.

b) Un informe emès per l'interventor/interventora de l'entitat local beneficiària de la subvenció en virtut del qual es faci constar:

-La veracitat i la regularitat de la documentació justificativa de la subvenció que obra en poder de l'entitat local en els termes establerts a l'acord plenari.

-Una relació de les factures de l'actuació subvencionada amb les dades identificatives de cada factura: número; data; creditor; i import.

-Una relació de les obligacions reconegudes de l'actuació subvencionada d'acord amb el que preveu l'article 48.1, segon apartat, de la vigent Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca.

A més, aquest informe per a la justificació de les actuacions subvencionades farà constar:

Que l'Ajuntament de Palma no ha obtingut cap altra subvenció d'altres institucions públiques o privades per a l'activitat objecte de la subvenció (o, si és el cas, relació de les concedides, amb indicació dels imports i la seva procedència).

Que el cost justificat amb les factures no supera el valor de mercat. 

Que els treballs realitzats i facturats objecte de la subvenció s'ajusten als preus de mercat.

Que les despeses corresponen sense cap dubte a l'activitat objecte de subvenció.

Que l'Ajuntament de Palma no recupera ni compensa o recupera i compensa l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Que l'Ajuntament ha recepcionat de conformitat les obres.

Quinta.- Aquest conveni finalitzarà en acabar les actuacions subvencionades i una vegada justificades les actuacions en els termes d'aquest conveni i realitzats, si s'escau, els reintegraments de la subvenció per part de l'Ajuntament de Palma.

I, en prova de conformitat, signen aquest conveni per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data abans expressats.

Per part del Consell de Mallorca                                 Per part de l'Ajuntament de Palma

El conseller executiu de Promoció                                         El batle president

Econòmica i Desenvolupament Local

Jaume Alzamora Riera                                                           José Hila Vargas

 

ANNEX II CERTIFICAT DEL SECRETARI/A EN FASE DE JUSTIFICACIÓ DE DESPESES

Sr./Sra............................................................................................., secretari/secretària de l'Ajuntament d.............................................

CERTIFICA:

Que l'Ajuntament d...................................... ha estat beneficiari d'una subvenció del Consell de Mallorca per projectes d'inversió per import de ................................................. per dur a terme la següent actuació:

.............................................................................................................................................

Que l'activitat subvencionada abans esmentada s'ha realitzat, s'ha complit la finalitat de la subvenció i s'ha aportat de documentació justificativa que estableix l'acord plenari de concessió de la subvenció.

I, perquè consti als efectes prevists a la legislació vigent, expedeix aquest certificat, d'ordre i amb el vistiplau del Sr. batle/Sra. batlessa.

......................, ...... d................ de ......

                                                                                                  Vist-i-Plau

                                                                                    EL BATLE/LA BATLESSA

 

ANNEX III INFORME DE L'INTERVENTOR/A MUNICIPAL EN FASE DE JUSTIFICACIÓ DE DESPESES

Sr./Sra ................................................, interventor/a de l'Ajuntament de ..........................

D'acord amb el que disposa la disposició addicional segona de la vigent Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017 i BOIB núm. 96, de 4 d'agost de 2018),

INFORMA:

Que l'Ajuntament de .................................... ha estat subvencionat pel Consell de Mallorca per dur a terme la següent actuació per executar projectes d'inversió:

..........................................................................................................................................

Que les factures justificatives de l'anterior actuació subvencionada, que són verídiques i s'han expedit amb regularitat i corresponen sense cap dubte a l'activitat objecte de subvenció en els termes establerts a l'acord plenari de concessió de la subvenció, són les següents:

Data factura

Núm. Factura

NIF

Proveïdor

Proveïdor

Concepte

Import de la

factura

Data pagament de la factura

Data

reconeixement obligació (O)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Així mateix DECLARA (1):

Que l'Ajuntament no recuperarà ni compensarà l'IVA de les factures que presenta.

Que l'Ajuntament recupera i/o compensa l'IVA de les següents factures: ..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Que l'Ajuntament ha recepcionat de conformitat les obres.

També DECLARA:

Que l'Ajuntament no ha obtingut cap altra subvenció d'altres institucions públiques o privades per a l'activitat objecte de la subvenció (o, si és el cas, relació de les concedides, amb indicació dels imports i la seva procedència).

Que el cost justificat amb les factures esmentades no supera el valor de mercat. 

I perquè així consti, jo, com a Interventor/a de l'Ajuntament, expedesc aquest document a ............................., dia...................... d ................. de...................

(1) Marcar amb una creu l'opció que pertoqui.