Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Núm. 11871
Aprovació definitiva de l'expedient d'aquisició per Prescripció Adquisitiva o Usucapió del Carrer Riu Llobregat situat a Santa Ponça, terme municipal de Calvià

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per part del Tinent de Batle d'Urbanisme en data 21 de desembre de 2021 s'ha dictat resolució del següent tenor literal:

RESOLUCIÓ DEL TINENT DE BATLE D'URBANISME .-

En sessió de data 30 de setembre de 2021 el Ple de la Corporació va aprovar l'adquisició per prescripció adquisitiva o usucapió, en la modalitat extraordinària, del bé immoble “carrer Riu de Llobregat” situat a Santa Ponça d'aquest Municipi, amb una superfície total de 1.250 m2 per a destinar-lo a vial públic dins sòl urbà conforme al Pla General d'Ordenació Urbana.

L'expedient es va sotmetre a informació pública i audiència dels interessats durant el termini de vint dies, mitjançant notificació personal als interessats i publicació de l'anunci d'informació pública a la web municipal, www.calvia.com i al BOIB, disposant-se a l'acord aprovat pel Ple municipal, el 30 de setembre de 2021 que, en el cas que durant el termini d'exposició pública, no es presentessin reclamacions, objeccions o observacions, l'acord inicial s'entendria definitivament aprovat sense necessitat de nou acord exprés.

Realitzada la notificació personal als interessats a l'expedient i també la publicació, per un costat a la web municipal en data 5 d'octubre de 2021, i per l'altra al BOIB núm. 136 de data 5 d'octubre de 2021, en data 21 de desembre de 2021 per part de la responsable de la unitat de Registre General s'ha emès informe assenyalant que durant el termini d'exposició pública comprès entre el 6 d'octubre de 2021 i el 17 de desembre de 2021 ambdós inclosos, no s'han presentat al.legacions a l'expedient.

En conseqüència amb l'anterior, per tot plegat, i donat que a l'acord adoptat pel Ple en data 30 de setembre de 2021, es va facultar al tinent de batle d'urbanisme per subscriure i signar tota classe de documents, i en general per tot el relacionat amb aquest assumpte,

DISPOSO

PRIMER. Entendre aprovada definitivament l'adquisició per prescripció adquisitiva o usucapió, en la modalitat extraordinària, del bé immoble “carrer Riu de Llobregat” situat a Santa Ponça d'aquest Municipi, amb una superfície total de 1.250 m2 per a destinar-lo a vial públic dins sòl urbà conforme al Pla General d'Ordenació Urbana.

SEGON. Procedir a la publicació al BOIB d'aquesta resolució als efectes que resultin oportuns.

El que es publica per a general coneixement i als efectes que resultin oportuns.

 

Calvià, 23 de desembre de 2021

El tinent de batle d'Urbanisme Marc López Expósito