Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 14146
Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de 11 de gener de 2022 complementària a la Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de 7 de gener de 2022, d’aprovació de la previsió i fixació de preus de varis dels serveis a concertar durant l’any 2022 per la Direcció Insular d’Infància i Família de l’IMAS

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Arran de l'aprovació de la Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en l'àmbit social a la comunitat autònoma de les Illes Balears, la fórmula de l'acció concertada, com a figura de col·laboració entre el sector públic i el privat, es postula com la més adequada als principis que han de regir el sistema de serveis socials. Així doncs, a l'article 2 de l'esmentada Llei, es preveu que les administracions competents de les Illes Balears, per complementar el sistema públic i garantir una adequada equitat i qualitat de les prestacions incloses en la cartera de serveis o del servei d'orientació professional, poden encarregar la prestació d'aquests serveis de la seva competència, mitjançant el sistema d'acció concertada, a entitats sense ànim de lucre del tercer sector social, tal com es defineixen en els articles 3 i 4 de la Llei 3/2018, de 29 de maig, del tercer sector d'acció social, o, si escau, a entitats privades, preferentment del tercer sector social, quan existeixin anàlogues condicions d'eficàcia, qualitat i costs, d'acord amb els requisits que estableix aquesta Llei i amb respecte als principis de publicitat, transparència i no-discriminació.

2. El 23 de desembre de 2021, el cap del Servei d'Infància i Família amb el vist-i-plau de la directora insular d'Infància i Família va emetre Informe sobre el cost, la previsió i la necessitat de concertar els següents serveis de mediació i intervenció familiar, i d'acolliment residencial, inclosos a la Cartera Insular de Serveis Socials del Consell de Mallorca i dels Serveis a Menors i Família de Mallorca:

  • Servei d'acolliment residencial especial per a persones menors d'edat amb trastorn de conducta.

  • Servei d'acolliment residencial especial per a persones menors d'edat migrades no acompanyades (MMNA) de recepció i valoració diagnòstica.

  • Servei d'acolliment residencial especial per a persones menors d'edat migrades no acompanyades (MMNA) d'atenció i acompanyament.

  • Servei d'intervenció en crisi per a persones menors d'edat de 13 a 18 anys.

  • Servei socioeducatiu d'inserció laboral per a persones menors d'edat de 14 a 17 anys.

3. La Presidència de l'IMAS va dictar en data de 7 de gener de 2022 resolució per la qual va aprovar la previsió i fixació de preus de varis dels serveis a concertar durant l'any 2022 per la Direcció Insular d'Infància i Família de l'IMAS (BOIB núm 5, de 8 de gener de 2022).

4. El Servei Juridicoadministratiu ha emès el corresponent informe jurídic favorable a la tramitació de l'expedient d'aprovació de la previsió i fixació de preus de la resta dels serveis a concertar durant l'any 2022 proposats per la Direcció Insular d'Infància i Família a l'informe de data 23 de desembre i que son els següents:

  • Servei d'acolliment residencial especial per a persones menors d'edat migrades no acompanyades (MMNA) d'atenció i acompanyament.

  • Servei d'acolliment residencial especial per a persones menors d'edat amb trastorn de conducta.

Consideracions jurídiques

Pel que fa a la competència,

1. La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears (BOIB núm. 32 ext., d'1 de març de 2007; correcció d'errades BOIB núm. 29, de 28 de febrer de 2008), en concret l'article 70.4 relatiu a la competència pròpia dels consells insulars en matèria de serveis socials i assistència social.

2. La Llei 14/2001, de 29 d'octubre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social, estableix a l'article 14 la potestat reglamentària normativa atribuïda als consells insulars en matèria de serveis socials, dins el marc de la regulació bàsica establerta pel Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 135, de 10 de novembre de 2001 i BOE núm. 284, de 27 de novembre de 2001).

3. La Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l'atenció i dels drets de la infància i adolescència de les Illes Balears (BOIB núm. 26 de 28 de febrer de 2019), regula a l'article 73 les competències dels Consells Insulars.

4. Els Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019) aprovats per acord del Ple del Consell de Mallorca de data 11 d'abril de 2019, en especial l'establert a l'article 2 d'acord amb el qual l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, com a organisme autònom creat pel Consell de Mallorca, adscrit al Departament de Drets Socials del Consell de Mallorca, és l'organisme que exerceix les competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de serveis socials i protecció de menors.

5. Decret de la Presidència del Consell de Mallorca, de dia 8 de juliol de 2019, pel qual es creen els departaments que n'han d'estructurar el govern (BOIB núm. 92, de 9 de juliol de 2019), entre els quals es troba el Departament de Drets Socials.

6. Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es nomenen els membres del Consell Executiu de dia 12 de novembre de 2021 (BOIB núm 158 de 16 de novembre de 2021) per el que es nomenada la Sra. Sofia Alonso Bigler consellera executiva de Drets Socials.

7. L'òrgan competent per aprovar aquesta resolució és la Presidència de l'IMAS, d'acord amb l'article 7.3 dels Estatuts de l'IMAS (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019). No obstant això, i d'acord amb l'article 8.2.1 les Vicepresidències de l'IMAS supliran a la Presidència i assumiran les seves atribucions en cas de vacant, absència, malaltia, impossibilitat física o una altre causa legal.

Pel que fa al fons,

8. D'acord amb el títol IV de la Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l'atenció i dels drets de la infància i adolescència de les Illes Balears es regula el conjunt de mesures i actuacions de prevenció, detecció, intervenció i reparació de situacions de risc, de desemparament i de conductes inadaptades o problemes de conducta en què l'infant o l'adolescent o, si n'és el cas, el concebut es pot trobar, tendents a garantir-ne el ple desenvolupament i autonomia personal, així com la integració familiar i social, i promoure'n la inserció en un context social i familiar normalitzat, amb la prevalença, en tot cas, de l'interès superior de la persona menor d'edat.

9. La Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor (reformada per la Llei orgànica 8/2015, de 22 de juliol i Llei 26/2015, de 28 de juliol, de reforma del sistema de protecció de la infància i la adolescència).

10. L'article 37.k) de la mateixa Llei 4/2009 estableix que correspon als Consells Insulars “concertar la gestió de serveis socials, en el seu àmbit territorial, amb entitats públiques o privades,...”. A l'article 89.1 es disposa que “les administracions públiques de les Illes Balears, en l'àmbit de les seves competències, poden organitzar la prestació dels serveis del Catàleg de Prestacions i Serveis Socials de les Illes Balears a través de les fórmules següents: gestió directa, règim de concert previst en aquesta Llei, gestió indirecta en el marc de la normativa de contractació de les administracions públiques i convenis amb entitats sense ànim de lucre”.

11. La Cartera Insular de Serveis Socials i dels Serveis a Menors i Família de Mallorca aprovada definitivament en Ple del Consell de Mallorca de 13 de juliol de 2017 (BOIB núm. 87, de 18 de juliol de 2017 i correcció d'errades materials publicada BOIB núm. 161, de 30 de desembre de 2017) i prorrogada la seva vigència fins al 31 de desembre de 2022 per Acord del Ple en sessió ordinària de dia 8 de juliol de 2021 (BOIB núm. 95, de 17 de juliol de 2021)

12. La Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en l'àmbit social a la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 146 de 22 de novembre de 2018), regula al Capítol I el «Règim de col·laboració privada en la gestió de serveis socials per a les persones mitjançant l'acció concertada».

Segons l'article 2.1 de la Llei 12/2018, les administracions competents de les Illes Balears, per complementar el sistema públic i garantir una adequada equitat i qualitat de les prestacions incloses en la cartera de serveis o del servei d'orientació professional, poden encarregar la prestació d'aquests serveis de la seva competència, mitjançant el sistema d'acció concertada, a entitats sense ànim de lucre del tercer sector social, tal com es defineixen en els articles 3 i 4 de la Llei 3/2018, de 29 de maig, del Tercer Sector d'Acció Social, o, si escau, a entitats privades, preferentment del tercer sector social, quan existeixin anàlogues condicions d'eficàcia, qualitat i costs, d'acord amb els requisits que estableix aquesta llei i amb respecte als principis de publicitat, transparència i no-discriminació. A més, d'acord amb l'establert a l'article 2.2 de la Llei 12/2018, s'entén per règim d'acció concertada la prestació per tercers de serveis socials inclosos en la cartera de serveis socials i del servei d'orientació professional recollit en la cartera comuna del Sistema Nacional d'Ocupació, el finançament, l'accés i el control administratiu dels quals són públics.

L'article 4.1 de la Llei 12/2018 estableix que, amb una periodicitat anual, les administracions de les Illes Balears competents en matèria social i d'ocupació, com a part de les competències en planificació, han de fer una previsió de les prestacions i els serveis que pretenen que siguin objecte d'acció concertada, juntament amb una taxació del cost i un informe justificatiu de la mancança de mitjans propis per a la gestió, de la idoneïtat de la modalitat de gestió elegida i de la planificació establerta per dotar-se de mitjans propis per a la gestió directa d'aquestes prestacions o serveis quan sigui previsible que s'hagin de prestar permanentment i, a més, siguin essencials per a l'efectivitat dels drets socials.

Pel que fa al procediment,

13. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015).

14. El Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, per el qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (BOE núm. 305, de 22 de desembre de 1986).

RESOLC

Primer. APROVAR la previsió dels serveis de mediació i intervenció familiar i d'acolliment residencial de la Direcció Insular d'Infància i Família de l'IMAS que s'han de concertar durant l'any 2022, detallats en l'annex I d'aquesta resolució.

Segon. FIXAR el preu/plaça dels serveis de mediació i intervenció familiar, i d'acolliment residencial de la Direcció Insular d'Infància i Família de l'IMAS que s'han de concertar durant l'any 2022, que consten especificats a l'annex I.

Tercer.- DESIGNAR a la directora insular d'Infància i Família com a òrgan instructor del procediments de de concertació dels serveis socials que es detallen a l'annex I.

Quart.- NOTIFICAR aquesta Resolució a la direcció insular d'Infància i Família.

Cinquè.- PUBLICAR aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, així com al Tauler d'Anuncis de l'IMAS i a l'apartat de Transparència del web de l'IMAS.

 

ANNEX I

Previsió de serveis a concertar i fixació de preus

Els serveis socials de la Direcció Insular d'Infància i Família, inclosos a la Cartera Insular de Serveis Socials i dels Serveis a Menors i Família de Mallorca, a concertar durant l'any 2022 i el seu respectiu preu/plaça, són a banda dels aprovats en la resolució de la presidenta de l'IMAS de data 7 de gener de 2022 d'aprovació de la previsió i fixació de preus de varis dels serveis a concertar durant l'any 2022 per la Direcció Insular d'Infància i Família de l'IMAS (BOIB núm 5, de 8 de gener de 2022), els següents:

1) Servei d'acolliment residencial especial per a persones menors d'edat migrades no acompanyades (MMNA) d'atenció i acompanyament.

Àmbit territorial: Mallorca

Places: 24

Preu del servei per plaça ocupada: 180,02.-€ plaça/dia (IVA exempt)

Preu del servei per plaça no ocupada o en reserva: 164,39.-€ plaça/dia (IVA exempt)

Data prevista de la convocatòria: gener 2022

El pressupost total: 1.576.975,20.€

Durada: 1 any

2) Servei d'acolliment residencial especial per a persones menors d'edat amb trastorn de conducta.

Àmbit territorial: Mallorca

Places: 48

Preu del servei per plaça ocupada: 246,96.-€ plaça/dia (IVA exempt)

Preu del servei per plaça no ocupada o en reserva: 232,44.-€ plaça/dia (IVA exempt).

Data prevista de la convocatòria: febrer 2021

El pressupost total: 17.318.810,88.€

Durada: 4 anys

 

Palma, 11 de gener de 2022

La presidenta de l'IMAS

Sofia Alonso Bigler