Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 12027
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’arxiven les sol·licituds incompletes presentades en el marc de la convocatòria pública de subvencions de 25 de setembre de 2020 per la qual s’aprova la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. L'1 d'octubre de 2020 es va publicar la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II) mitjançant la Resolució del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 25 de setembre de 2020.

2. Les persones o entitats que figuren en l'annex no han aportat tota la documentació requerida per a la sol·licitud dels ajuts, d'acord amb l'apartat sisè de la convocatòria de subvencions.

3. La Direcció General d'Energia ha fet un requeriment a les persones i entitats que figuren en l'annex, en el qual se'ls sol·licita la presentació de la documentació pendent i se'ls concedeix un termini de deu dies per a la presentació.

4. Un cop exhaurit el termini per aportar la documentació requerida, les persones i entitats que figuren en l'annex no han presentat la documentació pendent.

Fonaments de dret

1. El conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica és l'òrgan competent per resoldre aquest procediment, atesa l'estructura orgànica del Govern de les Illes Balears i d'acord amb l'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia.

2. L'apartat 8.3 de la Resolució del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 25 de setembre de 2020 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II), (BOIB núm. 169, d'1 d'octubre de 2020), estableix que, «si la documentació aportada no compleix els requisits exigits, s'ha de requerir el sol·licitant perquè en el termini de deu dies hàbils esmeni la falta o aporti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la sol·licitud, d'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015, després que es dicti una resolució prèvia en els termes que disposa l'article 21 de la Llei esmentada. En aquest cas, la data de presentació de l'esmena és la que estableix l'ordre per resoldre l'expedient».

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Tenir per desistit i ordenar l'arxivament dels expedients que es detallen en l'annex, per no haver-ne presentat tota la documentació requerida a la sol·licitud en el termini establert.

2. Notificar aquesta Resolució a l'interessat.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 5 de gener de 2022

El director general d'Energia i Canvi Climàtic José Guillermo Malagrava Rigo Per delegació del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica (BOIB núm. 31, de 4/03/2021)

 

ANNEX Llista d'expedients arxivats

Expedient

Sol·licitant

NIF

MOVES II-15/2020

Damián Riera Routon

***8552**

MOVES II-25/2020

Finca Son Fang, SL

***3933**

MOVES II-50/2020

Javier Pocoví López

***2179**

MOVES II-84/2020

Gabriel Cabot Carbonell

***7465**

MOVES II-86/2020

Maria Carmen Castro Urbano

***1154**

MOVES II-68/2020

Manuel Palacios Muñoz

***1276**

MOVES II-70/2020

Rosa María Cons González

***3682**

MOVES II-80/2020

Virginia Joana Vicens Monserrat

***2339**

MOVES II-104/2020

Minhai Zhou

****1519*

MOVES II-112/2020

Bartolomé Alorda Rodríguez

***5190**

MOVES II-113/2020

Elena Maria Pellejero Álvarez

***9655**

MOVES II-121/2020

Roberto Martínez Huguet

***0303**

MOVES II-131/2020

Miguel Ángel Figueras De Prado

***4820**

MOVES II-132/2020

Manuela Abaurrea Rodríguez

***0046**

MOVES II-134/2020

Juan Carlos Escandell Ballester

***4046**

MOVES II-145/2020

Bertrand Paul Fiaud

****4240*

MOVES II-146/2020

Autos Montalt, SA

***0459**

MOVES II-147/2020

Carmen Hernández Muriel

***4140**

MOVES II-163/2020

Gabriel Jordà Ramis

***7180**

MOVES II-169/2020

La Otra Ibiza, SL

***5732**

MOVES II-174/2020

Ciutadella Netetja, SL

***5489**

MOVES II-183/2020

Bernat Vallori Mairata

***1660**

MOVES II-200/2020

Andrés José Estarellas Fernández

***4324**

MOVES II-178/2020

Huguet Pons Servicios, SL 

***6262**

MOVES II-180/2020

Christian Álvarez Peón

***1175**

MOVES II-181/2020

Pase Usted, SL

***6921**

MOVES II-190/2020

Kaiyuan Lin

****3911*

MOVES II-209/2020

Ratjada Group Hotels Sociedad De Responsabilidad Limitada

***6602**

MOVES II-232/2020

Víctor Manuel Mier Canoura

***8342**

MOVES II-213/2020

Ajuntament de Porreres

***0430**

MOVES II-219/2020

José Noguer Espuña

***3354**

MOVES II-224/2020

Vision Car 2000, Sl

***9747**

MOVES II-229/2020

Fenagas Sl Null

***0599**

MOVES II-238/2020

Juan Rodríguez Sánchez

***6879**

MOVES II-240/2020

Ebusus Motor

***0466**

MOVES II-245/2020

Josée Antonio Vquero Piorno

***3714**

MOVES II-247/2020

Mónica Aurora Colomar Sánchez

***3886**

MOVES II-248/2020

Mutua Balear Mutua Colaboradora Con La Seguridad Social

***0461**

MOVES II-263/2020

Pere Ripoll Bonnin

***5525**

MOVES II-260/2020

Martínez Lara Wifredo Francisco

***7177**

MOVES II-268/2020

Miquel Gibert Vives

***2164**

MOVES II-273/2020

Manuel Sánchez Martínez

***4516**

MOVES II-317/2020

Pedro José Amengual Ramis

***1288**

MOVES II-278/2020

Adrian Alejandro Cejas Tejedor

***1997**

MOVES II-279/2020

Eva Cervantes Torre-Marín

***3079**

MOVES II-285/2020

Miguel Frontera Boscana

***5951**

MOVES II-288/2020

Gemma Maria Bricollé Pardo

***1795**

MOVES II-291/2020

Miquel

***9123**

MOVES II-311/2020

Antonio Barceló Obrador

***6977**

MOVES II-349/2020

Maria Rubio Martínez

***6091**

MOVES II-314/2020

Ute Lauterwein Geb Bednorz

****1974*

MOVES II-315/2020

Antonio Torres Cantallops

***9389**

MOVES II-350/2020

Juana Moreno Martínez

***5370**

MOVES II-330/2020

Juan Arrom Cánovas

***7115**

MOVES II-333/2020

Eduardo Martínez Navarro

***1558**

MOVES II-334/2020

Sebastia Torrello Crespí

***9301**

MOVES II-352/2020

Andrés Pérez  Muñoz-Torrero

***2955**

MOVES II-336/2020

Generació Fotovoltaica, SL

***2409**

MOVES II-337/2020

Generació Fotovoltaica, SL

***2409**

MOVES II-341/2020

Óscar Pacheco Duran

***0862**

MOVES II-344/2020

Toni Pérez Comas Slu

***6253**

MOVES II-403/2020

Carmen Hernández Muriel

***4140**

MOVES II-444/2020

Andrés Cano Muela

***5039**

MOVES II-364/2020

Jaime Tugores Morro

***1804**

MOVES II-368/2020

Miguel Bestard Bover

***0587**

MOVES II-381/2020

Mateo Pons Coll

***3279**

MOVES II-393/2020

Simon Mir Pujol

***5597**

MOVES II-394/2020

Manuel Arcos Sánchez

***7875**

MOVES II-399/2020

Rubén Royo Sánchez

***7995**

MOVES II-400/2020

Atenea Sabiduria, SL

***6553**

MOVES II-410/2020

Guillermo José De Ignacio Marí

***8532**

MOVES II-415/2020

Green Delivery, Sociedad Limitada Null

***5265**

MOVES II-426/2020

Rosa María Lechago Fernández

***8012**

MOVES II-439/2020

Santiago Fiol Arquitecte Slp

***6637**

MOVES II-445/2020

Dolores Melgar Noguera

***6860**

MOVES II-446/2020

Alejandro Taltavull Lystager

***5177**

MOVES II-466/2020

Adrián Moyá Monerris

***2228**

MOVES II-448/2020

Fenagas Sl Null

***0599**

MOVES II-452/2020

Ruralmed Slu

***0607**

MOVES II-474/2020

Salvador Fuster Pons

***0971**

MOVES II-485/2020

Mª Elisa Blanco De Castro

***9563**

MOVES II-478/2020

Maria Serra Cantallops

***1287**

MOVES II-479/2020

Luis Segade Penela

***0762**

MOVES II-480/2020

Herenui,SL

***1011**

MOVES II-483/2020

Maria Francisca Martin Santiago

***5188**

MOVES II-486/2020

Martín Alejandro Martínez Stefoni

***5308**

MOVES II-492/2020

Ajuntament d'Escorca

***0190**

MOVES II-494/2020

Andrés Deniz

****3327*

MOVES II-495/2020

Maria Buades Font

***2938**

MOVES II-496/2020

Energia Isleña, SL

***7263**

MOVES II-497/2020

Elecbalear, SL

***9868**

MOVES II-506/2020

Botil Menorca Sociedad Limitada

***8924**

MOVES II-505/2020

Legal Steps

***7456**

MOVES II-514/2020

Maravillas Jiménez García

***8349**

MOVES II-519/2020

Mario Clos Casado

***3870**

MOVES II-521/2020

Salvador Torres Lorente

***7380**

MOVES II-520/2020

Aires De Xaloc, SL

***5052**

MOVES II-526/2020

Elena Sanz Mariano

***0910**

MOVES II-522/2020

Cerramientos Orell, SL

***5032**

MOVES II-524/2020

Julià Carles Coll Conesa

***0038**

MOVES II-525/2020

Santiago Juan Mari

***4120**

MOVES II-531/2020

Instituto Balear de La Vivienda - Ibavi

***5000**

MOVES II-540/2020

Record Alquiler Vacacional, SA

***5844**

MOVES II-541/2020

Majorica Home, SL

***9798**

MOVES II-542/2020

CAnouch Villas, SL Canouch Villas, SL

***8383**

MOVES II-544/2020

Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, SA

***2988**

MOVES II-548/2020

Illa Dor Sa

***0248**

MOVES II-550/2020

Fernando Benito Calvo

***6286**

MOVES II-552/2020

Vladimir Loghin

****2912*

MOVES II-563/2020

Anysolution, SL

***8684**