Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

Núm. 11729
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 29 de desembre de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria informativa per a concedir ajuts destinats a mantenir els llocs de treball per a persones amb discapacitat a centres especials d’ocupació per mitjà del finançament parcial dels seus costs salarials, l’adaptació dels llocs de treball i l’eliminació de barreres arquitectòniques

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

EXPEDIENT DE TRAMITACIÓ ANTICIPADA DE DESPESA CORRESPONENT A L'EXERCICI 2022– ART. 43 I SEGÜENTS DEL DECRET 75/2004, DE 27 D'AGOST – SEGONS RESOLUCIÓ DEL CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL D'11 DE NOVEMBRE DE 2021

El Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la inclusió social d'aquestes, garanteix el dret d'accés a l'ocupació i estableix que les administracions públiques competents han de fomentar les oportunitats d'ocupació i promoció professional en el mercat laboral, com també promoure els suports necessaris per a la recerca, l'obtenció i el manteniment de l'ocupació.

La gestió dels ajuts i de les subvencions respecte de la integració laboral de les persones amb discapacitat es va transferir a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears mitjançant el Reial decret 99/1996, de 26 de gener, de traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents als programes d'ajuts per a l'ocupació (BOE número 52, de 29 de febrer), gestió que va assumir la Comunitat Autònoma mitjançant el Decret 32/1996, de 7 de març (BOIB número 35, de 19 de març).

La recentment derogada normativa estatal, Ordre del Ministeri de Treball i Afers Socials de 16 d'octubre de 1998 (BOE número 279, de 21 de novembre), estableixia ajuts públics destinats a fomentar la integració laboral de les persones amb discapacitat a centres especials d'ocupació, amb l'objectiu de consolidar les polítiques actives adreçades a persones amb discapacitat per lluitar contra la seva exclusió del mercat laboral. Entre els ajuts fixats en la normativa indicada es trobaven els destinats a subvencionar el manteniment de llocs de treball de persones amb discapacitat que presten serveis a centres especials d'ocupació, per mitjà del finançament parcial dels seus costs salarials, l'adaptació dels llocs de treball i l'eliminació de barreres arquitectòniques.

L'Ordre ministerial de 16 d'octubre de 1998 esmentada es va adequar a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, mitjançant la recentment derogada Ordre TAS/816/2005, de 21 de març (BOE número 78, d'1 d'abril), que la inclouia en l'article 2.e). L'Ordre TAS/816/2005 va ser derogada en part pel Reial decret 357/2006, de 24 de març, pel qual es regula la concessió directa de determinades subvencions en els àmbits de l'ocupació i de la formació professional ocupacional, el qual, amb l'objectiu de no posar obstacles a la consecució de la integració de les persones amb discapacitat en el mercat laboral, exceptuava del règim de concurrència competitiva els ajuts que potencien la integració laboral d'aquestes persones a centres especials d'ocupació i estableix un règim de concessió directa, en aplicació de l'article 22.2. c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

El Reial Decret 818/2021, de 28 de setembre, pel qual es regulen els programes comuns d'activació per a l'ocupació del Sistema Nacional d'Ocupació (BOE núm. 233, de 29 de setembre de 2021), manté el caràcter directe de les subvencions i es tracta d'una norma que compila, integra i actualitza la normativa en matèria de programes comuns de polítiques actives d'ocupació, que fins ara es trobava dispersa en una amalgama de normes reglamentàries, entre les quals es troben les meritades ordres derogades.

La Llei 3/2018, de 29 de maig, del tercer sector d'acció social, estableix un marc regulador autonòmic amb la finalitat d'enfortir la capacitat del tercer sector d'acció social per atendre els seus col·lectius i, en l'article 4, inclou els centres especials d'ocupació sense ànim de lucre d'imprescindibilitat social entre les entitats que formen part del tercer sector social de les Illes Balears.

La Llei 3/2018 estableix una modalitat de centres especials d'ocupació, qualificats d'imprescindibilitat social, que es consideren pertanyents al tercer sector social i als quals, com a tals, els resulta d'aplicació un règim diferenciat respecte de les polítiques de subvenció, per complir, així mateix, allò estipulat en l'article 21.2 de la mateixa Llei, pel que fa a l'adopció de mesures amb més intensitat i compromís per impulsar-ne l'activitat econòmica.

Tenint en compte que els recursos econòmics són limitats, amb relació al finançament parcial dels costs salarials, la convocatòria disposa diverses línies de subvencions diferenciades per garantir la suficiència de l'assignació destinada al finançament parcial dels costs salarials dels centres especials d'ocupació d'imprescindibilitat social, atesa la seva condició d'entitats sense ànim de lucre i les condicions necessàries per a aquesta qualificació (percentatge de plantilla amb discapacitat severa, manteniment de plantilla indefinida o inclusió de les persones amb discapacitat en el mercat ordinari de treball). Entitats que es consideren elements bàsics per a la integració laboral de les persones amb discapacitat.

Tenint en compte la situació actual derivada de la pandèmia ocasionada per la COVID-19, resulta necessari protegir els col·lectius més vulnerables, per la qual cosa, es manté el programa específic per al personal amb discapacitat severa de la resta de centres especials d'ocupació.

L'Ordre del conseller de Treball i Formació de 4 de maig de 2005 (BOIB número 73, de 12 de maig), modificada per l'Ordre de la consellera de Treball i Formació de 16 de juliol de 2008 (BOIB número 104, de 26 de juliol), estableix les normes reguladores de les subvencions en matèria de treball i formació. L'article 1.2.25 d'aquesta Ordre estableix que pot ser objecte de subvenció el manteniment de llocs de treball de persones amb discapacitat a centres especials d'ocupació. Per tant, aquesta Ordre resulta d'aplicació en tot allò que no sigui incompatible amb els tipus d'ajuts directes concedits.

En els exercicis 2020 i 2021, les empreses varen experimentar greus pèrdues de producció, així com alts costs en mesures de prevenció com a conseqüència de la crisi sanitària produïda per la COVID-19 i de les mesures extraordinàries de contenció de l'activitat i de prevenció de riscs de contagis imposades per lluitar contra l'extensió de la pandèmia, la qual cosa posà en perill el funcionament de les empreses. Hem de tenir en compte que el tipus de treballadors que ocupen els centres especials d'ocupació es poden veure afectats negativament.

El Reial decret legislatiu 1/2013 fixa que, per la característica d'aquests centres especials d'ocupació i per tal que puguin complir amb la funció social requerida, les administracions públiques poden establir compensacions econòmiques destinades als centres per ajudar-los a ser viables.

Ens trobam davant subvencions de concessió directa per raons d'interès públic i social, per la naturalesa especial dels destinataris finals d'aquests ajuts, en situació de desigualtat en aquesta societat per la seva discapacitat i, per tant, d'interès públic mantenir els seus llocs de feina als centres especials d'ocupació que figuren inscrits en el registre corresponent, en especial, en aquests moments de crisi provocada por la COVID-19.

Els ajuts prevists en aquesta convocatòria són compatibles amb el mercat comú europeu perquè estan inclosos entre els prevists en el Reglament CE 651/2014, de 17 de juny, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior, en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DOUE, de 26 de juny de 2014).

Aquestes subvencions s'inclouen en el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2018-2020, en l'objectiu IV, «Convivència i institucions sòlides» (IV.3, «Programes d'integració i inclusió socials», IV.3.5, «Ajuts a la integració laboral de persones amb discapacitat»), aprovat per Acord del Consell de Govern de 9 de març de 2018 (BOIB número 31, de dia 10) i prorrogat mitjançant Acord del Consell de Govern de 25 de gener de 2021 (BOIB número 11, de 26 de gener).

L'article 15 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, estableix el contingut mínim de la convocatòria d'ajuts, que ha de ser aprovada per l'òrgan competent i publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

El Consell de Govern, en la sessió de dia 20 de desembre de 2021, ha acordat autoritzar amb caràcter previ la despesa corresponent a aquesta convocatòria, d'acord amb l'article 10.2 de la Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021, o amb la que hi sigui d'aplicació durant l'any 2022.

D'acord amb l'article 56.2 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions, es fa constar expressament que la concessió de les subvencions resta condicionada a l'existència de crèdit adient i suficient en el moment de la resolució de concessió.

Per tot això, dict la següent

Resolució

Primer

Objecte

1. Aquesta Resolució té per objecte aprovar la convocatòria per concedir ajuts destinats al manteniment de llocs de treball a centres especials d'ocupació per mitjà dels programes següents:

a. Programa 1: finançament parcial dels costs salarials de les persones amb discapacitat que presten serveis a centres especials d'ocupació d'imprescindibilitat social.

1.1 finançament parcial dels costs salarials de les persones amb discapacitat severa que presten serveis en centres especials d'ocupació d'imprescindibilitat social.

S'entén per discapacitat severa, a efectes d'aquesta convocatòria, la paràlisi cerebral, el trastorn de la salut mental, la discapacitat intel·lectual o amb el trastorn de l'espectre de l'autisme, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%, i la discapacitat física o sensorial amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65%, d'acord amb el col·lectiu a què fa referència l'article 4.a) de la Llei 3/2018, de 29 de maig, del tercer sector d'acció social i article 5.c) del referit Reial decret 818/2021, de 28 de setembre.

1.2 finançament parcial dels costs salarials de les persones amb discapacitat que presten serveis en centres especials d'ocupació d'imprescindibilitat social.

b. Programa 2: finançament parcial dels costs salarials de les persones a la resta de centres especials d'ocupació.

2.1 finançament parcial dels costs salarials de les persones amb discapacitat severa que presten serveis en la resta de centres especials d'ocupació.

S'entén per discapacitat severa, a efectes d'aquesta convocatòria, la paràlisi cerebral, el trastorn de la salut mental, la discapacitat intel·lectual o amb el trastorn de l'espectre de l'autisme, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%, i la discapacitat física o sensorial amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65%, d'acord amb el col·lectiu a què fa referència l'article 4.a) de la Llei 3/2018, de 29 de maig, del tercer sector d'acció social i article 5.c) del referit Reial decret 818/2021, de 28 de setembre.

2.2 finançament parcial dels costs salarials de les persones amb discapacitat que presten serveis a la resta de centres especials d'ocupació.

c. Programa 3: ajuts destinats a l'adaptació de llocs de treball i a l'eliminació de barreres arquitectòniques.

2. D'acord amb l'article 4.2 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, es consideren persones amb discapacitat les que tenen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, com també els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa.

No obstant, tal com estableix la sentència del Tribunal Suprem nº 156/2020, de 19 de febrer, dictada en unificació de doctrina (rec. 2927/2017), no cal l'equiparació automàtica entre la declaració de incapacitat permanent i el grau de minusvalidesa del 33% a tots els efectes, per tant, en aquests casos s'haurà d'aplicar el procediment previst en el Reial Decret 1971/1999, de 26 de desembre.

3. De conformitat amb l'article 4 de la Llei 3/2018, de 29 de maig, del tercer sector d'acció social, són centres especials d'ocupació d'imprescindibilitat social aquells que no tenen ànim de lucre, que es consagren exclusivament en objectiu i finalitat a la integració laboral i social de les persones amb discapacitat i que compleixen, com a mínim, dos dels requisits següents:

a) Que com a mínim el 70 % de les persones amb discapacitat que integren la seva plantilla siguin persones amb discapacitat i amb majors necessitats de suport incloses en algun dels col·lectius següents:

—Persones amb paràlisi cerebral, amb trastorn de la salut mental, amb discapacitat intel·lectual o amb trastorn de l'espectre de l'autisme, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%.

— Persones amb discapacitat física o sensorial amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65%.

b) Que un mínim del 75 % de les persones amb discapacitat que integren la plantilla estiguin contractades en la modalitat indefinida. No es tenen en compte en el còmput de la plantilla els treballadors amb contracte per a la formació i l'aprenentatge.

c) Que el centre especial d'ocupació sigui un mitjà per a la inclusió del major nombre de persones a l'empresa ordinària, mitjançant la prestació de serveis d'itinerari d'inserció sociolaboral. Per això, el centre especial d'ocupació haurà de prestar accions de treball amb suport en empresa ordinària, mitjançant la prestació de serveis d'itinerari d'inserció sociolaboral. A més, el centre especial d'ocupació haurà de prestar accions de treball amb suport en empresa ordinària a un nombre mínim de persones amb discapacitat equivalent al 30 % de la seva plantilla, computada segons el que preveu la lletra b) anterior.

 

Segon

Normes reguladores

Els ajuts concedits com a conseqüència de l'aprovació d'aquesta convocatòria es regeixen per l'Ordre del conseller de Treball i Formació de 4 de maig de 2005 en tot allò que no sigui incompatible amb els ajuts directes concedits; pel Reial Decret 818/2021, de 28 de setembre; pel Reial decret 357/2006, de 24 de març, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre) i pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears.

Tercer

Partides pressupostàries

1. El crèdit inicialment assignat a aquesta convocatòria és de QUATRE MILIONS TRES-CENTS MIL EUROS (4.300.000 €) en els tres programes i amb càrrec a les partides pressupostàries indicades a continuació dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de l'any 2022 i pels imports següents:

a) Programa 1: centres especials d'ocupació d'imprescindibilitat social (2.140.000 euros)

1.1 finançament parcial dels costs salarials de les persones amb discapacitat severa que presten serveis en centres especials d'ocupació d'imprescindibilitat social.

12401 322A01 47000.00 22021................................135.000 €

12401 322A01 48000.00 22021.............................1.575.000 €

1.2 finançament parcial dels costs salarials de les persones amb discapacitat que presten serveis en centres especials d'ocupació d'imprescindibilitat social.

12401 322A01 47000.00 22021................................30.000 €

12401 322A01 48000.00 22021..............................400.000 €

b) Programa 2: resta de centres especials d'ocupació (2.155.000 euros)

2.1 finançament parcial dels costs salarials de les persones amb discapacitat severa que presten serveis en la resta de centres especials d'ocupació.

— 12401 322A01 47000.00 22021 .........760.000€

— 12401 322A01 48000.00 22021 .........410.000 €

2.2 finançament parcial dels costs salarials de les persones amb discapacitat que presten serveis a la resta de centres especials d'ocupació.

— 12401 322A01 47000.00 22021 ........645.000 €

— 12401 322A01 48000.00 22021 .......340.000 €

c) Programa 3: ajuts destinats a l'adaptació de llocs de treball i a l'eliminació de barreres arquitectòniques (5.000 euros).

12401 322A01 47000.00 22021 .......2.500 €.

12401 322A01 48000.00 22021 .......2.500 €.

L'assignació a cadascun dels programes és vinculant per l'import total i no per cada partida.

2. Aquest crèdit assignat inicialment es pot ampliar en funció de la disponibilitat pressupostària del fons finalista indicat.

3. Els crèdits assignats a cadascun dels programes poden ser objecte de redistribució en funció de les necessitats reals d'aquests, una vegada que hagi finalitzat el termini de sol·licituds.

4. Els ajuts es financen amb càrrec als fons rebuts del Servei Públic d'Ocupació Estatal del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

5. Atès el caràcter d'expedient anticipat de despesa, aquesta convocatòria restarà sotmesa a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en els pressuposts generals de les Illes Balears de l'exercici 2.022

Quart

Àmbit temporal i territorial d'aplicació

1. D'acord amb la regla general que estableix l'article 3.6 de l'Ordre del conseller de Treball i Formació de 4 de maig de 2005, el termini per iniciar i dur a terme les activitats que es poden subvencionar en l'àmbit d'aquesta Resolució comprèn de l'1 d'octubre de 2021 al 30 de setembre de 2022.

2. Respecte de l'àmbit territorial, tan sols es poden concedir subvencions a centres especials d'ocupació amb domicili o centre de treball a les Illes Balears.

Cinquè

Beneficiaris i requisits

1. Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions els centres especials d'ocupació que figurin inscrits com a tals en el Registre de centres especials d'ocupació de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball.

2. Tots els centres especials d'ocupació que sol·licitin aquests ajuts han de complir els requisits següents:

a) Haver abonat al seu personal el salari corresponent.

b) Estar al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social. La sol·licitud dels ajuts comporta l'autorització perquè la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball pugui comprovar d'ofici que l'entitat sol·licitant està al corrent d'aquesta obligació, excepte en el cas de denegació expressa del consentiment, supòsit en què l'empresa o entitat sol·licitant haurà d'aportar el certificat corresponent, juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

c) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears abans de la proposta de resolució. La sol·licitud dels ajuts comporta l'autorització perquè la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball pugui comprovar d'ofici que l'entitat sol·licitant està al corrent d'aquestes obligacions, excepte en el cas de denegació expressa del consentiment, supòsit en què l'empresa o entitat sol·licitant haurà d'aportar el certificat corresponent, juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

d) Acreditar que l'empresa ha duit a terme l'organització preventiva per mitjà d'alguna de les modalitats que estableix el capítol III del Reglament dels serveis de prevenció, aprovat pel Reial decret 39/1997, de 17 de gener i que ha efectuat l'auditoria corresponent, si escau, de conformitat amb el capítol V del mateix Reglament.

e) Acreditar la situació de discapacitat dels treballadors que dóna dret a la subvenció, per mitjà dels certificats corresponents actualitzats.

f) Acreditar que no està incurs en cap de les prohibicions fixades en els apartats 1 i 2 de l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

g) No estar incurs en un procediment de desqualificació com a centre especial d'ocupació. En el supòsit que se n'hagi iniciat un procediment de desqualificació, l'entitat afectada podrà sol·licitar les subvencions però el procediment de concessió romandrà suspès i pendent del resultat del procediment de desqualificació. La suspensió del procediment s'ha de comunicar a les persones interessades i el termini de suspensió no pot ser superior a tres mesos.

h) Complir els requisits establerts amb caràcter general en el capítol I i, amb caràcter específic, en els articles 33 i 34 del Reglament (UE) número 651/2014, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

 

Sisè

Quantia dels ajuts

1. Programes 1 i 2: costs salarials

a) La quantia de les subvencions del cost salarial corresponent al lloc de treball ocupat per una persona amb discapacitat que faci una jornada laboral completa i que estigui donada d'alta en la Seguretat Social, serà l'establert a l'article 54 del Reial decret 818/2021, que estableix una graduació en funció del tipus i el grau de discapacitat:

i– Per als subprogrames 1.1 i 2.1:

En el cas de persones treballadores amb discapacitat que presenten majors dificultats d'accés al mercat de treball, segons el previst l'article 5 c):

1. 55% del SMI, quan tingui un contracte indefinit (60% si és dona o més gran de 45 anys)

2. 50% quan tingui un contracte temporal amb la durada mínima que estableixi, si escau, el Servei Públic de Ocupació.

ii– En la resta de subprogrames:

En el cas de persones treballadores amb discapacitat física o sensorial amb un grau reconegut inferior al 65%:

- 50% del SMI, quan tingui un contracte indefinit,

- 40 % del SMI quan tingui un contracte temporal amb una durada mínima que estableixi, si escau, el Servei Públic de Ocupació.

b) En el cas de contractes de treball a temps parcial, la subvenció s'ha de reduir de manera proporcional.

c) Sens perjudici de l'ajut anterior, els centres especials d'ocupació es poden acollir a l'ajut que concedeix el Ministeri d'Ocupació i Economia Social de bonificació del 100 % de la quota empresarial a la Seguretat Social, incloent-hi la d'accidents de treball i de malaltia professional i també les quotes de recaptació conjunta, d'acord amb la normativa vigent en aquesta matèria i, en especial, amb la Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació (BOE número 312, de 30 de desembre).

2. Programa 3: adaptació de llocs de treball i eliminació de barreres arquitectòniques

La quantia s'ha d'establir en funció dels costs reals generats, en un import no superior a mil vuit-cents euros (1.800 €) per lloc de treball adaptat.

La necessitat de l'adaptació de llocs de treball o de l'eliminació de barreres arquitectòniques ha de tenir l'informe favorable de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

 

Setè

Termini i presentació de sol·licituds

1. Els terminis per presentar les sol·licituds són els següents:

a) Programes 1 i 2: costs salarials

— Sol·licituds de costs salarials generats entre el dia 1 d'octubre de 2021 i el dia 31 de maig de 2022: el termini de presentació comprèn des del tercer dia hàbil següent al d'haver-se publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins al dia 15 de juliol de 2022.

— Sol·licituds de costs salarials generats entre el dia 1 de juny i el dia 30 de setembre de 2022: el termini de presentació de sol·licituds comprèn des del dia 25 de juliol fins al dia 14 d'octubre de 2022.

En el cas de sol·licitar una subvenció de costs salarials corresponents a més d'un mes, s'ha de presentar una sol·licitud per cada mes.

b) Programa 3: adaptació de llocs de treball i eliminació de barreres arquitectòniques

El termini de presentació de sol·licituds comprèn des del tercer dia hàbil següent al d'haver-se publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins al dia 14 d'octubre de 2022.

2. Els models oficials de sol·licitud dels ajuts es poden obtenir en la web de la Conselleria en l'adreça d'Internet

https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites?pag=0&regs_pag=10&filtro={%22ua%22:%2240%22,%20%22familias%22:%222%22}

3. Les sol·licituds s'han de presentar al Registre Electrònic Comú adreçat a la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball del Govern de les Illes Balears per mitjà de qualsevol de les formes previstes en dret, d'acord amb l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, juntament amb la documentació prevista en aquesta convocatòria.

De conformitat amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d'aquest procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

a) Les persones jurídiques.

b) Les entitats sense personalitat jurídica.

c) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

D'acord amb l'article 68.4 de la Llei 39/2015, si algun dels subjectes a què fa referència l'article 14.2 presenta la seva sol·licitud presencialment, les administracions públiques han de requerir l'interessat perquè la repari a través de la seva presentació electrònica. A aquest efecte, es considera com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què s'hagi duit a terme l'esmena.

4. Quan el sol·licitant sigui una persona jurídica, ha de dur a terme la petició de l'ajut per mitjà del seu representant legal, acreditat adequadament.

5. Si la sol·licitud no compleix els requisits legals i els exigits en l'Ordre de bases reguladores i en aquesta convocatòria, s'ha de requerir la persona interessada perquè en el termini de deu dies esmeni la falta o aporti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa així, es considerarà que desisteix de la petició, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes que estableix l'article 21 de la Llei 39/2015 abans esmentada.

Vuitè

Documentació

1. Les persones sol·licitants han d'acreditar documentalment el compliment dels requisits que estableix l'apartat cinquè d'aquesta convocatòria:

a) Respecte de l'acreditació de les obligacions tributàries, la sol·licitud d'ajuts implica l'autorització perquè la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball pugui obtenir de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària la informació relativa al compliment d'aquestes obligacions, excepte en el cas de denegació expressa del consentiment, supòsit en què l'empresa o entitat sol·licitant haurà d'aportar el certificat corresponent juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

b) Quant a l'acreditació del requisit d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social, la sol·licitud dels ajuts implica l'autorització perquè la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball pugui obtenir de la Tresoreria General de la Seguretat Social la informació acreditativa del compliment d'aquesta obligació, excepte en el cas de denegació expressa del consentiment, supòsit en què l'empresa o entitat sol·licitant haurà d'aportar el certificat corresponent juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

c) Declaració en què es facin constar les subvencions o els ajuts obtinguts o sol·licitats per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públics o privats nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, o una declaració expressa de no haver-ne sol·licitat cap.

L'entitat sol·licitant ha de declarar les subvencions noves que pugui obtenir sobre això mitjançant un escrit presentat a la Direcció General de Treball i Salut Laboral en el termini de quinze dies comptadors des de la data en què se li va concedir la subvenció o va presentar noves sol·licituds d'ajuts.

d) Declaració responsable de veracitat de dades bancàries.

El model corresponent, el podeu trobar en l'adreça electrònica

https://www.caib.es/seucaib/ca/202/administraciones/tramites/servicio/4486284/

2. A més de la documentació indicada en el punt 1 d'aquest apartat, amb relació als programes 1 i 2, per acreditar el pagament dels salaris s'ha d'aportar la documentació següent:

a) Nòmines dels treballadors.

b) Justificant del pagament de les nòmines per mitjà de transferència bancària.

c) Justificant dels embargaments, les bestretes i altres incidències reflectides en nòmina.

d) Informes de vida laboral de codi de compte de cotització mensual de cada un dels mesos corresponents al període subvencionable. S'ha de presentar un informe per cada mes i no s'acceptaran informes que facin referència a períodes superiors a un mes.

e) El primer mes de sol·licitud de la subvenció s'ha de presentar la documentació següent de la plantilla de persones amb discapacitat: informe de dades per a la cotització (IDC), contracte de treball i acreditació del grau de minusvalidesa mitjançant els documents que estableix l'article 2 del Reial decret 1414/2006, d'1 de desembre, amb el certificat de discapacitat actualitzat.

En els mesos successius, s'han de presentar les nòmines i la renovació dels certificats de discapacitat que hagin caducat. Per evitar retards en el procediment per causes alienes a l'entitat interessada, s'ha d'entendre complert el tràmit d'aportació dels certificats de discapacitat renovats, amb la presentació de la sol·licitud de renovació a l'òrgan competent per emetre'ls. No obstant això, en el cas que l'òrgan competent no concedeixi la renovació sol·licitada, l'entitat beneficiària ha de retornar la subvenció concedida en concepte de costs salarials de la persona en qüestió amb els interessos corresponents. En el cas que s'hagin produït noves altes, la documentació del nou personal amb discapacitat que s'hagi incorporat durant aquest mes, en els mateixos termes que en els paràgrafs anteriors.

f) Declaració responsable amb la relació del personal amb discapacitat severa, discapacitat i no discapacitat que forma part de la plantilla del centre especial d'ocupació en el mes a què es refereix la sol·licitud.

3. La documentació específica per al Programa 3, adaptació de llocs de treball i eliminació de barreres arquitectòniques, és la següent:

a) Memòria explicativa del projecte objecte de la subvenció i justificativa de la seva necessitat.

b) Pressupost o factura proforma de la inversió que s'ha d'efectuar.

c) Informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social sobre la necessitat de l'adaptació de llocs de treball o de l'eliminació de barreres arquitectòniques.

 

Novè

Criteris per seleccionar els beneficiaris

1. El règim de concessió dels ajuts que estableix aquesta convocatòria és el de concessió directa, de conformitat amb l'article 2.1.b) del Reial decret 357/2006, de 24 de març, pel qual es regula la concessió directa de determinades subvencions en els àmbits de l'ocupació i de la formació professional ocupacional (BOE número 83, de 7 d'abril).

2. Com disposa l'article 5.5 de les bases reguladores, per concedir els ajuts que estableix aquesta convocatòria s'ha d'aplicar un criteri de resolució per rigorós ordre d'entrada de les sol·licituds en el Registre Electrònic Comú adreçat a la Conselleria o en els registres i les oficines que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, fins a cobrir la disponibilitat pressupostària.

3. Així mateix, les sol·licituds d'ajuts es poden resoldre individualment, encara que no hagi acabat el termini d'admissió, a mesura que es presentin en el Registre Electrònic Comú adreçat a la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball. Si s'exhaureixen els crèdits destinats a la convocatòria abans que acabi aquest termini, s'haurà de suspendre la concessió de nous ajuts mitjançant una resolució que s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

4. No obstant això, en cas que en l'expedient no consti la documentació que s'exigeix en aquesta Resolució i una vegada que s'hagi requerit d'acord amb l'apartat setè.5, la data de presentació de l'esmena és la que estableix l'ordre de prelació per a l'atorgament de la subvenció.

Si la documentació s'aporta de forma parcial, es pot concedir la subvenció corresponent als treballadors respecte dels quals s'hagi completat la documentació necessària. La falta de documentació implica el desistiment total o parcial de la sol·licitud, amb prèvia resolució dictada en els termes que estableix l'article 21 de la Llei 39/2015 abans esmentada.

Desè

Instrucció i resolució del procediment

1. En aplicació de l'article 6.2 de les bases reguladores, correspon a la Direcció General de Treball i Salut Laboral tramitar les sol·licituds i al personal que hi està adscrit, ordenar-les i instruir-les.

2. D'acord amb l'article 7.1 de les bases reguladores, l'òrgan competent per resoldre és el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, que ha de dictar una resolució motivada en què s'ha de fixar, amb caràcter definitiu, la quantia de la subvenció concedida.

3. El termini per resoldre la sol·licitud i notificar la resolució és de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense que no s'hagi dictat una resolució expressa, la petició s'ha d'entendre desestimada.

4. Les notificacions de les resolucions s'han de fer amb les exigències i en la forma que estableixen els articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Onzè

Justificació i pagament

1. L'import de la subvenció s'ha d'abonar una vegada que s'hagi justificat el compliment de la finalitat per a la qual es va concedir.

2. L'entitat beneficiària de la subvenció està obligada a justificar l'aplicació dels fons percebuts a la finalitat que hagi servit de fonament per concedir la subvenció en els termes que disposa l'article 39 del Text refós de la Llei de subvencions.

L'activitat subvencionada s'ha d'entendre justificada amb l'acreditació de la seva realització efectiva i el compliment de la finalitat per a la qual s'ha concedit.

Es consideren despeses subvencionables les que responguin, sens dubte, a la naturalesa de l'activitat objecte de subvenció i es desenvolupin en els terminis d'execució que fixa el punt quart d'aquesta convocatòria.

3. De conformitat amb el paràgraf sisè de l'article 12 de l'Ordre del conseller de Treball i Formació de 4 de maig de 2005, la justificació dels costs salarials que preveu aquesta convocatòria en els programes 1 i 2 s'entén acreditada amb la presentació de la documentació necessària per concedir la subvenció que estableix l'apartat vuitè, atès que la finalitat dels ajuts, adreçats al manteniment dels llocs de treball de persones amb discapacitat a centres especials d'ocupació mitjançant finançament parcial dels seus costs salarials, s'aconsegueix amb el pagament dels salaris.

4. Pel que fa al Programa 3, adaptació de llocs de treball i eliminació de barreres arquitectòniques, la justificació s'haurà de fer de la manera següent:

a) Com a mínim s'haurà de justificar l'import de la subvenció concedida, ja que en aquest programa l'ajut no s'estableix aplicant un determinat percentatge sobre la inversió pressupostada per l'entitat sol·licitant, sinó que l'import màxim a què pot arribar la subvenció és una quantia fixa que s'estableix en funció del nombre de llocs de treball adaptats.

b) La justificació s'ha de documentar per mitjà del compte justificatiu, que ha d'incloure els documents següents, de conformitat amb el model que s'adjunta en l'annex 1 d'aquesta convocatòria:

 

1r. Memòria de les activitats duites a terme i dels criteris objectius d'imputació, per a la comprensió correcta de l'activitat efectivament realitzada i la seva relació amb el projecte presentat pel beneficiari i amb l'aprovat per l'Administració. A més, la memòria ha d'incloure tota la informació necessària per a la interpretació i comprensió correctes de la justificació de despeses presentada i la seva imputació al projecte.

2n. Relació dels justificants imputats mitjançant una llista numerada, ordenada sistemàticament i detallada de tots els documents que permetin acreditar el compliment de les condicions imposades de la subvenció, com també el seu cost.

3r. Documentació justificativa de les despeses efectuades, que ha d'incloure una còpia de les factures, els rebuts i altres documents de valor probatori equivalent, que s'ha d'ajustar a les previsions establertes en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i documents justificatius dels pagaments efectuats.

 

c) D'acord amb l'article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per als contractes menors (valor estimat inferior a 40.000 euros sense IVA per a contracte d'obres i valor estimat inferior a 15.000 euros sense IVA per als contractes de subministrament i serveis), l'entitat ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les característiques especials no hi hagi en el mercat un nombre suficient d'entitats que el duguin a terme, el prestin o el subministrin, o llevat que la despesa s'hagi efectuat abans de la sol·licitud de la subvenció.

L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar en la justificació o, si escau, en la sol·licitud de subvenció, s'ha de fer d'acord amb criteris d'eficiència i economia. En cas que l'elecció no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa, s'ha de justificar expressament en una memòria.

Si en el moment de presentar la documentació justificativa la despesa subvencionable supera la quantia corresponent als contractes menors, s'hauran d'aportar les diferents ofertes presentades com també una memòria en què es justifiqui expressament l'elecció en el supòsit que aquesta no recaigui en la proposta econòmicament més avantatjosa.

d) El dia 31 d'octubre de 2022 és la data límit per presentar el compte justificatiu dels ajuts del Programa 3 la Direcció General de Treball i Salut Laboral. No obstant això, si en la data indicada no s'ha resolt l'expedient o no s'ha notificat la resolució, el termini màxim de justificació s'ha d'establir en aquesta, sense que pugui excedir de la data límit per fer les propostes de pagament que estableixi l'ordre corresponent de tancament de l'exercici.

 

Dotzè

Concurrència d'ajuts o subvencions

L'import dels ajuts o subvencions que estableix aquesta convocatòria no pot ser, en cap cas, d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions o ajuts d'altres administracions públiques, o d'altres ens públics o privats, nacionals o internacionals, superi el cost de l'activitat que hagi de desenvolupar l'entitat beneficiària.

Tretzè

Obligacions dels beneficiaris

Són obligacions dels beneficiaris dels ajuts les que estableix l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions.

Catorzè

Interpretació i execució

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball pot dictar les resolucions, les circulars i les instruccions que siguin necessàries per interpretar i executar aquesta convocatòria.

Quinzè

Publicació de la convocatòria

Prèvia a la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears, es comunica el text de la convocatòria a la Base de Dades Nacional de Subvencions, amb la resta de la informació que es requereixi, de conformitat amb l'article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Setzè

Efectes

Aquesta Resolució comença a produir efectes el tercer dia hàbil següent al d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Dissetè

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició davant el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, esmentada, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  

Palma, 29 de desembre de 2021

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball

Iago Negueruela Vázquez

Documents adjunts