Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 13429
Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 13 de desembre de 2021, relatiu a l’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions per a l’exercici 2022 (1612-000001-2021)

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Les subvencions són una eina de foment de determinats comportaments considerats d'interès general o, fins i tot, de col·laboració entre l'Administració pública i particulars per a la gestió d'activitats d'interès públic.

L'article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix l'obligació de concretar en un pla estratègic de subvencions els objectius i els efectes que es pretenen amb la seva aplicació, el termini necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i les seves fonts de finançament.

L'article 6 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions de la CAIB, també estableix que s'han d'aprovar un o diversos plans estratègics de subvencions, concretant els mateixos aspectes que preveu la llei estatal.

La disposició addicional segona de l'indicat decret legislatiu estableix que els consells insulars han d'adequar l'activitat de concessió de subvencions al que estableix la llei de subvencions autonòmica quan l'activitat es refereixi a matèries en què la Comunitat Autònoma els hagi atribuït competències.

Incloure en el pla estratègic únicament les activitats corresponents als àmbits d'actuació en els quals el Consell Insular ha rebut competències de la CAIB resultaria correcte normativament, però incomplet als efectes d'informació de la gestió pública i, més enllà de les disposicions normatives, és voluntat del Consell donar transparència a la gestió de les subvencions i treballar per una millora en l'eficiència i en l'assignació i utilització dels recursos públics en totes les seves àrees.

Vista la informació relativa a l'activitat subvencionadora per a l'exercici 2022 que han facilitat tots els departaments d'aquest consell insular;

Atès que el Decret de Presidència núm. 424, de 10 de juliol de 2019 (BOIB núm. 94 de 11.7.2019), que estableix les atribucions del Consell Executiu, atorga a aquest òrgan l'atribució d'aprovar els plans d'actuació proposats pels diferents departaments;

Atès que l'article 10 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, defineix el pla estratègic de subvencions com un instrument de planificació de les polítiques públiques que tenguin per objecte el foment d'una activitat d'utilitat pública o interès social, o de promoció d'una finalitat pública;

Atesa la proposta de la consellera executiva del Departament de Serveis Generals,

El Consell executiu, per unanimitat dels sis membres presents (senyor Maria Ballester, senyor Pastrana Huguet, senyora Gomila Carretero, senyor Juaneda Mercadal, senyora Gomis Luis, senyora Gómez Estévez) i en votació ordinària, adopta l'acord següent:

Aprovar el Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular de Menorca per a l'exercici 2022.

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA PER A L'EXERCICI 2022

1. TERMES GENERALS

1.1. Marc normatiu

El marc normatiu bàsic en què s'emmarca el Pla Estratègic de Subvencions inclou les disposicions següents:

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions de la CAIB.

1.2. Definicions

El Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular de Menorca per al 2022 estableix la previsió de l'activitat subvencionadora en la línia de foment d'activitats d'interès general, dins el marc normatiu establert per a la concessió de subvencions. D'acord amb aquesta normativa, el Pla estratègic ha de concretar els objectius i els efectes que es pretenen amb la seva aplicació, el termini necessari per aconseguir-los, els costos previsibles i les fonts de finançament, supeditats en tot cas al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Aquest pla té caràcter programàtic i el seu contingut no genera drets ni obligacions. La seva efectivitat queda condicionada a l'execució de les diferents línies de subvenció, atenent principalment al fet condicionant de les disponibilitats pressupostàries.

El Pla estratègic pretén ser un instrument que canalitza i ordena el desenvolupament d'actuacions en matèria de subvencions adreçades a la consecució dels objectius de cada programa que es recullen en el pressupost del Consell Insular, amb el valor que representen la seva aprovació i el seu seguiment en termes d'eficàcia, eficiència i transparència.

El concepte de subvenció s'ajusta al que estableix la normativa, en especial l'article 2 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Així, no s'inclouen en aquest pla les aportacions dineràries que s'efectuïn a favor d'altres administracions públiques o de les seves entitats dependents que s'hagin de fer efectives en virtut de plans i programes o de convenis de col·laboració formalitzats d'acord amb la legislació de règim jurídic aplicable a les administracions públiques. Tampoc s'hi inclouen les aportacions dineràries a favor d'entitats autònomes, empreses públiques, consorcis i fundacions en què participa el Consell Insular i que estan destinades a finançar l'activitat d'aquests ens dins l'àmbit de les seves funcions (d'acord amb la base 16a, apartat 7, de les Bases d'execució del pressupost del CIM per a l'exercici de 2022). Finalment, tampoc s'hi troben les aportacions dineràries a favor d'altres administracions públiques o de les seves entitats dependents establertes legalment o reglamentàriament i destinades al finançament global d'aquests ens dins l'àmbit de les seves competències.

1.3. Abast i vigència

El present pla es refereix a l'activitat subvencionadora del Consell Insular de Menorca per a l'exercici 2022 i pretén complir el que preveuen l'art. 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'art. 6 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions de la CAIB.

Es considera convenient que el Pla Estratègic de Subvencions (PES) sigui el document que reculli tota l'activitat subvencionadora de la institució, per la qual cosa s'hi inclou també la relació d'ajuts nominatius per departaments, si bé aquesta inclusió únicament té efectes informatius atès que l'aprovació correspon al Ple de la corporació, mitjançant la seva inclusió com a annex en les Bases d'execució del pressupost, d'acord amb el que preveu l'article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

La relació de línies de subvenció per departaments que conté el Pla es refereix principalment als procediments que s'hagin d'iniciar dins l'exercici indicat. Normalment no inclourà cap referència als expedients de subvenció iniciats en exercicis anteriors que es trobin en tramitació o tenguin caràcter pluriennal, ni tampoc a aquells per als quals dins l'exercici 2021 només s'hagin de tramitar pagaments compromesos per subvencions concedides en anys anteriors. No obstant això, l'apartat d'avaluació és aplicable a tots els programes que finalitzin dins l'exercici 2021.

Es poden obrir línies d'actuació no previstes en aquest pla sempre que es justifiqui degudament la necessitat d'emprendre una activitat de foment que sigui d'utilitat pública o d'interès social i que es tracti de subvencions concordants amb els objectius generals del programa pressupostari en què s'obri i que s'hagin inclòs en el Pla estratègic.

Si quan s'iniciï l'exercici econòmic següent no s'ha aprovat un nou pla estratègic, s'entendrà prorrogat aquest en les línies d'actuació que resultin de continuïtat en haver-se iniciat la tramitació de l'expedient durant la vigència del Pla i que comptin amb assignació pressupostària adequada i suficient.

1.4. Finalitats i principis

Les subvencions han de tenir la finalitat d'atenció social, promoció cultural, promoció esportiva, promoció de la sostenibilitat o d'altres activitats d'utilitat pública o d'interès general, i els procediments per concedir-les s'han d'ajustar als principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació. A través de l'avaluació dels resultats, s'han d'atendre també els principis d'eficàcia en el compliment dels objectius i d'eficiència en l'assignació i l'ús dels recursos públics.

El present pla estratègic inclou els objectius generals de l'activitat subvencionadora de cada departament, vinculats amb els objectius dels programes pressupostaris corresponents, a més dels objectius específics per a cada línia de subvenció. Això no obstant, cal que l'informe d'oportunitat corresponent per iniciar cada expedient ampliï l'argumentació justificativa de la necessitat.

1.5. Regulació

Les Bases d'execució del pressupost per a l'exercici 2022 continuen regulant el règim general, els procediments de tramitació en funció de les diferents modalitats, i la forma de pagament i justificació de les subvencions.

Per raons d'eficiència administrativa i economia de tràmits, s'introdueix la recomanació d'establir un límit quantitatiu de 30.000 euros per davall del qual no convé convocar una línia de subvenció. La finalitat no és altra que reduir el nombre de convocatòries d'ajudes que es fan a l'any, mitjançant la seva agrupació i distinció en línies, fins i tot d'ajudes gestionades per diferents departaments.

També es considera eficient recórrer al tràmit d'aprofitar bases ja aprovades en exercicis anteriors.

S'insisteix en la recomanació que els convenis que subvencionin parcialment l'activitat ordinària de l'entitat receptora adoptin el criteri que el període de referència sigui l'any natural, de forma que la petició pugui referir-se al pressupost del beneficiari d'aquest exercici i en la justificació puguin aprofitar-se les seves memòries i comptes anuals corresponents, la qual cosa redunda en una economia de tràmits dels tercers que es relacionen amb la nostra administració. La justificació pot retardar-se al primer trimestre de l'any següent i, malgrat que la despesa es pot fer en dos anys diferents ―a tall d'exemple el 75 % a la bestreta i el 25 % restant a l'exercici següent, un cop presentada la justificació corresponent―, no hi hauria d'haver inconvenient que s'apliqui el 100 % durant l'exercici corrent i que es pagui íntegrament, o de forma parcial, a la bestreta o mitjançant justificacions parcials.

Conformement amb l'article 42.2 del Reglament de subvencions (Reial decret 887/2006, de 21 de juliol) es recomana que el pagament anticipat no excedeixi els 3.000 €; això no obstant, cal preveure en el conveni justificacions parcials i els pagaments corresponents.

1.6. Terminis

Amb caràcter general, als efectes d'aquest pla, el termini necessari per al desenvolupament de les activitats que siguin objecte de subvenció serà anual, sense perjudici que les actuacions que requereixin un major termini d'execució puguin ser també objecte de subvenció, sempre que es prevegi l'assignació pressupostària corresponent.

1.7. Avaluació

Per tal de complir el que preveu l'article 46 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i atendre de manera adequada els principis d'eficàcia i eficiència, en acabar l'exercici pressupostari cada departament ha d'elaborar un informe d'avaluació de cada un dels programes de subvenció finalitzats dins l'exercici 2022. En aquest sentit, serà necessari fer l'avaluació en finalitzar el termini establert per a les obligacions del beneficiari, tot i que es puguin mantenir vigents obligacions de pagament diferit per la part concedent.

S'inclouen com a annex al Pla els documents model per a l'avaluació de les subvencions, sense perjudici que aquests models es puguin corregir o actualitzar en el decurs de l'any, i aleshores se n'haurà de fer la corresponent difusió entre els departaments.

Aquestes avaluacions s'han de fer en relació amb els efectes previstos en el Pla Estratègic de Subvencions, amb la finalitat d'analitzar els resultats obtinguts, la utilitat pública o social i la procedència del manteniment o de la supressió dels programes. Concretament, s'ha d'analitzar l'assignació de subvencions sense concurrència, ja que suposa una excepció als principis generals de publicitat i concurrència (art. 7 del TRLS), per la qual cosa s'ha de realitzar de forma restrictiva.

Els informes s'han d'incloure com a document complementari de l'apartat 15 de la memòria que s'ha d'incorporar al Compte General de la corporació de l'exercici pressupostari amb el qual es corresponen.

No obstant això, amb caràcter previ a l'elaboració dels pressupostos anuals, s'ha de fer una autoavaluació provisional dels programes d'ajuts executats amb la finalitat d'analitzar-ne els resultats obtinguts, la utilitat pública o social i la procedència de mantenir-los o suprimir-los.

1.8. Modificacions del Pla Estratègic de Subvencions

Per incorporar noves línies d'actuació al Pla estratègic, amb objectius diferents dels previstos en el programa pressupostari que correspongui, s'ha de fer una modificació del Pla que ha d'aprovar el Consell Executiu.

Les modificacions o l'addició de nous ajuts nominatius que aprovi el Ple de la corporació s'incorporaran directament a l'apartat del departament que correspongui, sense que això suposi una modificació del Pla i, per tant, sense necessitat que ho aprovi expressament el Consell Executiu.

2. LÍNIES ESTRATÈGIQUES D'ACTUACIÓ

2.1. Introducció

L'elaboració del Pressupost 2022 dona continuïtat i referma el compromís i la feina de l'equip de govern de continuar donant resposta a les necessitats, inquietuds i desitjos de la societat menorquina, a la vegada que continua el camí de la recuperació dels efectes que la crisi sanitària i socioeconòmica provocada per la propagació i contagi de la COVID-19 a la nostra illa.

En aquest camí el paper del teixit associatiu i empresarial és quelcom imprescindible i l'Administració ha de treballar al seu costat per construir un model de desenvolupament sostenible des del punt de vista ambiental, social i econòmic.

Un model construït des de la participació, el diàleg i el consens com a eines imprescindibles per confeccionar un projecte transversal i útil per a la nostra societat, en què tots els ciutadans i ciutadanes de Menorca puguin col·laborar i aportar la seva visió, acció, experiència i coneixements.

Així, la implicació de tots els menorquins i menorquines mitjançant la tasca del teixit d'entitats i associatiu és de vital importància per mantenir una societat proactiva, justa i cohesionada. En aquest context, les subvencions i convenis de col·laboració tenen un paper cabdal perquè puguin desenvolupar la seva activitat amb seguretat i llibertat, i alhora puguin continuar contribuint i arribant allà a on la mateixa administració moltes vegades no arriba, en pro del benestar de la societat menorquina.

Així, el Pla Estratègic de Subvencions per a l'any 2022 esdevé un dels pilars fonamentals en la vehiculació de recursos econòmics públics de manera comuna i transversal des d'una perspectiva global i col·laborativa, en què sector públic, sector privat i societat civil remen a l'uníson perquè ningú no quedi enrere, per l'equilibri, per la igualtat d'oportunitats, per la redistribució de la riquesa i per la sostenibilitat a la nostra illa.

En aquest pla de subvencions, en el qual s'especifiquen les línies estratègiques, es donen a conèixer les prioritats i els objectius del Consell Insular en matèria de subvencions, així com la destinació concreta dels fons pressupostats per la institució insular.

2.2. Eixos i línies estratègiques d'actuació

Des del treball i la convicció política de servei públic per l'interès general en pro de la millora del benestar social i de la qualitat de vida de les menorquines i els menorquins com a màxima prioritat, l'equilibri i la solidaritat, el desenvolupament sostenible, la protecció dels col·lectius més vulnerables i dels que han patit les conseqüències de la crisi sanitària i socioeconòmica, així com la superació dels seus efectes, els eixos d'actuació del Pla Estratègic de Subvencions 2022 són els següents:

- Millorar i reforçar les ajudes socials per tal de donar resposta i cobrir les necessitats bàsiques, especialment les dirigides a les famílies i als col·lectius més vulnerables.

- Promoure la prevenció i la intervenció amb les famílies en situació de vulnerabilitat.

- Promoure la inserció sociolaboral de les persones en risc d'exclusió social.

- Millorar la qualitat de vida i la promoció del benestar social de la gent gran i persones amb discapacitat.

- Subvencionar les activitats educatives i la formació fora de l'illa, a més de defensar el dret bàsic d'escolarització dels infants incrementant les partides de les beques per a les famílies amb menys recursos.

- Fomentar la cultura i donar suport a les entitats a través de la producció i la creativitat artística per al desenvolupament social, individual i col·lectiu, potenciant especialment l'ús de la llengua catalana i la cultura popular.

- Contribuir a l'estudi, la conservació i la difusió del patrimoni històric, especialment en el context de la candidatura de la Menorca Talaiòtica a patrimoni mundial, en tant que constitueix una part important de la identitat col·lectiva de tots els menorquins i les menorquines, i un actiu imprescindible en el desenvolupament socioeconòmic de l'illa. Implantar l'estructura de gestió dels béns inclosos en la candidatura a través de la constitució de l'Agència Menorca Talaiòtica.

- Fomentar la revitalització i recuperació de les diferents manifestacions de la nostra cultura popular i del Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca com un element clau en la millora del desenvolupament sostenible de Menorca a escala social, econòmica i ambiental.

- Desenvolupar el pla d'implementació del nou model de biblioteques, que té per objecte la creació de laboratoris d'experimentació i creació ciutadana a les biblioteques de l'illa.

- Donar suport als ajuntaments mitjançant finançament per potenciar els serveis d'informació juvenil i les activitats dinamitzadores dirigides a aquest col·lectiu.

- Impulsar la indústria i els productes elaborats a Menorca, tant per al consum intern com per augmentar les exportacions de tots els sectors productius de l'illa, a partir d'una visió transversal de l'economia de Menorca i de la necessitat de diversificar-la.

- Fomentar el cooperativisme i la funció del tercer sector com a promotors de l'economia social i solidària.

- Continuar impulsant l'accés universal a l'esport i a l'activitat física saludable en les etapes de la infància i la joventut (entre 3 i 30 anys) a fi de fomentar la promoció de la salut, els hàbits de vida saludable, la cohesió social i el desenvolupament dels valors del treball en equip.

- Impulsar i fomentar la formació per a l'ocupació i la formació contínua en diferents línies d'especialització i sectors econòmics desenvolupada a Menorca.

- Garantir la sostenibilitat econòmica del sector agrari reconeixent els beneficis que genera en la resta de la societat, així com millorar la capacitació dels agricultors.

- Garantir la sostenibilitat de l'activitat cinegètica millorant les bones pràctiques i la sensibilitat dels caçadors, a més de subvencionar les associacions relacionades amb la defensa dels animals, considerant-ho com un tot.

- Promoure la sostenibilitat del sector pesquer per contribuir així a la conservació del recurs a través del foment de bones pràctiques pesqueres.

- Continuar amb les actuacions conjuntes amb els ajuntaments de Menorca relacionades amb els principis de la reserva de biosfera, especialment les que fomentin el desenvolupament d'actuacions previstes en els plans d'acció ambiental de les agendes locals 21 i en el Pacte de Batles pel Clima i l'Energia.

- Promoure actuacions en l'àmbit municipal i insular destinades a l'adaptació i la mitigació del canvi climàtic, emmarcades en les accions previstes en el Pla d'Acció de la Reserva de Biosfera i en els plans d'acció pel clima i l'energia.

- Donar suport als municipis en la defensa, recuperació i manteniment de la xarxa de camins i rutes, per millorar i ordenar l'accés al medi natural.

- Contribuir a la millora de la implicació ciutadana en la gestió del territori, reforçar el teixit associatiu en el marc de la reserva de biosfera i contribuir a la millora del coneixement de la ciutadania respecte als problemes territorials.

- Contribuir a la millora qualitativa i quantitativa de l'estat de les masses d'aigua subterrània, fomentar la planificació de millores de les infraestructures del cicle de l'aigua, millorar l'eficiència i l'estalvi d'aigua i fomentar la regeneració i reutilització de l'aigua, emmarcat en els plans de gestió sostenible de l'aigua.

- Contribuir a l'estudi i la investigació en matèria de medi ambient i sostenibilitat, així com a la conservació del patrimoni natural com a element inherent a la declaració de reserva de biosfera.

- Millorar i garantir el benestar animal a través de línies de convocatòries dirigides a les societats protectores d'animals i entitats en general que treballen pels drets i el benestar dels animals abandonats i vagabunds.

- Ajudar a pal·liar els efectes de la pobresa energètica i continuar amb la promoció del lloguer ètic per tal d'aconseguir una societat igualitària.

- Dotar de recursos per a la recerca de feina i la reinserció laboral a les persones especialment desfavorides i en especial risc d'exclusió social.

- Col·laborar amb la difusió de les noves tecnologies i la innovació en tots els sectors productius.

- Millorar l'atenció i acollida als animals abandonats o sense sostre a través d'un conveni amb les protectores de Menorca per a la gestió dels centres d'acollida del Consell.

- Col·laborar en la gestió, foment i impuls del Centre Bit Menorca per a la creació de coneixement, facilitar l'accés a les tecnologies de la informació i les comunicacions a les empreses i a l'Administració pública de l'illa i crear un entorn empresarial favorable a la innovació; incubació d'empreses de base tecnològica innovadora i fomentar la creació d'empreses que treballin en aquests camps. 

- Col·laborar amb els ajuntaments de Menorca en la prestació dels serveis obligatoris de competència municipal i desenvolupament de les tasques pròpies dels ens locals, finançant la redacció de projectes, d'execució d'obres i l'adquisició d'equipaments necessaris per als municipis, tot d'acord amb el que preveu l'article 36.2.a de l'LRL.

- Creació d'ajudes amb motiu de la COVID-19 en matèria d'escoles infantils de primer cicle, escola de música i educació no formal.

- Multiplicar les ajudes als teixits empresarial i associatiu de Menorca per donar-los suport en l'adaptació de les noves necessitats sorgides en la pandèmia actual.

Tots aquests eixos s'han fixat amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats de la societat menorquina des de tots els àmbits competencials del Consell Insular, també les necessitats originades pels efectes amb motiu de la pandèmia, fomentant la lliure concurrència, la transparència i la igualtat d'oportunitats, així com des del treball transversal, el diàleg i la participació tant de la resta d'administracions públiques com de les entitats que fan feina en pro del desenvolupament sostenible de l'illa.

3. LÍNIES DE SUBVENCIÓ I AJUTS NOMINATIUS PER DEPARTAMENTS

En aquest apartat s'inclouen les línies de subvenció i els ajuts nominatius prevists per a l'exercici 2022 per cada departament, d'acord amb les definicions, l'efecte i l'abast establerts en els termes generals.

A l'efecte de simplificar la comprensió i facilitar-ne el seguiment, l'apartat s'ordena amb la numeració corresponent a la classificació orgànica del pressupost del Consell Insular i s'estructura en tres subapartats fixos per cada departament: objectius generals (vinculats als objectius dels corresponents programes pressupostaris), línies de subvenció per convocatòria i relació d'ajuts nominatius.

En el cas del Departament de Benestar Social s'inclou un quart apartat referit a ajuts de caràcter assistencial que s'atorguen mitjançant altres procediments legals, arran de l'exercici de competències pròpies del Consell Insular.

Classificació orgànica del pressupost del Consell Insular:

 • Presidència

 • Departament de Serveis Generals

 • Departament de Benestar Social

 • Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports

 • Departament d'Economia i Territori

 • Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera

 • Departament de Mobilitat

 • Departament d'Ocupació, Habitatge i Cooperació Local

(Al final d'aquest pla s'inclou un quadre resum per departaments)

3.1 Departament de Presidència

 

Direcció Insular de Presidència

Direcció Insular de Comunicació

Direcció Insular de Promoció Turística

3.1.1 Objectius generals

 • Col·laborar en l'organització de premis d'àmbit nacional i de prestigi reconegut.

 • Donar suport a les entitats menorquines i ciutadanes que celebrin commemoracions especials, destacant les entitats que celebrin els seus 10è, 25è, 50è, 75è i 100è (i posteriors) aniversari.

 • Donar suport a la cooperació internacional, mitjançant la participació en el Fons Menorquí de Cooperació i el desenvolupament de projecte de cooperació local entre territoris.

3.1.2 Línies de subvenció per convocatòria

El Departament de Presidència no disposa de línies de subvenció per convocatòria.

3.1.3 Relació d'ajuts nominatius del Departament de Presidència

Aplicació pressupost

Beneficiari

Objecte

Objectiu

Import 2022

91200 489

Cercle Artístic de Ciutadella

XLVI Premi Born de Teatre

Reconèixer l'esforç del Cercle Artístic de Ciutadella per mantenir un premi cultural de reconegut prestigi nacional.

15.000,00 €

91200 489

Unión Deportiva Mahón

Commemoració del seu 100è aniversari

Reconèixer l'esforç i col·laborar econòmicament al programa d'actes amb motiu de la commemoració del 100è aniversari del club Unión Deportiva Mahón.

10.000,00 €

92910 489

Fundació Vicente Ferrer

Apadrinament de 15 fillets/filletes de l'Índia

Destinar aquesta col·laboració econòmica a l'apadrinament de 15 fillets/filletes de l'Índia. Una quantitat que es destinarà a un fons únic que reverteixi en el benefici de tota la comunitat, entenent que el progrés del fillet/filleta no pot ser aïllat, sinó que ha de passar pel progrés de la seva família, de les famílies del seu poblat i de totes les famílies de l'entorn en què viu.

3.780,00 €

43200 479

Telecyl SA

Celebració del torneig internacional Madison Beach Volley Tour 2022

Posicionar Menorca com a espai per a la pràctica de l'esport i de celebració d'esdeveniments esportius de primer nivell, la qual cosa implica la creació d'esdeveniments esportius i de producte turístic adaptat, especialment aquells de forta repercussió mediàtica i econòmica com és el cas,Aquest posicionament de Menorca com a Illa Esportiva implicarà l'assistència a fires sectorials per a la pràctica de l'esport i esdeveniments esportius, creació de producte turístic adaptat, gestió d'accions específiques com viatges de premsa i de familiarització en col·laboració amb les OET espanyoles a l'exterior, creació d'un material específic per reforçar aquesta comunicació, organització de presentacions a mercats emissors que ens donin a conèixer com a espai de turisme esportiu.

84.700,00 €

43200 489

Empàtic SC

Producció de sèrie de televisió Favàritx

Posicionar Menorca com destinació de rodatges cinematogràfics i audiovisuals, coordinant-se amb un ampla xarxa de film commissions i film offices d'arreu d'Espanya, Europa i el món.

Potenciar la indústria i els professionals de rodatges, del cine, la publicitat i creativa en general.

Obertura de nous mercats internacionals.

Impuls del turisme cinematogràfic.

Reforçar la imatge i la marca «Menorca» als mercats turístics potencials.

90.000,00 €

43200 489

Super Series Eventos Deportivos LDA

Celebració de la Regata 52 Super Series que s'integra en el circuit internacional de la mateixa categoria d'embarcacions dins el 2021.

Posicionar Menorca com a espai per a la pràctica de l'esport i de celebració d'esdeveniments esportius de primer nivell, el que implica la creació d'esdeveniments esportius i de producte turístic adaptat, especialment aquells de forta repercussió mediàtica i econòmica com és el cas. Aquest posicionament de Menorca com a Illa Esportiva implicarà l'assistència a fires sectorials per a la pràctica de l'esport i esdeveniments esportius, creació de producte turístic adaptat, gestió d'accions específiques com viatges de premsa i de familiarització en col·laboració amb les OET espanyoles a l'exterior, creació d'un material específic per reforçar aquesta comunicació, organització de presentacions a mercats emissors que ens donin a conèixer com a espai de turisme esportiu.

Obertura de nous mercats internacionals.

Reforçar la imatge i la marca «Menorca» als mercats turístics potencials, especialment en el producte de turisme nàutic i esportiu a escala europea i mundial.

121.000,00 €

43200 489

Club Voleibol Ciutadella

Celebració de l'edició de la copa de la Reina de la lliga Iberdrola femenina

Posicionar Menorca com a espai per a la pràctica de l'esport i de celebració d'esdeveniments esportius de primer nivell el que implica la creació d'esdeveniments esportius i de producte turístic adaptat, especialment aquells de forta repercussió mediàtica i econòmica com és el cas,Aquest posicionament de Menorca com a Illa Esportiva implicarà l'assistència a fires sectorials per a la pràctica de l'esport i esdeveniments esportius, creació de producte turístic adaptat, gestió d'accions específiques com viatges de premsa i de familiarització en col·laboració amb les OET espanyoles a l'exterior, creació d'un material específic per reforçar aquesta comunicació, organització de presentacions a mercats emissors que ens donin a conèixer com a espai de turisme esportiu.

70.000,00 €

43200 489

Club Marítimo Mahón

Celebració de la Regata Copa del Rei de Vaixells d'Època Menorca 2022

 

Posicionar Menorca com a espai per a la pràctica de l'esport i de celebració d'esdeveniments esportius de primer nivell, el que implica la creació d'esdeveniments esportius i de producte turístic adaptat, especialment aquells de forta repercussió mediàtica i econòmica com és el cas. Aquest posicionament de Menorca com a Illa Esportiva implicarà l'assistència a fires sectorials per a la pràctica de l'esport i esdeveniments esportius, creació de producte turístic adaptat, gestió d'accions específiques com press-trips i fam-trips en col·laboració amb les OETs espanyoles a l'exterior, creació d'un material específic per a reforçar aquesta comunicació, organització de presentacions a mercats emissors que ens donin a conèixer com espai de turisme esportiu.

Obertura de nous mercats internacionals.

Reforçar la imatge i la marca «Menorca» als mercats turístics potencials, especialment en el producte de turisme nàutic i esportiu a nivell Europeu i mundial.

20.000,00 €

43200 489

Marenostrum Racing Club (MRC, Saint-Tropez, França)

Celebració del XXIè Trophée Bailli de Suffren

Posicionar Menorca com a espai per a la pràctica de l'esport i de celebració d'esdeveniments esportius de primer nivell, el que implica la creació d'esdeveniments esportius i de producte turístic adaptat, especialment aquells de forta repercussió mediàtica i econòmica com és el cas. Aquest posicionament de Menorca com a Illa Esportiva implicarà l'assistència a fires sectorials per a la pràctica de l'esport i esdeveniments esportius, creació de producte turístic adaptat, gestió d'accions específiques com viatges de premsa i de familiarització en col·laboració amb les OET espanyoles a l'exterior, creació d'un material específic per reforçar aquesta comunicació, organització de presentacions a mercats emissors que ens donin a conèixer com a espai de turisme esportiu.

Obertura de nous mercats internacionals.

Reforçar la imatge i la marca «Menorca» als mercats turístics potencials, especialment en el producte de turisme nàutic i esportiu a nivell Europeu i mundial.

20.000,00 €

43200 489

Chess Menorca

Celebració de la I Open Chess Internacional Illa de Menorca

Impulsar la desestacionalització turística i la introducció de Menorca en els circuits internacionals d'escacs.

La promoció i repercussió mitjançant els mitjans especialitats. Fomentar el turisme esportiu.

20.000,00 €

43200 489

Hestia Menorca

Producció i rodatge sèrie Time Out

 

Posicionament de Menorca, com a illa per a l'esport, el que implica la creació d'esdeveniments esportius i de producte turístic adaptat, especialments aquells de forta repercussió mediàtica i econòmica com és el cas, gestió d'accions específiques com press-trips i fam-trips en col·laboració amb les OETS espanyoles a l'exterior, creació d'un material específics per a reforçar aquesta comunicació, organització de presentacions en mercats emissors que ens donin a conèixer com a espais de turisme esportiu. Obertura de nous mercats internacionals. Reforçar la imatge i la marca «Menorca» als mercats turístics potencials, especialment en el producte de turisme nàutic i esportiu a nivell Europeu i mundial.

6.900,00 €

 

3.2 Departament de Serveis Generals

Direcció Insular de Serveis Generals

El Departament de Serveis Generals no té línies de subvenció ni ajuts nominatius.

3.3 Departament de Benestar Social

Direcció Insular de Gent Gran, Dependència i Diversitat Funcional

Direcció Insular d'Atenció Social

3.3.1 Objectius generals

 • Col·laborar amb entitats socials privades sense ànim de lucre per al desenvolupament de programes d'atenció a persones en l'àmbit social

 • Afavorir la capacitació educativa de les famílies amb dificultats culturals o amb dificultats per participar en la comunitat educativa i que, per tant, no poden beneficiar-se de la participació en aquests contextos.

 • Completar el Programa d'ajuda alimentària del Fons d'Ajuda Europea per a les Persones més Desfavorides (FEAD) amb productes de primera necessitat i amb la inclusió d'aliments frescos i aliments per a persones amb intoleràncies alimentàries per posar-los a disposició de les persones més desfavorides.

 • Donar cobertura a les situacions de vulnerabilitat i/o exclusió social que queden fora del sistema de protecció actual mitjançant una prestació que té com a finalitat la inserció i la integració de les persones i nuclis familiars que es troben en situació de vulnerabilitat i/o immergides en processos d'exclusió social a través d'una prestació econòmica, programes d'inserció laboral i programes d'inserció social.

 • Facilitar suport social a persones amb trastorns mentals greus en procés d'incapacitació judicial.

 • Facilitar l'accés a un recurs terapèutic o residencial adequat per a les persones que no poden ser ateses en centres ubicats a Menorca.

 • Promoure programes i activitats socioculturals i de lleure adreçades a millorar el benestar de la gent gran activa.

 • Impulsar els programes i les actuacions adreçades a la prevenció de les situacions de dependència i a la promoció de l'autonomia personal de la gent gran.

 • Col·laborar amb els ajuntaments i amb altres administracions en la prestació dels serveis adreçats a atendre les necessitats de la gent gran.

 • Facilitar el servei de promoció de l'autonomia personal a través del Patronat Municipal de l'Hospital de Ciutadella, mitjançant la realització de tallers d'estimulació cognitiva dirigits a persones que pateixen la malaltia d'Alzheimer o altres trastorns cognitius.

 • Facilitar el transport normalitzat o adaptat de persones amb necessitats especials entre les diferents localitats, urbanitzacions i altres nuclis de Menorca i els diversos centres i serveis socials del Consell Insular de Menorca, o bé altres centres i serveis amb els quals el Consell mantengui una relació de col·laboració per a l'assistència, la rehabilitació o la promoció dels usuaris dels seus serveis socials.

 • Millorar l'atenció a domicili a persones amb discapacitat mitjançant l'accés a un ajut econòmic que faciliti suport a domicili i les ajudes tècniques necessàries. 

 • Donar suport a les famílies acollidores a les quals el CIM ha atorgat la guarda de persones menors d'edat tutelades.

 • Afavorir el manteniment de la persona menor d'edat en risc de desprotecció dins el seu nucli familiar.

 • Informar sobre el Protocol davant les violències sexistes i sexuals a les festes patronals de Menorca

 • Millorar la qualitat de vida i la promoció del benestar social de les persones majors i persones amb discapacitat amb l'accés a ajuts econòmics per cobrir despeses sociosanitàries.

3.3.2 Línies de subvenció per convocatòria

- Convocatòria: Ajuts del Consell Insular de Menorca per a estades a centres terapèutics o residencials ubicats fora de Menorca i per als desplaçaments associats

Objectius específics: Possibilitar l'atenció social o sociosanitària a persones que, per la seva discapacitat psíquica, física o psiquiàtrica, o amb dificultats per addiccions o trastorns de conducta, segons la valoració dels serveis socials o sanitaris públics, necessiten una estada en un centre residencial o terapèutic i per a les quals no hi ha recursos disponibles i adequats a les seves necessitats en els sistemes públics de protecció social a Menorca.

Facilitar els desplaçaments de les persones usuàries d'aquests centres i dels seus familiars més directes quan es valori la conveniència d'acompanyar-los i visitar-los periòdicament.

Efectes previstos: L'ajut es concep com una eina més per aconseguir els objectius definits pels serveis socials envers la persona destinatària i no com un fi en si mateix. La sol·licitud ha de formar part, per tant, d'un pla d'intervenció mitjançant el qual l'ajut pugui evitar un retrocés en els objectius aconseguits o una pèrdua greu de la qualitat de vida dels membres del nucli familiar, i en tot cas se seguirà treballant perquè, sempre que sigui possible, la persona pugui tenir cobertura i accedir a un recurs adequat a les seves necessitats retornant a l'illa de Menorca.

Termini d'execució

Anual 2022

Pressupost previst

70.000 €

Fonts de finançament

Pressupost propi 3.23131.480

- Convocatòria: Ajuts econòmics individuals del Consell Insular de Menorca per a persones majors i per a persones amb discapacitat per cobrir necessitats sociosanitàries

Objectius específics: Atendre les necessitats específiques de les persones de més de 65 anys per tal de millorar la seva qualitat de vida i, en general, promoure el seu benestar.

Atendre les necessitats específiques de les persones en situació de discapacitat reconeguda per tal de millorar la seva qualitat de vida i, en general, promoure el seu benestar social.

Efectes previstos: L'ajut es concep com una ajuda econòmica, de caràcter no periòdic, per cobrir les necessitats específiques de caire sociosanitari com són les ajudes tècniques (pròtesis, ortesis i ajudes de mobilitat i comunicació), petites reparacions de la llar i tractaments professionals sociosanitaris (psicomotricitat, logopèdia, tractament psicopedagògic, tractaments psicoterapèutic i altres tractaments similars) no coberts pel sistema públic sanitari. Els destinataris d'aquests ajuts són les persones de més de 65 anys i les persones en situació de discapacitat reconeguda.

Aquests ajuts específics complementen la resta d'ajuts econòmics individuals i d'emergència social convinguts amb els municipis de l'illa, i permetran atendre necessitats específiques dels col·lectius de persones de més de 65 anys, així com de les persones amb discapacitat, per tal de millorar la seva qualitat de vida i promoure el seu benestar social.

Termini d'execució

Anual 2022

Pressupost previst

200.000 €

Fonts de finançament

Pressupost propi 3.23131.480 i 3.23131.480

- Convocatòria: Ajuts econòmics individuals del Consell Insular de Menorca per a persones amb discapacitat per a millora del suport a domicili

Objectius específics: Atendre les necessitats específiques de les persones amb discapacitat per tal de millorar la seva qualitat de vida i, en general, promoure el seu benestar social.

Efectes previstos: L'ajut es concep com una ajuda econòmica i individual perquè aquelles persones amb problemes derivats d'alguna discapacitat puguin rebre el suport i les ajudes tècniques que precisin.

Termini d'execució

Anual 2022

Pressupost previst

120.000 €

Fonts de finançament

Pressupost propi 3.23131.480

- Convocatòria: Entitats socials privades sense ànim de lucre per al desenvolupament de programes d'atenció a persones en l'àmbit social duts a terme durant l'any 2022

Objectius específics: Col·laborar amb les entitats socials privades i sense ànim de lucre mitjançant el finançament de projectes i activitats de serveis socials, els quals contribueixin a fomentar l'autonomia personal, la qualitat de vida i el benestar social dins dels camps de la dependència, la promoció de l'autonomia de la gent gran, la pobresa, la malaltia crònica i l'atenció a la família.

Efectes previstos: Millorar l'oferta de prestacions de serveis socials a Menorca.

Termini d'execució

Anual 2022

Pressupost previst

400.000,00 €

Fonts de finançament

Pressupost propi 3.23100.480

- Convocatòria: Ajuts adreçats a persones menors d'edat en risc de desprotecció

Objectius específics: Aquests ajuts formen part d'un pla d'intervenció familiar i estan dirigits a afavorir el manteniment de la persona menor d'edat en el seu nucli familiar d'origen amb la finalitat de garantir la seva seguretat i el seu benestar, així com el compliment dels objectius de reducció o eliminació dels factors de desprotecció.

Efectes previstos: Mantenir la persona menor d'edat en el seu nucli familiar d'origen i millorar la seva qualitat de vida.

Termini d'execució

Anual 2022

Pressupost previst

30.000 €

Fonts de finançament

Pressupost propi 3.23123.480

- Convocatòria: Ajuts econòmics per a les famílies acollidores

Objectius específics: Cobrir les necessitats bàsiques i específiques de les persones menors d'edat tutelades pel Consell Insular de Menorca (CIM) amb mesura de protecció d'acolliment familiar.

Efectes previstos: Donar suport a les famílies acollidores a les quals el CIM ha atorgat la guarda de persones menors d'edat tutelades, ja que aquestes famílies tenen l'obligació de tenir-ne cura, alimentar-les, educar-les i procurar-los una formació integral.

Termini d'execució

Anual 2022

Pressupost previst

160.000 €

Fonts de finançament

Pressupost propi 3.23123.480

- Convocatòria: Ajuts programa de suport a la inserció del Consell Insular de Menorca

Objectius: Donar cobertura a les situacions de vulnerabilitat i/o exclusió social que queden fora del sistema de protecció actual mitjançant una prestació que té com a finalitat la inserció i la integració de les persones i nuclis familiars que es troben en situació de vulnerabilitat i/o immergides en processos d'exclusió social a través d'una prestació econòmica, programes d'inserció laboral i programes d'inserció social. 

Efectes previstos: Reduir el risc de vulnerabilitat social i/o revertir els processos d'exclusió social.

Termini d'execució

Anual 2022

Pressupost previst

500.000,00 €

Fonts de finançament

Pressupost propi 3.23131.480

3.3.3 Relació d'ajuts nominatius del Departament de Benestar Social

Aplicació pressupost

Beneficiari

Objecte

Objectiu

Import 2022

23100 489

Creu Roja Espanyola

Programa de transport assistit per a persones majors en situació de dependència i amb necessitats especials.

Realitzar el transport normalitzat o adaptat de persones amb necessitats especials entre les diferents localitats, urbanitzacions i altres nuclis de població de l'illa de Menorca i els diversos centres i serveis socials del Consell Insular de Menorca, o bé altres centres i serveis amb els quals el Consell mantengui una relació de col·laboració per a l'assistència, la rehabilitació o la promoció dels usuaris dels seus serveis socials. Propiciar la gestió del programa de forma coordinada i integrada entre el CIM i l'entitat beneficiària. Generar els recursos necessaris per a una articulació adequada de l'estructura operativa i la millora contínua del servei.

45.000,00 €

23121 480

Creu Roja Espanyola

Campanya informativa i sensibilització sobre el Protocol davant les violències sexistes i sexuals a les festes patronals de Menorca

Sensibilitzar la societat sobre el compromís dels poders públics amb l'efectivitat del dret constitucional d'igualtat entre dones i homes i difondre entre les institucions, les associacions, les altres entitats i la ciutadania en general el principi d'igualtat entre dones i homes. Aquesta campanya va dirigida a informar sobre el "Protocol davant les violències sexistes i sexuals a les Festes de Menorca" i una de les accions previstes de la campanya d'informació i sensibilització és donar a conèixer a la societat en general en el si de cadascuna de les Festes Patronals de l'illa de Menorca.

20.000,00 €

23124 480

Creu Roja Espanyola

Programa d'ajuda alimentària

Establir un marc de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i Creu Roja Espanyola que permeti completar el programa d'ajuda alimentària del Fons d'Ajuda Europea per a les Persones més Desafavorides (FEAD), perquè, a més dels productes que ja inclou de naturalesa perible, inclogui productes frescos que es posin igualment a disposició de les persones més desafavorides.

100.000,00 €

23124 480

Càritas Diocesana de Menorca

Programa d'ajuda alimentària

Establir un marc de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i Càritas Diocesana de Menorca que permeti completar el programa d'ajuda alimentària del Fons d'Ajuda Europea per a les Persones més Desafavorides (FEAD), perquè, a més dels productes que ja inclou de naturalesa perible, inclogui productes frescos que es posin igualment a disposició de les persones més desafavorides.

100.000,00 €

23124 480

Càritas Diocesana de Menorca

Programa d'escolarització infantil (projecte Paidós)

Afavorir la capacitació educativa de les famílies amb dificultats culturals o per participar en la comunitat educativa i que, per tant, no poden beneficiar-se de la participació en aquests contextos. Consisteix fonamentalment a generar entorns educatius amb intensa participació de les famílies, inclosa la seva permanència, i és concebut com un pas dirigit a la seva normalització en l'entorn educatiu.

50.000,00 €

23131 480

Càritas Diocesana de Menorca

Gestió del Programa de suport a la inserció del Consell Insular de Menorca

L'objecte d'aquest ajut és establir una col·laboració en la gestió del programa de la renda mínima d'inserció (RMI), mitjançant la qual l'entitat beneficiària haurà de dur a terme les actuacions següents:

a) Participar en la Comissió Tècnica d'Avaluació i Seguiment, amb les funcions que el Reglament insular de desplegament de la normativa reguladora de l'RMI atribueix a aquest òrgan, mitjançant un representant tècnic.

b) Avançar, mensualment, el pagament als usuaris que estiguin donats d'alta en el programa de l'RMI els ajuts que els corresponguin, d'acord amb els imports, els terminis i els criteris acordats per la Comissió Tècnica d'Avaluació i Seguiment.

 

c) Impartir tallers sobre competències personals i laborals, i realitzar accions que facilitin la inserció als beneficiaris de l'RMI d'acord amb el que determini la Comissió Tècnica d'Avaluació i Seguiment.

d) Desenvolupar les tasques incloses en el pla d'inserció i el programa formatiu dels beneficiaris, que combinarà actuacions d'informació, orientació, formació ocupacional i d'acompanyament, en les quals es procurarà facilitar l'adquisició d'hàbits, actituds i capacitats bàsiques imprescindibles i prèvies per a una futura inserció laboral.

65.000,00 €

23132 489

Fundació Tutelar Demà

Programa de suport, orientació i valoració per a persones amb trastorns mentals greus en l'exercici de la seva capacitat jurídica.

Orientació legal i suport psicosocial a persones amb trastorns mentals greus en l'exercici de la seva capacitat jurídica

15.000,00 €

23134 453

Universitat de les Illes Balears

Universitat Oberta per a Persones Majors (UOM)

Obrir la Universitat amb una oferta específica per a gent gran.

Fomentar la participació de la gent gran en la societat actual.

Potenciar una altra percepció i imatge de la gent gran.

Divulgar els diferents camps del coneixement i de la cultura.

Possibilitar l'intercanvi de coneixements i experiències entre la gent gran. Integrar la UIB en el si de la societat de les Illes Balears.

18.400,00 €

23134 489

Federació d'Associacions de Persones Majors de Menorca

Programa d'oci i promoció de l'autonomia personal i prevenció de la dependència

Fomentar i dur a terme programes i activitats adreçats al sector de població de la gent gran que s'incloguin dins la tipologia següent:

- Prevenció de les situacions de dependència

- Promoció de l'autonomia personal

- Prevenció i promoció de la salut

- Promoció dels drets i de la participació ciutadana de la gent gran

- Ajuda mútua i solidaritat

- Programes intergeneracionals

- Activitats culturals, esportives i d'oci

145.228,30 €

 

3.4 Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports

Direcció Insular d'Educació, Joventut i Esports

Direcció Insular de Cultura i Patrimoni

 

3.4.1 Objectius generals

Direcció Insular de Cultura i Patrimoni

 • Promoure polítiques de foment i suport de les entitats culturals.

 • Impulsar polítiques de foment i difusió de la creativitat cultural i producció artística.

 • Difondre l'activitat cultural de Menorca a través de la pàgina web agenda.menorca.es

 • Impulsar accions encaminades a aconseguir una major presència del català en tots els àmbits de la societat menorquina i, en concret, fomentar l'ús de la llengua catalana a les empreses i els clubs esportius de Menorca, així com donar suport a l'edició en llengua catalana.

 • Fomentar la revitalització i recuperació de les diferents manifestacions de la nostra cultura popular i del Patrimoni Cultural Immaterial (PCI) de Menorca com un element clau en la millora del desenvolupament sostenible de Menorca a escala social, econòmica i ambiental.

 • Aconseguir la declaració de la Cultura Talaiòtica de Menorca com a patrimoni mundial per part de la UNESCO.

 • Implantar l'estructura de gestió dels béns inclosos en la candidatura a través de la constitució de l'Agència Menorca Talaiòtica.

 • Protegir i salvaguardar el patrimoni històric.

 • Conservar i restaurar el patrimoni històric per llegar-lo en les millores condicions a les generacions futures.

 • Aprofundir en el coneixement existent sobre el patrimoni històric a través del foment de la investigació.

 • Difondre el coneixement existent sobre el patrimoni històric a través de la realització de publicacions científiques i trobades divulgatives.

 • Millorar les condicions d'estada dels estudiants menorquins a la Casa de Menorca a Barcelona i promoure un programa d'activitats socioculturals per complir amb la projecció exterior de la cultura de Menorca.

 • Fomentar la recuperació, gestió i conservació del patrimoni bibliogràfic i documental.

 • Desenvolupar el Pla d'implementació del nou model de biblioteques que té per objecte contemplar la creació de laboratoris d'experimentació i creació ciutadana a les biblioteques de l'illa, en diferents vessants i dirigits a diversos sectors poblacionals, prestant especial atenció als joves. Una oportunitat única per re connectar els adolescents i joves amb les biblioteques a través de les noves tecnologies, la creativitat i les capacitats multidisciplinàries de les biblioteques

Direcció Insular d'Educació, Joventut i Esports

 • Promoure l'equitat per garantir l'accés de totes les persones a la cultura, l'esport, l'educació no formal, i les activitats de lleure, reforçant el suport a les entitats que duen a terme aquestes activitats i que constitueixen una densa xarxa social i comunitària, un veritable capital social, a l'illa de Menorca.

 • Projectar un model d'educació que pensa amb l' infant, no tant com a futur, sinó, sobretot, com a persona del present.

 • Fomentar l'educació permanent de persones adultes entès com un procés continuo d' educació i formació que s' estén al llarg de la vida.

 • Apostar pel sosteniment compartit de les escoles de música entre els ajuntaments, el Consell i el Govern de les Illes Balears.

 • Treballar dins l'àmbit de l'educació no formal i consolidar i dimensionar el projecte “Un Estiu per Créixer”, com a promotor de la metodologia aprenentatge servei.

 • Treballar, des del punt de vista del suport a l'àmbit formal de l'educació, en el programa Salut jove.

 • Promourà la remodelació d'espais urbans per a la pràctica del monopatí que possibilitin polítiques de joventut integradores, transversals i facilitadores d' espais de convivència social i ciutadana.

 • Adaptar les instal·lacions juvenils del CIM.

 • Crear les sinergies necessàries per finançar projectes i reformes que promoguin espais de joves per la participació real.

 • Treballar per incentivar la creació i la diversificació de les activitats dirigides a totes les persones joves de l'illa sense perdre mai de vista la universalitat en l'accés a aquestes activitats.

 • Impulsar l'oci saludable per als joves i l'atenció a les seves necessitats.

 • Donar suport als ajuntaments perquè puguin posar en marxa iniciatives que fomentin la participació activa i real dels joves amb el programa Alternanits.

 • Donar suport al col·lectiu de joves fins a 30 anys en els seus projectes vitals.

 • Promoure l'activitat física i la salut per a tothom intensificant el programa Menorca Borina.

 • Col·laborar amb altres administracions i generar una xarxa de promoció de la salut que impulsi la millora de l'estil de vida cap a un model més actiu i saludable de manera transversal, des d'edats primerenques fins a gent gran.

 • Continuar treballant per promocionar l'esport en edat escolar amb l'objectiu que tots els infants i joves de l'illa puguin accedir a la pràctica esportiva de qualitat i amb valors intensificant la tasca que es fa des del programa Integrasport.

 • Fomentar de la igualtat de gènere a través del programa Dona i Esport.

 • Donar suport a les entitats esportives en la seva tasca com a promotores de l'activitat física i l'esport.

 • Donar suport a les entitats i als esportistes destacats per l'efecte mirall que ha de tenir l'excel·lència esportiva cap a l'esport escolar, objecte principal del nostre departament.

3.4.2 Línies de subvenció per convocatòria

- Convocatòria: Ajuts per a activitats educatives

Línia 1: Ajuts a les escoles municipals de música

Línia 2: Ajuts a les escoles infantils 0-3 anys

 

Objectius específics:

Línia 1: Col·laborar en la tasca de la formació musical que es desenvolupa als diferents pobles de Menorca.

Línia 2: Col·laborar en el funcionament de les escoles infantils i donar suport a les activitats educatives que desenvolupen

Efectes previstos:

Línia 1: Garantir als ciutadans de Menorca una oferta pública no reglada d'ensenyament musical i consolidar la xarxa d'escoles municipals de música de la nostra illa.

Línia 2: Desenvolupament i millora de l'activitat educativa infantil de les escoletes de Menorca adreçades als infants escolaritzats o sense escolaritzar com a les seves famílies.

Termini d'execució

Anual 2022

Pressupost previst

Total: 660.300 €

Línia 1: 80.300 €

Línia 2: 580.000 €

Fonts de finançament

Pressupost propi 4.32600.462

- Convocatòria: Beques per estudis fora de Menorca curs 2021/2022

Objectius específics: Concedir beques per a la realització d'estudis fora de Menorca per al curs 2021/2022.

Efectes previstos: Ajudar els estudiants menorquins que cursen estudis fora de la nostra illa, per tal de fomentar la igualtat d'oportunitats i facilitar-los l'accés als ensenyaments universitaris, de formació professional de grau mitjà o superior i d'ensenyaments artístics superiors.

Termini d'execució

Anual 2022

Pressupost previst

350.000,00 €

Fonts de finançament

Pressupost propi 4.32600.481

- Convocatòria: Ajuts a la producció audiovisual i la creació en arts visuals

Línia 1: Investigació

Línia 2: Formació

Línia 3: Producció d'exposicions

Línia 4: Producció d'obra

Línia 5: Suport a la producció audiovisual

Objectius específics:

Línies 1 a 4: Donar suport a la realització de projectes d'arts visuals desenvolupats a Menorca per part d'artistes nascuts o residents a Menorca, i d'entitats domiciliades a Menorca.

Línia 5: Donar suport a la realització i postproducció de projectes audiovisuals localitzats a Menorca o a càrrec de productors i empreses audiovisuals menorquines.

Efectes previstos:

Línies 1 a 4: Incrementar i millorar les condicions dels projectes de creació i exposició en arts visuals a Menorca.

Línia 5: Fomentar la realització de projectes audiovisuals de qualitat, de ficció i no ficció, a Menorca.

 

Termini d'execució

Anual 2022

Pressupost previst

Total: 60.000 €

Línia 1: 10.000 €

Línia 2: 10.000 €

Línia 3: 10.000 €

Línia 4: 10.000 €

Línia 5: 20.000 €

Fonts de finançament

Pressupost propi 4.33400.489

- Convocatòria: Entitats culturals

Objectius específics: Donar suport a la realització de projectes culturals desenvolupats en l'àmbit de Menorca per part de les entitats culturals de l'illa.

Efectes previstos: Oferta, durant tot l'any, d'activitats arreu de Menorca i potenciar els projectes de les entitats sense ànim de lucre.

Termini d'execució

Anual 2022

Pressupost previst

200.000,00 €

Fonts de finançament

Pressupost propi 4.33400.489

- Convocatòria: Foment de les arts escèniques

Línia 1: Producció professional menorquina

Línia 2: Altres produccions professionals menorquines

Línia 3: Beques per a artistes escènics de Menorca

Línia 4: Dinamització del teatre escolar, jove i amateur

Objectiu general: Donar suport a la realització de projectes d'arts escèniques desenvolupats en l'àmbit de Menorca.

Objectius específics:

Línia 1: Finançar una producció professional a Menorca, en col·laboració amb el Govern de les Illes Balears.

Línia 2: Donar suport a la realització de produccions semiprofessionals.

Línia 3: Donar suport a projectes individuals d'artistes en els àmbits de la formació, la producció i la difusió.

Línia 4: Donar suport a projectes dins l'àmbit educatiu i dels grups de teatre amateur de l'illa

Efectes previstos: Augment del nombre de produccions teatrals i de la seva qualitat .

Termini d'execució

Anual 2022

Pressupost previst

Total: 62.000 €

Línia 1: 20.000 €

Línia 2: 18.000 €

Línia 3: 6.000 €

Línia 4: 18.000 €

Fonts de finançament

Pressupost propi 4.33400.489

- Convocatòria: Menorca, Música i Teatre

Objectius específics: Promoció de l'activitat musical i teatral que desenvolupen els grups menorquins, oferint-los un marc per donar a conèixer la seva activitat i creativitat, i afavorint les seves actuacions a tots els municipis de Menorca al llarg de tot l'any. 

Efectes previstos: Que els ajuntaments, associacions culturals, de veïns i clubs de jubilats tenguin un ampli ventall d'actuacions de diferents grups musicals i de teatre als diferents municipis de l'illa.

Termini d'execució

Anual 2022

Pressupost previst

110.000,00 €

Fonts de finançament

Pressupost propi 4.33400.489

- Convocatòria: Ajuts per fomentar l'ús del català en els sectors empresarial, esportiu, editorial i associatiu de Menorca

Línia 1: Suport a l'edició

Línia 2: Foment comerços

Línia 3: Foment esport

Línia 4: Foment àmbit associatiu

Objectius específics:

Línia 1: Fomentar l'ús de la llengua catalana en les activitats, en la retolació i en tota la documentació que generin els comerços, els establiments turístics i les empreses de Menorca en general.

Línia 2: Fomentar l'ús de la llengua catalana en els clubs esportius de Menorca.

Línia 3: Donar suport a l'edició en llengua catalana.

Línia 4: Donar suport a les entitats que duguin a terme activitats de dinamització lingüística o amb objectius lingüístics entre els seus associats, o adreçades a la població de Menorca, així com les que despleguin plans interns de normalització lingüística.

Efectes previstos:

Línia 1: Major presència de la llengua catalana en els diferents sectors de la societat menorquina, en l'àmbit de l'empresa

Línia 2: Major presència de la llengua catalana en els diferents sectors esportiu

Línia 3: Promoure la creativitat literària i l'edició de llibres, discos i vídeos en català en l'àmbit de l'Illa de Menorca

Línia 4: Intensificar la normalització lingüística en l'àmbit associatiu.

Termini d'execució

Anual 2022

Pressupost previst

Total: 50.000 €

Línia 1: 15.000 € (suport edició)

Línia 2: 20.000 € (foment comerços)

Línia 3: 5.000 € (foment esport)

Línia 4: 10.000 € (foment àmbit associatiu)

Fonts de finançament

Pressupost propi 4.33410.479

- Convocatòria: XVIII Premi Josep Vivó de Glosa Escrita

Objectius específics: Fomentar el coneixement de la glosa entre la població de Menorca i fomentar el conreu d'aquest gènere literari.

Efectes previstos: Major coneixement de la glosa entre la població de Menorca. Salvaguardar la glosa com a part del nostre patrimoni cultural immaterial. Aparició de nous valors que conreïn el gènere de la glosa escrita.

Termini d'execució

Anual 2022

Pressupost previst

1.000,00 €

Fonts de finançament

Pressupost propi 4.33410.481

- Convocatòria: Ajuts per a la realització d'activitats juvenils,per a la creació, el manteniment i el funcionament de les entitats juvenils de Menorca

Objectius específics: Donar suport a la creació d'associacions de persones joves i a les entitats juvenils i les entitats prestadores de serveis a la joventut per a la realització d'activitats destinades als joves, promoure el voluntariat, i col·laborar en les despeses de funcionament de les entitats juvenils de Menorca que desenvolupin activitats per als joves de 14 a 30 anys al llarg de l'any de la convocatòria.

Efectes previstos: Foment de l'associacionisme juvenil, la participació activa de la gent jove i el voluntariat. La qualitat pedagògica de les activitats adreçades a la gent jove. La creació i millora de serveis i activitats d'interès per a la població juvenil que conformin una oferta àmplia, diversificada i accessible. Reduir el consum d'alcohol i altres drogues. Avançar en educació en valors, igualtat de gènere, integració i cohesió social.

Termini d'execució

Anual 2022

Pressupost previst

30.000,00 €

Fonts de finançament

Pressupost propi 4.33450.469

- Convocatòria: Ajuts a les famílies en situació de necessitat econòmica per finançar el pagament de la matrícula per l'assistència dels fills i les filles menors d'edat a les activitats de temps lliure infantil i juvenil que es duguin a terme a Menorca i a les persones i entitats organitzadores d'activitats de lleure per finançar les despeses de contractació de personal monitor per atendre participants amb necessitats educatives especials o amb grau de discapacitat reconegut superior al 33%. Les activitats esmentades han de complir els requisits del Decret 23/2018, de 6 de juliol, i altra normativa aplicable i estar comunicades al consell insular mitjançant declaració responsable.

Objectius: Promoure la participació en les activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil dels infants menors d'edat amb rendes baixes, per tal de permetre la detecció de riscs de desprotecció a través de la seva assistència a les activitats de lleure, que constitueixen un context educatiu privilegiat que té com a finalitat afavorir la participació social, la diversió, l'aprenentatge en valors, el descans i les relacions entre les persones participants, en execució d'un projecte educatiu i amb la participació de joves referents preparats per a aquesta funció.

Facilitar l'accés a les activitats de lleure de participants amb necessitats educatives especials i amb discapacitat reconeguda. Promoure la contractació de personal monitor amb formació específica.

Crear teixit social i promoure la convivència facilitant l'assistència a les activitats de fillets i filletes procedents de famílies amb realitats laborals i econòmiques distintes i amb discapacitat, per afavorir així la integració social dels col·lectius més vulnerables.

- Efectes previstos: Augment de la participació en les activitats de lleure. Augment del nombre d'activitats de lleure. Millora de la qualitat pedagògica dels projectes educatius. Promoció de l'educació en valors, la integració i la cohesió social.

Termini d'execució

Anual 2022

Pressupost previst

40.000,00 €

Fonts de finançament

Pressupost propi 4.33450.480

- Convocatòria: Ajuts a la gent jove d'entre 18 i 30 anys que necessita suport per realitzar el seu projecte de vida.

Línia 1:Ajuts a l'adquisició d'equips informàtics, pel finançament de les despeses de compra d'ordinadors, tauletes, impressores, encaminadors, repetidors i altres amb funcionalitats equivalents, necessaris per estudiar o treballar.

Línia 2:

a) Ajuts per a l'obtenció de permisos de conducció.

b) Ajuts per a participar a activitats formatives no reglades artístiques, culturals, de lleure i esportives

Línia 3: Ajuts al lloguer de l'habitatge habitual i permanent

Objectius: Atorgar ajuts a les persones joves d'entre 18 i 30 anys en situació de necessitat econòmica, destinats a adquirir d'equips informàtics, finançar matrícules o quotes de participació en formació no reglada i crear entitats juvenils, o altres activitats similars demandi el jovent i siguin d'interès públic, social i econòmic.

Efectes previstos:

Millorar l'accés a la informació i la comunicació necessàries per estudiar i treballar, evitant l'aïllament social i la bretxa digital per raons econòmiques de sectors de població gent jove.

Garantir la mobilitat necessària per a estudiar i participar en el mon laboral, cultural i social.

Dinamitzar el temps l'oci i lleure vinculat a itineraris vitals de desenvolupament personal i/o professional.

Promoure l'associacionisme, per tal de complir finalitats d'interès general,

Incrementar les possibilitats d'accés a un habitatge a les persones joves que tenen majors dificultats per accedir-hi.

Termini d'execució

Anual 2022

Pressupost previst

125.000,00 €

Fonts de finançament

Pressupost propi 4.33450.780 i 4.33450.489

- Convocatòria: Concurs Menorca Talaiòtica 2022

Objectius específics: Promocionar la Candidatura de Menorca Talaiòtica a Patrimoni Mundial per part de la UNESCO.

Efectes previstos: Patrocinar la Candidatura de Menorca Talaiòtica

Termini d'execució

Anual 2022

Pressupost previst

3.000,00 €

Fonts de finançament

Pressupost propi 4.33600.780

- Convocatòria: Ajuts a accions per millorar el coneixement, la salvaguarda i la difusió del patrimoni històric de Menorca

Línia 1:Portar a terme restauracions de béns del patrimoni històric, actuacions de conservar i restaurar per llegar-lo en les millors condicions a les generacions futures. .

Línia 2: Portar a terme intervencions arqueològiques i paleontològiques: aprofundir en el coneixement existent sobre el patrimoni històric a través del foment de la investigació amb metodologia arqueològica. .

Línia 3:Portar a terme investigacions de tipus històric i arqueològic: aprofundir en el coneixement existent sobre el patrimoni històric a través del foment de la investigació .

Línia 4: Portar a terme publicacions a revistes científiques d'àmbit internacional.

Línia 5: Organitzar i portar a terme jornades i activitats de difusió.

Objectius específics: Donar suport econòmic a les activitats que signifiquin ampliar i millorar el coneixement i la salvaguarda del patrimoni històric a partir d'intervencions arqueològiques i paleontològiques, investigacions de tipus històric, restauració de béns, difusió i debat, i que ajudin a completar l'expedient de la candidatura de la Menorca Talaiòtica a patrimoni mundial.

Efectes previstos: L'enriquiment del coneixement i la difusió del seu valor del patrimoni històric de Menorca, especialment per demostrar el criteri d'autenticitat dels béns de la candidatura a patrimoni mundial.

Termini d'execució

Anual 2022

Pressupost previst

Total: 220.000 €

Línia 1: 60.000 € (restauració)

Línia 2: 105.000 € (intervencions)

Línia 3: 33.000 € (investigacions)

Línia 4: 7.000 € (publicacions)

Línia 5: 15.000 € (jornades)

Fonts de finançament

Pressupost propi 4.33600.780

- Convocatòria: Ajuts a entitats esportives sense ànim de lucre pel programa de foment de l'esport i l'activitat física en l'illa de Menorca

Objectius específics: Donar suport a les entitats esportives de Menorca per a la promoció de l'esport, la gestió i el funcionament associatiu, l'organització i difusió d'activitats, la participació en competicions fora de l'illa i la formació de tècnics esportius.

Efectes previstos: Millora i manteniment de l'activitat esportiva de les entitats esportives sense ànim de lucre de l'illa de Menorca.

Termini d'execució

Anual 2022

Pressupost previst

250.000,00 €

Fonts de finançament

Pressupost propi 4.34100.489

- Convocatòria: Ajuts per a esportistes individuals: dona i esport, destacats, estudiants

Objectius específics: Donar suport als esportistes menorquins que siguin residents a l'illa de Menorca i que hagin destacat durant l'any 2021 en esports individuals, com també als esportistes que estudien en centres de tecnificació esportiva i que resideixen fora de l'illa de Menorca.

Promocionar el paper de la dona dintre del món esportiu.

Efectes previstos:

Promoció de l'esport d'elit entre els esportistes illencs.

Millora de l'accés a la formació i la tecnificació dels esportistes menorquins.

Foment de la pràctica esportiva entre les dones i conscienciació de la població quant a la necessària igualtat de gènere en l'àmbit esportiu.

Termini d'execució

Anual 2022

Pressupost previst

68.000,00 €

Fonts de finançament

Pressupost propi 4.34100.489

- Convocatòria: Ajuts per al foment de l'educació no formal (3-16 anys)

Objectius específics: Concessió de beques per al foment de l'educació no formal (artística, esportiva…) dels infants i joves (3-16 anys) amb necessitats econòmiques i/o en risc d'exclusió social, a través de la subvenció en un percentatge de les quotes de les entitats que organitzen l'activitat.

Efectes previstos: Ajut a les famílies dels infants i joves amb dificultats econòmiques i socials fent-los possible l'accés a les activitats artístiques i esportives a través de les entitats culturals, clubs esportius o altres entitats que tenguin com a objectiu el foment de l'educació no formal, sempre dintre d'un marc de formació integral, i el foment dels valors socials i educatius.

Termini d'execució

Anual 2022

Pressupost previst

100.000,00 €

Fonts de finançament

Pressupost propi 4.32600.462

- Convocatòria: Premi Francesc de Borja Moll de Contes i Rondalles

Objectius específics: Fomentar el coneixement de la cultura popular i la creativitat literària entre els joves de Menorca, especialment el gènere de la rondallística, a partir de la creació pròpia de contes i rondalles.

Efectes previstos: Major coneixement de la narrativa popular de Menorca entre la joventut de l'illa. 

Termini d'execució

Anual 2022

Pressupost previst

800,00 €

Fonts de finançament

Pressupost propi: 4.33410.479

- Convocatòria: Patrimoni Cultural Immaterial

Objectius específics: Millorar el coneixement, la salvaguarda i la difusió del patrimoni cultural immaterial (PCI) de Menorca. Promoure l'elaboració de plans de salvaguarda per als elements del PCI en risc de desaparició. Ajudar les entitats i les persones portadores del PCI de Menorca en la seva tasca de salvaguarda i recreació d'aquest patrimoni.

Efectes previstos: Major coneixement del PCI entre la població de Menorca. Transmissió generacional dels coneixements i les tècniques relacionades amb el PCI. Salvaguarda del PCI en risc de desaparició

Termini d'execució

Anual 2022

Pressupost previst

30.000,00 €

Fonts de finançament

4.33410.479

3.4.3 Relació d'ajuts nominatius del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports

Aplicació pressupost

Beneficiari

Objecte

Objectiu

Import 2022

32600 489

Fundació Universitat Catalana d'Estiu

Foment de la participació de menorquins en la Universitat Catalana d'Estiu 2022.

Col·laborar que els menorquins puguin participar en la Universitat Catalana d'Estiu 2022, a Prada de Conflent, destinada a la formació dels estudiants dels territoris de parla catalana, i a la seva interrelació i cooperació.

3.000,00 €

32600

Associació d'Educació d'Adults de Menorca

Activitat educativa dins l'àmbit no formal

Oferir propostes en l'àmbit de l'educació no formal als vuit municipis de Menorca, així com a Fornells, Cala en Porter, Sant Climent i el Centre Penitenciari de Menorca, que no té cabuda en la quota dels CEPA o de Serveis Educactius de Menorca. Oferir proposta educativa en alimentació saludable, ecològica i local, gastronomia, artesania i hospitalitat, com a fundadors de la declaració Menorca Regió Europea de Gastronomia 2022. Gestionar la Sala d'Estudi del club Unió Esportiva Maó, tot coincidint amb la commemoració del seu centenari, per a futbolistes i patinadors, a partir de sis anys i més enllà de setze. Els esportistes fan els deures i tasques de reforç, a banda de rebre una bereneta saludable, ecològica i local. Representar les associacions d'educació d'adults en el Consell d'Educació d'Adults de les Illes Balears. Donar suport personalitat al personalitzat al procés d'homologació de títols estrangers.

 

5.000,00 €

32600 489

Delegació a Menorca de la Federació Balear d'Escacs

Programa d'escacs a les escoles curs 2021-22

Promoure l'ensenyament dels escacs mitjançant cursos a diferents centres educatius de Menorca.

10,000,00€

33200 480

Editorial Menorca

Col·laboració en la convocatòria del Premi Illa de Menorca de Narració Curta i Poesia de l'any 2022.

Fomentar l'escriptura entre la població menorquina.

6.000,00 €

33000 479

Casa de Menorca Barcelona, SA

Concessió d'ajut econòmic per motius d'interès públic i utilitat per garantir la continuïtat de la prestació dels serveis que s'ofereixen a la comunitat menorquina a Barcelona.

Garantir el bon funcionament i millorar les condicions de la finca ubicada al carrer de la Diputació. 215, de Barcelona, propietat de Casa de Menorca Barcelona, SA, i en especial dels estudiants menorquins que hi resideixen

10.000,00 €

33400 489

Joventuts Musicals d'Alaior

Programació de concerts anuals

Donar suport a les activitats que organitza Joventuts Musicals d'Alaior, pel seu interès públic, social i econòmic.

6.000,00 €

33400 489

Joventuts Musicals de Ciutadella

Programació de concerts anuals i festival d'estiu

Donar suport a les activitats que organitza Joventuts Musicals de Ciutadella, pel seu interès públic, social i econòmic, especialment el Festival de Música d'estiu.

19.000,00 €

33400 489

Joventuts Musicals de Maó

Programació de concerts anuals i festival d'estiu

Donar suport a les activitats que organitza Joventuts Musicals de Maó, pel seu interès públic, social i econòmic, especialment el Festival de música d'estiu.

19.000,00 €

33400 489

Joventuts Musicals des Mercadal

Programació de concerts anuals

Donar suport a les activitats que organitza Joventuts Musicals de Mercadal. pel seu interès públic, social i econòmic.

6.000,00 €

33400 489

Orquestra de Cambra Illa de Menorca – OCIM

Programació de concerts anuals

Contribuir al sosteniment de l'Orquestra de Cambra de Menorca, OCIM, a través del finançament de la seva temporada de concerts.

50.000,00 €

33400 489

Associació Jazz Obert

Festival Menorca Jazz 2022 i activitats anuals de l'Associació

Divulgació i promoció del jazz a Menorca i dels grups menorquins.

15.000,00 €

33400 489

Associació Tanagra-Festival Internacional de Cinema de Menorca

Festival Internacional de Cinema de Menorca FICME 2022

Donar suport a la celebració del IV Festival Internacional de Cinema de Menorca, FICME 2022, pel seu interès cultural, social, turístic i econòmic, i per la seva singularitat.

20.000,00 €

33400 489

Associació Crits i Renou per les Illes Balears

Concessió d'ajut econòmic per a la programació d'activitats culturals a la Casa de Menorca a Barcelona

Donar suport a les activitats que programi l'associació sense ànim de lucre per Associació Crits i Renou per les Illes Balears a la Casa de Menorca a Barcelona per tal de garantir la promoció de la cultura pel seu interès social i de difusió fora de l'illa de Menorca

12.000,00 €

33400 779

Casa Menorca Barcelona, SA

Manteniment, rehabilitació i millora de l'edifici

Remodelar i millorar les instal·lacions comunitàries (sanejament, aigua, gas, electricitat), condicions d'accessibilitat de l'edifici, condicions d'eficiència energètica, reparació de canals de la coberta, pintura interior de l'edifici, etc.

80.000,00 €

33400 780

Fundació Orgue de Santa Maria

Millores i manteniment de l'orgue de la parròquia de Santa Maria de Maó

Contribuir al manteniment, a les inversions de millora i a l'adquisició d'equipaments per a l'orgue històric de Santa Maria de Maó.

2.000,00 €

33410 480

Associació de Premsa Local de Menorca

Donar suport a la premsa local de Menorca i fomentar l'ús de la llengua catalana en les revistes d'àmbit local i en les activitats de les associacions de premsa local de Menorca.

Millorar el coneixement de l'actualitat insular entre la societat menorquina a través de les revistes locals que, per àmbit de difusió i contingut, són més properes als lectors i faciliten la difusió de la realitat menorquina entre els ciutadans.

12.100,00 €

33410 489

Federació Menorquina de Grups Folklòrics (Femefolk)

Ensenyament i promoció dels balls tradicionals

Promoure l'ensenyament dels balls tradicionals. Fomentar i salvaguardar els balls tradicionals com a element del nostre patrimoni cultural immaterial. Fomentar les ballades populars dels grups menorquins de ball.

7.500,00 €

33450 480

Associació Diocesana d'Escoltisme – Escoltes de Menorca – MSC

Donar suport per a la realització d'activitats destinades a joves

Fomentar l'associacionisme juvenil i la participació activa dels joves en la societat menorquina. Promoure el voluntariat juvenil. Afavorir la participació del jovent en activitats que compleixin les millors condicions de qualitat pedagògica.

18.000,00 €

33450 480

Associació de Llibreters de Menorca

Concessió d'ajut econòmic per a l'organització de la Fira del Llibre en Català a Menorca

 

Garantir la presència de la llengua catalana en l'oferta de llibres de les diferents llibreries de Menorca. Trobar nous públics en català entre la població lectora de Menorca. Apropar els autors en llengua catalana al seu públic potencial.

 

15.000,00 €

33600 489

Propietaris de les finques que tenen accés pel camí de Son Mercer (Ferreries)

Concessió d'ajut econòmic per a les feines de rehabilitació i manteniment del Camí de Son Mercer de Baix, camí privat que condueix al poblat de naviformes de Son Mercer de Baix Declarat Bé d'Interès cultural que forma part de la candidatura Menorca Talaiòtica

Garantir el bon estat del camí, amb nivells de compactació suficients i transitables, per a facilitar l'accés dels visitants.

10.000,00 €

33600 489

Amics de la Mar de Menorca

Manteniment del llaüt Besitos i sosteniment de les activitats de l'entitat.

Dur a terme feines de conservació del llaüt Besitos (propietat del CIM) i difondre l'art de la navegació a vela llatina a Menorca. El Consell Insular de Menorca està interessat a donar suport a aquesta activitat amb la finalitat de fomentar entre els ciutadans la divulgació i el coneixement del patrimoni etnològic insular, coneixement que cerca la seva estimació i que ha de propiciar la consciència sobre la necessitat de la seva protecció.

10.000,00 €

33600 489

Amics de la Mar Port Maó

Manteniment d'embarcacions i sosteniment d'activitats de l'entitat

Realització de feines de conservació de les embarcacions de què disposa l'entitat i difusió de l'art de la navegació a vela llatina a Menorca. Fomentar entre els ciutadans la divulgació i el coneixement del patrimoni etnològic insular, coneixement que cerca la seva estimació i que ha de propiciar la consciència sobre la necessitat de la seva protecció.

10.000,00 €

33600 780

Associació Amics del Museu de Menorca

Col·laboració en el projecte «Certamen Beca Talaiòtica 2021».

Programar i executar una visita guiada des d'un punt de vista innovador, original i que aporti una visió pròpia a un dels jaciments arqueològics que formen part de la candidatura de Menorca Talaiòtica.

17.905,40 €

33600 780

Associació d'Amics de Torralba

Col·laboració en el festival a Torralba d'en Salort.

Programar i executar un festival, dirigit al públic en general, al jaciment talaiòtic Torralba d'en Salort, des d'un punt de vista innovador que ajudi a dinamitzar i donar visibilitat al patrimoni de l'illa.

10.000,00 €

33600 780

Bisbat de Menorca

Vetllar per la protecció i conservació del patrimoni històric de l'Església, en el marc de la coordinació establerta en la Comissió Mixta CIM-Església.

Col·laborar en el finançament de projectes de restauració del patrimoni històric de l'Església a Menorca,en compliment de l'article 4 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears (LPHIB), que estableix un marc de col·laboració i coordinació entre l'Església catòlica i els consells insulars per tal de vetllar per la protecció, conservació i difusió del patrimoni històric que pertany a aquella entitat.

50.000,00 €

34100 489

Associació IGA Menorca

Ajut a la participació en els jocs internacionals IGA

Col·laborar en la logística i l'organització dels esportistes menorquins als jocs esportius internacionals IGA

60.000,00 €

34100 489

Club Kitesurf Menorca

Conveni de col·laboració per a activitats nàutiques

Col·laborar amb la realització i organització de les activitats de surf d'estel i del programa Vine a Navegar.

1.500,00 €

34100 489

Club Voleibol Ciutadella

Conveni per a la promoció de l'esport d'elit

Promoure, a través de l'equip d'elit, el club a l'illa de Menorca i el voleibol als centres escolars.

88.150,00 €

34100 489

Hestia Menorca

Conveni promoció de l'esport d'elit

Promoure, a través de l'equip d'elit, el club a l'illa de Menorca i el bàsquet als centres escolars.

50.000,00 €

34100 489

Club Marítimo Mahón

Conveni de col·laboració per a activitats nàutiques

Col·laborar en la realització i organització de les activitats de vela i del programa Vine a Navegar.

6.000,00 €

34100 489

Club Nàutic Ciutadella

Conveni de col·laboració per a activitats nàutiques

Col·laborar en la realització i organització de les activitats de vela i del programa Vine a Navegar.

5.700,00 €

34100 489

Club Nàutic Fornells

Conveni de col·laboració per a activitats nàutiques

Col·laborar en la realització i organització de les activitats de vela i del programa Vine a Navegar.

5.000,00 €

34100 489

Club Nàutic Villacarlos

Conveni de col·laboració per a activitats nàutiques

Col·laborar en la realització i organització de les activitats de vela i del programa Vine a Navegar.

5.500,00 €

34100 489

Federació Balear d'Escacs -

Delegació Menorca

Conveni de col·laboració per a la promoció dels escacs

Promoure i col·laborar en les activitats i els esdeveniments dels escacs a l'illa de Menorca.

2.400,00 €

34100 489

Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca

Ajut al Club Vidalba per la realització d'activitats d'esport adaptat

Col·laborar en la realització i organització de les activitats i esdeveniments d'esport adaptat per tal de fomentar la pràctica esportiva entre tota la població illenca.

14.000,00 €

34100 489

Delegació d'Atletisme de Menorca

Col·laboració en l'organització de les Curses Populars d'Estiu

Fomentar la pràctica esportiva entre tota la població illenca mitjançant les curses populars d'estiu.

5.000,00 €

34100 489

Club Tir amb Arc de Maó

Conveni de col·laboració per al programa Dona-Arc-Salut

Col·laborar en la realització del projecte Mujer-Arco-Salud.

3.000,00 €

34100 489

Menorca para Todos

Conveni esportiu inclusiu

Promoure a través de l'Associació l'esport inclusiu i activitat a tothom.

5.000,00 €

34100 489

Club Bàsquet Es Castell

Conveni esport d'elit i promoció

Promoure a través de l'equip d'elit en lliga EBA del Club Bàsquet Es Castell, els valors esportius dels esports d'equip

 

10.000,00 €

34100 489

Centre Cultural i Esportius Sant Lluís

Conveni esport d'elit i promoció

Promoure a través de l'equip d'elit del club l'illa de Menorca i el futbol femení als centres escolars

 

20.000,00 €

34100 489

Club Esportiu Mercadal

Conveni esport d'elit i promoció

 

Promoure a través de l'equip d'elit de futbol Club Esportiu Mercadal els valors esportius dels esports d'equip

 

10.000,00 €

34100 489

Federació Balear d'Atletisme – Delegació a Menorca

Esport per a l'edat escolar: promoció, iniciació i competició

Col·laborar en la realització i l'organització de les activitats de promoció i dels campionats d'atletisme de Menorca de la població en edat escolar i promoure i incentivar l'esport mitjançant programes com Xala Jugant, així com el foment de l'ús de la pista d'atletisme en edat escolar.

16.750,00 €

34100 489

Federació Balear de Bàdminton – Delegació a Menorca

Esport per a l'edat escolar: iniciació i competició

Col·laborar en la realització i organització de les activitats d'iniciació i dels campionats de Menorca de bàdminon de la població en edat escolar, i promoure i incentivar l'esport mitjançant programes com Xala Jugant.

3.700,00 €

34100 489

Federació Balear de Bàsquet – Delegació a Menorca

Esport per a l'edat escolar: iniciació i competició

Col·laborar en la realització i organització de les activitats de promoció i dels campionats de Menorca de bàsquet de la població en edat escolar i incentivar l'esport.

32.500,00 €

34100 489

Federació Balear de Ciclisme – Delegació a Menorca

Esport per a l'edat escolar: promoció, iniciació i competició

Col·laborar en la realització i organització de les activitats de promoció i dels campionats de Menorca de Ciclisme de la població en edat escolar i promoure i incentivar l'esport.

9.450,00 €

34100 489

Junta Insular de Futbol

Esport per a l'edat escolar: iniciació i competició

Col·laborar en la realització i organització de les activitats de promoció i competició i dels campionats de Menorca futbol de la població en edat escolar i incentivar l'esport.

35.000,00 €

34100 489

Federació Balear de Gimnàstica – Delegació a Menorca

Esport per a l'edat escolar: iniciació i competició

Col·laborar en la realització i organització de les activitats d'iniciació i dels campionats de Menorca de gimnàstica de la població en edat escolar

14.600,00 €

34100 489

Federació Balear de Golf – Delegació a Menorca

Esport per a l'edat escolar: promoció i competició

Col·laborar en la realització i organització de les activitats de promoció i dels campionats de Menorca de golf de la població en edat escolar, i promoure i incentivar l'esport mitjançant programes com Xala Jugant.

5.000,00 €

34100 489

Federació Balear de Judo – Delegació a Menorca

Esport per a l'edat escolar: promoció, iniciació i competició

Col·laborar en la realització i organització de les activitats de promoció i dels campionats de Menorca de judo de la població en edat escolar, i promoure i incentivar l'esport.

13.000,00 €

34100 489

Federació Balear de Karate – Delegació a Menorca

Esport per a l'edat escolar: promoció, iniciació i competició

Col·laborar en la realització i organització de les activitats de promoció i dels campionats de Menorca de karate de la població en edat escolar, i promoure i incentivar l'esport.

11.700,00 €

34100 489

Federació Balear de Natació – Delegació a Menorca

Esport per a l'edat escolar: promoció, iniciació i competició

Col·laborar en la realització i organització de les activitats de promoció i dels campionats de Menorca de l'esport de la població en edat escolar i promoure i incentivar l'esport.

5.900,00 €

34100 489

Federació Balear de Tennis – Delegació a Menorca

Esport per a l'edat escolar: promoció, iniciació i competició

Col·laborar en la realització i organització de les activitats de promoció i iniciació i dels campionats de Menorca de tennis de la població en edat escolar i incentivar l'esport entre la població en edat escolar.

7.500,00 €

34100 489

Federació Balear de Tennis Taula – Delegació a Menorca

Esport per a l'edat escolar: promoció, iniciació i competició

Col·laborar en la realització i organització de les activitats de promoció i dels campionats de Menorca de tennis taula de la població en edat escolar, i promoure i incentivar l'esport.

4.200,00 €

34100 489

Federació Balear de Tir amb Arc – Delegació a Menorca

Esport per a l'edat escolar: iniciació i competició

Col·laborar en la realització i organització de les activitats d'iniciació i dels campionats de Menorca de tir amb arc de la població en edat escolar.

2.600,00 €

34100 489

Federació Balear de Tir amb Fona - Delegació a Menorca

Esport per a l'edat escolar: iniciació i competició

Col·laborar en la realització i organització de les activitats d'iniciació i competició i dels campionats de Menorca de tir amb fona de la població en edat escolar.

1.200,00 €

34100 489

Federació Balear de Vela – Delegació a Menorca

Esport per a l'edat escolar: promoció, iniciació i competició

Col·laborar en la realització i organització de les activitats de promoció i iniciació i dels campionats de Menorca de vela de la població en edat escolar, i promoure i incentivar l'esport mitjançant programes com Xala a la Natura

14.400,00 €

34100 489

Federació Balear de Voleibol – Delegació a Menorca

Esport per a l'edat escolar: promoció, iniciació i competició

Col·laborar en la realització i organització de les activitats de promoció, iniciació i competició i dels campionats de Menorca de voleibol de la població en edat escolar, i promoure i incentivar l'esport.

4.700,00 €

34100 489

Federació Balear d'Escacs –

Delegació Menorca

Esport per a l'edat escolar: iniciació i competició

Col·laborar en la realització i organització de les activitats d'iniciació i dels campionats de Menorca d'escacs de la població en edat escolar.

3.500,00 €

34100 489

Federació Balear d'Hípica – Delegació a Menorca

Esport per a l'edat escolar: promoció i competició

Col·laborar en la realització i organització de les activitats de promoció i competició i dels campionats de Menorca d'hípica de la població en edat escolar, i promoure i incentivar l'esport mitjançant programes com Xala a la Natura i Xala Jugant.

16.400,00 €

34100 489

Federació Balear de Piragüisme -

Delegació Menorca

Esport per a l'edat escolar: promoció i competició

Col·laborar en la realització i organització de les activitats de promoció, dels campionats de Menorca de piragüisme de la població en edat escolar, i promoure i incentivar l'esport mitjançant programes com Xala a la Natura

7.900,00 €

34100 489

Federació Balear de Pàdel - Delegació a Menorca

Esport per a l'edat escolar: promoció

Promoure i incentivar el pàdel entre la població en edat escolar.

1.500,00 €

34100 489

Federació Balear de Triatló - Delegació a Menorca

Esport per a l'edat escolar: iniciació

Col·laborar en la realització i organització de les activitats d'iniciació al triatló entre la població en edat escolar

500,00 €

 

3.5 Departament Economia i Territori

Direcció Insular d'Economia

Direcció Insular d'Ordenació Territorial

Direcció Insular d'Ordenació Turística

3.5.1 Objectius generals

 • Promocionar els productes agroalimentaris de Menorca.

 • Donar suport al sector industrial tradicional de Menorca.

 • Donar suport al teixit empresarial, associatiu i industrial de l'illa de Menorca. Ajuts per promoció, digitalització i formació, així com ajuts a l'emprenedoria. Ajuts per inversió en nous processos productius.

 • Valoritzar els serveis ambientals associats a les pràctiques agràries

 • Fomentar la diversificació productiva.

 • Fomentar la diversificació productiva i donar suport al sector ramader.

 • Donar suport als dos escorxadors de Menorca en la millora de les seves instal·lacions.

 • Ajudar a les explotacions agràries a pal·liar els efectes causats pel aiguats del temporal DANA.

 • Donar suport al sector lacti de Menorca en la crisi que pateix a causa de l'augment dels costos productius.

 • Donar suport al sector pesquer i a les seves entitats associatives.

 • Regular l'exercici de la caça a fi de garantir que sigui perdurable en el temps i respectuosa amb la biodiversitat.

 • Donar suport a les activitats que desenvolupen les diferents associacions en defensa dels animals a Menorca.

 • Millorar la sanitat vegetal i animal de les espècies agrícoles i ramaderes.

 • Millorar la capacitació i assessorament del sector agrícola i ramader.

 • Reconèixer els serveis ambientals generats per les bones pràctiques agrícoles.

 • Donar suport a les bones pràctiques cinegètiques.

3.5.2 Línies de subvenció per convocatòria

- Convocatòria: Ajuts a les organitzacions professionals agràries  

Objectius específics: Contribuir al desenvolupament del sector agrari a través dels serveis que ofereixen les entitats de representació col·lectiva.

Efectes previstos: Promoció de les actuacions pròpies de les associacions professionals agràries en matèria de representació del col·lectiu, informació, formació i assessorament.

 

​​​​​​​

Termini d'execució

Anual 2022

Pressupost previst

35.000,00 €

Fonts de finançament

Pressupost propi 5.41200.489

- Convocatòria: Ajuts per foment de les associacions de defensa vegetal   

Objectius específics: Donar suport a les associacions de defensa vegetal.

Efectes previstos: Contribució a la preservació i la lluita racional contra els agents nocius dels vegetals i els animals.  

Termini d'execució

Anual 2022

Pressupost previst

50.000,00 €

Fonts de finançament

Pressupost propi 5.41200.489

- Convocatòria: Contracte Agrari Reserva de Biosfera

Objectius específics: Contribuir a valorar els serveis ambientals que generen les finques. 

Efectes previstos: Millora del valor afegit de les finques que tenen un compromís ambiental amb la conservació del territori i contribució a la generació de serveis ambientals a la resta de la societat. 

Termini d'execució

Anual 2022

Pressupost previst

840.000,00 €

Fonts de finançament

Pressupost propi 5.41200.780

- Convocatòria: Ajuts per foment de les varietats vegetals locals

Objectius específics: Mantenir i recuperar espècies d'horta i fruita de varietats autòctones

Efectes previstos: Recuperació i foment de l'ús de la major diversitat possible de varietats autòctones de fruiters i horta de Menorca.

Comunicació a la societat del valor patrimonial de l'agrodiversitat. 

Termini d'execució

Anual 2022

Pressupost previst

20.000,00 €

Fonts de finançament

Pressupost propi 5.41200.489

- Convocatòria: Ajuts per foment de varietats autòctones de fruita

Objectius específics: Mantenir i recuperar espècies de varietats autòctones de fruita de Menorca.

Efectes previstos: Recuperació i foment de l'ús de la major diversitat possible de varietats autòctones de fruiters i horta de Menorca.

- Comunicació a la societat del valor patrimonial de l'agrodiversitat. 

Termini d'execució

Anual 2022

Pressupost previst

6.500,00 €

Fonts de finançament

Pressupost propi 5.41200.489

- Convocatòria: Formació i assessorament al sector agrari    

Objectius específics: Donar suport a les entitats agràries, a les cooperatives de primer i segon grau, a les associacions i a les OPA en les seves tasques de formació i assessorament als agricultors i ramaders.

Efectes previstos: Millora del coneixement en la gestió i el maneig de les finques agràries.

Millora de la capacitació en general dels professionals agrícoles.

Millora del maneig i la cria de bestiar boví, oví, equí i aviar.  

Termini d'execució

Anual 2022

Pressupost previst

60.000,00 €

Fonts de finançament

Pressupost propi 5.41230.489

- Convocatòria: Ajuts pel foment de les races autòctones

Objectius específics: Donar suport a les associacions de defensa de les races autòctones.   

Efectes previstos: Millora del coneixement, de la qualitat i el control genètics i del maneig de les races autòctones.

Reconeixement al valor afegit de les races autòctones per la seva adaptació al territori i per l'adaptació del sector al canvi climàtic.  

Termini d'execució

Anual 2022

Pressupost previst

30.000,00 €

Fonts de finançament

Pressupost propi 5.41240.489

- Convocatòria: Ajuts pel foment a les associacions de defensa animal 

  Objectius específics: Donar suport a les associacions de defensa animal.

Efectes previstos: Contribució a la preservació i a la lluita racional contra els agents nocius dels animals i garantia de seguretat en tota la cadena alimentària.

Termini d'execució

Anual 2022

Pressupost previst

65.000,00 €

Fonts de finançament

Pressupost propi 5.41240.489

- Convocatòria: Ajuts a les confraries pescadors

Objectius específics: Donar suport a les confraries de pescadors en la promoció, primera venda i altres actuacions d'interès general al sector pesquer.

Efectes previstos: Millora dels punt de venda primera. Manteniment de la rendibilitat del sector pesquer.

Termini d'execució

Anual 2022

Pressupost previst

60.000,00 €

Fonts de finançament

Pressupost propi 5.41500.489

- Convocatòria: Ajuts a les empreses transformadores de formatge Mahón - Menorca per a accions de promoció 

 Objectius específics: Donar suport a les empreses transformadores de formatge Mahón - Menorca per les despeses generades per actuacions de promoció.

Efectes previstos: Increment de la presència en el mercat de les empreses transformadores de formatge Mahón - Menorca 

Termini d'execució

Anual 2022

Pressupost previst

100.000,00 €

Fonts de finançament

Pressupost propi 5.41900.479

- Convocatòria: Ajuts per la promoció del sector equí de Menorca

Objectius específics: Impulsar i dinamitzar el sector mitjançant actuacions promocionals i la presència en esdeveniments destacats, tant d'àmbit local com fora de l'illa.     

 

​​​​​​​Efectes previstos: Increment de la productivitat i la viabilitat de les empreses del sector equí de l'illa.

Termini d'execució

Anual 2022

Pressupost previst

50.000,00 €

Fonts de finançament

Pressupost propi 5.41900.489

- Convocatòria: Ajuts en matèria cinegètica

Objectius específics: Donar suport a activitats que contribueixen a millorar la capacitat, l'aprofitament i la sostenibilitat dels recursos que són objecte d'explotació. 

Efectes previstos: Contribució a la sostenibilitat del sector i a la sensibilització dels caçadors i de la població en general.

Termini d'execució

Anual 2022

Pressupost previst

15.000,00 €

Fonts de finançament

Pressupost propi 5.41910.489

- Convocatòria: Ajuts al teixit empresarial i associatiu de Menorca

Objectius específics: Donar suport al teixit empresarial, associatiu i artesanal de l'illa de Menorca per a l'assistència a fires i per la promoció dels seus productes. Donar suport a les microempreses, petites empreses o mitjanes per a la transformació del model de negoci a través de la digitalització dels actius i un major ús de la tecnologia. Donar suport a la formació. Donar suport a l'emprenedoria i a la reconversió industrial.

Efectes previstos: Millora de la comercialització i del posicionament del teixit empresarial, associatiu i artesanal de l'illa de Menorca en els mercats nacional i internacional.

Reconversió industrial adaptant-se a les infraestructures existents i creació de noves empreses a través dels ajuts a l'emprenedoria.

Termini d'execució

Anual 2022

Pressupost previst

500.000,00 €

Fonts de finançament

Pressupost propi 5.43900.462 i 5.43900.770001

- Convocatòria: Ajuts per a pal·liar els danys ocasionats a les explotacions agràries pel DANA

Objectius específics: Donar suport a les explotacions agràries en els danys ocasionats pels aiguats del DANA a Menorca

Efectes previstos: Ajudar a les explotacions agràries afectades pel temporal DANA, a pal·liar els danys ocasionats pels aiguats en els cultius

Termini d'execució

Anual 2022

Pressupost previst

200.000,00 €

Fonts de finançament

Pressupost propi 5.41200.4890005

- Convocatòria: Vals consum

Objectius específics: Incentivar el consum final de Menorca en temporada baixes per tal d'augmentar les vendes als comerciants de Menorca.

Efectes previstos: Millorar les vendes dels comerços de Menorca en temporada baixa.

Termini d'execució

Anual 2022

Pressupost previst

300.000,00 €

Fonts de finançament

Pressupost propi 5.43900.4890006

 

​​​​​​​3.5.3 Relació d'ajuts nominatius del Departament d'Economia i Territori

Aplicació pressupost

Beneficiari

Objecte

Objectiu

Import 2022

41000 489

41500 489

41000 780

Associació Leader Illa de Menorca

Suport a l'Associació Leader Illa de Menorca per al seu funcionament i per al desenvolupament de projectes propis i de cooperació.

Impulsar el desenvolupament rural mitjançant projectes integradors. Donar suport a l'Associació Leader per al seu funcionament. Impulsar l'elaboració de projectes propis i de cooperació que contribueixin al desenvolupament rural. Donar suport tècnic i administratiu al desenvolupament de mesures de foment del desenvolupament rural. Impulsar l'elaboració de projectes que contribueixin a la sostenibilitat del sector pesquer.

120.000,00 €

41200 411

OBSAM AGROXERXA

Manteniment del portal web Agroxerxa i potenciar-ne l'ús

Donar suport als estudis duits a terme per AGROXERXA per donar a conèixer a través d'una web els productes agroalimentaris del sector primari de Menorca. Mantenir de forma actualitzada i donar a conèixer al màxim sector de població possible el portal Agroxerxa per tal d'apropar les vies de comercialització dels pagesos i pescadors amb els seus punts de venda donant a conèixer el valor afegit.

20.000,00 €

41200 489

GOB Menorca

Donar suport al GOB Menorca en el desenvolupament del programa de custòdia del territori al sector agrari.

Reconèixer els serveis ambientals que generen els pagesos mitjançant l'eina de custòdia del territori. Donar a conèixer i sensibilitzar la societat dels beneficis de l'agricultura sostenible amb el territori. Assessorar el sector agrari per dur a terme la seva activitat de forma compatible amb la conservació del medi natural.

20.000,00 €

41240 489

Associació Apicultura Menorca

Donar suport a l'Associació Apicultura de Menorca en les tasques que realitzin per mantenir en bon estat de salut les poblacions d'abelles i els serveis ambientals associats.

Millorar la pol·linització del territorial.

Mantenir en bon estat de salut les poblacions d'abelles. Divulgar entre els apicultors de Menorca noves tècniques de millora dels apiaris.

5.000,00 €

41900 489

Consell Regulador de la Denominació d'Origen del Formatge Mahón-Menorca (CRDO)

Actuacions de promoció del formatge Mahón-Menorca

Potenciar la introducció del formatge Mahón-Menorca en el mercat i millorar la rendibilitat d'aquest producte de qualitat reconeguda.

100.000,00 €

41900 489

Cooperativa Agrícola i Ramadera de Menorca

Donar suport a les campanyes de divulgació i promoció de producte, així com a les despeses de formació, assessorament i a l'operativa diària de la cooperativa.

Incrementar el coneixement, millorar la promoció i la comercialització dels productes de les cooperatives agràries de Menorca, així com l'assessorament i la formació que desenvolupen.

50.500,00 €

41900 489

Cooperativa Agrícola Sant Bartomeu

Donar suport a les campanyes de divulgació i promoció de producte, així com a les despeses de formació, assessorament i a l'operativa diària de la cooperativa.

Incrementar el coneixement, millorar la promoció i la comercialització dels productes de les cooperatives agràries de Menorca, així com l'assessorament i la formació que desenvolupen.

 

17.500,00 €

41900 489

Cooperativa Agrícola Sant Martí

Donar suport a les campanyes de divulgació i promoció de producte, així com a les despeses de formació, assessorament i a l'operativa diària de la cooperativa.

Incrementar el coneixement, millorar la promoció i la comercialització dels productes de les cooperatives agràries de Menorca, així com l'assessorament i la formació que desenvolupen.

17.500,00 €

41900 489

Cooperativa Insular Ganadera de Menorca - COINGA

Donar suport a les campanyes de divulgació i promoció de producte, així com a les despeses de formació, assessorament i a l'operativa diària de la cooperativa.

Incrementar el coneixement, millorar la promoció i la comercialització dels productes de les cooperatives agràries de Menorca, així com l'assessorament i la formació que desenvolupen.

42.500,00 €

41900 489

Cooperativa de Consumidors San Crispin

Donar suport a les campanyes de divulgació i promoció de producte, així com a les despeses de formació, assessorament i a l'operativa diària de la cooperativa.

Incrementar el coneixement, millorar la promoció i la comercialització dels productes de les cooperatives agràries de Menorca, així com l'assessorament i la formació que desenvolupen.

42.500,00 €

41900 489

Cooperativa Verge del Toro

Donar suport a les campanyes de divulgació i promoció de producte, així com a les despeses de formació, assessorament i operativa diària de la cooperativa.

Incrementar el coneixement, millorar la promoció i la comercialització dels productes de les cooperatives agràries de Menorca, així com l'assessorament i la formació que desenvolupen.

17.500,00 €

41900 489

Associació de Criadors i Propietaris de Cavalls de Raça Menorquina: Fira del Cavall

Donar suport a l'organització de la Fira del Cavall i el Concurs Morfològic de Cavall de Raça Menorquina.

Promocionar el cavall de raça autòctona de Menorca.

30.000,00 €

41900 489

Reial Societat Hípica de Ciutadella

Donar suport a les activitats dutes a terme pels hipòdroms de Menorca.

Promocionar els cavalls a Menorca i els esdeveniments estratègics per al sector.

6.000,00 €

41900 489

Sociedad Hípica Amigos del Noble Bruto

Suport a les activitats dutes a terme pels hipòdroms de Menorca.

Promocionar els cavalls a Menorca i els esdeveniments estratègics per al sector.

6.000,00 €

41900 489

Associació de Productors d'Agricultura Ecològica a Menorca (APAEM)

Facilitar a l'Associació de Productors d'Agricultura Ecològica a Menorca, APAEM, les accions de promoció, l'organització de fires de productes agraris ecològics, així com la realització d'actuacions de formació i foment de l'ús i consum dels productes ecològics de l'illa.

Promoure els productes de l'agricultura ecològica de Menorca tot potenciant-ne la comercialització, l'educació i l'hàbit de consum responsable.

22.000,00 €

41900 489

Asociación Menorquina de Criadores y Propietarios de Caballos de Pura Raza Española

 

Suport a l'organització del Campionat de Balears de cavalls de raça espanyola.

Promocionar el cavall i els esdeveniments de caràcter estratègic per al sector equí.

8.000,00 €

41900 489

Associació Vaca Vermella Menorquina

Facilitar les accions de promoció, l'organització de fires, així com a la realització d'actuacions de formació i foment de l'ús i consum dels productes de vaca vermella menorquina.

Promoure l'assistència a fires, la promoció i el foment del consum de la carn de vaca vermella menorquina.

15.000,00 €

41900 489

Club Hípic Alaior

Promoció del producte local de Menorca dins l'organització del Campionat Nacional de Salt a Menorca

Promoció del producte local de Menorca

3.500,00 €

41900 489

Associació de Productors de Vi de Menorca

Suport a les campanyes de divulgació i promoció, així com a la realització d'actuacions de formació i foment de l'ús i consum del vi de Menorca

Incrementar el coneixement, millorar la promoció i la comercialització, i fomentar el consum del vi de Menorca

12.000,00 €

41900 489

Associació de Productors d'Oli de Menorca

Donar suport a la realització d'actuacions i estudis per aconseguir la IGP d'oli de Menorca.

Incrementar el coneixement, millorar la promoció i la comercialització, i fomentar el consum de l'oli de Menorca.

10.000,00 €

43900 489

SEBIME

Actuacions de promoció i comercialització del sector bijuter de Menorca i assistència als seus associats.

Promoure l'assistència a fires de les empreses bijuteres com a mitjà efectiu de promoció i venda dels seus productes.

70.000,00 €

43900 489

 

Associació de Fabricants de Calçat de Menorca

Suport i incentiu per a les campanyes i les actuacions de promoció i publicitat dutes a terme per l'associació

Promoure l'assistència a fires de les empreses de calçat com a mitjà efectiu de promoció i venda dels seus productes.

70.000,00 €

43900 489

 

Associació de Comerciants de Menorca (ASCOME)

Donar suport a actuacions de formació i campanyes de suport al comerç

Millorar la formació del sector, donar suport a campanyes de promoció del comerç de Menorca i a la seva plataforma de venda en línia XUROA.

25.000,00 €

43900 489

Cambra de Comerç de Menorca

Unitat canina implementada a l'aeroport de Menorca pel control i seguretat en l'enviament de mercaderies

L'objectiu d'aquest conveni és aportar una millora del servei d'enviament de mercaderies del transport aeri a Menorca, tant en àmbit estatal com internacional, així com també millorar la comercialització del producte illenc i del posicionament de les empreses, els artesans i les associacions de Menorca en el mercat exterior

68.000,00 €

43910 479

 

Associació d'Artesans de Menorca - ENTREMANS

Donar suport a les accions de promoció, comercialització i formació dels seus associats

Fomentar, promocionar i millorar la comercialització, la formació i l'assessorament dels seus associats.

5.000,00 €

43910 479

 

Associació d'Empreses d'Artesania de Menorca - ARTEME

Donar suport a les accions de promoció, comercialització i formació dels seus associats

Fomentar, promocionar i millorar la comercialització, la formació i l'assessorament dels seus associats.

8.000,00 €

 

3.6 Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera

Direcció Insular de Medi Ambient

Direcció Insular de Reserva de Biosfera

Direcció Insular de Projectes Sostenibles

3.6.1 Objectius generals

 • Millorar i divulgar el coneixement en l'àmbit de la reserva de biosfera.

 • Aplicar el coneixement a la planificació i gestió de la reserva de biosfera.

 • Promoure actuacions d'adaptació i mitigació del canvi climàtic.

 • Millorar els serveis de recollida i tractament de residus.

 • Fomentar i difondre accions per a la prevenció de la generació de residus.

 • Promoure actuacions d'eficiència energètica i implantació d'energies renovables.

 • Fomentar projectes de conservació de biodiversitat i d'educació ambiental.

 • Promoure actuacions de millora del tractament de les aigües residuals.

 • Mantenir i revisar els sistemes d'indicadors de la reserva de biosfera.

3.6.2 Línies de subvenció per convocatòria

- Convocatòria: Actuacions dels Pactes de Batles pel Clima i l'Energia (PACE) i accions municipals emmarcades en el Pla d'Acció de la Reserva de Biosfera

Objectius específics: Promoure la contribució dels ajuntaments als objectius de la declaració de reserva de biosfera a través de l'execució d'accions en l'àmbit municipal. Complir el que preveu el Pla d'Acció de la Reserva de Biosfera (2018-2025). Promoure l'adhesió dels ajuntaments al Pacte de Batles (Covenant of Mayors). Promoure l'execució de plans d'acció pel clima i l'energia. Promoure actuacions en l'àmbit municipal d'adaptació i mitigació del canvi climàtic.

Efectes previstos: Major implicació activa dels ajuntaments en la reserva de biosfera i en l'execució d'actuacions en l'àmbit del Pla d'Acció de la Reserva de Biosfera. Millora de la implicació dels ajuntaments en l'execució d'accions vinculades a la sostenibilitat. Increment de la implicació de la participació ciutadana en la sostenibilitat municipal. Foment d' actuacions locals en matèria de sostenibilitat i lluita contra el canvi climàtic.

Termini d'execució

Pluriennal 2022- 2023

Pressupost previst

200.000,00 €

Fonts de finançament

Pressupost propi 6.17200.462

 

​​​​​​​- Convocatòria: Ajuts a estudis i investigació de la reserva de biosfera

Objectius específics: Donar suport econòmic a estudis i a l'activitat investigadora que contribueixin a ampliar i millorar el coneixement en l'àmbit de la reserva de biosfera de Menorca. Fomentar la recerca i la difusió del patrimoni natural, històric i cultural en l'àmbit de la reserva de biosfera. Fomentar la recerca entorn dels principals valors que sustenten la declaració. Fomentar els estudis i la investigació relacionats amb la sostenibilitat. Complir el que preveu en matèria d'estudis i investigació el Pla d'Acció de la Reserva de Biosfera (2018-2025). Donar suport i estimular les persones i entitats que treballen en la investigació i en l'aprofundiment del coneixement en l'àmbit de la reserva de biosfera de Menorca.

Efectes previstos: Augment de la recerca i la investigació en l'àmbit de la reserva de biosfera. Estimul a les persones i entitats que treballen en la investigació i el coneixement a la reserva de biosfera de Menorca. Dotació de contingut al Centre de Documentació de Menorca Reserva de Biosfera. Millora de la difusió i la comunicació cap a la societat dels resultats i aplicació dels estudis i investigació realitzada.

Termini d'execució

Pluriennal 2022- 2023

Pressupost previst

25.000,00 €

Fonts de finançament

Pressupost propi 6.17200.479

- Convocatòria: Projecte BgreenMenorca: desenvolupament de l'ecoturisme a Menorca

Objectius específics: Donar suport econòmic al sector turístic de Menorca incidint en l'eficiència hídrica, energètica i de reducció de plàstics, així com conscienciar sobre els recursos que es disposen i donar eines per aprofitar-los de forma més eficient.

Efectes previstos: Fer de Menorca una illa més sostenible i respectuosa amb l'ús dels recursos naturals. Implicar al sector turístic en efectuar millores a les seves instal·lacions encaminades a reduir la petjada de carboni, la petjada hídrica, la generació de residus i la contaminació lumínica. Aconseguir un turisme més conscient amb la realitat de Menorca com a reserva de biosfera.

Termini d'execució

Anual 2022

Pressupost previst

450.000,00 €

Fonts de finançament

Pressupost propi 6.17200

- Convocatòria: Defensa, manteniment i gestió de la xarxa de camins

Objectius específics: Donar suport als ajuntaments en relació a la defensa, recuperació i manteniment de de la xarxa de camins i rutes. Millorar l'accés ordenat al medi natural.

Efectes previstos: Millora quant a l'estat de conservació dels camins existents. Millora quant a la seguretat jurídica dels camins existents. Recuperació de nous trams de la xarxa de camins.

Termini d'execució

Pluriennal 2022-2023

Pressupost previst

300.000,00 €

Fonts de finançament

Pressupost propi 6.17201

- Convocatòria: Ajuts a ecocentres, centres educactius per a la sostenibilitat

Objectius específics: Donar suport econòmic als centres educatius que assumeixin accions educatives per fomentar la sostenibilitat a la reserva de biosfera de Menorca. Fomentar el programa d'ecocentres a Menorca. Complir allò previst en matèria de centres ecoambientals i activitats d'educació per a la sostenibilitat en el Pla d'Acció de la Reserva de Biosfera (2018-2025). Donar suport i estimular a les persones i entitats que es dediquen a l'educació a implicar-se activament en la reserva de biosfera de Menorca.

Efectes previstos: Es fomentarà l'elaboració de programes educatius i iniciatives en matèria de sostenibilitat als centres educatius de l'àmbit de la reserva de biosfera. Es donarà suport i s'estimularà als centres escolars a implicar-se en el programa d'ecocentres. Foment de l'educació per a la sostenibilitat i les accions ambientals als centres educatius.

Termini d'execució

Pluriennal 2022-2023

Pressupost previst

15.000,00 €

Fonts de finançament

Pressupost propi 6.17200

 

​​​​​​​- Convocatòria: Elaboració i accions dels plans de gestió sostenible d'aigua.

Objectius específics: Contribuir a millorar l'estat de les masses d'aigua subterrània tant a nivell qualitatiu com quantitatiu. Fomentar la planificació en la millora d'infraestructures municipals relacionades amb el cicle de l'aigua. Millorar l'eficiència i l'estalvi d'aigua. Millorar la capacitat de regeneració i reutilització de l'aigua

Efectes previstos: Augmentar el grau de compliment de les prescripcions previstes al Pla Hidrològic de Balears. Millorar el grau de coneixement i diagnòstic de les infraestructures municipals i prioritzar de forma més eficient. Millorar les infraestructures per tal de reduir el % de pèrdua d'aigua.

Termini d'execució

Pluriennal 2022-2023

Pressupost previst

300.000,00 €

Fonts de finançament

Pressupost propi 6.17202

- Convocatòria: Actuacions de foment del verd urbà i la creació de refugis climàtics

Objectius específics: Augmentar la cobertura d'arbrat urbà, i promoure la sembra d'arbres a carrers on actualment no n'hi ha, als nuclis urbans i urbanitzacions de Menorca. Promoure la creació d'espais enjardinats amb criteris de jardineria sostenible (baix consum hídric, ús d'espècies autòctones, i ús d'espècies mel·líferes, i espècies que fomentin la pol·linització). Promoure la substitució de vegetació a espais verds existents, que presentin espècies exòtiques amb potencial invasor, o espècies vegetals d'alt consum hídric, especialment, en el cas de gespes no adaptades al clima de l'illa. Creació, dins els nuclis de població, d'espais destinats a convertir-se en refugis climàtics, on les condicions tèrmiques siguin més favorables a les hores de major calor, i es disposi de fonts d'aigua potable. Complir el que preveu el Pla d'Acció de la Reserva de Biosfera (2018-2025) en matèria d'adaptació al canvi climàtic.

Efecte previstos: Augment de les superfícies arbrades als nuclis urbans de Menorca, especialment a carrers i places. Augment de la cobertura d'espais verds, amb espais enjardinats amb criteris de jardineria sostenible. Augment dels espais ombrejats, on es pugui descansar les hores punta de calor, i en episodis de calor extrem.

Termini d'execució

Pluriennal 2022-2023

Pressupost previst

160.000,00 €

Fonts de finançament

Pressupost propi 6.17200

- Convocatòria: Fomentar accions de voluntariat

Objectius específics: Contribuir a millorar la implicació ciutadana en la gestió del territori. Reforçar el teixit associatiu de la reserva de biosfera. Contribuir a millorar la comprensió ciutadana respecte els problemes territorials.

Efectes previstos: Millora quant a la conservació i recuperació de camins. Millora en la conservació del patrimoni natural i cultural de la reserva de biosfera. Millora del sector primari Augment del nombre de ciutadans conscienciats amb la preservació del territori.

Termini d'execució

Pluriennal 2022-2023

Pressupost previst

100.000,00 €

Fonts de finançament

Pressupost propi 6.17201

3.6.3 Relació d'ajuts nominatius del Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera

Aplicació pressupost

Beneficiari

Objecte

Objectiu

Import 2022

17200 411

OBSAM

Desenvolupament de diverses activitats en el marc de la reserva de biosfera

Mantenir el sistema d'indicadors de la reserva de biosfera per avaluar les principals tendències en matèria de sostenibilitat. Establir col·laboracions amb altres reserves de biosfera de cara a intercanviar experiències i informacions en matèria de programes de seguiment de la sostenibilitat. Elaborar el Pla d'Investigació de la Reserva de Biosfera. Desenvolupar les accions previstes en el Pla d'Acció de la Reserva de Biosfera.

36.000,00 €

17200 489

GOB Menorca

Contribució al manteniment de projectes vinculats a la conservació de la biodiversitat vegetal i animal de la reserva de biosfera. Contribució al manteniment del Centre de Recuperació de Fauna de Menorca. Actuacions de sensibilització en matèria de conservació de la biodiversitat i educació ambiental. Promoure el desenvolupament d'accions previstes al Pla de la Reserva de Biosfera.

Promoure projectes mediambientals i projectes de desenvolupament sostenible.

20.000,00 €

17200 489

Institut Tecnològic de la Bijuteria (ITEB)

Contribució al tractament d'efluents contaminants derivats de l'activitat del sector bijuter en el marc de la reserva de biosfera

Dur a terme diagnosis i actuacions per a la millora de les aigües residuals industrials

10.000,00 €

17200 489

Aliança Mar Blava

Seguiment dels projectes de prospeccions petrolieres i sensibilització

Contribuir a les actuacions desenvolupades en l'àmbit de les Illes Balears en defensa dels valors naturals del medi marí.

7.500,00 €

17200 489

Tursiops

Millorar el coneixement de la població de catxalots que habiten aigües properes a Menorca

Contribuir als estudis científics desenvolupats per a millorar el coneixement del catxalot, espècie considerada com a "Vulnerable" al Catàleg Espanyol d'Espècies Amenaçades. Concretament, es pretén identificar una possible àrea guarderia de catxalots situada al Nord de Menorca

7.500,00 €

 

3.7 Departament de Mobilitat

Direcció Insular de Transports

Direcció Insular de Carreteres

3.7.1 Objectius generals

Incentivar i mantenir un transport públic de vehicles turisme amb conductor adaptat a les persones amb mobilitat reduïda.

3.7.2 Línies de subvenció per convocatòria

- Convocatòria: Ajuts al transport públic adaptat

Objectius específics: La temporada turística viscuda aquest 2021 no ha satisfet les escasses expectatives posades en ella. Tot i això, el sector del taxi ha experimentat certes puntes de feina durant els mesos de juliol i agost, moment en què s'ha evidenciat l'escassetat de vehicles adaptats amb PMR per traslladar persones usuàries amb mobilitat reduïda.

Subvencionar, amb un màxim de 3.000 € per vehicle, les reformes a adoptar per a l'adaptació de PMR per a vehicles de taxi.

Evitar patir situacions d'escassetat d'aquest tipus de vehicles durant els períodes punta en la temporada estival.

Efectes previstos: Dotació d'una flota necessària de vehicles de taxi adaptats per als servei de persones amb mobilitat reduïda a Menorca. Satisfacció de les necessitats de mobilitat amb vehicle de taxi per a les persones amb mobilitat reduïda.

Termini d'execució

Anual 2022

Pressupost previst

25.000,00 €

Fonts de finançament

Pressupost propi 7.44100.479

3.7.3 Relació d'ajuts nominatius del Departament de Mobilitat

El Departament de Mobilitat no té línies d'ajuts nominatius.

3.8 Departament d'Ocupació, Habitatge i Cooperació Local

Direcció Insular d'Ocupació, Innovació i Cooperació Local

Direcció Insular d'Habitatge, Participació Ciutadana i Voluntariat

3.8.1 Objectius generals

 • Donar suport a projectes relacionats amb la protecció animal mitjançant la concessió de les oportunes subvencions o ajudes per a la realització de campanyes de conscienciació.

 • Col·laborar amb les protectores d'animals i entitats en general que treballen pel benestar dels animals abandonats i vagabunds.

 • Atendre, de forma especial, els col·lectius més vulnerables a l'hora de trobar feina.

 • Fomentar el desenvolupament de programes de formació ocupacional i contínua a l'illa de Menorca.

 • Actualitzar el Pla d'Habitatge Social de Menorca 2022-2025, que pretén crear una xarxa de suport per a l'exclusió residencial.

 • Donar suport a la societat menorquina en temes d'habitatge, ja sigui a través de l'Oficina d'Habitatge o del programa Lloguer Ètic.

 • Impulsar l'Agenda Urbana i promoure la coordinació amb la resta d'àrees per tal de desplegar-la.

 • Implicar directament la ciutadania en la gestió d'una part de la despesa pública amb iniciatives de participació ciutadana.

 • Impulsar i desplegar el Pla de Voluntariat de Menorca 2020-2023, per tal de donar a suport a associacions i entitats sense ànim de lucre; fomentar la comunicació i el treball en xarxa entre associacions; promoure i fomentar actuacions de voluntariat i de reconeixement i valorització de la seva funció social, i impulsar i fomentar les entitats del tercer sector com a promotores de l'economia social i solidària.

 • Implementar a Menorca accions previstes dins del full de ruta de les Illes Balears de participació ciutadana del GOIB 2022-2023.

 • Fomentar la difusió de la innovació i tecnologia i impulsar la innovació empresarial.

3.8.2 Línies de subvenció per convocatòria

- Convocatòria: Pobresa energètica

Objectius específics: Hi ha moltes persones que reben una bonificació energètica per parts dels ajuntaments, açò suposa una despesa de doblers tant per als ajuntaments com per al Consell Insular molt elevada, ja que s'ajuda amb la factura i no a reduir l'energia que consumeixen els afectats.

Per una banda, mitjançant el seguiment d'aquestes famílies es pretén analitzar la factura de la llum i estudiar les causes del consum elèctric, que pot ser per culpa de les condicions de l'habitatge i dels electrodomèstics o per mals hàbits.

Aquestes famílies i persones vulnerables podran optar a un ajut econòmic que s'emprarà segons el resultat de l'estudi per a la millora de l'estanquitat de l'habitatge, mitjançant accions mínimes i senzilles tutoritzades; per al canvi d'alguns electrodomèstics d'alt consum, o modificant alguns hàbits en l'ús de l'energia. Les famílies i persones vulnerables podran estar en habitatges en règim de propietat o de lloguer.

Efectes previstos: Reducció de la factura de la llum i, per tant, disminució de la despesa tant dels ajuntaments com del Consell Insular en anys futurs.

Millora de la qualitat de vida de les persones i famílies que obtenguin l'ajuda i l'assessorament.

Millora del coneixement de les persones i famílies respecte al seu habitatge i als seus hàbits de consum.

Millorar de l'habitatge i dels equipaments de què disposen.

Termini d'execució

Anual 2022

Pressupost previst

80.000,00 €

Fonts de finançament

Pressupost propi 8.23110.480

- Convocatòria: Programa Lloguer Ètic

Objectius específics: El programa Lloguer Ètic té com a objectiu incidir sobre els propietaris que per diversos motius tenen immobles buits, o que els lloguen per temporades curtes, amb la finalitat d'aconseguir que posin aquests immobles al mercat de lloguer de llarga durada a preus assequibles per a persones i famílies a les quals és impossible accedir a un pis de lloguer en les condicions de mercat actual, que va apujant els preus de lloguer any rere any.

Aquest programa té una doble vessant: per una part incideix sobre els propietaris d'immobles que els volen llogar, i per l'altra sobre aquelles persones i famílies que volen accedir a un pis de lloguer en el marc d'aquest programa i a les quals, per les seves condicions i característiques socials, laborals i econòmiques, és impossible accedir a un pis de lloguer a preus de mercat i pels seus propis mitjans.

Així mateix, també es pretén que les persones inquilines participin en les propostes d'assessorament, formació, organització domèstica i d'eficiència energètica amb l'objectiu d'aconseguir una solució definitiva a l'accés i el manteniment d'un habitatge.

Efectes previstos: Reversió, en la mesura que sigui possible, de la situació actual de gentrificació i turistització dels nuclis tradicionals de Menorca.

Reducció del nombre d'habitatges buits tot l'any o bona part d'aquest.

Termini d'execució

Anual 2022

Pressupost previst

37.125,00 €

Fonts de finançament

Pressupost propi 8.23110.480

- Convocatòria: Pla Insular de Cooperació 2021

Objectius específics: Col·laborar amb els ajuntaments de Menorca en la prestació dels serveis obligatoris de competència municipal i desenvolupament de les tasques pròpies dels ens locals, finançant la redacció de projectes, d'execució d'obres i l'adquisició d'equipaments necessaris per als municipis, tot d'acord amb el que preveu l'article 36.2.a de l'LRL.

Efectes previstos: Millorar de les infraestructures municipals

Termini d'execució

Anual 2022

Pressupost previst

2.500.000,00 €

Fonts de finançament

Pressupost propi 8.92201.762

- Convocatòria: Menorca Proactiva

Objectius: Donar resposta a les necessitats reals de la ciutadania i facilitar el procés innovador en si mateix. Per trobar solucions optimes als reptes plantejats, partim de la base següent:

a) És necessari garantir que l'esforç a la innovació és concreta en impactes reals en el nostre entorn i la qualitat de vida de les persones que viuen a Menorca.

b) El procés innovador s'ha d'entendre des de la transversalitat i la interacció entre diferents disciplines.

c) Les solucions han de partir de la ciutadania mateixa (bottom up), que ja no és una mera receptora dels canvis, sinó una força generadora d'aquests.

Efectes previstos:

Nous models de ciutat perquè siguin més resilients davant possibles crisis des del punt de vista social, econòmic, ambiental i polític.

Generació de propostes i solucions als reptes reals de la ciutat.

Impuls de l'economia local per mitigar la crisi socioeconòmica.

Atenció a l'emergència climàtica, millora de la sostenibilitat i més resiliència urbana.

Impuls de l'economia local i de l'emprenedoria.

Introducció en el procés de l'adjudicació de la subvenció a projectes innovadors per implementar l'Agenda Urbana la participació ciutadana dels residents de Menorca.

Termini d'execució

Anual 2022

Pressupost previst

500.000,00 €

Fonts de finançament

Pressupost propi 8.92400.480 i 8.92400.780

3.8.3 Relació d'ajuts nominatius del Departament d'Ocupació, Habitatge i Cooperació Local

Aplicació pressupost

Beneficiari

Objecte

Objectiu

Import 2022

24100 489

Creu Roja

Conveni de col·laboració per al foment d'activitats de formació.

Col·laborar amb Creu Roja en el desenvolupament d'activitats formatives.

10.000,00 €

24100 489

Càritas Diocesana de Menorca

Conveni de col·laboració per al foment d'activitats de formació.

Desenvolupar activitats de formació a col·lectius més vulnerables.

75.000,00 €

46200 489

Associació Innovem

Fira Innovem Fest, espai de formació i esdeveniments Innovem 365, i Innovem Coworking.

Col·laborar en l'organització d'un espai de trobada de projectes empresarials innovadors que exerceixi de motor de la innovació de l'illa i donar suport al teixit empresarial..

15.000,00 €

92201 480

Trebalúger Equine Rescue

Col·laboració en els objectius d'aquesta associació, que són la recollida de cavalls i rucs abandonats i maltractats de tot Menorca, i proporcionar-los un lloc segur per viure, tractament veterinari essencial, rehabilitació i cura.

Fomentar la recollida de cavalls i rucs abandonats i maltractats de tot Menorca a fi de donar-los un lloc segur per viure i proporcionar-los tractament veterinari essencial, rehabilitació i cura.

2.000,00 €

92201 480

Associació Protectora d'Animals de Ciutadella

Col·laboració amb els programes de protecció animal que desenvolupi.

Fomentar la prestació del servei d'acollida d'animals de companyia que viuen a l'entorn humà. Potenciar la conscienciació ciutadana i la responsabilitat en la tinença d'animals. Promoure l'adopció dels animals del centre d'acollida insular. Campanyes de castració d'animals que viuen a l'entorn humà.

6.000,00 €

92201 480

Associació Protectora d'Animals de Maó

Col·laboració amb els programes de protecció animal que desenvolupi.

Fomentar la prestació del servei d'acollida d'animals de companyia que viuen a l'entorn humà. Potenciar la conscienciació ciutadana i la responsabilitat en la tinença d'animals. Promoure l'adopció dels animals del centre d'acollida insular. Campanyes de castració d'animals que viuen a l'entorn humà.

6.000,00 €

92400 480

Fòrum ETS Menorca

Donar suport a associacions i entitats sense ànim de lucre, i impuls i foment de les entitats del tercer sector en tant que promotores de l'economia social i solidària, el foment del treball en xarxa entre associacions i les iniciatives de participació ciutadana.

Assessorar i donar suport a entitats del tercer sector, amb trobades informatives i actuacions de coordinació i suport a entitats. Formació a tècnics i voluntaris d'entitats mitjançant organització de tallers i jornades. Organitzar la V Mostra d'Entitats del Tercer Sector. Generar interrelacions entre les entitats organitzant activitats conjuntes. Millorar la comunicació i la difusió de la tasca del Fòrum ETS Menorca.

12.000,00 €

92201 480

Associació Protectora d'Animals de Ciutadella i Associació Protectora d'animals de Maó

Gestió dels centres d'acollida d'animals vagabunds de Menorca

L'assumpció de la gestió de l'acolliment d'animals domèstics de companyia per part de les protectores d'animals de Ciutadella i de Maó; així com la cessió de l'ús dels centres d'acollida d'animals de Maó i de Ciutadella, per tal de poder desenvolupar aquesta tasca de forma idònia, sostenible, eficient i socialment responsable

174.785,48 €

24100 489

PYME

Conveni de col·laboració per al foment d'activitats de formació

Desenvolupar activitats de formació per a petites i mitjanes empreses

18.000,00 €

4. QUADRE RESUM PER DEPARTAMENTS

 

Convocatòries

Ajuts nominatius

Altres ajuts

Total

Departament

Nombre

Import total

Nombre

Import total

Nombre

Import total

Nombre

Import total

Presidència

0

0,00 €

11

941.165,48 €

0

0,00 €

11

941.165,48 €

Serveis Generals

0

0,00 €

0

0,00 €

0

0,00 €

0

0,00 €

Benestar Social

7

1.480.000,00 €

9

558.628,30 €

0

0,00 €

16

2.038.628,30 €

Cultura, Educació, Joventut i Esports

18

2.360.100,00 €

62

926.755,40 €

0

0,00 €

80

3.286.855,40 €

Economia i Territori

15

2.831.000,00 €

26

1.244.100,00 €

0

0,00 €

41

4.075.100,00 €

Medi Ambient i Reserva de Biosfera

8

1.550.000,00 €

0

81.000,00 €

0

0,00 €

8

1.631.000,00 €

Mobilitat

1

25.000,00 €

0

0,00 €

0

0,00 €

1

25.000,00 €

Ocupació, Habitatge i Cooperació Local

4

3.117.125,00 €

9

2.514.640,88 €

0

0,00 €

13

5.631.765,88 €

TOTAL

53

11.363.225,00 €

117

6.266.290,06 €

0

0,00 €

170

17.629.515,06 €

  

ANNEXOS AL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS

- Document model per a la valoració de convocatòries de subvenció (consta a l'expedient)

- Document model per a la valoració de subvencions nominatives (consta a l'expedient)

Contra aquest acord – que no exhaureix la via administrativa – es podrà interposar un recurs d'alçada davant la Comissió de Govern en el termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi publicat, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 22 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.

L'esmentat recurs s'entendrà desestimat, si no es notifica la resolució corresponent, quan hagin transcorregut tres mesos des de la seva interposició. Contra la desestimació del recurs d'alçada per silenci administratiu podreu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma.

  

Maó, 10 de gener de 2022

Per delegació de la presidenta,

El secretari del Consell Executiu

Octavi Pons Castejón

(Decret 427/2019, d'11 de juliol)

(BOIB núm. 97 de 16-7-2019)