Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

Núm. 11987
Modificació del Decret de la Presidència de dia 19 d’octubre de 2012, d’aplicació de mesures específiques sobre reducció voluntària de jornada, excedència voluntària especial i llicència especial per a assumptes propis al personal del Consell de Mallorca i dels organismes autònoms que en depenen

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Presidència del Consell Insular de Mallorca, en data 3 de gener de 2022, ha dictat el següent Decret: 

«Atès que al capítol III del Decret llei autonòmic 5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques, s'hi van incloure una sèrie de mesures específiques per al personal funcionari i laboral dels serveis generals, relatives a la reducció voluntària de jornada i a la introducció d'una excedència voluntària especial i d'una llicència especial per a assumptes propis, les quals es van incorporar a l'àmbit del Consell de Mallorca mitjançant el Decret de la Presidència de dia 19 d'octubre de 2012, publicat en el BOIB núm. 159, de 27/10/2012. 

Atès que els articles 26, 27 i 28 de la Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, han recollit les anteriors mesures, ampliant la seva vigència fins al 31 de desembre de 2022. 

Atès que l'article 29 de l'esmentada Llei 5/2021 preveu que els òrgans competents dels consells insulars i de les administracions locals de les Illes Balears poden adoptar els acords escaients per a l'aplicació de mesures equivalents a les previstes als articles citats. 

Per tot l'exposat, a proposta del conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública del Consell Insular de Mallorca, dict el següent  

DECRET: 

Primer.- Modificar el Decret de la Presidència de dia 19 d'octubre de 2012, d'aplicació de mesures específiques sobre reducció voluntària de jornada, excedència voluntària especial i llicència especial per a assumptes propis al personal del Consell de Mallorca i dels organismes autònoms que en depenen, derivades del Decret llei 5/2012, en els termes que s'indiquen a continuació: 

a) L'apartat primer del Decret, relatiu a la reducció voluntària de jornada, resta redactat de la manera següent: 

 

“Fins al 31 de desembre de 2022, el personal funcionari i el personal laboral fix poden sol·licitar la reducció de jornada, fins a un màxim d'un terç, amb la reducció proporcional corresponent de retribucions, sempre que no afecti les necessitats del servei, apreciades mitjançant una resolució motivada de l'òrgan competent.” 

 

b) El punt 1 de l'apartat segon del Decret, relatiu a l'excedència voluntària especial, resta redactat de la manera següent: 

 

“1. Fins al 31 de desembre de 2022, el personal funcionari de carrera i el personal laboral fix poden sol·licitar una excedència voluntària especial, amb una durada mínima de sis mesos i màxima de tres anys, durant la qual tenen dret a la reserva del lloc de treball i al còmput del temps d'excedència a efectes de triennis i grau personal.” 

 

c) L'apartat tercer del Decret, relatiu a la llicència especial per a assumptes propis, resta redactat de la manera següent: 

 

“Fins al 31 de desembre de 2022, el personal funcionari de carrera i el personal laboral fix poden sol·licitar una llicència especial per a assumptes propis amb una durada màxima de sis mesos anuals, sense dret a percebre retribucions, durant la qual tenen dret a la reserva del lloc de treball i al còmput de temps a efectes de triennis i grau personal, amb l'obligació de cotitzar que correspongui d'acord amb la normativa vigent. La concessió d'aquesta llicència, que és discrecional, està supeditada en tot cas a les necessitats del servei i no pressuposa l'autorització per contractar o nomenar personal temporal substitut.”

Segon.- Publicar aquest Decret en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

 

Contra aquest Decret, que posa fi a la via administrativa, es poden interposar, alternativament, els recursos següents:

a) Directament el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la publicació del Decret.

b) El recurs de reposició potestatiu davant la Presidència del Consell Insular de Mallorca, en el termini d'un mes, comptador a partir del dia següent de la publicació del present Decret. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició es pot interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de rebre la notificació de la desestimació del recurs de reposició. Un cop transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició potestatiu sense que s'hagi notificat la resolució, s'entén desestimat per silenci i es pot interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui, sense limitació de temps. 

No obstant l'anterior, es pot exercitar, se n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,  del procediment administratiu comú de les administracions públiques.» 

 

Palma, 6 de gener de 2022 

El conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública, (Decret de 26-01-2021, BOIB núm. 12, de 28-01-2021) Josep Lluís Colom Martínez