Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL D'INCA

Núm. 14065
Acord per l’establiment i modificació dels preus privats per les activitats i serveis que presti la fundació teatre principal d’Inca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El patronato de la Fundación Teatro Principal de Inca, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de diciembre del 2021, aprobó la modificación del acuerdo para el establecimiento y modificación de los precios privados por las actividades y servicios que preste la Fundación Teatro Principal de Inca así como la aprobación de su anexo 2 relativo a los precios privados para el aprovechamiento y la utilización de los espacios y seravicios del Teatro, con el siguiente contenido literal:

 

ACORD PER L'ESTABLIMENT I MODIFICACIÓ DELS PREUS PRIVATS PER LES ACTIVITATS I SERVEIS QUE PRESTI LA FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL D'INCA

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació.

1. El present acord té per objecte la regulació del règim jurídic dels recursos que obté la Fundació Teatre Principal d'Inca (en endavant Fundació) segons les normes de Dret privat i que tenen la consideració de preus privats.

2. El present acord és d'aplicació a tots els serveis i activitats que es prestin per la Fundació.

Article 2. Concepte.

1. Són preus privats les contraprestacions pecuniàries percebudes per la Fundació amb motiu del lliurament de béns, la prestació de serveis o la realització d'activitats subjectes al Dret privat, que no tinguin el caràcter de coactius i sempre que existeixi o pugui existir oferta privada concurrent en el mercat de què es tracti.

S'entendrà que existeix o pot existir oferta privada concurrent quan no hi hagi impediment legal per a accedir com a oferent els serveis, béns o activitats al mercat corresponent.

2. Seran preus privats subvencionables, aquells que per raons de les persones destinatàries, pel tipus d'espectacle o per altres motius degudament motivats siguin inferiors als que s'acorden amb caràcter general a l'Annex 1.

3. Seran preus privats amb sobrecost aquells que per l'increment del cost del caixet, de les despeses associades per desenvolupar l'espectacle, per la popularitat o rellevància de l'esdeveniment o altres causes degudament motivades impliquin un preu superior als preus establerts en l'annex 1 de la proposta de preus del present informe.

4. Seran preus privats reduïts aquells que derivin de l'aprofitament o utilització de les sales i/o instal·lacions de la Fundació de l'Annex 2 els serà aplicable  aplicable una reducció del 25% o del 100% del preu. Aquesta reducció serà   aplicada per raó de subjecte o d'objecte.

4.1. Per raó de subjecte: Aquelles persones i entitats amb domicili fiscal al municipi d'Inca obtendran una reducció del 25%.

4.2. Per raó de l'objecte: Aquelles activitats culturals o actes diversos que en funció de la seva tipologia, per les persones al les quals van dirigides, persones destinatàries, pel tipus d'espectacle, o per altres raons degudament motivades que ho justifiquin obtendran una reducció del 100%.

Article 3. Òrgans competents.

1. L'òrgan competent per l'acord d'establiment i revisió de la quantia dels preus privats és el Patronat de la Fundació.

2. L'òrgan competent per determinar: els preus de les activitats, dins les franges establertes a l'Annex 1, les activitats subvencionades, les activitats en sobrecost i els preus privats reduïts de l'Annex 2 serà el President/a de la Fundació.

 

​​​​​​​​​​​​​​Article 4. Establiment i revisió.

1. Per a la determinació, revisió i actualització de les operacions subjectes als preus privats, així com de les quanties corresponents, haurà d'elaborar-se, per l'òrgan competent, un Informe tècnic/memòria comprensiva dels següents extrems:

a) Identificació i característiques dels béns, serveis o activitats retribuïts mitjançant preus privats.

b) Fonamentació de l'adequació del preu de mercat al dels preus proposats.

2. Amb caràcter previ a la creació o revisió dels preus privats serà preceptiu l'informe del Tresorer/a de la Fundació. A aquest efecte, es remetrà la proposta de preus privats, acompanyat de l'informe tècnic/memòria a què fa referència l'apartat anterior i de la documentació complementària que es consideri convenient.

3. Els preus privats es publicaran en el "Butlletí Oficial de les Illes Balears'', mitjançant ordre del President.

Article 5. Quantia.

1. La quantia dels preus privats haurà de cobrir, com a mínim, la totalitat dels costos econòmics del bé, servei o activitat prestats, llevat de les activitats a les que fa referència l'article 2.2 i 2.4. 

Les quanties dels preus privats no inclouran l'Impost sobre el Valor Afegit, que serà repercutit als obligats al pagament segons els tipus vigents i, en el seu cas, de les exempcions que corresponguin, en funció de la naturalesa del bé, servei o activitat prestats.

2. Excepcionalment i pels casos prevists, previ informe favorable de la Tresoreria de la Fundació, i ateses les condicions i circumstàncies del mercat en el qual operin els preus privats, podran aplicar-se els preus subvencionables i els preus reduïts de l'article 2 per determinats esdeveniments i serveis.

3. L'actualització dels preus privats s'efectuarà pels òrgans competents a què es refereix l'article 3 i mitjançant el procediment de l'article 4, en consideració als costos econòmics de l'operació objecte de contraprestació i dels factors concurrents de l'oferta i de la demanda en el mercat corresponent sense subjecció a cap periodicitat ni a factors d'indexació oficial de referència per als ingressos de Dret públic.

Article 6. Gestió i cobrament.

1. La gestió i cobrament del preu es durà a terme baix la direcció Tresoreria de la Fundació. 

2. Els deutes generats pel lliurament de béns o realització d'operacions subjectes a preus privats s'exigiran conforme a les normes de Dret privat que resultin d'aplicació, sense que pugui acudir-se al procediment administratiu de constrenyiment.

3. Per casos de força major, emergència pública o per una altra causa que sigui imputable a la Fundació no es pogués dur a terme l'esdeveniment o la prestació del servei, la Fundació procedirà d'ofici a la devolució dels imports abonats mitjançant resolució motivada de la Presidència de la Fundació, previ informe favorable de la Tresoreria de l'entitat.

Article 7. Control financer.

1. Els preus privats estaran sotmesos al règim de comptabilitat i al control financer en la modalitat d'auditoria, de conformitat al que s'estableix en la legislació d'hisenda de l'entitat on es trobi adscrita la Fundació en cada exercici.

2. El control financer es durà a terme baix la direcció de la Intervenció de la Fundació.

Article 8. Règim jurídic.

Els actes, negocis i, en general, relacions jurídiques que es derivin de les actuacions econòmiques dels òrgans, organismes i entitats oferents que gestionin contraprestacions qualificades com a preus privats, es regiran per les normes d'ordenació jurídica privada que resultin d'aplicació.

Disposició derogatòria única

Queden derogats aquells acords preexistents que s'oposin al present.

 

​​​​​​​Disposició final única. Entrada en vigor.

La present ordre entrarà en vigor l'endemà al de la seva publicació en el "Butlletí Oficial de les Illes Balears ".

 

Inca, a data de la signatura electònica (12 de gener de 2022)

El president de la Fundació Teatre Principal d'Inca

Virgilio Moreno Sarrio

 

ANNEX 1

PROPOSTA DE PREUS PER ALS ESPECTACLES I ACTIVITATS CULTURALS PROGRAMATS AL TEATRE PRINCIPAL D'INCA

1.1. PREUS EN FUNCIÓ DE L'ACTIVITAT

ESPECTACLE

IMPORT

1.1

Activitats infantils i juvenils

Mínim    7,00 €

Màxim 15,00 €

1.2

Activitats per a adults1

Mínim  10,00 €

Màxim 45,00 €

1.3

Activitat cinematogràfica2

Mínim  3,90 €

Màxim 6,00 €

1.4

Activitats escolars

Mínim   1,00 €

Màxim  3,00 €

1.2. PREUS DE LES ACTIVITATS PER A ADULTS

ESPECTACLE

IMPORT

Tarifa A

Actuacions que no superin els 5.000,00 € de contractació

Mínim  10,00 €

Màxim 15,00 €

Tarifa B

Actuacions que no superin els 7.500,00 € de contractació

Mínim  15,00 €

Màxim 20,00 €

Tarifa C

Actuacions que no superin els 10.000,00 € de contractació

Mínim  20,00 €

Màxim 25,00 €

Tarifa D

Actuacions que superin els 10.000,00 € de contractació

Mínim  25,00 €

Màxim 45,00 €

1.3 PREU DE LES ACTIVITATS CINEMATOGRÀFIQUES​​​​​​​

TARIFES ACTIVITATS CINEMATOGRÀFIQUES

IMPORT

Tarifa A

Preu estàndard

Mínim  5,00 €

Màxim 6,00 €

Tarifa B

Dia de l'espectador

Mínim  3,90 €

Màxim 3,90 €

 

 

​​​​​​​ANNEX 2.

PROPOSTA DE PREUS PRIVATS PER L'APROFITAMENT I LA UTILITZACIÓ DELS ESPAIS I SERVEIS  DEL TEATRE PRINCIPAL D'INCA.

2. PREUS EN FUNCIÓ DELS DIFERENTS ESPAIS

ESPAIS

IMPORT

2.1

Platea principal

2.000,00 €

2.2

Sala Petita

900,00 €

2.3

Espai Multifuncional (3a Planta)

600,00 €

2.4

Hall Platea principal

600,00 €

2.5

Hall entrada

300,00 €

2.6

Camerino individual

100,00 €

2.7

Camerino col·lectiu

150,00 €

2.8

Utilització de totes les sales i espais

4.000,00 €

 

Utilització de sales i espais a mitja jornada

50 % Import

Dies  per muntatge i desmuntatge de sales

50 % import