Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Núm. 13941
Nomenament alcaldessa accidental

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aquesta Alcaldia ha emès en data 07 de gener, el Decret núm. 2022-0036, que a continuació es transcriu:

ASSUMPTE: NOMENAMENT ALCALDESSA ACCIDENTAL

Atès que he d'absentar-me del municipi de Sant Josep de sa Talaia des del dia 18 de gener de 2022 fins el 22 del mateix mes, per tal d'assistir, en representació d'aquest Ajuntament, a FITUR; de conformitat amb l'article 47 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,

RESOLC:

Que durant els dies 18 fins al 22 de gener de 2022, ambdós inclosos, em substitueixi en totes les meves funcions, la primera tinent d'alcalde, Sra. Pilar Ribas Torres.

Així ho dispòs, que es notifiqui a la Sra. Pilar Ribas Torres, que se'n doni compte en el proper ple a celebrar i es publiqui al BOIB sense perjudici de la seva efectivitat a partir del període abans esmentat.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde, Ángel Luís Guerrero Domínguez.”

La qual cosa es publica perquè tothom en prengui coneixement.

 

Sant Josep de sa Talaia, document signat electrònicament (7 de gener de 2022)

El batle Angel LLuis Guerrero Domínguez