Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 12766
Resolució de denegació de subvencions 31/2021 a l’empara de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 22 d’octubre de 2019 per la qual es convoquen ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la Península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris oficials (BOIB núm. 147, del 29/10/2019)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Les persones i les entitats que figuren al annex 1 d'aquesta resolució han presentat a la Conselleria d'Afers Socials i Esports una sol·licitud de subvenció per facilitar-los els desplaçaments a la Península, les Illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris oficials.

2. El Servei d'Administració Esportiva de la Direcció General d'Esports ha examinat les sol·licituds i no està conforme amb l'atorgament de la subvenció, pels motius que s'especifiquen en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

Fonaments de dret

1. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

2. L'Ordre del conseller de Turisme i Esports de 18 de desembre de 2012 per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d'esports (BOIB núm. 2 de 3 de gener de 2013).

3. L'apartat 6.5 de la Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports de 22 d'octubre de 2019 (BOIB núm. 147 de 29 d'octubre de 2019) disposa que la resolució expressa de la consellera d'Afers Socials i Esports finalitza el procediment de concessió de la subvenció. La resolució col·lectiva s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears en el termini de sis mesos des de l'acabament del període de presentació de les sol·licituds.

4. La proposta de Resolució de denegació de la Direcció General d'Esports de data 14 de desembre de 2021.

Per tot això dict la següent

Resolució

1. Denegar la concessió d'una subvenció, per facilitar-los els desplaçaments a la Península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius, a les persones o entitats que figuren a l'annex 1 d'aquesta resolució, amb els motius que igualment figuren a l'annex 1.

 

ANNEX 1

EXPEDIENTS DENEGATS

 

Nº Exp

Sol·licitant

Esport

Competició

Data competició

Import Sol·licitat

Motiu

P/2019-2023/628

Manuel García Borrego

Taekwondo - Taekwondo

V Open Internacional de Taekwondo Don Quijote - Ciudad Real

23/10/2021

623,95 €

La competició no és objecte de la convocatòria (competició territorial)

P/2019-2023/636

Club Marxa Nòrdica Ciutat

Muntanyisme - Marxa nòrdica

Campionat d'Espanya de Clubs - Tres Cantos (Madrid)

24/10/2021

643,00 €

No aporta la documentació requerida en el termini establert

P/2019-2023/638

Lluís Salort Jiménez

Motociclisme - Trial

Copa d'Espanya de Trial - Olvan (Barcelona)

23/10/2021

168,19 €

Esportista menor de 13 anys.

P/2019-2023/640

Club Badminton Palma

Bàdminton - Bàdminton

Màsters Absolut i Sub11 - Estella (Navarra)

30/10/2021

190,00 €

Esportista menor de 13 anys.

P/2019-2023/643

Mallorca Hockey Club

Hoquei - Hoquei

Lliga Femenina Hoquei Herba - Sant Vicent del Raspeig (Alacant)

23/10/2021

505,80 €

No aporta la documentació requerida en el termini establert

P/2019-2023/645

Federación Balear de Petanca

Petanca - Petanca

Internacional Pota Blava - Santa Susanna (Barcelona)

22/10/2021

792,60 €

La competició no és objecte de la convocatòria (no consta en el calendari esportiu de la FEP)

P/2019-2023/646

Federación Balear de Rugby

Rugbi - Rugbi

Campionat Seleccions Autonòmiques - Avilés i Gijon (Astúries)

18/06/2021

1.430,70 €

Fora de termini

P/2019-2023/652

Federación Balear de Petanca

Petanca - Petanca

1r Torneig Nacional Mixt - Múrcia

05/11/2021

492,00 €

La competició no és objecte de la convocatòria (no consta en el calendari esportiu de la FEP)

P/2019-2023/659

Club Deportivo Discaesports

Esports Persones amb Discapacitat Física - Bàsquet en Cadira de Rodes

Amistós Lliga Nacional 2a Divisió - Santa Coloma de Cervelló (Barcelona)

23/10/2021

550,00 €

La prova no és objecte de la convocatòria (partit amistós o d'entrenament, no és una competició del calendari oficial).

2. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució al BOIB.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Afers Socials i Esports en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en data de la signatura electrònica (10 de gener de 2022)

El secretari general

Xavier Lluís Bacigalupe Blanco

(Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports

de delegació de competències i signatura

(BOIB núm. 91, de 6 de juliol de 2019)