Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 11101
MF-757 Amortització lloc de feina de cap de departament de cultura i creació lloc de feina de director/a tècnica/a de cultura

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant acord de la Junta de Govern de 24/11/2021, es va aprovar el següent:

“1. Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Palma que figura a la proposta adjunta MF-757 relativa a l'amortització i creació de llocs de feina, de l'Àrea de Cultura i Benestar social.

2. Aprovar les funcions específiques del lloc de feina de Director/a tècnic/a de Cultura, que son les següents:

Funcions específiques:

- Controlar, coordinar i supervisar l'estat de les infraestructures i inventari adscrit a Cultura.

- Impulsar, supervisar i coordinar els processos que es duguin a terme entre la regidorIa i el sector de la cultura.

- Responsabilitzar-se de la contractació des de Cultura junt amb el/la Cap de Servei, impulsar i  supervisar la coordinació de plecs tècnics i administratius, així com el ritmes requerits i la relació amb Contractació i altres serveis de l'Ajuntament.

- Realitzar els informes necessaris sobre el seu àmbit d'actuació.

3. Establir com a data d'efectes la del dia següent de la seva aprovació.

4. Publicar el contingut de l'Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.”

Contra la present resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que l'hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB.

Palma, 3 de gener de 2022

La cap de secció del Registre de Personal p.d. Decret de Batlia núm. 3000, de 26/02/2014 (BOIB núm. 30 de 04/03/2014) Francisca M. Matas Escobar

 

PROPOSTA 757 - MODIFICACIÓ PARCIAL R.LL.T. PERSONAL FUNCIONARI

ÀREA:

CBS

ÀREA DE CULTURA I BENESTAR SOCIAL

ÒRGAN:

CBS010

COORDINACIÓ GENERAL DE CULTURA

UNITAT:

CBS0101000

DEPARTAMENT DE CULTURA

LLOCS DE TREBALL QUE ES DONEN DE BAIXA

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F30170002

CAP DE DEPARTAMENT DE CULTURA

1

S

28

251

L

AJP

A1

JEA

HE37

AG

3051 - SUBESCALA TÈCNICA (TAG)

 

C1

 

LLOCS DE TREBALL DE NOVA CREACIÓ

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F30950010

DIRECTOR/A TÈCNIC/A DE CULTURA

1

S

26

47

L

AJP

A1, A2

JEA

HE34

AE

3056 - SUBESCALA TÈCNICA SUPERIOR (TAE SUPERIOR) ESPECIALITAT COORDINADOR/A DE BIBLIOTECA

3057 - SUBESCALA TÈCNICA MITJA (TAE MITJÀ) ESPECIALITAT COORDINADOR/A DE TEATRES MUNICIPALS

3057 - SUBESCALA TÈCNICA MITJA (TAE MITJÀ) ESPECIALITAT GESTIÓ CULTURAL

3057 - SUBESCALA TÈCNICA MITJA (TAE MITJÀ) ESPECIALITAT ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL

 

C1

 

LLEGENDA

NL

NÚMERO DE LLOCS

TL

TIPUS DE LLOC

S

SINGULARITZAT

CD

COMPLEMENT DE DESTÍ

FP

FORMA DE PROVISIÓ

L

LLIURE DESIGNACIÓ

ADM

ADSCRIPCIÓ A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

AJP

AJUNTAMENT DE PALMA

GR

GRUP

TJ

TIPUS DE JORNADA

JEA

JORNADA ESPECIAL AMPLIADA - 40 HORES SETMANALS

TH

TIPUS D'HORARI

HE37

HORARI D'ADMINISTRACIÓ GENERAL+2,5 H/S SEGONS NECESSITATS DEL SERVEI.

HE34

DE DILLUNS A DIVENDRES DE 8 H A 22 H. HORES FIXES: 25 HORES, DE 9H A 14 H. HORES MÒBILS: 15 HORES (DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS SEGONS NECESSITATS DEL SERVEI)

OBS

OBSERVACIONS

CE

COMPLEMENT ESPECÍFIC

47

  25.779,46 €

251

  33.954,90 €