Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SON SERVERA

Núm. 13835
Concessió d'ajudes per a l'inici de curs dirigida a l'alumnat empadronat en el municipi de Son Servera i escolaritzat en el curs 2021-2022, en educació infantil de segon cicle,  Educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional o universitat

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Batlia de l'Ajuntament de Son Servera (Illes Balears), mitjançant el Decret núm. 2021-2008, de 30 de desembre, ha resolt el següent:

Resolució de la Batlia de l'Ajuntament de Son Servera (Illes Balears)

Expedient núm. 3862/2021

Examinades les sol·licituds presentades per les persones interessades a obtenir la subvenció aprovada per Decret de la Batlia núm. 2021-1654 de 5 de novembre de 2021, i publicada al BOIB núm. 156 de 11 de novembre de 2021, s'avaluen les sol·licituds presentades, de conformitat amb els criteris, formes i prioritats de valoració establerts a les bases reguladores i la convocatòria del procediment de concessió d'ajudes per a l'inici de curs dirigida a l'alumnat empadronat en el municipi de Son Servera i escolaritzat en el curs 2021-2022, en educació infantil de segon cicle,  educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional o universitat.

Atès l'informe de la Interventora municipal, de data 30 de desembre de 2021, que fiscalitza en conformitat l'ajuda sol·licitada.

En virtut de l'article 24.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i previ informe de fiscalització per part de la interventora municipal,

RESOLC:

PRIMER. Aprovar la concessió d'ajudes per a l'inici de curs dirigida a l'alumnat empadronat en el municipi de Son Servera i escolaritzat en el curs 2021-2022, en educació infantil de segon cicle,  Educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional o universitat, en relació a les sol·licituds que figuren a continuació, per l'import que s'assenyala:

BENEFICIARI

REGISTRE D'ENTRADA

DNI/NIE/NIF

IMPORT

LIDIA AZOR SUAREZ

2021-E-RC-8826

***3659**

                     300 €

Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa, pot interposar alternativament recurs de reposició potestatiu davant l' Alcalde/essa d'aquest Ajuntament, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la recepció de la present notificació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d' 1 d' octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; o bé interposar directament recurs contenciós – administratiu, davant el Jutjat o la Sala que resulti competent, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la recepció de la present notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós – Administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós – administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs estimi més convenient en el seu dret.”

 

Son Servera, document signat electrònicament (30 de desembre de 2021)

La batlessa Natalia Troya Isern