Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

Núm. 12787
Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, a proposta de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni, per la qual s'autoritza la revocació de la cessió d'ús gratuïta i temporal a favor de la Fundació Aeronàutica Mallorquina del despatx núm. 1 del Casal Ernest Lluch situat al carrer de la Rosa, 3, de Palma (Exp. SP 95/2021)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En el dia de la signatura electrònica, la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni ha formulat la proposta de resolució següent:

Fets

1. En data 21 d'abril de 2021, la Conselleria de Salut i Consum va comunicar a la Fundació Aeronàutica Mallorquina que el 19 de novembre de 2021 exhauria la cessió d'ús gratuïta i temporal del despatx 1, ubicat a la planta baixa del Casal Ernest Lluch, atorgada mitjançant Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 6 de novembre de 2017 (BOIB núm. 139, de 14-11-2017), i la instà perquè ens lliurés el despatx abans del 19 de novembre de 2021.

2. En data 28 d'abril de 2021, la Fundació Aeronàutica Mallorquina presentà un escrit al Registre de la Conselleria de Salut i Consum on comunicava que el 21 d'abril havia registrat a la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors la sol·licitud d'una ampliació per quatre anys més de la cessió del despatx al Casal Ernest Lluch, justificada en la dificultat de poder cercar un altre espai adequat per realitzar les seves activitats i poder albergar la documentació històrica de què disposa.

3. En data 19 de maig de 2021, la Conselleria de Salut i Consum va trametre un segon comunicat a la Fundació Aeronàutica Mallorquina on es confirmava que una vegada revisats els seus fins estatutaris quedava manifest que no estava directament vinculats amb les competències de la Conselleria de Salut i Consum i que, malgrat les al·legacions presentades s'iniciaria el procediment de revocació de la cessió d'ús gratuït i temporal del despatx 1 del Casal Ernest Lluch.

4. En data 18 de juny de 2021, el cap del Gabinet de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat remeté al cap del Gabinet de la Conselleria de Salut i Consum còpia del Recurs de Súplica presentat per la Fundació Aeronàutica Mallorquina a la Presidenta del Govern Balear.

5. De conformitat amb la modificació de l'Ordre del Reglament d'organització i funcionament del Casal Ernest Lluch, de 10 de març de 2020 (BOIB núm. 56, de 14-04-2020), la cessió dels locals queda limitada a entitats sense ànim de lucre sempre que els seus fins, d'acord amb els seus estatuts, siguin socials o culturals però sempre directament vinculats amb les competències de la Conselleria de Salut i Consum.

6. La disposició transitòria única de l'Ordre de 10 de març disposa que les entitats que no tenen fins socials o culturals directament relacionats amb les competències de la Conselleria de Salut i Consum que ocupen espais en el Casal poden continuar gaudint-lo fins a la data que acabi la cessió.

7. En data 18 d'octubre de 2021, la secretària general de la Conselleria de Salut i Consum va notificar a la Fundació Aeronàutica Mallorquina, d'acord amb la normativa vigent, l'inici de la revocació de la cessió d'ús gratuït i temporal del despatx 1 del Casal Ernest Lluch i en va emetre informe favorable.

8. En data 1 de desembre de 2021, va tenir entrada en la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors, un ofici de la secretària general de la Conselleria de Salut i Consum, acompanyat de la Resolució de la consellera de Salut i Consum, en data 18 d'octubre de 2021, en la qual s'insta a la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors a iniciar l'expedient de revocació de la cessió d'ús gratuïta i temporal del despatx 1 del Casal Ernest Lluch a favor de la Fundació Aeronàutica Mallorquina.

9. El nombre de l'actiu en l'Inventari General de Béns i Drets de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears és el 100000002338 – 0, amb referència cadastral 9905710DD6890F0001QH, inscrit en el Registre de la Propietat núm. 3 de Palma (foli 103, tom 78, llibre 2419, inscripció núm. 2189).

10. En data 27 de desembre de 2021, la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni va dictar Resolució d'inici de l'expedient per a la revocació de la cessió d'ús gratuïta i temporal del despatx 1 del Casal Ernest Lluch, situat al carrer de la Rosa, 3, de Palma, a la Fundació Aeronàutica Mallorquina.

11. En data 28 de desembre de 2021, el Servei de Patrimoni va emetre un informe favorable sobre l'expedient de referència.

Fonaments de dret

1. Conveni signat el 15 de maig de 1995 de cessió per part de l'Ajuntament de Palma a la Conselleria de Salut i Consum de l'immoble situat en el carrer de la Rosa 3, de Palma i de l'espai situat al carrer de Can Campaner 4, de Palma.

2. Els articles 63 i 64, per remissió dels articles 72, 87.g), i el 88.f), inclosos en la Llei 6/2001, d'11 d'abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. Els articles 128, 129 i 130, per remissió de l'article 142, inclosos en el Decret 127/2005, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, d'11 d'abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4. El Decret 8/2021, de 13 de febrer, de modificació del Decret 9/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s'estableix l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 20, de 14 de febrer).

5. El Decret 9/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el cessament i el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 20, de 14 de febrer).

6. El Decret 25/2021, de 8 de març, pel qual es modifica el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 33, de 9 de març).

7. El Decret 14/2021, de 15 de març, pel qual es disposa el cessament i el nomenament d'un alt càrrec de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors (BOIB núm. 36, de 16 de març).

Proposta de Resolució

Propòs a la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors que dicti resolució en els termes següents:

1. Autoritzar la revocació de la cessió d'ús gratuïta i temporal a favor de la Fundació Aeronàutica Mallorquina del despatx núm. 1 del Casal Ernest Lluch situat al carrer de la Rosa, 3, de Palma.

2. Anotar les característiques de la revocació en l'Inventari General de Béns i Drets de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. Notificar aquesta Resolució a les parts interessades.

4. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

Resolució

Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar resolució en els mateixos termes.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la notificació i de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la notificació i de la publicació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 10 de gener de 2022

La consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors Rosario Sánchez Grau La directora general proposant Catalina Ana Galmés Trueba