Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Núm. 12828
Correcció d’errades en l’acord de Comissió de Govern, de data 2 de desembre de 2021, en relació a l’atorgament primera remesa de la segona convocatoria extraordinària d’ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics a autònoms, microempreses i pimes per a l’any 2021.

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera, en sessió celebrada el 17 de desembre de 2021, i en exercici de les seues competències, sobre la base d'allò proposat (conforme a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques), i l'article 10.3 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars, i en virtut del Decret de presidència de data 15 d'octubre de 2021, publicat al BOIB núm. 146 de 26 d'octubre de 2021, de delegació de competències de la presidenta a favor de la Comissió de Govern, i la resta d'atribucions que li atorga la legislació vigent va aprovar, el següent acord:

“(...)

PRIMER.- CORREGIR l'errada en la numeració del DNI/CIF de la persona beneficiària del punt segon de l'acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera, de data 2 de desembre de 2021, en relació al pagament de la primera remesa de la segona línia extraordinària d'ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics a autònoms, microempreses i pimes per a l'any 2021, segons l'establert a l'informe proposta de la Comissió avaluadora constituïda per l'atorgament d'aquests ajuts, de data 9 de novembre de 2021.

Així, al punt segon de l'esmentat acord de la Comissió de Govern,

On diu:

“(...)

Expedient

DNI/CIF

Quantia €

2021/5872

Y4724998F

2.000

(...)”

Ha de dir:

“(...)

Expedient

DNI/CIF

Quantia €

2021/5872

39151953L

2.000

(...)

SEGON.- En conseqüència amb el punt primer, ACCEPTAR la correcció i, ordenar el pagament per import de 2.000 euros, en concepte d'ajuts, a la següent persona sol·licitant

Expedient

DNI/CIF

Quantia €

2021/5872

39151953L

2.000

TERCER.- PUBLICAR l'acord present, al BOIB, al tauler d'anuncis i pàgina web d'aquest consell, conforme a l'article 18.4 de la Constitució i la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garanties dels drets digitals.

 QUART.- DONAR COMPTE d'aquest acord a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

CINQUÈ.- TRASLLADAR aquest acord al departament d'Intervenció i Tresoreria del Consell Insular de Formentera, als efectes adients.

SISÈ.- NOTIFICAR a les persones interessades el present acord a través de la pàgina web del Consell Insular de Formentera i del tauler d´anuncis.

(...)”

La qual cosa es fa pública per a general coneixement

 

Formentera, 23 de desembre de 2021

La presidenta del Consell Insular de Formentera

 Ana Juan Torres