Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

Núm. 13423
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, per la qual s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i es proposa el 7è pagament de beques de la convocatòria informativa dirigida a persones treballadores desocupades majors de 30 anys en situació d'atur que siguin alumnes d’especialitats formatives de formació professional per a l'ocupació subvencionades pel SOIB, per al període 2019-2020

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Mitjançant Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del SOIB, de 4 de juny de 2019, (BOIB núm. 77 d'11 de juny), es va aprovar la convocatòria informativa de beques formatives dirigida als treballadors desocupats majors de 30 anys i a les dones víctimes de violència masclista en situació d'atur, que siguin alumnes d'especialitats formatives finançades pel SOIB, per al període 2019-2020.

2. El punt primer de l'annex 1 de la Resolució de la convocatòria esmentada assenyala que aquestes beques estan adreçades a les persones majors de 30 anys, que hagin estat inscrites com a demandants d'ocupació desocupades al SOIB o un altre servei públic del Sistema Nacional d'Ocupació com a mínim 4 mesos en els darrers 6 immediatament anteriors a l'inici de l'acció formativa.

3. Les persones beneficiàries que consten en l'annex d'aquesta resolució han presentat una declaració responsable d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l'Administració de l'Estat.

4. S'ha comprovat que les persones beneficiàries estan al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries amb la Hisenda de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i que compleixen les obligacions que consten en el punt 5 de l'annex 1 de la Resolució de convocatòria i en la resta de normativa aplicable.

5. En data 22 de novembre de 2021, el cap del Servei de Gestió de Programes d'Ocupació 5, amb el vistiplau de la cap del Departament de Formació i Ocupació, va emetre un informe favorable sobre la concessió de subvencions en concepte de beques en el marc de la convocatòria esmentada, així com autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i proposar-ne el pagament a favor dels alumnes que consten a l'annex d'aquesta resolució.

6. El dia 23 de novembre de 2021, la directora del Servei d'Ocupació de les Illes Balears va emetre una proposta de resolució de concessió a favor de les persones beneficiàries, en la qual se'ls concedia un termini de 10 dies hàbils, comptador des del dia següent al de la data de la publicació de la proposta de resolució, per aportar les al·legacions, els documents o les informacions que consideressin convenients.

7. D'acord amb l'article 45 de la Llei 39/2015, la proposta de resolució es va notificar a les persones interessades mitjançant publicació en la pàgina web del Servei d'Ocupació de les Illes Balears, del 25 de novembre al 10 de desembre de 2021.

8. A dia d'avui, no s'han presentat al·legacions.

9. Hi ha crèdit adequat i suficient en les partides pressupostàries 76101 322D11 48000 00 21020 dels pressuposts de la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes laborals, i 76101 322D11 48000 00 dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l'any 2021.

Fonaments de dret

1. La Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del SOIB, de 4 de juny de 2019, (BOIB núm. 77 d'11 de juny), per la qual s'aprova la convocatòria informativa de beques formatives dirigida als treballadors desocupats majors de 30 anys i a les dones víctimes de violència masclista en situació d'atur, que siguin alumnes d'especialitats formatives finançades pel SOIB, per al període 2019-2020.

2. L'article 2.2 del Decret 22/2020, de 24 de juliol, d'aprovació del Text consolidat del Decret d'aprovació dels Estatuts del Servei d'Ocupaci´o de les Illes Balears (BOIB núm. 131, de 25 de juliol) estableix que el SOIB, per complir els seus fins, pot dur a terme, entre altres, les funcions necessàries per gestionar les polítiques actives d'ocupació; gestionar el conjunt de programes i mesures d'orientació, ocupació, formació i formació amb alternança amb l'ocupació, que tenen per objecte millorar les possibilitats d'accés a la col·locació de les persones desocupades en el mercat de treball, per compte propi o d'altri; l'adaptació de la formació i requalificació per a l'ocupació dels treballadors, així com les altres accions destinades a fomentar l'esperit empresarial, l'economia social i a millorar les condicions dels treballadors.

3. D'acord amb els apartats g i i de l'article 9.4 del Decret 22/2020, de 24 de juliol, d'aprovació del Text consolidat del Decret d'aprovació dels Estatuts del Servei d' Ocupaci´o de les Illes Balears (BOIB núm. 131, de 25 de juliol), és funció del president del SOIB autoritzar despeses, contreure obligacions i proposar pagaments del servei, així com concedir ajuts i subvencions.

4. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, té per objecte la regulació del règim jurídic general de les subvencions atorgades per les administracions públiques (BOE núm. 276, de 18 de novembre).

5. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre); té per objecte determinar el règim jurídic de les subvencions, la gestió de les quals correspon a l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears o a les entitats públiques que en depenen.

6. L'Ordre TMS/368/2019, de 28 de març, (BOE núm. 78, d'1 d'abril) per la qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral (BOE núm. 217, de 10 de setembre), en relació amb l'oferta formativa de les administracions competents i el seu finançament, i estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al seu finançament.

7. La concessió d'aquestes beques i ajuts s'ha de fer de manera directa segons el procediment que estableix el Reial decret 357/2006, de 24 de març, pel qual es regula la concessió directa de determinades subvencions en els àmbits de l'ocupació i de la formació professional ocupacional, prèvia sol·licitud de l'alumne o alumna, atès el que disposa l'article 23 de l'Ordre TMS/368/2019, de 28 de març, en concordança amb l'article 6.5.d) de la Llei 30/2015.

8. D'acord amb l'article 39.7 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, les subvencions que es concedeixen en consideració a la concurrència d'una determinada situació en el perceptor, no requereixen cap altra justificació que l'acreditació per qualsevol mitjà admissible en dret de la situació esmentada prèviament a la concessió, sense perjudici dels controls que es puguin establir per verificar-ne l'existència.

9. L'article 1.1 del Decret 22/2020, de 24 de juliol, d'aprovació del Text consolidat del Decret d'aprovació dels Estatuts del Servei d'Ocupaci´o de les Illes Balears (BOIB núm. 131, de 25 de juliol) defineix al Servei d'Ocupació de les Illes Balears com un organisme autònom dotat de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar, adscrit a la conselleria competent en matèria de treball.

10. D'acord amb el Decret 21/2019, de 2 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 12/2019 de 2 de juliol, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears , (BOIB núm. 106, de 2 d'agost), el SOIB està adscrit Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la concessió d'una subvenció per un import global de 6.647,00.-€ a favor de les persones que consten en l'annex d'aquesta resolució, en concepte de beca per assistència amb aprofitament a especialitats formatives de formació professional per a l'ocupació subvencionades pel SOIB que s'executin en el període 2019-2020. L'import total de la beca per assistència que correspon a cada persona beneficiària és de 21 € per dia d'assistència diària completa (13 € s'han de finançar amb fons procedents de la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes laborals d'Ocupació i Assumptes laborals i els 8 € restants amb càrrec als fons propis de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears).

2. Autoritzar i disposar la despesa de 6.647,00.-€ a favor de les persones beneficiàries que consten en l'annex d'aquesta Resolució, amb càrrec a les partides pressupostàries següents:

3.991,00.- € amb càrrec a la partida 76101 322D11 48000 00 21020 dels pressuposts de la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes laborals per a l'exercici 2021.

2.456,00.-€ amb càrrec a la partida 76101 322D11 48000 00 dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'exercici 2021.

3. Reconèixer l'obligació i proposar el pagament per un import global de 6.447,00.-€ a favor de les persones beneficiàries que consten en l'annex d'aquesta Resolució, amb càrrec a les partides pressupostàries 76101 322D11 48000 00 21020 dels pressuposts de la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes laborals per a l'any 2021, i 76101 322D11 48000 00 dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l'any 2021.

4. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el web del Servei d'Ocupació de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del SOIB en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant els Jutjats Contenciós-Administratius de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 13 de desembre de 2021

El director general de Model Econòmic i Ocupació

Llorenç Pou Garcias

Per delegació de competències del president del SOIB

(Resolució de 9 de juliol 2019, BOIB núm. 94, d'11de juliol)

Documents adjunts