Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 12 de desembre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria pública de subvencions per establir nous punts de recàrrega semiràpida per a vehicles elèctrics, en el marc de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d’impuls del turisme sostenible, adreçada a entitats públiques

    Número d'edicte 10964 - Pàgines 53954-53962

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen les subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, en el sector serveis i altres sectors productius de l’economia; i per a la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programes 1,2 i 3)

    Número d'edicte 10897 - Pàgines 53963-53968

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es revoquen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES II) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

    Número d'edicte 10898 - Pàgines 53969-53970

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeix l’autorització administrativa i aprovació del projecte d’execució de la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum de 820 kWn, amb excedents sense compensació, a les cobertes del complex hoteler Sea View Sirenis Hotel & Resort, situat al carrer des Caló, s/n de Sant Josep de sa Talaia (AU 00208/2022)

    Número d'edicte 10961 - Pàgines 53971-53973

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeix l’autorització administrativa i aprovació del projecte d’execució de la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum de 156 kWn,amb excedents sense compensació, sobre la coberta d’apartaments turístics, situada al carrer Circumval·lació, 313 de Cala en Bosc en el terme municipal de Ciutadella, promogut per Mar Senses, SL (AU 00926/2022)

    Número d'edicte 10962 - Pàgines 53974-53975

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 28 de novembre de 2022 per la qual es modifica l’annex del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021

    Número d'edicte 10952 - Pàgines 53976-53977

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 29 de novembre de correcció d’errades de la Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 4 de novembre de 2022 per la qual es modifica l’annex del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021

    Número d'edicte 10953 - Pàgina 53978

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de dia 5 de desembre de 2022 per la qual es convoquen, mitjançant el procediment anticipat de despesa, els ajuts per a projectes d’internacionalització de les empreses, associacions i clústers de les Illes Balears, com instrument per fomentar la cooperació empresarial, la modernització del comerç i els serveis, així com per fomentar la internacionalització dels productes fabricats a les Illes Balears. Expedient de tramitació anticipada de despesa corresponent a l’exercici 2023/Decret 75/2004 segons resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de data 4 de novembre de 2022

    Número d'edicte 10881 - Pàgines 53979-54003

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per a la promoció, difusió i consolidació de l'ocupació autònoma per associacions i federacions empresarials, i corporacions locals residenciades a les Illes Balears, que tenguin com a finalitat l’orientació i l’assessorament a persones físiques que vulguin constituir-se en treballadors autònoms, així com aquelles corporacions locals que ofereixen serveis lligats a l’alta d’autònoms i acompanyament dels emprenedors en les diferents fases de constitució del seu negoci

    Número d'edicte 10882 - Pàgines 54004-54013

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es convoquen ajuts per a l'adquisició d’immobilitzat material esportiu i no esportiu directament relacionat amb la pràctica esportiva de les federacions esportives any 2023

    Número d'edicte 10863 - Pàgines 54014-54026

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de correcció d’errades de la resolució de la consellera d’Afers socials i Esports per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions destinada a la realització d’inversions per assegurar l'accessibilitat universal als immobles a persones grans, amb discapacitat i/o en situació de dependència, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - finançat per la Unió Europea - Next Generation EU

    Número d'edicte 10879 - Pàgines 54027-54028

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual s’exclou a tres entitats, es denega la sol·licitud a catorze entitats i es concedeix una subvenció i autoritza i disposa la despesa a favor de la resta d’entitats presentades a la convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen programes d’interès general amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7 % de l’impost sobre la renda de les persones físiques i l’impost sobre societats, corresponent als anys 2022 i 2023, per a projectes a executar durant els anys 2023 i 2024

    Número d'edicte 10972 - Pàgines 54029-54052

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Proposta de resolució del director general d’Atenció a la Dependència de concessió de subvencions relatives a la convocatòria destinada a ajuntaments i mancomunitats de municipis de les Illes Balears, que siguin titulars de serveis d’estades diürnes integrats a la Xarxa pública d’atenció a la dependència, per a l’adquisició de vehicles de transport adaptat per a persones majors en situació de dependència

    Número d'edicte 10867 - Pàgines 54053-54054

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de correcció d’errades de la Resolució de concessió de les subvencions corresponents a la convocatòria de 23 d’agost de 2022 dels ajuts per a despeses de funcionament i activitats de les associacions de famílies d’alumnes (AFA) i les seves federacions i confederacions, i les associacions d’alumnes (AA) i les seves federacions i confederacions

    Número d'edicte 10899 - Pàgines 54055-54056

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 28 de novembre de 2022 per la qual s’aprova i s’ordena publicar la llista definitiva dels alumnes mereixedors dels premis per als alumnes dels ensenyaments artístics professionals de Música i de Dansa de les Illes Balears amb aprofitament acadèmic excel·lent i dels alumnes guanyadors dels premis extraordinaris dels ensenyaments artístics professionals de Música i de Dansa de les Illes Balears corresponents al curs 2021-2022

    Número d'edicte 10904 - Pàgines 54057-54059

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 5 de desembre de 2022 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del centre privat concertat integrat amb ensenyaments elementals de Música i ensenyaments de Règim General (CCIEEM), Sant Josep Obrer II, de Palma, amb la transformació d’una unitat de 0 a 1 any en una unitat de 2 a 3 anys

    Número d'edicte 10929 - Pàgines 54060-54063

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del conseller de Medi Ambient i Territori, a proposta del director general de Residus i Educació Ambiental de modificació de l’annex 1 de l’Ordre 5/2022, de 29 de març de 2022, pel qual s’aprova la Convocatòria per a l’any 2022 de subvencions per al suport a la implementació de la normativa de residus i el foment de l’economia circular a les Illes Balears finançat per la Unió Europea-Next Generation EU

    Número d'edicte 10939 - Pàgines 54064-54066

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el Projecte d’urbanització UA 17 PRI Platja de Palma, Camí Ca Na Gabriela 27-29, TM Palma (40a/2022)

    Número d'edicte 10940 - Pàgines 54067-54069

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries per a la reordenació de la UE-R2 al nucli de Randa, Mallorca (Exp. 13e/2022)

    Número d'edicte 10941 - Pàgines 54070-54073

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s’aproven els criteris de publicitat, promoció i oferta d’habitatges protegits de promoció privada, en el marc de la Llei 5/2018, de 19 de juny, de l’habitatge de les Illes Balears

    Número d'edicte 10856 - Pàgines 54074-54076

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSORCI DE RECURSOS SOCIOSANITARIS I ASSISTENCIALS DE LES ILLES BALEARS

   • Acord de la Junta Rectora del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears, d'1 de desembre de 2022, d’aprovació de les tarifes de preus de la Unitat de Trastorns Conductuals de la Residència Can Carbonell, de Marratxí, per al període comprès entre l’1 de juny de 2022 al 31 de maig de 2023. Exp RP 2/2022

    Número d'edicte 10886 - Pàgines 54077-54078

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSORCI DE RECURSOS SOCIOSANITARIS I ASSISTENCIALS DE LES ILLES BALEARS

   • Acord de la Junta Rectora del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears d'1 de desembre de 2022 per la qual s’aprova la revisió de les tarifes per al període comprès entre l’1 d’octubre de 2022 al 30 de setembre de 2023, relatiu al contracte de concessió d’obra pública de la residència per a gent gran assistida a Can Picafort (Santa Margalida). Exp. RP 7/2022

    Número d'edicte 10887 - Pàgines 54079-54080

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSORCI DE RECURSOS SOCIOSANITARIS I ASSISTENCIALS DE LES ILLES BALEARS

   • Acord de la Junta Rectora del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les illes Balears d'1 de desembre de 2022 per la qual s’aprova la revisió de les tarifes per al període comprès entre l’1 de novembre de 2022 al 31 d’octubre de 2023, relatiu al contracte de concessió d’obra pública de la residència per a gent gran assistida a Manacor. Exp. RP 6/2022

    Número d'edicte 10888 - Pàgines 54081-54082

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSORCI DE RECURSOS SOCIOSANITARIS I ASSISTENCIALS DE LES ILLES BALEARS

   • Acord de la Junta Rectora del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears d'1 de desembre de 2022 per la qual s’aprova la revisió de les tarifes per al període comprès entre l’1 d’agost de 2022 al 31 de juliol de 2023, relatiu al contractes de concessió d’obra pública de les residències per a gent gran assistida d’Inca i Pollença. Exp. RP 5/2022

    Número d'edicte 10889 - Pàgines 54083-54084

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSORCI DE RECURSOS SOCIOSANITARIS I ASSISTENCIALS DE LES ILLES BALEARS

   • Acord de la Junta Rectora del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears d'1 de desembre de 2022, per la qual s’aprova les tarifes de preus per al període comprès entre l’1 de juny de 2022 al 31 de maig de 2023, relatiu al contracte de concessió d’obra pública de la residència per a gent gran assistida de Santanyí. Exp RP 4/2022

    Número d'edicte 10890 - Pàgines 54085-54086

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSORCI DE RECURSOS SOCIOSANITARIS I ASSISTENCIALS DE LES ILLES BALEARS

   • Acord de la Junta Rectora del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears d'1 de desembre de 2022, per la qual s’aproven les tarifes per al període comprès entre l’1 de juny de 2022 i el 31 de maig de 2023, relatiu als contractes de concessió d’obra pública de les residències per a persones majors assistides a Montuïri i Sant Joan. Exp RP 3/2022

    Número d'edicte 10891 - Pàgines 54087-54088

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSORCI DE RECURSOS SOCIOSANITARIS I ASSISTENCIALS DE LES ILLES BALEARS

   • Acord de la Junta Rectora del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears d' 1 de desembre de 2022, per la qual s’aprova les tarifes de preus per al període comprès entre l’1 de juny de 2022 i el 31 de maig de 2023, relatiu als contractes de concessió d’obra pública de les residències per a gent gran assistida de Calvià, Marratxí i Capdepera. Exp 1/2022

    Número d'edicte 10892 - Pàgines 54089-54090

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'INNOVACIÓ EMPRESARIAL DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del president de l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI) per la qual s’aprova la convocatòria del Concurs dels Premis Iemprènjove als millors projectes empresarials entre els estudiants d’educació secundària, de cicles formatius i de formació professional bàsica

    Número d'edicte 10883 - Pàgines 54091-54099

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la directora gerenta de l’Escola Balear d’Administració Pública per la qual se cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 721/2022, interposat contra la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aprova la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l’Administració general i especial de la CAIB, (BOIB núm. 122 de 17 de setembre de 2022)

    Número d'edicte 10945 - Pàgina 54100

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Creació del Consell del Diàleg Social de l’illa d’Eivissa com òrgan complementari del Consell Insular d’Eivissa, de caràcter deliberant i consultiu

    Número d'edicte 10906 - Pàgines 54101-54104

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Aprovació del llistat de persones aptes en la prova de 21 d’octubre de la convocatòria per a l’obtenció de l’acreditació professional del personal d’admissió i control d’ambient intern en les activitats d’espectacles públics i recreatives per a l’any 2022

    Número d'edicte 10946 - Pàgines 54105-54106

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Aprovació de l’encàrrec de gestió a FECOEV SAU de l'organització d’un mercat de comerç local anomenat “Mercat Can Nadal” els dies 17 i 18 de desembre de 2022 al Recinte Firal

    Número d'edicte 10959 - Pàgines 54107-54108

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Aprovació de l’encàrrec de gestió a FECOEV SAU de l'organització d’una fira del vehicle d’ocasió els dies 11, 12 i 13 de novembre de 2022 al Recinte Firal

    Número d'edicte 10864 - Pàgines 54109-54110

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Atorgament de les ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de les festes durant el període comprés entre novembre 2021 i octubre 2022

    Número d'edicte 10858 - Pàgina 54111

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Resolució ampliació termini per la justificació de projectes de subvenció concedits a persones físiques, agrupacions de persones físiques, entitats sense ànim de lucre, comunitats de bens i explotacions agràries, dins la convocatòria subvencions per recuperació elements etnològics i arquitectònics amb valors patrimonials, recuperació paisatge agrícola i el seu entorn i espais agrícoles i/o forestals de titularitat municipal, manteniment, neteja i conservació espais públics que necessitin d’una especial cura, i redacció i/o actualització de catàlegs municipals de camins públics, situats dins l’àmbit territorial de la Serra de Tramuntana, per a l’any 2022 (SV 1/2022)

    Número d'edicte 10896 - Pàgines 54112-54113

  • SINDICATURA DE COMPTES

   • Acord del Consell de la Sindicatura pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa de Negociació de 23 de novembre de 2022, de modificació de l’Acord de la Mesa de Negociació de 16 d’octubre de 2018 pel qual s’aproven les bases del sistema de carrera professional horitzontal del personal funcionari i laboral de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears

    Número d'edicte 10877 - Pàgines 54114-54117

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Convocatòria de prestacions socials de caràcter econòmic per a persones en risc d'exclusió social en el marc del desenvolupament d'habilitats sociolaborals per facilitar l'accés al mercat laboral

    Número d'edicte 10871 - Pàgines 54118-54120

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Delegació funcions batlia

    Número d'edicte 10703 - Pàgina 54121

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Resolució d’autoritzacions per a la instal·lació d’una parada de venda ambulant a la Fira de Nadal 2022

    Número d'edicte 10700 - Pàgines 54122-54123

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Registre de Personal. Aprovació de la MF-814, relativa a la modificació lloc de feina F30950001, director/a administratiu/va d’urbanisme, de l’Àrea de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat

    Número d'edicte 10907 - Pàgines 54124-54125

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Registre de Personal. Aprovació de la MF-815 y MFU-815, relatives a la creació del lloc de feina de cap de negociat de l’oficina antidesnonaments, de l’Àrea de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat

    Número d'edicte 10908 - Pàgines 54126-54127

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Registre de Personal. Aprovació de la MF-817, relativa a la modificació del lloc de cap de secció de parcs i jardins II, F22150028 de l’Àrea d’infraestructures i accessibilitat

    Número d'edicte 10909 - Pàgines 54128-54129

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Aprovació definitiva del Projecte modificat per a la construcció de pèrgoles i adequació zona verda c/Roger de flor, cantonada c/Rubén Darío

    Número d'edicte 10702 - Pàgina 54130

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació de la Modificació del Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany 2022

    Número d'edicte 10987 - Pàgina 54131

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Rectificació d’error material detectat a la Convocatòria de concessió d’ajudes per als centres que imparteixen educació primària o secundària adherits al Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 22-23 o programa equivalent, que té alumnat empadronat al municipi de Sant Josep de sa Talaia, curs 2022-23

    Número d'edicte 10932 - Pàgina 54132

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Convocatòria i aprovació de les bases per obtenir el permís municipal d'autotaxi de l'any 2023

    Número d'edicte 10903 - Pàgines 54133-54136

  • AJUNTAMENT DE SELVA

   • Decret de correcció d’errada a l'oferta pública d'ocupació d’estabilització de l'Ajuntament de Selva

    Número d'edicte 10695 - Pàgines 54137-54138