Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE TERRITORI

Núm. 739769
Resolució ampliació termini per la justificació de projectes de subvenció concedits a persones físiques, agrupacions de persones físiques, entitats sense ànim de lucre, comunitats de bens i explotacions agràries, dins la convocatòria subvencions per recuperació elements etnològics i arquitectònics amb valors patrimonials, recuperació paisatge agrícola i el seu entorn i espais agrícoles i/o forestals de titularitat municipal, manteniment, neteja i conservació espais públics que necessitin d’una especial cura, i redacció i/o actualització de catàlegs municipals de camins públics, situats dins l’àmbit territorial de la Serra de Tramuntana, per a l’any 2022 (SV 1/2022)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Referència Base de Dades Nacional de Subvencions: 620224

La vicepresidenta del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial ha dictat, el dia 12 de desembre de 2022, la resolució següent:

<< Antecedents

1. El dia 8 d'abril de 2022 la Vicepresidenta del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial va aprovar la convocatòria de subvencions per a la recuperació d'elements etnològics i arquitectònics amb valors patrimonials, per a la recuperació del paisatge agrícola i el seu entorn i dels espais agrícoles i/o forestals de titularitat municipal, per al manteniment, la neteja i la conservació d'espais públics que per les seves característiques especials necessitin d'una especial cura, i per a la redacció i/o actualització de catàlegs municipals de camins públics, que estiguin situats dins l'àmbit territorial de la Serra de Tramuntana, per a l'any 2022. Aquesta convocatòria es va publicar al BOIB núm. 51, de 16 d'abril de 2022)

2. Atès el règim de concurrència no competitiva a través de concessió directa, al llarg de la segona meitat de l'any 2022 s'han anat concedit les diferents subvencions a les persones físiques, agrupacions de persones físiques, entitats sense ànim de lucre, comunitats de bens i explotacions agràries a mesura que el crèdit previst a la convocatòria  fos suficient.

3. El cap de servei jurídic del Servei de Gestió de Paratges Culturals ha emès, en data 7 de desembre de 2022, informe jurídic favorable a l'ampliació del termini únicament per justificar les subvencions concedides a les persones físiques, agrupacions de persones físiques, entitats sense ànim de lucre, comunitats de bens i explotacions agràries.

Fonaments de dret

1. L'article 32 de la  Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 70 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de subvencions de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, preveuen l'ampliació dels terminis justificar les subvencions.

2. D'acord amb la base onzena de la convocatòria, la Vicepresidència el Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial és l'òrgan competent per aprovar i resoldre aquesta ampliació de conformitat amb l'article 11, lletra e) dels estatuts del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial.

Per tot això, resolc:

RESOLUCIÓ

1. Ampliar el termini únicament de justificació, no d'execució, que figura en la base catorzena de la convocatòria de subvencions per a la recuperació d'elements etnològics i arquitectònics amb valors patrimonials, per a la recuperació del paisatge agrícola i el seu entorn i dels espais agrícoles i/o forestals de titularitat municipal, per al manteniment, la neteja i la conservació d'espais públics que per les seves característiques especials necessitin d'una especial cura, i per a la redacció i/o actualització de catàlegs municipals de camins públics, que estiguin situats dins l'àmbit territorial de la Serra de Tramuntana, per a l'any 2022 (BOIB núm. 51, de 16 d'abril de 2022), fins dia 31 de gener de 2023, per a les persones físiques, agrupacions de persones físiques, entitats sense ànim de lucre, comunitats de bens i explotacions agràries als quals se'ls ha concedit subvenció.

 

2. Ordenar la publicació d'aquesta resolució en el BOIB.

Contra aquesta resolució d'ampliació del termini per a la justificació de la subvenció, no escau la interposició de cap recurs, atès el previst a l'article 32.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.>>

 

Palma, 12 de desembre de 2022

La secretària del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial

(per delegació, BOIB núm. 143, de 15 de novembre de 2018)

Nieves Rodríguez Verdú