Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 739880
Registre de Personal. Aprovació de la MF-817, relativa a la modificació del lloc de cap de secció de parcs i jardins II, F22150028 de l’Àrea d’infraestructures i accessibilitat

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant acord de la Junta de Govern de 07/12/2022, es va aprovar el següent:

“1. Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Palma que figura a la proposta adjunta MF-817 relativa a la modificació del lloc de Cap de Secció de parcs i jardins II, F22150028 de l'Àrea d'Infraestructures i accessibilitat.

2. Establir com a data d'efectes la del dia següent de la seva aprovació.

3. Publicar el contingut de l'Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.”

Contra la present resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que l'hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB.

 

Palma, 9 de desembre de 2022

La cap de secció del Registre de Personal p.d. Decret de Batlia núm. 3000, de 26/02/2014 (BOIB núm. 30 de 04/03/2014) Francisca M. Matas Escobar

 

 

PROPOSTA 817 - MODIFICACIÓ PARCIAL R.LL.T. PERSONAL FUNCIONARI

ÀREA:

INA

ÀREA D'INFRAESTRUCTURES I ACCESSIBILITAT

ÒRGAN:

INA010

COORDINACIÓ GENERAL D'INFRAESTRUCTURES

UNITAT:

INA0101320

DEPARTAMENT D'INFRAESTRUCTURES / SERVEI DE PARCS I JARDINS / SECCIÓ DE PARCS I JARDINS

LLOCS DE TREBALL QUE ES MODIFIQUEN

ALLÀ ON DIU:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F22150028

CAP DE SECCIÓ DE PARCS I JARDINS-II

1

S

24

65

C

AJP

A2

JG1

H1

AE

3057 - SUBESCALA TÈCNICA MITJA (TAE MITJÀ) ESPECIALITAT ENGINYERIA TÈCNICA AGRÍCOLA

 

B2

 

 

HA DE DIR:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F22150028

CAP DE SECCIÓ DE PARCS I JARDINS-II

1

S

25

51

C

AJP

A1

JG1

H1

AE

3056 - SUBESCALA TÈCNICA SUPERIOR (TAE SUPERIOR) ESPECIALITAT ENGINYERIA AGRÒNOMA

 

B2

 

LLEGENDA

NL

NÚMERO DE LLOCS

 

 

TL

TIPUS DE LLOC

S

SINGULARITZAT

 

 

CD

COMPLEMENT DE DESTÍ

 

 

FP

FORMA DE PROVISIÓ

C

CONCURS

 

 

ADM

ADSCRIPCIÓ A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

AJP

AJUNTAMENT DE PALMA

 

 

GR

GRUP

 

 

TJ

TIPUS DE JORNADA

JG1

JORNADA GENERAL - 37,5 HORES SETMANALS

 

 

TH

TIPUS D'HORARI

H1

HORARI D'ADMINISTRACIÓ

 

 

OBS

OBSERVACIONS

 

 

CE

COMPLEMENT ESPECÍFIC

51

  24.021,34 €

65

  19.555,20 €