Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 744124
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeix l’autorització administrativa i aprovació del projecte d’execució de la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum de 820 kWn, amb excedents sense compensació, a les cobertes del complex hoteler Sea View Sirenis Hotel & Resort, situat al carrer des Caló, s/n de Sant Josep de sa Talaia (AU 00208/2022)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 4 de gener de 2022 va tenir entrada a la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic un escrit de Inmo Sirenis, SL per la qual sol·liciten la tramitació de l'autorització administrativa del projecte d'instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 820 kWn en el complex hoteler Sea View Sirenis Hotel & Resort, en el terme municipal de Sant Josep de sa Talaia.

2. El 2 de febrer de 2022, es va notificar un ofici de deficiències per manca de documentació.

3. El 2 d'agost de 2022, el titular va esmenar les deficiències del punt anterior.

4. El 26 de setembre de 2022 es va resoldre l'admissió a tràmit i es varen iniciar les consultes a l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia i al Consell d'Eivissa.

5. L'11 d'octubre de 2022 es va publicar en el BOIB núm. 132 el tràmit d'informació pública del projecte, d'acord amb el Reial decret 1955/2000.

6. El 18 de novembre de 2022, el Consell d'Eivissa va presentar un informe de Territori i un altre de Medi Ambient.

7. Els tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic han examinat la documentació aportada i han emès un informe en què es conclou, sense entrar a valorar tècnicament el projecte, que s'han complert tots els tràmits requerits en el procediment d'autorització administrativa, i s'informa favorablement sobre l'aprovació del projecte d'execució de la instal·lació.

Fonaments de dret

1. El Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, d'accés i connexió a les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica.

2. La Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.

3. El Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s'aproven mesures en matèria d'energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica.

4. Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica.

5. La Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica.

6. El Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus.

7. El Decret 96/2005, de 23 de setembre, d'aprovació definitiva de la revisió del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears, modificat pel Decret 33/2015.

8. La Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric.

9. El Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.

10. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

11. La Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 2 de març de 2021 de delegació de competències i de suplència dels òrgans directius de la Conselleria.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Atorgar l'autorització administrativa de la instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 820 kWn, amb excedents sense compensació, a les cobertes d'un complex hoteler, promogut per Inmo Sirenis, SL amb NIF B07910177 amb les següents característiques:

Expedient: AU-00208/2022

Situació: complex hoteler Sea View Sirenis Hotel & Resort, carrer des Caló, s/n 07829 Sant Josep de sa Talaia.

Dades tècniques:

-Tipus: Autoconsum amb excedents sense compensació, en coberta

-Capacitat accés: 820 kW

-Potència de pic: 792,610 kWp

-Potència instal·lada: 820 kWn

-Superfície ocupada: 3877,69 m2

-1.742 panells solars de 455 Wp cadascun.

-1 inversor de 20 kW

-8 inversors de 30 kW

-2 inversors de 40 kW

-3 inversors de 60 kW

-3 inversors de 100 Kw

La instal·lació es classifica en el grup b.1.1 «Instal·lacions que únicament utilitzen la radiació solar com a energia primària mitjançant la tecnologia fotovoltaica», d'acord amb l'article 2 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus.

2. Aprovar el projecte d'execució signat l'1 de desembre de 2021 per Juan Tur Torres i Aitor López Viñas, sense valorar-ne tècnicament el contingut.

3. Indicar que, una vegada executades les instal·lacions objecte d'aquesta autorització, el titular ha de presentar la sol·licitud de posada en servei amb la qual ha d'adjuntar un certificat de final d'obra subscrit per un tècnic facultatiu, així com les proves reglamentàries i la resta de documentació que exigeix la reglamentació vigent.

4. Informar que aquesta autorització es concedeix sens perjudici de les concessions i autoritzacions que siguin necessàries relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient, i a qualssevol altres motivades per disposicions que resultin aplicables.

5. Notificar aquesta Resolució als interessats i publicar-la en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 12 de desembre de 2022

El director general d'Energia i Canvi Climàtic José Guillermo Malagrava Rigo Per delegació del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica (BOIB núm. 31, de 4 de març de 2021)​​​​​​​