Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 743241
Resolució de la directora gerenta de l’Escola Balear d’Administració Pública per la qual se cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 721/2022, interposat contra la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aprova la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l’Administració general i especial de la CAIB, (BOIB núm. 122 de 17 de setembre de 2022)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. S'ha interposat un recurs contenciós administratiu contra la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'aprova la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l'Administració general i especial de la CAIB (BOIB núm. 122 de 17 de setembre de 2022).

2. Mitjançant un ofici de la lletrada del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, Sala Contenciosa Administrativa, s'ha ordenat la tramesa de l'expedient impugnat i la citació de les persones interessades perquè puguin personar-se com a demandades davant l'òrgan judicial en el termini de nou dies des del dia següent de la publicació d'aquesta Resolució.

Fonaments de dret

L'article 116 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en relació amb els articles 40 i 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Trametre una còpia de l'expedient administratiu referit a l'acte impugnat al Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, Sala Contenciosa Administrativa.

2. Notificar aquesta resolució a les persones interessades que es poden veure afectades per la sentència que es dicti en el recurs contenciós administratiu PO 721/2022, per tal que puguin comparèixer en qualitat de demandades i presentar-se davant del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, Sala Contenciosa Administrativa, en el termini de nou dies a partir de la publicació d'aquesta Resolució.

3. Comunicar a les persones interessades que si es presenten fora del termini indicat, se les considerarà part per als tràmits no preclosos. Si no hi compareixen oportunament, continuarà el procediment pels seus tràmits, sense que hi hagi lloc a efectuar-hi, en estrades o de qualsevol altra forma, notificacions de cap mena.

4. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (11 de desembre de 2022)

La directora gerenta María del Carmen Iglesias Manjón