Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'ESPORLES

Núm. 726518
Delegació funcions batlia

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

DECRET DE BATLIA 726/2022

Atès que per absència no podré exercir les atribucions de Batlia, de conformitat amb el que disposen els articles 44 i 47 del R.D. 2568/86 de 28 de novembre, he resolt:

1er.- Delegar en la Sra. Maria Antonia Castell Polo, l'exercici de les atribucions de Batlia.

2on.- La delegació d'atribucions sortirà efectes des del 2 de desembre de 2022 al 4 de desembre de 2022 ambdós inclosos.

3er.- Traslladar la present resolució a la Sra. Maria Antonia Castell Polo i procedir a la seva publicació.

4t.- Donar compte al Ple en la primera sessió que es celebri.

 

Esporles, (signat electrònicament: 13 de desembre de 2022)

La batlessa Maria Ramon Salas