Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSORCI DE RECURSOS SOCIOSANITARIS I ASSISTENCIALS DE LES ILLES BALEARS

Núm. 739281
Acord de la Junta Rectora del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears d'1 de desembre de 2022 per la qual s’aprova la revisió de les tarifes per al període comprès entre l’1 d’octubre de 2022 al 30 de setembre de 2023, relatiu al contracte de concessió d’obra pública de la residència per a gent gran assistida a Can Picafort (Santa Margalida). Exp. RP 7/2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. En data 30 d'octubre de 2006 el Consorci va adjudicar el contracte de concessió d'obra pública per a la reforma i posterior concessió de l'explotació d'una residència per a assistits a Can Picafort (Santa Margalida) amb l'empresa Novaedat Picafort S.A. Aquesta ha canviat el nom en data 19 de setembre de 2019 i passa a tenir la denominació de Picafort Seniors SA.

2. De conformitat amb la clàusula sisena del contracte en relació amb la clàusula 36.3 del plec de clàusules administratives els preus es revisaran anualment en funció de l'IPC.

3. Els preus de les tarifes actuals de l'expedient són:

- Estada en règim de residència amb nivell de dependència baix (Grau I): 60,19 euros/dia (IVA inclòs).

- Estada en règim de residència amb nivell de dependència mitjà (Grau II): 66,55 euros/dia (IVA inclòs).

- Estada en règim de residència amb nivell de dependència alt (Grau III): 70,54 euros/dia (IVA inclòs).

4. En data 3 d'agost de 2010 es va subscriure conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració i l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per a la gestió de diversos centres residencials i centres de dia, en virtut del qual l'IMAS s'obliga a “la comprovació, la tramitació i el pagament, d'acord amb les condicions dels contractes i del règim econòmic aplicable, de les factures presentades pels concessionaris”, així com a “realitzar el seguiment de la gestió ordinària dels centres, relatives a les condicions d'atenció als usuaris que es presten als centres objecte d'aquest Conveni”, entre altres obligacions.

5. S'han publicat les taules salarials per a l'any 2022 del Conveni col·lectiu marc estatal de serveis d'atenció a les persones dependents i desenvolupament de la promoció de l'autonomia personal, experimentant un increment del 6,5%.

6. S'ha fet el càlcul per a la revisió de tarifes de conformitat amb l'IPC CAIB de setembre de 2021 a setembre de 2022, el qual ha estat 8,9%. Així, atès que l'increment IPC CAIB es superior a l'increment de les taules salarials només s'ha de tenir en compte l'IPC CAIB

7. En data 23 de novembre de 2022 s'ha emès informe per la Unitat Jurídica del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears.

8. D'acord a l‘article 3.1 dels plecs de clàusules administratives particulars la Junta Rectora del Consorci és l'òrgan de contractació.

Atès tot això la Junta Rectora en la seva sessió de dia 1 de desembre de 2022 va prendre el següent

ACUERDO

“1. Aprovar les tarifes de les places de la residència per a gent gran assistida de Can Picafort, Santa Margalida, amb efectes d'1 d'octubre de 2022 a 30 de setembre de 2023, les quals han d'experimentar una variació del 8,9%, i es fixen els següents imports:

- Estada en règim de residència amb nivell de dependència baix (Grau I): 65,54 euros/dia (IVA inclòs).

- Estada en règim de residència amb nivell de dependència mitjà (Grau II): 72,47 euros/dia (IVA inclòs).

- Estada en règim de residència amb nivell de dependència alt (Grau III): 76,81 euros/dia (IVA inclòs).

2. Notificar aquesta resolució a l'interessat.

3. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.”

Interposició de recursos

Contra aquest Acord —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la Junta Rectora del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà que s'hagi publicat, de conformitat amb l'article 123 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També pot interposar-se directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 12 de desembre de 2022

El gerent Juan Manuel Martínez Álvarez