Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Núm. 738369
Convocatòria de prestacions socials de caràcter econòmic per a persones en risc d'exclusió social en el marc del desenvolupament d'habilitats sociolaborals per facilitar l'accés al mercat laboral

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern Local aprovà, en sessió ordinària de dia 23 de novembre actual, la convocatòria de prestacions socials de caràcter econòmic per a persones en risc d'exclusió social en el marc del desenvolupament d'habilitats sociolaborals per facilitar l'accés al mercat laboral per a l'any 2023.

 

Calvià, (signat electrònicament: 7 de desembre de 2022)

La tinent de batle de Cohesió Social, Igualtat, Comunicació i Policia Local (per decret de batlia de data 19 de juny de 2019) Natividad Francés Gárate.

 

CONVOCATÒRIA DE PRESTACIONS SOCIALS DE CARÀCTER ECONÒMIC PER A PERSONES EN RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL EN EL MARC DEL DESENVOLUPAMENT D'HABILITATS SOCIOLABORALS PER FACILITAR L'ACCÉS AL MERCAT LABORAL

El Servei de Benestar Social de l'Ajuntament de Calvià convoca prestacions socials de caràcter econòmic relacionades amb la formació teòrica i pràctica per a l'adquisició d'habilitats sociolaborals.

BASES QUE REGULEN LA CONVOCATÒRIA

1- Objecte de la convocatòria.

La present convocatòria regula el procés de tramitació mitjançant concurrència de les prestacions socials de caràcter econòmic per a persones en risc d'exclusió social per dificultats personals per a l'accés a l'ocupació. Tot això conforme al Decret llei 7/2022 d'onze de juliol, de prestacions de caràcter econòmic de les Illes Balears.

Aquesta iniciativa s'emmarca en la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, en concret en els serveis socials comunitaris bàsics de competència municipal, definits en l'article 13 i entre les funcions, definides en l'article 14 i ,en concret, en l'apartat n), es troba la de "promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa". Entre les prestacions de serveis socials, es troben les prestacions tècniques definides a l'article 21, en el marc d'aquesta convocatòria, en concret en el punt 1, que es refereix a les prestacions de prevenció i inserció. En relació a les prestacions econòmiques, les defineix a l'article 22 com aportacions dineràries que tenen com a finalitat atendre determinades situacions de necessitat en què es troben les persones que no disposen de recursos econòmics i que no estan en condicions d'aconseguir-ho.

Les persones beneficiàries de la prestació econòmica rebran formació teòrica i pràctica en el marc de les accions de formació a designar per l'Ajuntament i es complementarà amb intervencions de suport tant individual com grupal per a l'adquisició d'habilitats sociolaborals. La realització de les accions de formació és requisit obligatori per percebre l'ajuda econòmica.

2- Requisits per poder ser persona beneficiària de la prestació econòmica.

2.1- Estar la persona empadronada al municipi de Calvià amb un any d'anterioritat a la data de la sol·licitud.

2.2- Comptar amb una edat compresa entre els 30 i els 60 anys en el moment de formular la sol·licitud. El Servei de Benestar Social valorarà l'excepcionalitat d'aquest requisit atenent:

2.2.1- Criteris que determinen una situació greu d'exclusió social o un greu risc d'iniciar-la.

2.2.2- Persones de menys de 30 anys, amb fills menors al seu càrrec, en greu risc d'exclusió social.

2.3- Estar en situació d'atur i no tenir ingressos superiors al salari mínim interprofessional vigent.

2.4- Necessitar millorar les habilitats socials degut a diverses circumstàncies que seran valorades per al personal del Servei de Benestar Social.

2.5- Tenir permís de treball, en el cas de persones de països extracomunitaris. Es pot establir l'excepcionalitat en cas de no haver-hi persones sol·licitants i per tant, disposar de places en el programa de l'Ajuntament.

2.6- No haver realitzat el programa de formació en habilitats sociolaborals en edicions anteriors. Es pot establir l'excepcionalitat en cas de no haver persones sol·licitants i, per tant, disposar de places en el programa de l'Ajuntament. A més, el personal del Servei de Benestar Social haurà d'acreditar que la persona no va adquirir les habilitats sociolaborals amb la realització d'una edició ni amb altres accions posteriors en organismes especialitzats o activitat laboral desenvolupada.

3- Característiques i condicions de les prestacions econòmiques.

L'objectiu de les prestacions és facilitar la inserció social de les persones mitjançant l'adquisició de les habilitats sociolaborals.

Per accedir a la prestació econòmica, un cop formulada la sol·licitud, el Servei de Benestar social realitzarà una valoració de l'adequació de la prestació al perfil de la persona sol·licitant, per determinar la idoneïtat de la concessió. Es valorarà el compliment de la resta de requisits.

La durada màxima de percepció serà de quatre mesos. L'activitat de formació es desenvoluparà durant els dies laborables, amb una durada de quatre hores diàries.

El període de quatre mesos es pot ampliar fins a dos mesos més quan es compleixin els següents requisits:

- Necessitat de realitzar un procés més ampli d'adquisició d'habilitats sociolaborals, a proposta del personal tècnic de Serveis Socials.

- Mantenir-se la situació econòmica de la persona beneficiària en les condicions indicades en el punt 2 d'aquesta convocatòria.

- No haver-hi altres ciutadans i ciutadanes en llista d'espera en el servei.

La prestació es podrà suspendre i reiniciar amb posterioritat en les següents circumstàncies:

- Quan la persona estigui malalta en un període superior a quinze dies.

- Quan la persona s'incorpori al mercat laboral amb contractes inferiors a tres mesos.

En els dos casos anteriors, la percepció de l'ajuda i la seva participació en el programa, es reiniciarà fins al compliment del temps màxim concedit i sempre que hi hagi una vacant en el programa de formació.

Les persones que no hagin pogut percebre el total de l'ajuda econòmica concedida per finalització de l'exercici pressupostari al 31 de desembre de 2022, automàticament continuaran amb la percepció de la resta de dies fins al màxim de quatre mesos, sempre que hi hagi crèdit suficient en la partida pressupostària corresponent a l'exercici 2023 i el programa de formació es reprengui.

Si bé la prestació econòmica s'assigna durant el període de quatre mesos, la persona beneficiària haurà de signar a més el catàleg d'acceptació de normes que regeixen la prestació, i que se li lliurarà per part del servei municipal quan se li assigni la prestació econòmica. En cas d'incompliment, cessarà la percepció de la prestació econòmica i de la prestació tècnica. Aquest cessament es tramitarà a proposta del personal tècnic de referència, i en funció de la incidència presentada per l'empresa o entitat adjudicatària del servei de formació teòrica i pràctica per a l'adquisició d'habilitats sociolaborals.

La quantitat serà de 19 euros diaris, i es percebrà únicament per dies o hores de formació teòrica i pràctica realitzats. Els dies en què la persona beneficiària no assisteixi no percebrà la quantitat corresponent.

L'activitat de formació estarà coberta mitjançant una assegurança de responsabilitat civil.

4- Crèdit pressupostari.

El pressupost d'aquesta convocatòria és de noranta mil euros (90.000,00 €), amb càrrec al pressupost de l'exercici 2023.

 

5- Documentació i termes de presentació de la sol·licitud.

Les sol·licituds es podran presentar a partir del primer dia hàbil següent a la publicació de la present convocatòria en el BOIB fins que s'exhaureixi el crèdit pressupostari corresponent a aquesta convocatòria, en qualsevol dels registres de la Corporació o mitjançant qualsevol de les formes previstes per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El personal tècnic del Servei de Benestar Social podrà proposar d'ofici l'assignació de la prestació i la realització de la formació d'aquelles persones en procés d'intervenció de serveis socials municipals que compleixin els requisits.

La persona sol·licitant s'haurà d'identificar amb el DNI, NIE o passaport.

Mitjançant la presentació de la sol·licitud s'autoritza a l'Ajuntament perquè pugui accedir a la informació que sigui requerida a través dels mitjans contemplats en la normativa vigent. Si no fos així, la persona hauria de deixar constància expressa en aquesta. La informació és la següent:

  • Dades d'empadronament i convivència.
  • Percepció de prestacions del sistema públic.

La persona haurà de presentar la documentació relativa a ingressos que no procedeixin del sistema públic de prestacions.

6- Resolució de les sol·licituds.

Un cop revisat el compliment dels requisits demostrables mitjançant la documentació de referència, es procedirà a la valoració de la situació socioeconòmica i sociolaboral de la persona per part del personal tècnic de Serveis Socials del Servei de Benestar Social que emetrà informe d'idoneïtat.

El personal responsable del Servei de Benestar Social establirà una llista d'espera en cas necessari conforme als següents criteris de prioritat:

1º- Famílies monoparentals/monomarentals.

2º- Absència de recursos econòmics en la unitat familiar.

3º- Nivell de recursos econòmics en la unitat familiar.

Sobre la base d'aquests informes, la cap del servei de Benestar Social, emetrà informe per a la seva concessió per part de la tinent de batle de Cohesió Social, Igualtat, Comunicació i Policia Local, qui amb posterioritat ratificarà davant de la Junta de Govern Local l'acord de la concessió.