Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 743308
Aprovació del llistat de persones aptes en la prova de 21 d’octubre de la convocatòria per a l’obtenció de l’acreditació professional del personal d’admissió i control d’ambient intern en les activitats d’espectacles públics i recreatives per a l’any 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 12 de desembre de 2022, la consellera executiva del Departament de Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal de Consell Insular d'Eivissa ha dictat la resolució núm. 2022000150, per la que es resol:

“Vist l'informe proposta de la cap de Secció d'Indústria i presidenta del tribunal de data 7 de desembre de 2022, del que s'extreu el següent:

"(...)

La consellera executiva va dictar en data 21 de febrer de 2022 la resolució número 2022000012, per a l'aprovació de la convocatòria per a l'obtenció de l'acreditació professional del personal d'admissió i control d'ambient intern en les activitats d'espectacles públics i recreatives per a l'any 2022 i, al mateix acord, va aprovar les bases de la citada convocatòria, que van ser publicades al BOIB núm. 29, de 26 de febrer de 2022.

El dia 21 d'octubre de 2022 es va efectuar la segona prova avaluadora per a l'obtenció de l'acreditació professional del personal d'admissió i control d'ambient intern en les activitats d'espectacles públics i recreatives amb l'acta número 1 (CSV XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), i en data 14 de novembre de 2022 es va fer públic el llistat provisional de resultats, concedint-se un termini de cinc dies per sol·licitar la revisió dels exàmens.

Ates que hi va haver set sol·licituds de revisió, el tribunal qualificador el dia 25 de novembre de 2022 va revisar i, posteriorment, ratificar els resultats d'aquestes proves, que es fan públics el dia 7 de desembre de 2022, mitjançant la publicació del llistat definitiu, esposat al taulell d'anuncis d'aquest Consell Insular, així com a seu electrònica, de conformitat amb l'acta número 2 (CSV XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) que obra al present expedient amb número 2022/00001982Z.

(...)”

En el referit informe proposta s'eleva a definitiu el llistat de les persones que varen realitzar la prova amb resultat apte i es proposa la seva aprovació.

El Decret de Presidència núm. 2020000768, de modificació del Decret de Presidència núm. 2019000471, de data 10-7-2019, d'estructura del govern del Consell Insular d'Eivissa i creació de departaments, i del Decret de Presidència núm. 2019000484, de data 16-7-2019, de determinació de les atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell Insular d'Eivissa, atribueix al Departament de Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal, les competències pròpies del Consell Insular en matèria d'activitats; actuacions en matèria de serveis d'admissió i control d'ambient intern.

Atès el Decret de Presidència núm. 2019000484, de data 16-7-2019, de determinació de les atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm. 98 EXT., de 17-7-2020; modificacions al BOIB núm. 175, de 31-12-2019, BOIB núm. 101, de 4-6-2020 i al BOIB núm. 153, de 5 de setembre de 2020) i, de conformitat amb el que disposa el punt 9 de les bases específiques de la convocatòria de les proves per a l'obtenció de les acreditacions professionals del personal d'admissió i control d'ambient intern en les activitats d'espectacles públics i recreatives de les Illes Balears, en base a les competències que legal i reglamentàriament tenc atribuïdes

 

RESOLC

PRIMER.- Aprovar la relació definitiva de persones següents, qualificades com a APTES a les proves realitzades en data 21 d'octubre de 2022, per a l'obtenció de les acreditacions professionals del personal d'admissió i control d'ambient intern en les activitats d'espectacles públics i recreatives de les Illes Balears:

 

LLISTAT DEFINITIU DE LES PERSONES APTES DE LA PROVA DE LA CONVOCATÒRIA DE 21 D'OCTUBRE DE 2022

COGNOMS I NOM

DNI/NIE

RESULTAT

PEREZ GARCIA-ROVES, KARY                                           3

***0940**

APTE

MIGUELEZ DE LA PEÑA, RODRIGO                                 11

***0425**

APTE

DEL MORAL MOLANO, DAVID                                         15

***6447**

APTE

LAPEÑA GUTIERREZ, JON                                                 16

***5721**

APTE

LOPEZ HEREDIA, SARAY                                                   17

***0799**

APTE

GASCO PALOMARES, JAVIER                                           20

***5720**

APTE

RUIZ PEREZ, DAVID                                                            21

***5720**

APTE

PINEDA RAMIREZ, JUAN CAMILO                                   25

***6836**

APTE

BANDERA RODRIGUEZ, EMILIO JOSE                            28

***3901**

APTE

GARCIA VERDU, LAURA                                                    31

***6539**

APTE

ACOSTA MACIAS, EDGAR FARID                                     35

***1491**

APTE

SEGON.- Atorgar el carnet d'acreditació professional del personal d'admissió i control d'ambient intern en les activitats d'espectacles públics i recreatives de les Illes Balears, a les persones incloses al punt anterior, per un període de 8 anys des de l'aprovació de la resolució.

TERCER.- Notificar a les persones interessades mitjançant la publicació de la present resolució, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) així com al taulell d'anuncis del Consell Insular d'Eivissa i a la seu electrònica, tot incloent el següent:

Aquest acte no esgota la via administrativa i contra ell podeu interposar, davant el Consell Executiu, el recurs d'alçada previst als articles 112.1, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el termini d'un mes des de l'endemà de la seua notificació, tot això en virtut del que disposa l'article 66.4 de la Llei 4/2022 de 28 de juny de consells insulars (BOIB núm. 88 de 7-07-2022) . El recurs haurà de resoldre's en el termini de tres mesos, transcorreguts els quals s'entendrà desestimat i quedarà oberta la via contenciosa administrativa.

Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es consideri pertinent.”

 

Eivissa, 12 de desembre de 2022

La cap de secció d'Indústria del Departament de Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal Olga Torres Ribas