Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

Núm. 738903
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de dia 5 de desembre de 2022 per la qual es convoquen, mitjançant el procediment anticipat de despesa, els ajuts per a projectes d’internacionalització de les empreses, associacions i clústers de les Illes Balears, com instrument per fomentar la cooperació empresarial, la modernització del comerç i els serveis, així com per fomentar la internacionalització dels productes fabricats a les Illes Balears. Expedient de tramitació anticipada de despesa corresponent a l’exercici 2023/Decret 75/2004 segons resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de data 4 de novembre de 2022

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

 

L'any 2021 es varen aprovar els ajuts per a projectes d'internacionalització de les empreses, associacions i clústers de les Illes Balears afectades per la COVID-19, com instrument per fomentar la cooperació empresarial i la modernització del comerç i els serveis, així com per fomentar la internacionalització dels productes fabricats a les Illes Balears, cofinançats pel Programa Operatiu FEDER 2021-2027. Aquesta convocatòria va recollir les necessitats sorgides durant la crisi sanitària i va orientar els ajuts a les empreses afectades per la COVID-19, fomentant així que les empreses balears poguessin continuar el seu projecte d'internacionalització. També es van incloure com a nous beneficiaris dels ajuts les associacions i clústers de les Illes Balears.

En aquesta convocatòria es van atorgar un total de 314.830,00 euros en ajuts directes als projectes d'internacionalització de les empreses, associacions i clústers de les Illes Balears afectades per la COVID-19, concedint un total de 33 ajuts.

Les previsions per a les activitats de promoció del comerç exterior durant el 2022 són bones, en el sentit que s'espera una recuperació en el sector exterior, tot i que, els precedents de pandèmia han modificat i diversificat els models tradicionals, cap a una transformació digital.  Per tal de donar suport a les empreses, associacions i clústers de les Illes Balears fomentant la seva digitalització per esdevenir més competitives en l'àmbit internacional, el Govern Balear mitjançant la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular, aprova una nova convocatòria d'ajuts.

Aquest any s'aprova, mitjançant el procediment anticipat de despesa, la convocatòria d'ajuts per a projectes d'internacionalització de les empreses, associacions i clústers de les Illes Balears, com a instrument per fomentar la cooperació empresarial, la modernització del comerç i els serveis, així com, per a la internacionalització dels productes fabricats a les Illes Balears. Aquesta convocatòria d'ajuts subvenciona les despeses inherents als projectes d' internacionalització de les empreses, associacions i clústers.

D'aquesta manera es dona suport a les empreses que, una vegada superat el 2020 i el 2021, troben en la internacionalització el motor cap a nous mercats i l'augment de la seva facturació. Per fer possible aquest augment de la facturació de les empreses gràcies a la promoció exterior, és imprescindible anar cap a un model de digitalització de la internacionalització, per tant, la internacionalització es configura com l'instrument per a la modernització del comerç i els serveis, i l'adaptació a criteris de competitivitat i qualitat, així com el foment de la promoció comercial i la internacionalització dels productes fabricats a les Illes Balears. Aquesta digitalització implica contemplar noves actuacions subvencionables.

Com hem dit, la nova situació de la COVID-19 va crear noves modalitats i fórmules de promoció exterior, que van ser recollides en la convocatòria 2021 i, han de ser recollides també en la nova convocatòria 2022. Així, s'han contemplat noves actuacions subvencionables com ara: les fires virtuals o digitals, la promoció digital, el màrqueting digital, la creació de plataformes de venda online o digitals, entre d'altres. Entre les novetats introduïdes en la convocatòria 2021, també es troba la inclusió de dos nous beneficiaris dels ajuts: les associacions i els clústers de les Illes Balears, que realitzen accions de promoció exterior i internacionalització. Així aquests ajuts compten amb un crèdit pressupostari disponible de 475.00,00 euros.

L'article 30.21 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, d'acord amb la redacció feta per la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut, atribueix a aquesta Comunitat Autònoma la competència exclusiva en matèria de foment del desenvolupament econòmic en el territori de la comunitat autònoma, d'acord amb les bases i la coordinació general de l'activitat econòmica, sens perjudici del que disposen els articles 38 i 131, i els números 10 i 13 de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució; la legislació estatal i l'europea, i l'establiment i la regulació dels òrgans de defensa de la competència de la Comunitat Autònoma.

 

Aquesta convocatòria es regeix per dues Ordres de bases:

- L'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 8 d'abril de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç i serveis (BOIB núm. 52, de 17 d'abril).

- L'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 8 d'abril de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de promoció industrial (BOIB núm. 52, de 17 d'abril), que estableix en el seu article 2.e) que són objecte de subvenció, entre d'altres, el foment de la internacionalització dels productes fabricats a les Illes Balears.

L'article 2.4 del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer), atribueix a la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular, entre d'altres, les competències en matèria de promoció, desenvolupament i dinamització econòmica, modernització de les empreses, i internacionalització.

Les subvencions compreses en aquesta convocatòria estan incloses dins el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021, (BOIB núm. 175, de 23 de desembre de 2021). En el Pla esmentat hi figuren a l'objectiu III.1.4, Ajuts per finançar la fase d'iniciació i consolidació del procés d'internacionalització de les microempreses, pimes i associacions i clústers de les Illes Balears, com també implantar-les a l'exterior, en cas d'empreses afectades per la COVID-19 i en cas d'empreses no afectades per la COVID-19.

Aquests ajuts es troben emmarcats dintre de l'Agenda Balear 2030, concretament, els ajuts a la internacionalització afavoreixen el creixement de l'ODS número 8: «Treball digne i creixement econòmic» amb mesures com el desenvolupament dels nostres sectors productius, i de l'ODS número 9: «Indústria, Innovació d'infraestructures». Cal remarcar que aquests ajuts es troben també destinats a empreses que realitzen una activitat industrial, de tal manera, que fomenten també la innovació i internacionalització de la Indústria.

Si bé aquests ajuts tenen la consideració d'ajuts d'Estat, segons l'article 107.1 del Tractat de funcionament de la Unió Europea (Tractat de Lisboa 2009), tenen la categoria d'excepcionals segons el Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis i, com disposa la consideració primera de l'esmentat Reglament (UE) 1407/2013, al no complir amb tots els requisits de l'article 107.1 esmentat, no estan subjectes al procediment de notificació.

Els ajuts compleixen amb els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència, eficiència, qualitat i simplificació d'acord amb el que s'estableix en l'article 49 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears.

El procediment de concessió dels ajuts referits en aquesta resolució es tramitarà d'acord amb el que s'estableix en el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Subvencions.

Aquesta convocatòria es tramita com un procediment anticipat de despesa d'acord amb el que disposa l'article 71 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de Finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i amb el que disposa el capítol IV del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desenvolupament de determinats aspectes de la Llei de Finances.

En virtut de tot això, i d'acord amb les competències atribuïdes a la Conselleria de Model, Econòmic, Turisme i Treball pel Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer), dict la següent:

 

Resolució

Primer Objecte

L'objecte d'aquesta resolució és aprovar, mitjançant el procediment anticipat de despesa,  la convocatòria d'ajuts per a projectes d'internacionalització de les empreses, associacions i clústers de les Illes Balears, com instrument per fomentar la cooperació empresarial, la modernització del comerç i els serveis, així com per fomentar la internacionalització dels productes fabricats a les Illes Balears.

Aquesta convocatòria d'ajuts té per objecte, per una banda, fomentar la cooperació i la modernització del comerç i els serveis i, per altra banda, fomentar la promoció comercial i la internacionalització dels productes fabricats a les Illes Balears. Ambdós objectius són aconseguits amb la subvenció de les despeses generades dintre dels projectes d'internacionalització de les empreses, associacions i clústers de les Illes Balears.

Entenem per projecte d'internacionalització el conjunt d'actuacions i despeses encaminades a la internacionalització de productes, béns i serveis que realitzen les empreses, associacions i clústers de les Illes Balears cap a mercats exteriors fora de l'àmbit territorial nacional, amb l'objectiu d'incrementar la base de les empreses exportadores de Balears i afavorir l'obertura exterior de les empreses mitjançant la diversificació dels sectors i l'ampliació dels mercats destí dels béns i serveis.

Segon Normativa

1. Totes les accions subvencionades en el marc d'aquesta convocatòria es regeixen per:

 • La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • El Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Subvencions.
 • Llei 14/2014, de 29 de desembre, de Finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
 • El Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desenvolupament de determinats aspectes de la Llei de Finances.

2. Pel que fa a les bases reguladores dels ajuts són d'aplicació:

 • L'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia, de 8 d'abril de 2008, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç i serveis (BOIB núm. 52, de 17 d'abril).
 • L'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia, de 8 d'abril de 2008, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de promoció industrial (BOIB núm. 52, de 17 d'abril), que estableix en el seu article 2.e) que són objecte de subvenció, entre d'altres, el foment de la internacionalització dels productes fabricats a les Illes Balears.

Tercer Beneficiaris, requisits i exclusions

1. Poden ser beneficiaris de les subvencions per desenvolupar les actuacions descrites al punt primer d'aquesta resolució:

- Les empreses que siguin microempreses i PIMES: es troben inclosos dins el concepte d'empresa, les empreses emergents (startups), cooperatives, autònoms, emprenedors, les microempreses, i la resta de petites i mitjanes empreses de les Illes Balears (d'ara endavant, PIMES), que exerceixen una activitat de comerç, de serveis o industrial, i que estiguin constituïdes prèviament a la data de publicació d'aquesta convocatòria, i que es trobin en un procés d'internacionalització.

Es considera PIME (petita i mitjana empresa), d'acord amb la Llei 2/2012, de 4 d'abril, de suport als emprenedors i emprenedores i a la micro, petita i mitjana empresa, l'empresa que en el moment de la sol·licitud compleixi la definició de pime establerta en l'annex 1 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

Aquesta disposició defineix les microempreses i les petites i mitjanes empreses com les que:

A) Tenen menys de 250 treballadors i/o treballadores.

B) Tenen un volum de negoci anual no superior a 50 milions d'euros o bé, un balanç general anual que no sigui superior a 43 milions d'euros.

C) No participen en un 25% o més del seu capital o dels seus drets de vot en altres empreses que no compleixin els requisits anteriors.

D) Tenen la consideració de microempreses, les empreses que tenen menys de 10 empleats i un volum de negoci anual menor a 2 milions d'euros.

- Les Associacions empresarials de les Illes Balears, vàlidament constituïdes, que realitzin accions de internacionalització o promoció exterior dirigides a PIMES, que el 25% de les seves empreses associades siguin PIMES i que estiguin constituïdes prèviament a la data de publicació d'aquesta convocatòria.

- Els clústers empresarials de les Illes Balears, vàlidament constituïts, que realitzin accions d'internacionalització o promoció exterior dirigides a PIMES, que el 25% de les seves empreses associades siguin PIMES i que estiguin constituïdes prèviament a la data de publicació d'aquesta convocatòria. S'entén per clúster el grup d'empreses interrelacionades que treballen en un mateix sector econòmic i que col·laboren estratègicament per a obtenir beneficis comuns.

Les associacions i els clústers hauran d'emplenar l'Annex III per a cada una de les empreses que constitueixen aquest 25%.

2. La persona o entitat beneficiària de la subvenció en cap cas podrà subcontractar amb tercers l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o entitats vinculades amb ell.

A efectes del que disposa l'article 38.7.d) del Text Refós de la Llei de Subvencions, es considera que existeix vinculació amb aquelles persones físiques o jurídiques en qui es presenti alguna de les circumstàncies enumerades a continuació, d'acord amb l'article 68.2 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions:

a) Persones físiques unides per relació conjugal o persones lligades amb anàloga relació d'afectivitat, parentiu de consanguinitat fins a quart grau o d'afinitat fins a segon grau.

b) Les persones físiques i jurídiques que tinguin una relació laboral retribuïda mitjançant pagaments periòdics.

c) Ser membres associats del beneficiari segons es refereix l'apartat 2 i membres o partícips de les entitats sense personalitat jurídica segons es refereix l'apartat 3 de l'article 11 de la Llei General de Subvencions.

d) Una societat i els seus socis majoritaris o els seus consellers o administradors, així com els cònjuges o persones lligades amb anàloga relació d'afectivitat i familiars fins a quart grau de consanguinitat o d'afinitat fins a segon grau.

e) Les societats que, d'acord amb l'article 4 de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, reguladora del Mercat de Valors, reuneixin les circumstàncies requerides per formar part del mateix grup.

f) Les persones jurídiques o agrupacions sense personalitat i els seus representants legals, patrons o els qui exerceixin la seva administració, així com els cònjuges o persones lligades amb anàloga relació d'afectivitat i familiars fins al quart grau de consanguinitat o d'afinitat fins al segon.

g) Les persones jurídiques o agrupacions sense personalitat i les persones físiques, jurídiques o agrupacions sense personalitat, en base a les normes legals, estatutàries o acords contractuals tinguin dret a participar en més d'un 50 per cent en el benefici de les primeres.

3. Els sol·licitants han de reunir els requisits generals següents:

A) Que el volum de les exportacions exteriors de l'entitat sol·licitant representin un mínim d'un 1% sobre la facturació total, pel que fa al període 2021-2022. Llevat dels sol·licitants que hagin iniciat el seu procés d'internacionalització en el període 2021-2022.

B) Tenir domicili fiscal i realitzar la seva activitat principal dins el territori de les Illes Balears.

C) No estar sotmès a cap de les prohibicions per ser beneficiari dels ajuts que estableix l'article 10 del Text Refós de la Llei de Subvencions, aprovat per mitjà del Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, ni l'article 13 de la Llei General de Subvencions.

D) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com també de les obligacions amb la Seguretat Social.

E) No haver estat objecte de sancions administratives fermes ni de sentències condemnatòries fermes en els darrers tres anys per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, d'acord amb el que estableix l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'Igualtat de dones i homes, ni haver estat sancionats o condemnats per cap resolució administrativa ferma amb pena accessòria de prohibició de rebre ajudes o subvencions públiques pel període estipulat en l'article 37 de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar l'LGTBI-fòbia, ni en el títol IV de la Llei 15/2022, de 12 de juliol, Integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació.

4. Exclusions:

a) No en poden ser beneficiàries les societats civils sense personalitat jurídica, com tampoc les grans empreses, les fundacions, les administracions públiques ni, en general, les entitats sense ànim de lucre, excepte les associacions i clústers.

b) Tampoc en poden ser beneficiàries les empreses intermediàries l'activitat de les quals consisteixi en afavorir l'exportació indirecta d'altres empreses. Entenem per exportació indirecta, tota activitat d'exportació que es faci mitjançant una empresa intermediària que només es dedica a l'exportació de productes d'altres empreses.

 

Quart Crèdit assignat a la convocatòria

1. El crèdit inicialment assignat a aquesta convocatòria és de 475.000,00 euros amb càrrec a les partides 12801 G/761C01/47000/00/ i 12801 G/761C01/48000/00/ del pressupost general vigent de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023, amb la distribució següent:

- A càrrec de la partida pressupostària 12801 G/761C01/48000/00, 75.000,00 euros, per a associacions i clústers.

- A càrrec a la partida pressupostària: 12801 G/761C01/47000/00, 400.000,00 euros, per a empreses i autònoms.

2. Sempre que les disponibilitats pressupostàries ho permetin es pot augmentar l'import d'aquesta convocatòria.

3. Les partides pressupostàries poden ser objecte de redistribució una vegada acabat el termini de sol·licituds, sempre que no hi hagi sol·licituds que esgotin el crèdit corresponent per a cada partida pressupostària.

4. Atès el caràcter d'expedient anticipat de despesa, aquesta convocatòria restarà sotmesa a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en els pressuposts generals de les Illes Balears de l'exercici 2023.

Cinquè Despeses subvencionables.

1. El període subvencionable comprèn des de l'1 d'octubre del 2021 fins al 4 d'octubre del 2022, ambdós inclosos.

2. Es consideren despeses subvencionables les despeses generades dintre del projecte de internacionalització com a instrument per a fomentar la cooperació, la modernització del comerç i els serveis, i per a fomentar la promoció comercial i la internacionalització dels productes fabricats a les Illes Balears, presentats per les empreses, associacions i clústers de les Illes Balears i en particular les despeses següents:

A) Despeses de contractació externa de serveis d'un tècnic expert en comerç exterior per a la  realització d'un pla d'internacionalització de l'empresa.

B) Despeses relacionades directament amb la realització d'un pla de màrqueting internacional, d'un pla de promoció exterior internacional o d'un pla de comunicació internacional.

 • Publicitat en mitjans estrangers, màrqueting digital, posicionament, noves estratègies de xarxes socials, publicitat en xarxes socials, imatge de campanyes i promoció digital.
 • Publicitat o inscripció en portals o directoris en línia i en mercats electrònics internacionals, sempre que estigui vinculada amb els mercats exteriors objectiu del pla d'internacionalització.
 • Serveis corresponents a l'elaboració de material promocional, catàlegs, fullets i conjunt de cartells diversos, realitzats en diferents idiomes i adreçats específicament a la promoció en mercats exteriors, també en la seva versió digital i fulletons 3D.
 • Campanyes SEM i SEO de màrqueting en línia internacional.
 • Contractació de serveis externs per a l'adaptació del CRM i altres eines de gestió per al seguiment i contractació de campanyes de fidelització i captació en els mercats internacionals.

C) Despeses derivades de la digitalització internacional de l'empresa.

 • Despeses dirigides a fomentar o assegurar els canals digitals, en concret l'adaptació i implantació de noves eines tecnològiques en matèria d'internacionalització (TIC aplicat a la internacionalització).
 • Creació, adaptació i millora de la web a la venda online, en concret: l'ecommerce internacional, marketplaces, plataformes comercials B2B, contractació de màrqueting digital en diferents mercats, canvi d'idioma de la pàgina web.
 • Creació de plataformes de venda online o digitals, i disseny d'aplicacions.
 • Adaptació de catàlegs digitals i realitat virtual o augmentada.

D) Serveis relacionats amb el procés de registre de marca comunitària o en països fora de la Unió Europea, per guanyar competitivitat en mercats exteriors. No es consideren elegibles les taxes.

E) Serveis relacionats amb el procés de certificació i registre dels serveis o productes necessaris per a la seva comercialització als països fora de la Unió Europea, quan així ho exigeixi la normativa d'aquests països, per guanyar competitivitat en mercats exteriors. No es consideren elegibles les taxes.

 

F) Despeses de personal: cost del personal tècnic en comerç exterior que executi el pla de promoció internacional de l'empresa o del tècnic enginyer d'adaptació del producte en el mercat internacional. S'acceptarà un màxim de tres contractes per empresa beneficiària.

A l'efecte d'aquesta convocatòria es considera com a tècnic en comerç exterior o tècnic enginyer d'adaptació del producte al mercat internacional, el qui acrediti la seva formació o experiència en matèria d'internacionalització, mitjançant certificat de realització d'un curs en matèria d'internacionalització o amb un certificat de l'empresa que indiqui que desenvolupa aquestes funcions dins l'empresa, i a més es trobi contractat de forma indefinida per l'empresa. Aquest certificat no el pot emetre el propi treballador.

G) Despeses de promoció, relacionades amb accions de promoció en mercats exteriors:

Participació en fires, sales d'exposicions, trobades empresarials, viatges de prospecció, material de difusió i promoció, missions inverses, fires virtuals i digitals, showrooms digitals i presencials, tant dintre del país d'origen com en el país de destinació.

H) Despeses de desplaçament, transport (vols, vehicles de lloguer, tren...) i allotjament. Es  consideren elegibles les que estiguin directament relacionades amb una acció de promoció exterior. Tal i com disposa el punt novè, l'import de la subvenció és del 50% de les despeses presentades, en concepte de despeses de desplaçament, transport i allotjament amb un màxim de 2.000 euros per empresa.

I) Despeses relacionades amb la contractació de serveis de consultoria o gestió d'exportacions en els mercats exteriors: per concertar agendes de reunions, per realitzar estudis de mercats, serveis relacionats en la participació de licitacions en mercats internacionals, com per exemple la compra de plecs o traducció dels mateixos, i altres activitats relacionades tendents a millorar la seva competitivitat i iniciar el projecte d'internacionalització.

J) Despeses derivades de accions de d'assessorament, informació i anàlisis en matèria de internacionalització que duguin a terme els tècnics en comerç exterior o tècnics enginyers en adaptació del producte de les empreses, com per exemple en matèria de nous controls i tramitació de duanes amb el Regne Unit.

3. No són objecte de subvenció les despeses següents:

a) Les despeses de publicitat sobre petits objectes (marxandatge: bolígrafs, clauers, samarretes, bosses) i de material d'oficina que no estigui relacionat directament amb la fira o l'exposició.

b) Els serveis de consultoria en activitats permanents o periòdiques relacionats amb les despeses d'explotació normals de l'empresa, com els serveis rutinaris d'assessoria fiscal, els serveis jurídics periòdics o els de publicitat.

c) Les normes ISO i aquelles actuacions que corresponguin a l'activitat ordinària de l'empresa beneficiària.

d) Les despeses derivades de les mostres i mostraris.

e) Les dietes, les despeses de duana, el material promocional ordinari de l'empresa, els regals promocionals i el càtering.

f) Taxes i imposts.

4. Totes les despeses imputables a la convocatòria d'ajuts han d'estar emmarcades dintre del projecte d'internacionalització de l'empresa, l'associació o el clúster (d'acord amb l'establert al punt 1 d'aquesta resolució d'ajuts), i han de tenir com a objectius el foment de la cooperació empresarial i la modernització del comerç i els serveis, així com la promoció comercial i el foment de la internacionalització dels productes fabricats a les Illes Balears.

5. Si l'import de la despesa subvencionable supera les quanties establertes a la legislació estatal en matèria de contractes del sector públic per als contractes menors (inferiors a 40.000 euros quan es tracti de contractes d'obres o, inferiors a 15.000 euros quan es tracti de contractes de subministraments o serveis, IVA exclòs), el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a l'adopció del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les especials característiques de les despeses subvencionables no hi hagi al mercat suficient nombre d'entitats que el subministrin o prestin, o llevat que la despesa s'hagués realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció.

L'elecció entre les ofertes presentades es farà conforme a criteris d'eficiència i economia, i caldrà justificar expressament en una memòria l'elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

 

Sisè Presentació de les sol·licituds.

1. Les sol·licituds s'han de presentar en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Si s'exhaureixen els crèdits destinats a la convocatòria abans que acabi el termini per presentar sol·licituds, s'haurà de suspendre la concessió de nous ajuts mitjançant una resolució que s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Les persones interessades poden presentar les sol·licituds en qualsevol de les formes establertes a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per a la presentació electrònica han d'adjuntar la sol·licitud específica del procediment, juntament amb els Annexos que acompanyen aquesta convocatòria, disponibles a la Seu Electrònica d'aquesta Administració, i ha d'anar signada electrònicament.

També es podran presentar les sol·licituds de manera presencial en qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local.

No obstant això, els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, de conformitat amb el que disposa l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, únicament podran presentar les sol·licituds en la forma esmentada.

En cas que algun d'aquests subjectes presenti la sol·licitud de manera presencial, l'Administració el requerirà per a què la realitzi de manera electrònica, de conformitat amb allò que estableix l'article 68. 4 de la Llei 39/2015.

Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent al descrit serà inadmesa.

Només s'admetrà una sol·licitud per entitat dins aquesta convocatòria.

2. La sol·licitud ha de ser signada electrònicament, d'acord amb els Annexos disponibles en seu electrònica en la següent adreça: dgpe.caib.es, i inclourà les declaracions responsables indicades en l'apartat setè de documentació.

3. D'acord amb l'article 68.1 de la Llei 39/2015, si la sol·licitud no compleix els requisits legals i els exigits en aquesta resolució, s'ha de requerir la persona interessada per a què, en el termini de 10 dies, esmeni l'error o presenti els documents necessaris, amb indicació que si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició, amb la resolució prèvia que es dictarà en els termes que preveu l'article 21 de la mateixa Llei.

Setè Documentació a presentar.

1. Les entitats sol·licitants han de presentar la documentació següent:

A) La sol·licitud signada electrònicament, d'acord amb el model normalitzat, juntament amb els Annexos corresponents d'aquesta convocatòria, disponibles en seu electrònica en la següent adreça: dgpe.caib.es. La sol·licitud contindrà la memòria d'actuació justificativa així com la memòria econòmica justificativa.

B) Declaració responsable de veracitat de dades bancàries aportades, signada electrònicament (d'acord amb el model normalitzat disponible en la següent adreça: dgpe.caib.es).          

C) Còpia del document fefaent que acrediti, per qualsevol forma vàlida en dret, la representació de la persona que actua en nom de l'entitat sol·licitant.

D) La documentació justificativa de les despeses que s'estableix en el punt 5 d'aquest apartat.

2. Les sol·licituds hauran d'incloure les declaracions responsables següents:

A) Declaració responsable que el volum de les exportacions exteriors de l'entitat sol·licitant representen un mínim d'un 1% sobre la facturació total, pel que fa al període 2021-2022. Llevat dels sol·licitants que hagin iniciat el seu procés d'internacionalització en el període 2021-2022.

 

​​​​​​​B) Declaració responsable de no estar sotmès a cap de les prohibicions que estableixen els apartats 1 i 2 de l'article 10 del Text Refós de la Llei de Subvencions, aprovat per mitjà del Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, ni l'article 13 de la Llei General de Subvencions.

C) Declaració responsable de no haver estat objecte de sancions administratives fermes ni de sentències condemnatòries fermes per haver exercit o tolerat pràctiques prohibides d'acord amb:

 • La Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.
 • La Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar la LGTBI-fòbia.
 • El títol IV de la Llei 15/2022, de 12 de juliol, integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació.

D) Declaració responsable de les subvencions o els ajuts obtinguts o sol·licitats i pendents de resolució, per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens públic o privat nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals o, si escau, una declaració expressa de no haver-ne sol·licitat cap.

E) Els ajuts rebuts o sol·licitats, durant els tres darrers exercicis fiscals (2020, 2021 i 2022) subjectes al règim de minimis establert en el Reglament (CE) núm.1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre (publicat en el DOUE el 24/12/2013; L 352/1 - L 352/8); establert en el Reglament UE 1408/2013, de 18 de desembre, de minimis en el sector agrícola (publicat en el DOUE el 24/12/2013; L 352/9 - L 352/17), i en el Reglament UE 717/2014, de minimis en el sector la pesca i de la aqüicultura (publicat en el DOUE el 28/06/2014; L 190/45 - L 190/54).

F) Declaració responsable de complir amb la condició de ser PIME. A més, en el cas de ser una associació o clúster, s'ha d'emplenar l'Annex corresponent, per a cada una de les empreses que compleixin amb el requisit de ser PIME, fins arribar al 25% exigit per la convocatòria.

G) Declaració responsable que el sol·licitant no ha subcontractat amb persones o entitats vinculades.

H) Declaració responsable del compliment de les obligacions de les persones beneficiàries establertes en l'apartat desè de la convocatòria.

3. La presentació de la sol·licitud suposa per part de la persona o entitat interessada l'autorització a l'òrgan instructor del procediment per a què, si escau, obtingui de manera directa l'acreditació de les obligacions de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, de la Tresoreria General de la Seguretat Social i de l'Agència Tributària de la comunitat autònoma de les Illes Balears, d'estar al corrent de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, així com de la identitat del representant de l'entitat o persona interessada.

En el cas que la persona o entitat sol·licitant denegui expressament l'autorització, aportarà un certificat de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, de la Tresoreria General de la Seguretat Social i de l'Agència Tributària de les Illes Balears, d'estar al corrent de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, i còpia simple del document de identificació.

4. En qualsevol cas, l'entitat sol·licitant ha de declarar les situacions noves que es puguin produir pel que fa al cas, mitjançant un escrit presentat a la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular en el termini de quinze dies comptadors des de què es produeixi la nova situació.​​​​​​​

​​​​​​​5. Justificació de les despeses a presentar juntament amb la sol·licitud:

Per a la justificació de les despeses juntament amb memòria econòmica justificativa, inclosa dintre de la sol·licitud, s'haurà d'adjuntar la documentació següent:

 • Còpia de la factura, que ha d'estar detallada per conceptes i preus unitaris, on han de constar les dades següents: el núm. de factura, data, concepte, import elegible, taxes, import total i les dades i NIF de l'emissor i destinatari de la factura.
 • Còpia de les nòmines, justificant bancari de pagament de la nòmina, a més de la documentació especificada en el punt cinquè lletra F).
 • Una còpia del document bancari oficial que acrediti la transferència o el pagament domiciliat, en el que hi figurin la data del pagament, l'import pagat, el concepte del pagament de tal manera que s'identifiqui aquest amb la factura, i el número de factura abonada, així com les dades i el NIF de l'ordenant i del destinatari, que han de coincidir amb el beneficiari i amb l'emissor de la factura respectivament.
 •  
  En el cas de pagament amb targeta de crèdit o de dèbit còpia del rebut de pagament. En el cas de targetes d'empresa document bancari que acrediti que la targeta està vinculada al compte de l'entitat sol·licitant.
 • ​​​​​​​​​​​​​​En els cas de factures emeses en moneda estrangera, el document bancari que acrediti el pagament haurà de fixar el tipus de canvi a euros aplicable el dia del pagament.

No s'admeten:

 • Factures justificatives inferiors a 100 euros (IVA inclòs).
 • Tiquets de caixa.
 • Pagaments en efectiu.

Vuitè Instrucció i resolució del procediment.

1. L'òrgan competent per instruir el procediment de tramitació de sol·licituds és el director general de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular.

2. El director general de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular ha d'emetre una proposta de concessió o denegació de les ajudes. Aquesta proposta es notificarà a l'entitat sol·licitant, tal i com determinen els arts. 40 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre i es donarà un termini màxim de deu dies per fer al·legacions.

3. El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball és l'òrgan competent per dictar les resolucions d'aprovació o denegació de les ajudes corresponents a aquesta convocatòria. No obstant això, d'acord amb l'establert en la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, de 8 de juliol de 2019, de delegació de competències i de signatura en els òrgans directius de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball i de suplència dels òrgans directius de la Conselleria (BOIB núm. 97, de 16 de juliol de 2019): «Es deleguen en els directors generals de Turisme, de Treball i Salut Laboral, de Model Econòmic i Ocupació, i de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular les competències que, d'acord amb la legislació aplicable, corresponen a la persona titular de la Conselleria en les matèries següents, si afecten l'àmbit funcional propi de les direccions generals esmentades: a) En matèria de subvencions, l'exercici de totes les facultats i les actuacions previstes en la legislació que regula les subvencions autonòmiques...». Per tant, pel que fa a les resolucions d'aprovació, denegació i altres, corresponents a aquesta convocatòria, es troben delegades en la persona titular de la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular.

4. El procediment de concessió dels ajuts s'efectuarà per un procediment que no és de concurs, atès que no és necessària la comparació ni la prelació en un únic procediment de totes les sol·licituds entre sí, en virtut del que disposa l'article 17.2 del Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Subvencions.

5. Les sol·licituds de subvenció s'han de resoldre per rigorós ordre d'entrada de dia i hora dels expedients, sobre la base dels requisits establerts en aquesta resolució sempre que hi hagi crèdit suficient.

6. L'òrgan instructor ha de realitzar d'ofici les actuacions que consideri necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de pronunciar la resolució.

7. El termini màxim per dictar i notificar la resolució és de sis mesos des de la sol·licitud de l'ajuda. Si transcorre aquest termini i no es dicta una resolució expressa, la sol·licitud s'ha d'entendre desestimada.

8. La resolució motivada del procediment s'ha de notificar als interessats, tal com determinen els arts. 40 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. Així mateix, les resolucions han d'especificar els aspectes següents: beneficiari, descripció i import de l'activitat que se subvenciona, quantia, productes o serveis que s'hagin d'obtenir de l'ajut, partida pressupostària a la qual s'aplica, forma de pagament, termini per dur a terme l'activitat, justificació de les activitats objecte de l'ajut.

9. Si s'exhaureixen els crèdits destinats a la convocatòria abans que acabi el termini per presentar les sol·licituds, s'haurà de suspendre la concessió de nous ajuts mitjançant una resolució que s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'establert a l'article 17.3 del Text Refós de la Llei de Subvencions aprovada per Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

​​​​​​​​​​​​​​Novè Quantia dels ajuts.

 L'import de l'ajut serà el següent:

1. Per als projectes d'internacionalització presentats per les empreses o autònoms, es subvencionarà el 50% del cost elegible presentat, amb un màxim de 20.000 euros per projecte.

 

​​​​​​​2. Per als projectes d'internacionalització presentats per les Associacions i els Clústers, es subvencionarà el 50% del cost elegible presentat, amb un màxim de 25.000 euros per projecte.

Desè Obligacions de les persones beneficiàries.

1. Són obligacions de les persones beneficiàries dels ajuts:

a) Les obligacions establertes a l'article 11 del Text Refós de la Llei de Subvencions.

b) La realització, execució i pagament dels projectes objecte de la subvenció dintre del període elegible. Excepte les despeses de fires realitzades i pagades amb anterioritat al període subvencionable, sempre que l'acció subvencionada estigui executada dins el període subvencionable.

2. La Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular pot realitzar les activitats de comprovació i control del projecte subvencionat. Si de les actuacions de comprovació i control es detecten irregularitats, es pot iniciar un procediment de reintegrament dels fons percebuts, tal i com estableix l'article 44 del Text Refós de la Llei de Subvencions, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

Onzè Règim comunitari dels ajuts

1. Els beneficiaris d'aquesta convocatòria estan sotmesos al règim de minimis establert en el Reglament (CE) núm.1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, que determina en l'article 3 que l'import total de les ajudes de minimis a una única empresa no pot ser superior a 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.

2. Les activitats agrícoles i pesqueres estan sotmeses respectivament al règim de minimis establert en el Reglament UE 1408/2013, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis en el sector agrícola, i al Reglament UE 717/2014, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis en el sector de la pesca i de l'aqüicultura.

Dotzè Concurrència i compatibilitat de subvencions

1. Aquests ajuts són compatibles amb altres ajuts de qualsevol entitat atorgats per dur a terme el projecte d'internacionalització proposat, sempre que, aïlladament o conjuntament, no superin el cost total de l'activitat objecte de subvenció.

A aquest efecte s'haurà d'emplenar dins la sol·licitud una declaració responsable per garantir que els ajuts sol·licitats no superen, aïlladament o conjuntament, el cost total de l'activitat objecte de subvenció.

2. Atesa la compatibilitat d'aquesta convocatòria, s'estarà als límits assenyalats en l'article 20 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, de Subvencions de les Illes Balears​​​​​​​

​​​​​​​Tretzè Justificació i pagament

Amb la presentació de la sol·licitud i la documentació establerta en el punt setè, s'entén justificada l'aplicació de l'ajut a la finalitat de la convocatòria, d'acord amb el que estableix l'article 39 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre. Una vegada resolta la concessió de la subvenció de forma favorable es procedirà a tramitar el seu pagament.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs de reposició davant el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, abans esmentada, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

 

​​​​​​​També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

  

Palma, en data de la signatura electrònica (5 de desembre de 2022)

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball Iago Negueruela i Vázquez

 

ANNEX I EMPRESES I AUTÒNOMS:

SOL·LICITUD D'AJUTS PER A PROJECTES D'INTERNACIONALITZACIÓ

1. DADES GENERALS

Nom de l'empresa: .................................……………..................................

NIF o NIE: .......…................Telèfon: .…….….....…….......... 

Adreça: ……………………………………………………………….. Codi postal: ..............…..…...…

Domicili Fiscal: ..........................................................................................................

Adreça electrònica: ..........................................................................................................

Pàgina web de l'empresa: .........................................................................................................

Epígraf de l'activitat econòmica de l'empresa: .............................................................

Núm. de registre industrial o núm. de registre d'indústries agràries: ..................................................

Data d'alta a l'IAE: ............................................... Epígraf: ................................................

Sector al qual pertany l'empresa ...................................................................................

Indústria                 (     )     

No Indústria           (     )      

Altres sectors         (     )

*D'acord amb el Real Decret Legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, pel que s'aproven les tarifes i la instrucció de l'Impost sobre Activitats Econòmiques

Tipus d'empresa:

(   )  Mitjana empresa (menys de 250 empleats i un volum de negoci anual menor a 50 milions d'euros).

(   )  Petita empresa (menys de 50 empleats i un volum de negoci anual menor a 10 milions d'euros).

(   )  Microempresa (menys de 10 empleats i un volum de negoci anual menor a 2 milions d'euros).

(   )  Altres (empreses emergents (startups), cooperatives, autònoms i emprenedors).

Descripció de l'activitat que desenvolupa l'empresa: ............................................ ...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Persona de contacte: ...........................................................................

Nom del representant legal: .............................................................................................................

DNI del representant legal: .............................................................................................................

Tipus de poder de representació: ........................................

El poder està inscrit en el REA: (     )                              Codi CSV del poder notarial: .............................................. 

En cas d'autònoms (persones físiques, no obligades  a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, de conformitat amb el que disposa l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, poden elegir el canal preferent de notificació.

CANAL PREFERENT DE NOTIFICACIÓ:

Notificació electrònica (     )                                      Notificació per correu postal (    )          

En els cas de notificació electrònica els avisos de la posada a la disposició de la notificació en la Carpeta Ciutadana del Punt d'Accés General de l'Estat (https://www.caib.es/carpetafront) s'enviaran a l'adreça electrònica del sol·licitant informada en les dades personals o si no empleni una nova adreça electrònica per als avisos de les notificacions.

 

En el cas de notificació per correu postal, les notificacions s'enviaran a l'adreça informada en les dades personals o si no empleni una nova adreça postal per rebre les notificacions:

 

Localitat:                                                              Província:                                                         CP:

No obstant això, els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, de conformitat amb el que disposa l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, únicament es podran relacionar mitjançant canals electrònics.

2. DECLARACIÓ RESPONSABLE

Declar sota la meva responsabilitat:

1. (   ) Declar responsablement que el volum de les exportacions:

(    ) És igual o superior a l'1% respecte al total de la meva facturació pel període 2021-2022     i concretament el volum és de................ %.

(    ) He iniciat el meu procés d'internacionalització durant el període 2021-2022 i per tant         el meu volum d'exportacions és ............. %.

2. (  ) Que es certa i completa la informació que es fa constar en aquest tràmit i accept, íntegrament, les condicions de la convocatòria.

3. (  ) Que l'entitat sol·licitant té el seu domicili fiscal a les Illes Balears i realitza la seva activitat principal dins el territori de les Illes Balears, i es troba inclosa dins alguna de les definicions establertes en el punt quart d'aquesta resolució, en el qual s'estableixen les empreses, associacions i clústers que poden ser beneficiaris dels ajuts, i a més, no es troba en cap dels supòsits d'exclusió prevists.

4. (  ) Que no estic en cap dels supòsits establerts en l'article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, i en l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

5. (  ) Que no he estat objecte de sancions administratives fermes ni de sentències condemnatòries fermes per haver exercit o tolerat pràctiques prohibides d'acord amb la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes i d'acord amb la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar la LGTBI-fòbia, i d'acord amb el títol IV de la Llei 15/2022, de 12 de juliol, integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació.

6. (   ) Que, per a l'actuació per a la qual sol·licit l'ajut (assenyalau amb una X el vostre cas):

(   ) No he sol·licitat ni he rebut cap altra ajuda pel mateix concepte.

(   ) Sí, he sol·licitat o he rebut una altra ajuda pel mateix concepte.

Organisme

Data de resolució / Sol·licitud

Quantia

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

​​​​​​​7.  (   )  Que, per a altres actuacions o projectes (assenyalau amb una X el vostre cas):

(    )  No he rebut durant els tres darrers exercicis fiscals (2020, 2021 i 2022) cap subvenció subjecta al règim de minimis establert al Reglament (CE) núm.1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre; establert al Reglament UE 1408/2013, de 18 de desembre, de minimis en el sector agrícola, i al Reglament UE 717/2014, de minimis en el sector la pesca i de la aqüicultura.

(    )  He rebut durant els tres darrers exercicis fiscals (2020, 2021 i 2022) les subvencions subjectes al règim de minimis següents:

organisme

Data de resolució / Sol·licitud

Quantia

Tipus de minims (general, agrari, pesquer).

 

 

 

 

 

 

 

 

8.(  )  Que facilitaré totes les possibles actuacions de control que es duguin a terme per a comprovar la realització correcta de l'objecte d'aquests ajuts, i puc acreditar aquestes dades documentalment, en cas que se m'exigeixin.

9.(  ) Que compliré amb les obligacions de les persones i entitats beneficiàries de l'apartat desè de la convocatòria d'ajuts.

10.(  )  Que les meves dades bancàries, a l'efecte de l'ingrés derivat del procediment són les especificades dintre del model normalitzat disponible en seu electrònica.

11.(  ) En el cas de presentar despeses de registre de productes en el mercat exterior o de certificació de productes, que el registre o la certificació es obligatori per a la internacionalització.

12. (   ) Que no subcontractat amb persones o entitats vinculades.

3. DENEGACIÓ D'AUTORITZACIÓ

NO autoritz:

(  )  Que es facin les consultes als fitxers públics per acreditar les dades o els documents esmentats perquè puguin ser obtinguts en nom meu per l'òrgan competent o autoritzat, en l'àmbit de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, mitjançant transmissions telemàtiques de dades o de certificats que les substitueixin.

(   )   Que les dades i els documents d'altres administracions inclosos en aquesta comunicació i que no es presenten puguin ser obtinguts per l'òrgan gestor, mitjançant transmissions telemàtiques de dades o de certificats que les substitueixin, sempre que s'hagi establert per conveni amb l'Administració competent.

D'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, em don per assabentat o assabentada que les dades personals recollides s'incorporaran i es tractaran en un fitxer específic, a l'efecte de gestionar la tramitació de les ajudes i, en tot cas, a l'efecte estadístic. L'òrgan responsable del fitxer és la Direcció General de Comerç i Empresa.

4. MEMÒRIA DEL PROJECTE (PRESENTACIÓ EN DOCUMENT SEPARAT)

A) Descripció situació empresa:

Breu resum de la descripció de la situació actual de l'empresa, on es poden explicar, entre d'altres, els aspectes següents: activitat que realitza l'empresa, facturació actual, treballadors i funcions que realitzen.

B) Anàlisi DAFO de l'activitat, debilitats i fortaleses de l'empresa, amenaces i oportunitats que l'entorn i el mercat objectiu d'aquest pla els suposa.

C) Objectius del projecte i resultats que s'espera obtenir

S'ha de fer referència a l'import de facturació per exportacions que s'espera obtenir a finals d'any amb les accions programades i el percentatge que l'exportació suposarà respecte de la facturació total de l'empresa.

Breu referència a la planificació temporal i pressupostària del projecte d'internacionalització.

D) Descripció del pla d'actuació global a cada país

El pla ha de ser detallat i justificat, tant en les accions i el seu calendari, com en el pressupost corresponent

Data

País

Tipus d'activitat subvencionable

Concepte

Proveïdor

Pressupost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. MEMÒRIA ECONÒMICA JUSTIFICATIVA de les actuacions realitzades per al projecte d'internacionalització.

 (Presentació obligatòria per a tots els sol·licitants)

El/la Sr./a.........................................................................................................., amb DNI.................................., com a representant de l'entitat.............................................., amb NIF........................, la qual ha sol·licitat una subvenció en el marc de la convocatòria dels ajuts per a projectes d'internacionalització de les empreses, associacions i clústers de les Illes Balears, com instrument per fomentar la  cooperació empresarial, la modernització del comerç i els serveis, així com per fomentar la internacionalització dels productes fabricats a les Illes Balears, aprovada per la resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 5 de desembre de 2022, signa aquesta memòria econòmica justificativa d'acord amb el punt quinzè de la Resolució de la convocatòria, i 

CERTIFICA: Que durant el període subvencionable (1 d'octubre del 2021 fins al 4 d'octubre del 2022, ambdós inclosos) ha executat el projecte d'internacionalització d'acord amb el que disposa la convocatòria d'ajuts, amb les despeses següents:

COMPTE JUSTIFICATIU:

A) Despeses de la realització d'un pla d'internacionalització:

Núm.

factura

Data

Proveïdor

Concepte

Base

imposable

IVA

Total

Data i forma pagament

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMA

(IVA exclòs)

 

50% subvenció

 

 

B)Despeses del pla de màrqueting internacional, pla de promoció exterior o   comunicació internacional:

Núm.

factura

Data

Proveïdor

Concepte

Base

imposable

IVA

Total

Data i forma pagament

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMA

(IVA exclòs)

 

50% subvenció

 

               C) Despeses de digitalització internacional:

Núm.

factura

 

Data

 

Proveïdor

Concepte

Base

imposable

IVA

Total

Data i forma pagament

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMA

(IVA exclòs)

 

50% subvenció

 

D) Despeses de registre de marca:

Núm.

factura

 

Data

Proveïdor

Concepte

Base

imposable

IVA

Total

Data i forma pagament

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMA

(IVA exclòs)

 

50% subvenció

 

            E) Despeses de certificació i registre de productes i serveis:

Núm.

factura

Data

Proveïdor

Concepte

Base

imposable

IVA

Total

Data i forma pagament

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMA

(IVA exclòs)

 

50% subvenció

 

​​​​​​​F) Despeses de personal (un màxim de 3 contractes):

Núm.

Nòmina

Data

Concepte

Cost total

Data i forma pagament

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

SUMA

 

 G) Despeses de promoció:

Núm.

factura

Data

Proveïdor

Concepte

Base

imposable

IVA

Total

Data i forma pagament

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMA

(IVA exclòs)

 

50% subvenció

 

H) Despeses de desplaçament, transport i allotjament:

Núm.

factura

Data

 

Proveïdor

Concepte

Base

imposable

IVA

Total

Data i forma pagament

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMA

(IVA exclòs)

 

50% subvenció

MÀXIM 2.000 euros

 

​​​​​​​​​​​​​​I) Despeses de serveis de consultoria o gestió d'exportació en els mercats        exteriors:

Núm.

factura

 

Data

 

Proveïdor

Concepte

Base

imposable

IVA

Total

Data i forma pagament

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMA (IVA exclòs)

 

50% subvenció

 

J) Despeses d'accions d'assessorament, informació i anàlisis internacional:

Núm.

factura

 

Data

 

Proveïdor

Concepte

Base

imposable

IVA

Total

Data i forma pagament

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMA

(IVA exclòs)

 

50% subvenció

 

SUMA TOTAL PROJECTE (IVA exclòs):______________________________

SUMA TOTAL IMPORT SUBVENCIÓ (50%): ____________________________

DECLARA:  Que ha destinat l'import imputat de la subvenció a la finalitat i a l'objecte del projecte subvencionat i que la subvenció concedida per la conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, aïlladament o juntament amb les altres subvencions que hagi obtingut per a la mateixa activitat no superen el cost d'aquesta.

SOL·LICITA: L'ajuda per a projectes d'internacionalització de les empreses, associacions i clústers de les Illes Balears per a la realització de les actuacions descrites en la memòria, en el projecte d'internacionalització, per un import global de:

 ...................................................€.

…….............................…, ………. d ..........................…… de 2022

[Signatura electrònica del sol·licitant]

 

ANNEX II ASSOCIACIONS I CLÚSTERS:

SOL·LICITUD D'AJUTS PER A ASSOCIACIONS I CLÚSTERS PER A PROJECTES D'INTERNACIONALITZACIÓ

1. DADES GENERALS

Nom de l'Associació o el clúster: .................................……………..................................

NIF o NIE: .......…................Telèfon: .…….….....…….......... 

Adreça: ……………………………………………………………….. Codi postal: ..............…..…...…

Domicili Fiscal: ..........................................................................................................

Adreça electrònica: ..........................................................................................................

Pàgina web: .........................................................................................................

Epígraf de l'activitat econòmica: .............................................................

Núm. de registre industrial o núm. de registre d'indústries agràries: ..................................................

Data d'alta a l'IAE: ............................................... Epígraf: ................................................

Sector al qual pertany l'Associació o Clúster ...................................................................................

Indústria    (    )

No Indústria   (    )

Altres sectors  (    )

*D'acord amb el Real Decret Legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, pel que s'aproven les tarifes i la instrucció de l'Impost sobre Activitats Econòmiques

Descripció de l'activitat que desenvolupa l'Associació o el clúster: ............................................ ...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Persona de contacte: ...........................................................................

Nom del representant legal: .............................................................................................................

DNI del representant legal: .............................................................................................................

Tipus de poder de representació: ........................................

El poder està inscrit en el REA:   (    )                                        Codi CSV del poder notarial: ............ .................................. 

2. DECLARACIÓ RESPONSABLE

Declar sota la meva responsabilitat:

1. (   ) Declar responsablement que el volum de les exportacions:

(    ) És igual o superior a l'1% respecte al total de la meva facturació pel període 2021-2022  i concretament el volum és de................ %.

(    ) He iniciat el meu procés d'internacionalització durant el període 2021-2022 i per tant  el meu volum d'exportacions és ............. %.

2. (   ) Que es certa i completa la informació que es fa constar en aquest tràmit i accept, íntegrament, les condicions de la convocatòria.

3. (   ) Que som una Associació o un clúster i que: tenc el meu domicili fiscal a les Illes Balears, realitz la meves funcions d'internacionalització o promoció exterior dirigides cap a PIMES de les Illes Balears i que m'he constituït prèviament a la convocatòria d'ajuts com a associació o clúster. També que el 25% de les meves empreses associades són PIMES i tenen domicili fiscal a les Illes Balears. (S'ha d'emplenar l'Annex III, per a cada una de les PIMES).

4. (   ) Que el nombre total de les meves empreses associades és _____________.

5. (   ) Que no estic en cap dels supòsits establerts en l'article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, i en l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

6. (   ) Que no he estat objecte de sancions administratives fermes ni de sentències condemnatòries fermes per haver exercit o tolerat pràctiques prohibides d'acord amb la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes i d'acord amb la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar la LGTBI-fòbia, i d'acord amb el títol IV de la Llei 15/2022, de 12 de juliol, integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació.

7. (   ) Que, per a l'actuació per a la qual sol·licit l'ajut (assenyalau amb una X el vostre cas):

(  )        No he sol·licitat ni he rebut cap altra ajuda pel mateix concepte.

(  )        Sí, he sol·licitat o he rebut una altra ajuda pel mateix concepte.

Organisme

 

Data de resolució / Sol·licitud

Quantia

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

8.  (   )  Que, per a altres actuacions o projectes (assenyalau amb una X el vostre cas):

(    )  No he rebut durant els tres darrers exercicis fiscals (2020, 2021 i 2022) cap subvenció subjecta al règim de minimis establert al Reglament (CE) núm.1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre; establert al Reglament UE 1408/2013, de 18 de desembre, de minimis en el sector agrícola, i al Reglament UE 717/2014, de minimis en el sector la pesca i de la aqüicultura.

(    )  He rebut durant els tres darrers exercicis fiscals (2020, 2021 i 2022) les subvencions subjectes al règim de minimis següents:

organisme

Data de resolució / Sol·licitud

Quantia

Tipus de minims (general, agrari, pesquer).

 

 

 

 

 

 

 

 

9.(  )  Que facilitaré totes les possibles actuacions de control que es duguin a terme per a comprovar la realització correcta de l'objecte d'aquests ajuts, i puc acreditar aquestes dades documentalment, en cas que se m'exigeixin.

10. (  ) Que compliré amb les obligacions de les persones i entitats beneficiàries de l'apartat desè de la convocatòria d'ajuts.

11.(   )  Que les meves dades bancàries, a l'efecte de l'ingrés derivat del procediment són les especificades dintre del model normalitzat disponible en seu electrònica.

12.(   ) En el cas de presentar despeses de registre de productes en el mercat exterior o de certificació de productes, que el registre o la certificació es obligatori per a la internacionalització.

13. (   ) Que no he subcontractat amb persones o entitats vinculades.​​​​​​​

​​​​​​​

 

3. DENEGACIÓ D'AUTORITZACIÓ

NO autoritz:

(  )   Que es facin les consultes als fitxers públics per acreditar les dades o els documents esmentats perquè puguin ser obtinguts en nom meu per l'òrgan competent o autoritzat, en l'àmbit de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, mitjançant transmissions telemàtiques de dades o de certificats que les substitueixin.

(   )   Que les dades i els documents d'altres administracions inclosos en aquesta comunicació i que no es presenten puguin ser obtinguts per l'òrgan gestor, mitjançant transmissions telemàtiques de dades o de certificats que les substitueixin, sempre que s'hagi establert per conveni amb l'Administració competent.

D'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, em don per assabentat o assabentada que les dades personals recollides s'incorporaran i es tractaran en un fitxer específic, a l'efecte de gestionar la tramitació de les ajudes i, en tot cas, a l'efecte estadístic. L'òrgan responsable del fitxer és la Direcció General de Comerç i Empresa.

4. MEMÒRIA DEL PROJECTE (PRESENTACIÓ EN DOCUMENT SEPARAT)

A) Descripció situació empresa:

Breu resum de la descripció de la situació actual de l'empresa, on es poden explicar, entre d'altres, els aspectes següents: activitat que realitza l'empresa, facturació actual, treballadors i funcions que realitzen.

B) Anàlisi DAFO de l'activitat, debilitats i fortaleses de l'empresa, amenaces i oportunitats que l'entorn i el mercat objectiu d'aquest pla els suposa.

C) Objectius del projecte i resultats que s'espera obtenir

S'ha de fer referència a l'import de facturació per exportacions que s'espera obtenir a finals d'any amb les accions programades i el percentatge que l'exportació suposarà respecte de la facturació total de l'empresa.

Breu referència a la planificació temporal i pressupostària del projecte d'internacionalització.

D) Descripció del pla d'actuació global a cada país

El pla ha de ser detallat i justificat, tant en les accions i el seu calendari, com en el pressupost corresponent

Data

País

Tipus d'activitat subvencionable

Concepte

Proveïdor

Pressupost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. MEMÒRIA ECONÒMICA JUSTIFICATIVA de les actuacions realitzades per al projecte d'internacionalització. (Presentació obligatòria per a tots els sol·licitants)

El/la Sr./a.........................................................................................................., amb DNI.................................., com a representant de l'entitat.............................................., amb NIF........................, la qual ha sol·licitat una subvenció en el marc de la convocatòria dels ajuts per a projectes d'internacionalització de les empreses, associacions i clústers de les Illes Balears, com instrument per fomentar la  cooperació empresarial, la modernització del comerç i els serveis, així com per fomentar la internacionalització dels productes fabricats a les Illes Balears, aprovada per la resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 5 de desembre de 2022, signa aquesta memòria econòmica justificativa d'acord amb el punt quinzè de la Resolució de la convocatòria, i 

CERTIFICA: Que durant el període subvencionable (1 d'octubre del 2021 fins al 4 d'octubre del 2022, ambdós inclosos) ha executat el projecte d'internacionalització d'acord amb el que disposa la convocatòria d'ajuts, amb les despeses següents:

COMPTE JUSTIFICATIU:

            A) Despeses de la realització d'un pla d'internacionalització:

Núm.

factura

Data

Proveïdor

Concepte

Base

imposable

IVA

Total

Data i forma pagament

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMA

(IVA exclòs)

 

50% subvenció

 

B) Despeses del pla de màrqueting internacional, pla de promoció exterior o   comunicació internacional:

Núm.

factura

Data

Proveïdor

Concepte

Base

imposable

IVA

Total

Data i forma pagament

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMA

(IVA exclòs)

 

50% subvenció

 

C) Despeses de digitalització internacional:

Núm.

factura

Data

Proveïdor

Concepte

Base

imposable

IVA

Total

Data i forma pagament

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMA

(IVA exclòs)

 

50% subvenció

 

        ​​​​​​​​​​​​​​D) Despeses de registre de marca:

Núm.

factura

Data

Proveïdor

Concepte

Base

imposable

IVA

Total

Data i forma pagament

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMA

(IVA exclòs)

 

50% subvenció

 

   E) Despeses de certificació i registre de productes i serveis:

Núm.

factura

Data

Proveïdor

Concepte

Base

imposable

IVA

Total

Data i forma pagament

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMA

(IVA exclòs)

 

50% subvenció

 

​​​​​​​F) Despeses de personal (un màxim de 3 contractes):

Núm.

Nòmina

Data

Concepte

Cost total

Data i forma pagament

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

SUMA

 

            ​​​​​​​G) Despeses de promoció:

 

Núm.

factura

Data

Proveïdor

Concepte

Base

imposable

IVA

Total

Data i forma pagament

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMA

(IVA exclòs)

 

50% subvenció

 

H) Despeses de desplaçament, transport i allotjament:

Núm.

factura

 

Data

 

Proveïdor

Concepte

Base

imposable

IVA

Total

Data i forma pagament

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMA

(IVA exclòs)

 

50% subvenció

MÀXIM 2.000 euros

 

 I) Despeses de serveis de consultoria o gestió d'exportació en els mercats exteriors:

Núm.

factura

 

Data

 

Proveïdor

Concepte

Base

imposable

IVA

Total

Data i forma pagament

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMA

(IVA exclòs)

 

50% subvenció

 

 J) Despeses d'accions d'assessorament, informació i anàlisis internacional:

Núm.

factura

 

Data

 

Proveïdor

Concepte

Base

imposable

IVA

Total

Data i forma pagament

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMA

(IVA exclòs)

 

50% subvenció

 

SUMA TOTAL PROJECTE (IVA exclòs):______________________________

SUMA TOTAL IMPORT SUBVENCIÓ (50%): ____________________________

DECLARA:  Que ha destinat l'import imputat de la subvenció a la finalitat i a l'objecte del projecte subvencionat i que la subvenció concedida per la conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, aïlladament o juntament amb les altres subvencions que hagi obtingut per a la mateixa activitat no superen el cost d'aquesta.

SOL·LICITA: L'ajuda per a projectes d'internacionalització de les empreses, associacions i clústers de les Illes Balears per a la realització de les actuacions descrites en la memòria, en el projecte d'internacionalització, per un import global de:

 ...................................................€.

…….............................…, ………. d ..........................…… de 2022

[Signatura electrònica del sol·licitant]

 

ANNEX III DECLARACIÓ RESPONSABLE DE TIPUS I AUTONOMIA DE L'ENTITAT

NOTA: En el cas d'Associacions i clúster ha de presentar-se un Annex III per a cada empresa associada que és PIME, fins arribar al 25% del total de les empreses associades).

1. TIPUS I AUTONOMIA DE L'ENTITAT

Nom:

DNI:

En nom i representació de l'entitat:

NIF:

Càrrec del representant:

DECLARA:

Que l'empresa que represent es una PIME d'acord amb la definició establerta en l'annex 1 del Reglament (UE) nº 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual s'estableixen determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (http://www.boe.es/doue/2014/187/L00001-00078.pdf.

Tipus d'empresa d'acord a la definició establerta en l'article 3 del Annex I de la Recomanació 2003/361/CE de la Comissió:

(   )  L'empresa és totalment independent, no té participació en altres empreses ni cap altra  empresa té participació en l'entitat.

(   )  L'empresa no està associada ni vinculada a una altre empresa, es a dir, té una participació inferior al 25% del capital o dels drets de vot (dels dos el major), en una o més empreses, i no hi ha tercers que tinguin interessos del 25% o més  del capital o els drets de vot (dels dos el major) en l'entitat.

(    )  L'empresa està vinculada i/o associada a una altre empresa, es a dir, té una participació superior al 25% del capital o els dret de vot (dels dos el major) en una o més empreses i/o hi ha tercers que tinguin interessos del 25% o més del capital o dels drets de vot (dels dos el major) en l'entitat. Encare així, el conjunt de la/les empreses associades o vinculades compleixen les condicions per considerar-se PIME.

Que l'empresa és, o el conjunt d'empreses associades/vinculades:

(   )  Mitjana empresa (menys de 250 empleats i un volum de negoci anual menor a 50 milions d'euros).

(   )  Petita empresa (menys de 50 empleats i un volum de negoci anual menor a 10 milions d'euros).

(   )  Micro empresa (menys de 10 empleats i un volum de negoci anual menor a 2 milions d'euros).

____________, a ____de_____de_____ (És obligatòria la firma electrònica).