Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSORCI DE RECURSOS SOCIOSANITARIS I ASSISTENCIALS DE LES ILLES BALEARS

Núm. 739298
Acord de la Junta Rectora del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears d'1 de desembre de 2022 per la qual s’aprova la revisió de les tarifes per al període comprès entre l’1 d’agost de 2022 al 31 de juliol de 2023, relatiu al contractes de concessió d’obra pública de les residències per a gent gran assistida d’Inca i Pollença. Exp. RP 5/2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. En data 9 de maig de 2005 el Consorci va signar el contractes de concessió d'obra pública per a la construcció i posterior concessió de l'explotació d'una residència per a assistits a Inca i Pollença amb l'empresa ATENCIÓN SOCIAL Y ESTANCIAS RESIDENCIALES S.A.

2. De conformitat amb l'addenda als contractes de concessió d'obra pública, per a la construcció i posterior concessió de l'explotació de les residències per a gent gran assistida en els municipis de Santanyí, Montuïri, Sant Joan, Inca i Pollença entre la Fundació Balear d'Atenció i Suport a la Dependència. Residencia Joan Crespí (actualment Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears) i Atención Social y Estancias Residenciales, SA de data 8 de gener de 2007, les revisions de preus corresponents a les tarifes de les places concertades, s'hauran de revisar en el mes de juny, tot i això, s'estableix la fórmula per a la revisió de preus. D'altra banda, s'acorda, que per les residències d'Inca i Pollença, entre d'altres, es durà a terme durant el mes d'agost.

3. En data 8 de gener de 2007 es va subscriure l'Addenda als contractes de concessió d'obra pública per a la construcció i posterior concessió de l'explotació de les residències per a assistits en els municipis de Santanyí, Montuïri, Sant Joan, Inca i Pollença. D'acord amb la clàusula tercera es varen fixar les tarifes que s'havien de percebre per a la prestació del serveis, així com es regula la fórmula d'aplicació per a la revisió dels preus, la qual disposa:

1.“Sistema de revisión: la revisión se realizará de acuerdo con la variación IPC de la CAIB de los 12 últimos meses, según INE. Cuando la variación de precios de los costes de personal sea superior al incremento IPC se tendrá en cuanta además esta variación para llevar a cabo la revisión de precios.

2.De esta manera cuando los colectivos de cada sector establezcan un porcentaje de actualización mayor al IPC, el concesionario podrá solicitar que se lleve a cabo la revisión de precios considerando el aumento de costes de personal previstos en los convenios colectivos.

3.Para ello el concesionario debe presentar la documentación acreditativa del incremento de los costes distinguiendo entre los referidos al personal y los correspondientes a otros gastos (a los que se incrementará IPC).

4.Teniendo en cuenta los plazos previstos en los pliegos de cláusulas administrativas particulares de los contratos, la primera revisión será en el mes de agosto del año 2007”.

4. En data 7 d'agost de 2009 es va acordar, davant el notari de València, el Sr. Jose Alicarte Domingo, número 2.686 del seu protocol, escriptura pública de transmissió de concessions administratives d'obra pública amb subrogació hipotecària dels centres d'Inca, Montuïri, Sant Joan i Pollença, entre el representant de l'entitat Atención Social y Estancias Residenciales, SA (com a transmitent) i el representat legal de l'entitat Geriátrico Manacor, SA (actual concessionari).  En data 25 d'octubre de 2019 es va comunicar al Consorci, que en data 5 de setembre de 2019 s'havia canviat el nom a l'empresa concessionària Geriátrico Manacor, passant a tenir la denominació de Manacor Seniors SA.

5. Els preus de les tarifes actuals són:

-Estada en règim de residència amb nivell de dependència baix (Grau I): 62,03 euros/dia (IVA inclòs).

-Estada en règim de residència amb nivell de dependència mitjà (Grau II): 68,59 euros/dia (IVA inclòs).

-Estada en règim de residència amb nivell de dependència alt (Grau III): 72,68 euros/dia (IVA inclòs).

6. En data 3 d'agost de 2010 es va subscriure conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració i l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per a la gestió de diversos centres residencials i centres de dia, en virtut del qual l'IMAS s'obliga a “la comprovació, la tramitació i el pagament, d'acord amb les condicions dels contractes i del règim econòmic aplicable, de les factures presentades pels concessionaris”, així com a “realitzar el seguiment de la gestió ordinària dels centres, relatives a les condicions d'atenció als usuaris que es presten als centres objecte d'aquest Conveni”, entre altres obligacions.

7. S'han publicat les taules salarials per a l'any 2022 del Conveni col·lectiu marc estatal de serveis d'atenció a les persones dependents i desenvolupament de la promoció de l'autonomia personal, essent d'un increment del 6,5 %.

8. El càlcul per a la revisió de tarifes de conformitat amb allò que preveu l'IPC CAIB per al període comprès entre juliol de 2021 i juliol de 2022, el qual ha estat del 10,3%. Per tant, a l'esser superior a les taules salarials s'han de modificar les tarifes únicament d'acord a la variació de l'IPC CAIB.

9. En data 23 de novembre de 2022 s'ha emès informe per la Unitat Jurídica del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears.

10. D'acord a la clàusula 3.1 dels plecs de clàusules administratives la Junta Rectora és l'òrgan de contractació.

Atès l'anterior la Junta Rectora en data 1 de desembre de 2022, va prendre el següent

Acord

1. “Aprovar les tarifes de les places de les residencies per a gent gran assistida d'Inca i Pollença, amb efectes d'1 d'agost de 2022 a 31 de juliol de 2023, i delegar-ne en la presidenta la signatura de tots els documents necessaris per la seva formalització, les quals han d'experimentar una variació del 10,3%, i es fixen els següents imports:

-Estada en règim de residència amb nivell de dependència baix (Grau I): 68,41 euros/dia (IVA inclòs).

-Estada en règim de residència amb nivell de dependència mitjà (Grau II): 75,65 euros/dia (IVA inclòs).

-Estada en règim de residència amb nivell de dependència alt (Grau III): 80,16 euros/dia (IVA inclòs).

2. Notificar aquesta resolució a l'interessat.

3. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.”

Interposició de recursos

Contra aquest Acord —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la Junta Rectora del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà que s'hagi publicat, de conformitat amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També pot interposar-se directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 12 de desembre de 2022

El gerent Juan Manuel Martínez Álvarez