Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 744663
Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual s’exclou a tres entitats, es denega la sol·licitud a catorze entitats i es concedeix una subvenció i autoritza i disposa la despesa a favor de la resta d’entitats presentades a la convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen programes d’interès general amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7 % de l’impost sobre la renda de les persones físiques i l’impost sobre societats, corresponent als anys 2022 i 2023, per a projectes a executar durant els anys 2023 i 2024

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. En data 2 de juny de 2022 es publicà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports de 31 de maig de 2022 per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen programes d'interès general amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7 % de l'impost sobre la renda de les persones físiques i l'impost sobre societats, corresponent als anys 2022 i 2023, per accions realitzades durant el 2023 i el 2024.

2. Dins el termini establert en el punt 8.1 de la convocatòria, les entitats que s'indiquen en els annexos 1, 2 i 3 d'aquesta proposta de resolució han presentat una sol·licitud de subvenció per finançar les despeses derivades del funcionament de serveis i programes d'atenció social, d'orientació, de valoració i d'integració per al foment de la inclusió social, així com de serveis d'atenció social adreçats a persones i famílies en risc d'exclusió social mitjançant programes dirigits a cobrir necessitats bàsiques que es duguin a terme a les Illes Balears.

3. El personal del Servei de Serveis Socials de la Direcció General de Serveis Socials ha revisat la documentació de les sol·licituds presentades i ha comprovat que s'adapten a l'objecte que disposa el punt 1 de la convocatòria i que les entitats compleixen els requisits que estableix el punt 4.

4. En data 29 d'agost de 2022 s'ha reunit la Comissió Avaluadora, prevista en el punt 10.1 de la convocatòria, i ha aprovat l'informe tècnic que fonamenta la proposta provisional d'exclusió, concessió i denegació de subvencions. Aquest informe inclou els projectes exclosos, amb el motiu d'exclusió, i els projectes aprovats i denegats en aplicació dels criteris de valoració establerts en l'apartat 12.5.a) de la convocatòria. L'apartat 12.5.c) de la convocatòria disposa que la puntuació mínima necessària perquè una sol·licitud pugui accedir a la subvenció és de 50 punts.

5. En data 1 de setembre de 2022 es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la primera proposta de resolució provisional de la directora general de Serveis Socials, de 30 d'agost de 2022, d'exclusió, concessió i denegació de les sol·licituds presentades a la convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen programes d'interès general amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7 % de l'impost sobre la renda de les persones físiques i l'impost sobre societats, corresponent als anys 2022 i 2023, per a projectes a executar durant els anys 2023 i 2024.

6. D'acord amb el criteri establert en el primer incís del punt 12.5.e de la convocatòria, correspon als projectes aprovats un ajut per l'import que apareix a la columna «Import adjudicat inicial» de l'annex 2, que és resultat d'aplicar el percentatge corresponent a l'import de la sol·licitud aprovada.

 

7. D'acord amb tercer incís del punt 12.5.e de la convocatòria i atès suma dels imports inicials totals dels ajuts que correspondrien a les entitats beneficiàries supera el límit pressupostari que consta en el punt 3, s'ha prorratejat aquest import total entre les entitats beneficiàries, tenint en compte l'ajut assignat inicialment.

8. Una vegada aplicat l'esmentat prorrateig, correspon als projectes aprovats un ajut per l'import que apareix a la columna «Import prorratejat» de l'annex 2 (el 50 % d'aquest import per a l'exercici 2022 i el 50 % restant per a l'exercici 2023).

9. En data 26 de setembre de 2022, la directora general de Serveis Socials va dictar proposta de resolució provisional de rectificació de l'errada material en la puntuació dels projectes “Vincles” i “Labora” de l'entitat Càritas Mallorca, per la qual es resolia rectificar les puntuacions atorgades a les sol·licituds de subvenció dels expedients SUB07/100/2022 i SUB07/92/2022 dels projectes “Vincles” i “Labora” de Càritas Diocesana de Mallorca, rectificar els imports adjudicats i els imports prorratejats inicials degut a l'errada material consistent en l'intercanvi de puntuacions entre els dos expedients així com concedir a l'entitat Càritas Mallorca, un termini de deu dies hàbils, comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació proposta de resolució per presentar-hi al·legacions.

10. En data 29 de setembre de 2022, una vegada exhaurit el tràmit d'audiència i revisades la totalitat d'al·legacions presentades, s'ha reunit la Comissió Avaluadora prevista en el punt 11 de la convocatòria i ha aprovat l'informe final en el qual s'especifica que un total de 32 expedients de 25 entitats han presentat al·legacions. La Comissió Avaluadora ha estimat les al·legacions presentades per 19 expedients mentre que el total d'al·legacions desestimades ha estat de 13 expedients.

11. En data 20 d'octubre de 2022 es publicà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'apartat 11.5 de la convocatòria, la segona proposta de resolució provisional de la directora general de Serveis Socials, de 17 d'octubre de 2022, d'exclusió, concessió i denegació de les sol·licituds presentades a la convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen programes d'interès general amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7 % de l'impost sobre la renda de les persones físiques i l'impost sobre societats, corresponent als anys 2022 i 2023, per a projectes a executar durant els anys 2023 i 2024.

Aquesta proposta atorga a les entitats interessades un termini de tres dies hàbils, comptador des de l'endemà de la publicació de la proposta de resolució, per comunicar l'acceptació o la renúncia a la proposta de resolució o la reformulació del projecte aprovat mitjançant el tràmit telemàtic disponible a la Seu electrònica. En tot cas, es considera que l'entitat beneficiària accepta la proposta de resolució si no manifesta el contrari en el termini de tres dies hàbils comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat.

12. En data 21 d'octubre de 2022, els serveis tècnics de la Direcció General de Serveis Socials a instància de l'entitat REHACER, varen detectar l'existència d'una sol·licitud de subvenció presentada dins termini de l'esmentada entitat que no va ser tramitada degut a l'acumulació errònia de dos sol·licituds en un mateix expedient.

13. En data 2 de novembre de 2022, la Comissió Avaluadora s'ha reunit en sessió extraordinària i ha aprovat l'informe que fonamenta la primera proposta de resolució provisional de la directora general de Serveis Socials, de 2 de novembre de 2022, de concessió de la sol·licitud presentada per l'entitat REHACER per al projecte Terapia acuática para personas con daño cerebral a la convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen programes d'interès general amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7 % de l'impost sobre la renda de les persones físiques i l'impost sobre societats, corresponent als anys 2022 i 2023, per a projectes a executar durant els anys 2023 i 2024.

La proposta provisional atorga a l'entitat interessada un termini de deu dies hàbils, comptador des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la proposta de resolució, per presentar-hi al·legacions. També informa l'entitat interessada que, en cas de que no presenti al·legacions a la puntuació, pot comunicar l'acceptació o la renúncia a la proposta de resolució o la reformulació del projecte aprovat mitjançant el tràmit telemàtic disponible a la Seu electrònica en el mateix termini indicat en l'apartat anterior.

 

​​​​​​​14. En el termini indicat als dos punts anteriors les entitats següents han comunicat:

a. L'acceptació de la proposta de resolució provisional

Exp.

Entitat

Títol Projecte

SUB07/31/2022

PRODIS

Activitats D'oci I Temps Lliure Per A Persones Amb Discapacitat

SUB07/45/2022

ASPANADIF

Inclusión Sociolaboral con personas con discapacidad

SUB07/64/2022

FUNDACION RANA

Prevención e intervención frente al abuso sexual a menores

SUB07/91/2022

CÀRITAS MALLORCA

Distribució d'aliments

SUB07/92/2022

CÀRITAS MALLORCA

Labora

b. La renúncia a la proposta de resolució provisional

Exp.

Entitat

Títol Projecte

SUB07/43/2022

FASOCIDE

Apoyo personal para el representante de ASOCIDE Baleares - el guía-intérprete asistente y Derechos de las persones sordociegas a la atención y guia-interpretación

SUB07/47/2022

ADIMA

Eivissa Cuida

SUB07/68/2022

GREC

Programa d'inserció sociolaboral a la presó de Menorca

SUB07/69/2022

GREC

Tallers prelaborals de Cuina i cambrer (servei per la insercció social i laboral de col·lectius vulnerables)

SUB07/94/2022

INTRESS

Suport psicològic a persones joves ex tutelades

SUB07/97/2022

ES REFUGI

Habitatges per a la Inclusió

SUB07/104/2022

FUND. DIAGRAMA

Programa de orientación e intervención psicoterapéutica para familias que presentan conflictividad familiar: Orienta Familias

SUB07/105/2022

FUND. DIAGRAMA

Programa de atención a la salud mental infanto-juvenil

SUB07/122/2022

FUND. ADECCO

Emergencia por el empleo

SUB07/129/2022

ABD

Xarxa d'informants sobre substàncies a les Illes Balears

SUB07/132/2022

INTRESS

Viure en companyia

SUB07/147/2022

FASOCIDE

Derechos de las persones sordociegas a la atención y guia-interpretación

 

​​​​​​​c. La reformulació del projecte aprovat

Exp.

Entitat

Títol Projecte

Import projecte inicial

Import projecte reformulat

SUB07/01/2022

FUNDACIÓ TUTELAR DEMÀ

Activitats complementàries del Servei d'atenció tutelar

200.000,00

110.000,00

SUB07/06/2022

ASPROM

CapacitadAs

171.620,00

120.134,00

SUB07/07/2022

DACESMA

Promoció de l'autonomia i suport al desplaçament. Assessorament i acompanyament a les famílies

900.200,06

614.948,22

SUB07/08/2022

ASOCIACIÓN SILOÉ

Hi som. Som-hi!

64.684,56

62.924,56

SUB07/09/2022

ASPANOB

Programa d'atenció integral pels infants i joves amb càncer i les seves famílies de les Illes Balears

579.303,70

484.187,28

SUB07/10/2022

PATRONAT OBRER

Servei D'Atenció a la Infància (SeDAI)

187.491,82

103.666,86

SUB07/13/2022

AMITICIA

Ocio Esplai

70.285,20

50.151,40

SUB07/14/2022

AMITICIA

Ocio Dinámico

141.352,80

105.823,23

SUB07/15/2022

AMITICIA

Escuelas Estacionales

147.926,30

108.489,97

SUB07/16/2022

PATRONAT OBRER

Pis Tutelat

65.988,72

36.341,47

SUB07/17/2022

FUNDACIO ES GARROVER

Programa de Famílies Fundació Es Garrover

76.006,12

50.211,64

SUB07/18/2022

ASPAYM

Oficina d'accesibilitat universal

167.403,61

92.080,25

SUB07/19/2022

LA SAPIENCIA

Grups Inserció Bellver

467.000,00

268.000,00

SUB07/20/2022

AEMIF

Atención integral y promoción de la Autonomía personal para usuarios de AEMIF

305.440,00

202.762,90

SUB07/22/2022

AEMIF

Rehabilitación física para afectados de una enfermedad neurodegenerativa y/o daño cerebral adquirido.

371.078,00

214.734,00

SUB07/23/2022

METGES DEL MON

Endavant - Inclusió social i mediació intercultual per a persones migrants

303.037,48

166.670,76

SUB07/24/2022

METGES DEL MON

INRED reducción de danys i inclusió social enfront l'exclusió severa de persones que consumeixen drogues

272.402,38

186.642,64

SUB07/25/2022

METGES DEL MON

Trobadors: Obrint Portes a les persones en exclusió severa

222.304,43

196.296,78

SUB07/26/2022

CARITAS MENORCA

Allotjament Digne

235.940,60

136.479,34

SUB07/27/2022

CÀRITAS MENORCA

Programa de formació y ocupació

225.722,58

127.994,24

SUB07/28/2022

CARITAS MENORCA

Suport a necessitats d'urgència social del programa d'acció de base

229.979,74

128.524,76

SUB07/32/2022

CARITAS IBIZA

Empleo

457.790,00

406.000,00

SUB07/33/2022

AFAMA

Punt d'atenció integral al familiar i seguiment al usuari

194.698,72

107.095.25

SUB07/35/2022

3 SALUT MENTAL

OBERTAMENT BALEARS. Programa de lluita contra l'estigma per raons de salut mental.

229.374,80

126.492,12

SUB07/36/2022

3 SALUT MENTAL

(DES) integrades. Programa de prevenció de la conducta suïcida des de la vessant socio-comunitària

352.028,78

193.725,10

SUB07/37/2022

CARITAS IBIZA

Betania, un barrio de colores

345.690,00

261.320,00

SUB07/38/2022

CARITAS IBIZA

Urgencia Social

454.230,00

357.920,00

SUB07/39/2022

ASAMDIB

Programa integral d'acolliment i suport psicosocial al malalt desplaçat deles IllesBalears.

170.982,28

131.766,68

SUB07/40/2022

ESTEL LLEVANT

L'Estel t'apropa a la salut mental

178.000,00

117.260,00

SUB07/41/2022

ESTEL LLEVANT

L'Estel Familiar

105.694,00

87.194,00

SUB07/42/2022

FUNDACIÓN PERE TARRES

Centres socioeducatius i oberts per a infància vulnerable: reforç educatiu i activitats socioeducatives durant el curs escolar

373.529,34

256.889,14

SUB07/44/2022

FUNDACIO DEIXALLES

Itineraris Pre-laborals

910.335,84

651.446,90

SUB07/48/2022

TREBALL SOLIDARI

Fomento de la regularización de personas extracomunitarias, a través del emprendimiento

47.349,00

26.988,93

SUB07/49/2022

CREU ROJA

Benestar Familiar

379.187,90

208.564,12

SUB07/50/2022

TREBALL SOLIDARI

Programa CONFÍA por la integración de mujeres en situación vulnerable

283.918,00

161.427,66

SUB07/51/2022

CREU ROJA

Prevenció de Conductes Violentes

135.141,48

74.327,82

SUB07/55/2022

ASPAYM

SAID, Servei d'Atenció Integral Domiciliària i suport en l'entorn

266.718,79

146.915,77

SUB07/58/2022

PA I MEL

Programa Acollida i Prestacions econòmiques

172.987,78

95.143,28

SUB07/59/2022

PA I MEL

Tamagad 2023-2024

191.016,63

105.059,15

SUB07/63/2022

ALCER

Atención integral al paciente con Enfermedad Renal Crónica y sus familiares

159.951,60

112.141,62

SUB07/66/2022

ADIBA

Atención integral al paciente con diabetes y sus familiares

158.678,19

93.715,40

SUB07/67/2022

GREC

Centre de dia "A prop"

561.695,19

377.763,46

SUB07/70/2022

FIBROSI

Atención integral para personas con Fibrosis Quística y familiares

129.575,40

105.651,00

SUB07/74/2022

CREU ROJA

Gent Gran en Situació de Vulnerabilitat

500.000,00

275.005,70

SUB07/75/2022

IRES

Projecte d'Atenció Psicològica per a la promoció de relacions de parella no violentes –RELACIONS SANES

103.631,54

57.813,16

SUB07/78/2022

ALAS

IOAPS-VIH Información, Orientación y Atención PsicoSocial en VIH

421.937,84

253.956,64

SUB07/79/2022

EMBAT

Servei Accessible

159.893,27

88.057,93

SUB07/84/2022

FEIAB

Formació per a la inserció laboral de joves que han tingut mesura de protecció

60.000,00

33.000,00

SUB07/85/2022

ALAS

Chem-Salut

137.753,04

82.671,52

SUB07/86/2022

HERMANAS OBLATAS

Itinerari formatiu - laboral - Casal Petit

272.500,00

198.500,00

SUB07/87/2022

IRES

CLICK, projecte d'acompanyament per a joves i adolescents

137.378,82

78.201,50

SUB07/88/2022

IRES

Tú ho fas possible

83.296,75

48.063,14

SUB07/90/2022

PREDIF

CEO - Dins d'iniciativa social

165.053,19

91.450,88

SUB07/93/2022

ASPAYM

Servei de discapacitat física i envelliment actiu

185.502,73

102.928,62

SUB07/99/2022

ASS. MALALTIA D'ANDRADE

Atenció Social a ABEA

41.922,00

39.042,74

SUB07/100/2022

CARITAS MALLORCA

Vincles

487.000,00

312.000,00

SUB07/101/2022

FUND. NEMO

Oportunidades para mis capacidades

553.858,52

304.622,17

SUB07/102/2022

ABDEM

Activa-T. Servei d'informació, formació i acompanyament psicosocial a persones amb esclerosis múltiple

246.150,95

135.439,63

SUB07/103/2022

ALDEAS INFANTILES

Atención psicoterapéutica para niños, niñas y familias en situacion de vulnerabilidad social

277.572,58

182.794,44

SUB07/109/2022

FUND. DIAGRAMA

Programa de autonomía personal y de integración socio-laboral de adolescentes tutelados /as y jóvenes que se encuentren en situación de dificultada social: "Labor E-Job"

221.112,32

121.611,78

SUB07/110/2022

FUND. SHAMBHALA

Depende de Ti

355.120,00

203.500,00

SUB07/111/2022

TOTHEDUCATIU

Orientació i formació per a la integració laboral de col·lectius vulnerables

507.755,00

279.265,00

SUB07/112/2022

ABDEM

Guanya Salud i Benestar

129.896,78

71.596,63

SUB07/113/2022

PERE TARRES

MCECC –Mallorca i Menorca, la federació de Clubs d'Esplai

60.834,26

33.458,84

SUB07/114/2022

APNEEF

Servicio de Intervención y Promoción de la Autonomía Personal de Personas con Necesidades Especiales (SIPAP) antes llamado (Tratam. y rehabilitación de personas con nee).

163.598,00

92.178,90

SUB07/116/2022

LA SONRISA MEDICA

Pallass@s d'hospital a les Balears

710.000,00

390.500,00

SUB07/117/2022

PERE TARRES

Atenció a la infància i l'adolescència vulnerable a través d'activitats d'educació en el lleure

324.877,02

232.548,04

SUB07/120/2022

LLAR DE MEMORIA

Intervenció al Servei d'Estimulació Cognitiva

47.706,58

28.175,82

SUB07/123/2022

PROVIVIENDA

Apoyo a la integración a través de la vivienda para colectivos con dificultades

266.680,44

146.674,12

SUB07/124/2022

APFEM

Cuidando a la persona que me cuida

472.131,66

262.615,95

SUB07/126/2022

APFEM

Viviendo con esperanza

162.798,84

92.459,74

SUB07/127/2022

BEN AMICS

Servei d'orientació, informació i sensibilització per a infants i joves (SOIS)

233.593,64

129.123,60

SUB07/128/2022

AMADIP ESMENT

Programa de intervención comunitaria en situaciones de vulnerabilidad personal y social de las persones con discapacidad intel·lectual y sus familias (vulnerabilidad económica, salud y discapacidad, soledad y sobrecarga)”

499.999,99

275.000,00

SUB07/130/2022

PREDIF

SINEREM-Sinergias para el empleo

214.441,93

118.023,50

SUB07/133/2022

GIRA-SOL

Pla de millora del benestar emocional i psíquic: projecte de suport psicològic centrat en la persona amb trastorn mental i la seva família

399.453,23

220.042,02

SUB07/134/2022

JOVENT COOPERATIVA

Barris 2023-2024

176.020,68

102.201,38

SUB07/136/2022

AMADIBA

Te ayudamos a diseñar tu vida: un programa de apoyo integral a las familias de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo

991.651,47

651.275,61

SUB07/138/2022

FUNDACION TUTELAR CIAN

Acompañando el día a día de las personas de la Fundación Tutelar Cian

507.767,96

280.287,92

SUB07/141/2022

APROSCOM

Servei de prevenció i acompanyament a les persones amb discapacitat intel·lectural o del desenvolupament en situació de risc d'abús o que en són víctimes

288.225,90

158.524,24

SUB07/142/2022

ASPAS

Servei d'atenció socio familiar

130.815,38

71.948,46

SUB07/144/2022

NAÜM-HMANAS. SAN VICENTE PAUL

Programa residencial de tractament i deshabituació d'addiccions per a persones adultes i joves

149.536,16

86.609,84

SUB07/145/2022

NAÜM-HMANAS. SAN VICENTE PAUL

Programa d'atenció terapéutica individual - familiar

164.517,88

135.208,06

SUB07/146/2022

FSIB

Servicio integral de atención y asesoramiento a personas sordas y a su entorno socio-familiar.

486.825,40

267.787,04

SUB07/148/2022

FUND. ADECCO

Plan Familia

212.579,28

119.831,16

SUB07/150/2022

JOVENT COOPERATIVA

T'Acompany 4.0

45.353,28

32.795,14

SUB07/151/2022

REHACER

Terapia acuática para personas con daño cerebral

11.860,00

7.215,50

15. En data 7 de novembre de 2022 s'ha reunit la Comissió Avaluadora, d'acord amb el punt 11 de la convocatòria, i ha aprovat el tercer informe tècnic que fonamenta la proposta de resolució definitiva d'exclusió, concessió i denegació de subvencions.

16. En data 3 de desembre de 2022, es publicà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'apartat 11.11 de la convocatòria, la proposta de resolució definitiva de la directora general de Serveis Socials de 8 de novembre de 2022 d'exclusió, concessió i denegació de les sol·licituds presentades a la convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen programes d'interès general amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7 % de l'impost sobre la renda de les persones físiques i l'impost sobre societats, corresponent als anys 2022 i 2023, per a projectes a executar durant els anys 2023 i 2024.

17. La Intervenció General ha emès informe de fiscalització de conformitat de tots els expedients de concessió de subvenció per un import adjudicat superior a 30.000,00 euros.

18. S'ha comprovat, de conformitat amb el que disposa el punt 4.1 de la convocatòria de subvencions, en relació amb l'article 11.f del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i l'article 38 del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que les entitats proposades per la concessió de la subvenció es troben al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

19. Els pagaments prevists suposen una bestreta superior al 75 % de l'import màxim previst en aquesta convocatòria, i s'eximeix l'entitat beneficiària de presentar cap tipus de garantia de la quantitat que se li anticipa, de conformitat amb l'article 37.2 del text refós de la Llei de Subvencions i l'article 25.3.b) del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i d'acord amb l'autorització prèvia per l'Acord del Consell de Govern de dia 23 de maig de 2022.

Fonaments de dret

1. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.

2. La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

3. El Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

4. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

5. La Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, que en l'article 3 estableix que els objectius de les polítiques socials són, entre d'altres, prevenir i atendre les situacions de vulnerabilitat de les persones i dels grups en situació d'exclusió social. Així mateix, l'article 4 disposa, entre els principis rectors, el d'universalitat i igualtat, pel qual els serveis públics han de garantir a tothom el dret d'accés als serveis socials i l'ús efectiu en condicions d'igualtat, equitat i justícia distributiva.

6. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer). Dins aquesta estructura, i sota la direcció del Govern, s'inclou la Conselleria d'Afers Socials i Esports, de la qual depèn la Direcció General de Serveis Socials i li atribueix les competències, entre d'altres, de gestió dels programes de serveis socials i de foment de programes d'inclusió social.

7. L'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de serveis socials i de joventut (BOIB núm. 34, d'11 de març).

8. La Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports de 31 de maig de 2022 la convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen programes d'interès general amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7 % de l'impost sobre la renda de les persones físiques i l'impost sobre societats, corresponent als anys 2022 i 2023, per accions realitzades durant el 2023 i el 2024. (BOIB núm. 72, de 2 de juny de 2022).

Per tot això, dic la següent

 

Resolució

1. Inadmetre i excloure les sol·licituds corresponents als projectes que consten en l'annex 1 d'aquesta resolució amb especificació del motiu d'inadmissió.

2. Denegar les sol·licituds de subvenció dels projectes inclosos en l'annex 2 d'aquesta resolució per no haver assolit els 50 punts que estableix l'apartat 12.5.c) de la convocatòria.

3. Acceptar les 12 renúncies presentades dels projectes esmentats en el punt 13.b d'aquesta resolució.

4. Aprovar totes les sol·licituds de reformulació dels 86 projectes esmentats en el punt 13.c d'aquesta resolució.

5. Concedir les subvencions sol·licitades a favor de les entitats i pels imports que consten en l'annex 3 d'aquesta resolució amb la següent distribució pressupostària per a cada projecte:

- L'import de la columna «Concessió 2022» amb càrrec a la partida pressupostària 17401.313E01.48000.00. FF 22073 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.

- L'import de la columna «Concessió 2023» amb càrrec a la partida pressupostària 17401.313E01.48000.00. FF 23073 (o l'alternativa corresponent) dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023.

El període d'execució de les activitats està comprés entre dia 1 de gener de 2023 i el dia 31 de desembre de 2024.

6. Autoritzar i disposar una despesa a favor de les entitats i pels imports que consten en l'annex 3 amb la següent distribució pressupostària per a cada projecte:

- L'import de la columna «Concessió 2022» amb càrrec a la partida pressupostària 17401.313E01.48000.00. FF 22073 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.

- L'import de la columna «Concessió 2023» amb càrrec a la partida pressupostària 17401.313E01.48000.00. FF 23073 (o l'alternativa corresponent) dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023.

El període d'execució de les activitats està comprés entre dia 1 de gener de 2023 i el dia 31 de desembre de 2024.

7. L'apartat 13 de la convocatòria estableix que els pagaments que es deriven d'aquest expedient es faran de manera anticipada, eximint les entitats de presentar aval bancari per la quantitat que se li anticipa.

8. Informar les entitats beneficiàries que:

- El pagament de la subvenció concedida s'efectuarà de conformitat amb el que disposa el punt 13 de la convocatòria.

- La justificació de la subvenció concedida s'efectuarà de conformitat amb el que disposen els punts 14 i 15 de la convocatòria.

9. Publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears aquesta resolució.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Afers Socials i Esports en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, document signat electrònicament (13 de desembre de 2022)

La consellera d'Afers Socials i Esports Fina Santiago Rodríguez

 

ANNEX 1 Projectes exclosos amb el motiu d'exclusió

Exp.

Entitat

Motiu d'exclusió

SUB07/108/2022

ASS. GAOCALO

No acredita una experiència mínima de dos anys i especialització en l'atenció al col·lectiu o als col·lectius als quals s'adrecen els programes (punt 4.1.g)

SUB07/46/2022

Fundació Sant Joan de Déu

Coincideix amb l'objecte d'un concert.

SUB07/118/2022

Patronat Joan XXIII Inca

Coincideix amb l'objecte d'un concert.

ANNEX 2 Projectes denegats perquè no assoleixen els 50 punts

Exp.

Entitat

Títol Projecte

Punts

SUB07/89/2022

ASDICA

Grupo de jóvenes

45

SUB07/119/2022

EDUCACLOWN

Juega y Educa

45

SUB07/71/2022

FUNDACIÓN ASNIMO

Gabinete terapèutic ASNIMO (GTA)

42

SUB07/52/2022

FUND. ANAR

Chat ANAR y las Nuevas Tecnología de la Comunidad Autónoma de Islas Baleares

39

SUB07/140/2022

HANDISPORT

Talleres para la inclusión

38

SUB07/53/2022

FUND. ANAR

Protección integral a la Infancia y Adolescencia: Escuelas segura

37

SUB07/95/2022

FUNDACIO MALLORCA INTEGRA

Espai de sensibilització Xavi Torres

35

SUB07/34/2022

REMAR

Proyecto Integra En Mallorca. Actuaciones De Ambito Social Dirigidas A Población Vulnerable Y En Riesgo De Exclusión En Complementariedad Con Los Servicios Sociales

33

SUB07/21/2022

CIBERVOLUNTARIOS

Inicia TIC: Transformación digital para el emprendimiento y la empleabilidad de personas en situación de vulnerabilidad digital

30

SUB07/56/2022

CIBERVOLUNTARIOS

Conectados: Personas mayores derribando la brecha digital en las Islas Baleares

30

SUB07/57/2022

CIBERVOLUNTARIOS

Programa de formación tecnológica a menores y jóvenes en situación de vulnerabilidad digital

30

SUB07/54/2022

FUND. ANAR

Teléfono ANAR de la Familia y los Centros Escolares de la Comunidad Autónoma

29

SUB07/121/2022

LLAR DE MEMORIA

Intervenció al Servei de Transport

28

SUB07/30/2022

BANCO DE ALIMENTOS

Gastos de contratación de un mozo de almacén

26

 

​​​​​​​ANNEX 3 Projectes aprovats i adjudicació de subvenció

Exp.

Entitat

NIF

Títol Projecte

Núm. CONCE

Import projecte aprovat

Punts

Import sol·licitat

Import adjudicat inicial

Import prorratejat

Concessió 2022

Concessió 2023

SUB07/01/2022

FUNDACIO TUTELAR DEMA PER A PERSONES AMB TRANSTORN MENTAL GREU

G57676124

Activitats complementàries del Servei d'atenció tutelar

2022/17807

110.000,00

71

180.000,00

127.800,00

55.134,00

27.567,00

27.567,00

SUB07/02/2022

FUNDACIÓ AMÉS

G57320012

Servei d'inserció laboral per a joves procedents de protecció de menors, Acompanya

2022/17318

39.245,53

51

39.245,53

20.015,22

8.634,74

4.317,37

4.317,37

SUB07/03/2022

ASOC REHABILITACION DE ACCIDENTADOS CEREBRALES (REHACER)

G07675051

Información y apoyo a las familias afectadas por daño cerebral adquirido

2022/17322

32.892,00

68

30.432,00

20.693,76

8.927,46

4.463,73

4.463,73

SUB07/04/2022

ASOC DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER (AFAEF)

G07911456

Atención integral, terapéutica, asistencial y psicosocial para personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer y sus familias cuidadoras. Unidad de Respiro y Taller de Inicio Temprano.

2022/17323

282.000,00

60

80.000,00

48.000,00

20.707,60

10.353,80

10.353,80

SUB07/05/2022

ASSOCIACIÓ PASTORAL PENITENCIARIA

G57272619

Pis d'acollida-Permisos Penitenciaris

2022/17324

152.600,00

62

35.400,00

21.948,00

9.468,54

4.734,27

4.734,27

SUB07/06/2022

FUNDACION ASPROM

G07068596

CapacitadAs

2022/17808

120.134,00

70

171.620,00

120.134,00

51.826,82

25.913,41

25.913,41

SUB07/07/2022

ASOCIACION DAÑO CEREBRAL SOBREVENIDO EN MALLORCA (DACESMA)

G57312324

Promoció de l'autonomia i suport al desplaçament. Assessorament i acompanyament a les famílies

2022/17812

614.948,22

65

396.543,90

257.753,54

111.197,06

55.598,53

55.598,53

SUB07/08/2022

ASOCIACIÓN SILOÉ

G07682446

Hi som. Som-hi!

2022/17816

62.924,56

52

64.684,56

33.635,97

14.510,84

7.255,42

7.255,42

SUB07/09/2022

ASOC. DE PADRES DE NIÑOS CON CANCER DE BALEARES (ASPANOB)

G07608771

Programa d'atenció integral pels infants i joves amb càncer i les seves famílies de les Illes Balears

2022/17817

484.187,28

69

50.000,00

34.500,00

14.883,58

7.441,79

7.441,79

SUB07/10/2022

FUNDACIÓ PATRONAT OBRER DE SANT JOSEP

G07794910

Servei D'Atenció a la Infància (SeDAI)

2022/17819

103.666,86

71

185.891,82

131.983,19

56.938,66

28.469,33

28.469,33

SUB07/12/2022

COORDINADORA BALEAR DE PERSONAS AMB DISCAPACITAT

G07084445

Servei d'Atenció Directa dins l'àmbit de la discapacitat

2022/17325

45.653,54

76

45.653,54

34.696,69

14.968,44

7.484,22

7.484,22

SUB07/13/2022

ASOCIACION AMITICIA

G07482029

Ocio Esplai

2022/17821

50.151,40

52

70.285,20

36.548,30

15.767,24

7.883,62

7.883,62

SUB07/14/2022

ASOCIACION AMITICIA

G07482029

Ocio Dinámico

2022/17822

105.823,23

50

141.352,80

70.676,40

30.490,40

15.245,20

15.245,20

SUB07/15/2022

ASOCIACION AMITICIA

G07482029

Escuelas Estacionales

2022/17824

108.489,97

52

147.926,30

76.921,68

33.184,66

16.592,33

16.592,33

SUB07/16/2022

FUNDACIÓ PATRONAT OBRER DE SANT JOSEP

G07794910

Pis Tutelat

2022/17826

36.341,47

64

64.988,72

41.592,78

17.943,48

8.971,74

8.971,74

SUB07/17/2022

FUNDACIO ES GARROVER

G57356057

Programa de Famílies Fundació Es Garrover

2022/17828

50.211,64

85

76.006,12

64.605,20

27.871,22

13.935,61

13.935,61

SUB07/18/2022

ASSOCIACIO DE PERSONES AMB LESIO MEDUL.LAR I ALTRES DISCAPACITATS FISIQUES (ASPAYM)

G07566151

Oficina d'accesibilitat universal

2022/17829

92.080,25

61

160.000,00

97.600,00

42.105,46

21.052,73

21.052,73

SUB07/19/2022

FUNDACIO SOCIAL LA SAPIENCIA

G57050874

Grups Inserció Bellver

2022/17830

268.000,00

61

467.000,00

284.870,00

122.895,34

61.447,67

61.447,67

SUB07/20/2022

ASOC DE ESCLEROSIS MULTIPLE DE IBIZA Y FORMENTERA (AEMIF)

G07849730

Atención integral y promoción de la Autonomía personal para usuarios de AEMIF

2022/17831

202.762,90

58

288.440,00

167.295,20

72.172,56

36.086,28

36.086,28

SUB07/22/2022

ASOC DE ESCLEROSIS MULTIPLE DE IBIZA Y FORMENTERA (AEMIF)

G07849730

Rehabilitación física para afectados de una enfermedad neurodegenerativa y/o daño cerebral adquirido.

2022/17832

214.734,00

55

354.078,00

194.742,90

84.013,74

42.006,87

42.006,87

SUB07/23/2022

MEDICOS DEL MUNDO

G79408852

Endavant - Inclusió social i mediació intercultual per a persones migrants

2022/17836

166.670,76

82

288.692,12

236.727,54

102.126,26

51.063,13

51.063,13

SUB07/24/2022

MEDICOS DEL MUNDO

G79408852

INRED reducción de danys i inclusió social enfront l'exclusió severa de persones que consumeixen drogues

2022/17841

186.642,64

84

144.066,08

121.015,51

52.207,12

26.103,56

26.103,56

SUB07/25/2022

MEDICOS DEL MUNDO

G79408852

Trobadors: Obrint Portes a les persones en exclusió severa

2022/17842

196.296,78

84

112.941,38

94.870,76

40.928,04

20.464,02

20.464,02

SUB07/26/2022

CARITAS DIOCESANA DE MENORCA

R0700070F

Allotjament Digne

2022/17843

136.479,34

67

234.000,00

156.780,00

67.636,22

33.818,11

33.818,11

SUB07/27/2022

CARITAS DIOCESANA DE MENORCA

R0700070F

Programa de formació y ocupació

2022/17844

127.994,24

63

224.000,00

141.120,00

60.880,36

30.440,18

30.440,18

SUB07/28/2022

CARITAS DIOCESANA DE MENORCA

R0700070F

Suport a necessitats d'urgència social del programa d'acció de base

2022/17845

128.524,76

63

228.000,00

143.640,00

61.967,52

30.983,76

30.983,76

SUB07/29/2022

ASSOCIACIO BALEAR D'INFANTS AMB MALALTIES RARES (ABAIMAR)

G57611766

Atenció Integral

2022/17326

195.306,00

52

195.306,00

101.559,12

43.813,46

21.906,73

21.906,73

SUB07/31/2022

ASSOCIACIO PRODIS

G07596281

Activitats D'oci I Temps Lliure Per A Persones Amb Discapacitat

2022/17328

44.046,00

52

44.046,00

22.903,92

9.880,94

4.940,47

4.940,47

SUB07/32/2022

CARITAS DIOCESANA DE IBIZA

R0700071D

Empleo

2022/17861

406.000,00

67

360.000,00

241.200,00

104.055,72

52.027,86

52.027,86

SUB07/33/2022

ASSOCIACIO DE FAMILIARS I AMICS DE MALALTS D'ALZHEIMER DEL MUNICIPI DE POLLENÇA (AFAMA)

G07834724

Punt d'atenció integral al familiar i seguiment al usuari

2022/17862

107.095.25

67

120.598,72

80.801,14

34.858,30

17.429,15

17.429,15

SUB07/35/2022

ASSOCIACIO 3 SALUT MENTAL

G57896474

OBERTAMENT BALEARS. Programa de lluita contra l'estigma per raons de salut mental.

2022/17863

126.492,12

77

229.374,80

176.618,60

76.194,76

38.097,38

38.097,38

SUB07/36/2022

ASSOCIACIO 3 SALUT MENTAL

G57896474

(DES) integrades. Programa de prevenció de la conducta suïcida des de la vessant socio-comunitària

2022/17864

193.725,10

72

352.028,78

253.460,72

109.345,10

54.672,55

54.672,55

SUB07/37/2022

CARITAS DIOCESANA DE IBIZA

R0700071D

Betania, un barrio de colores

2022/17866

261.320,00

61

280.000,00

170.800,00

73.684,56

36.842,28

36.842,28

SUB07/38/2022

CARITAS DIOCESANA DE IBIZA

R0700071D

Urgencia Social

2022/17867

357.920,00

55

340.000,00

187.000,00

80.673,38

40.336,69

40.336,69

SUB07/39/2022

ASSOCIACIO D'AJUDA AL MALALT DESPLAÇAT DE LES ILLES BALEARS (ASAMDIB)

G57738866

Programa integral d'acolliment i suport psicosocial al malalt desplaçat deles IllesBalears.

2022/17868

131.766,68

50

50.000,00

25.000,00

10.785,20

5.392,60

5.392,60

SUB07/40/2022

ASSOCIACIÓ ESTEL DE LLEVANT

G07815905

L'Estel t'apropa a la salut mental

2022/17869

117.260,00

72

139.400,00

100.368,00

43.299,60

21.649,80

21.649,80

SUB07/41/2022

ASSOCIACIÓ ESTEL DE LLEVANT

G07815905

L'Estel Familiar

2022/17870

87.194,00

78

103.694,00

80.881,32

34.892,88

17.446,44

17.446,44

SUB07/42/2022

FUNDACIO PIA AUTONOMA INSTITUT PERE TARRES D'EDUCACIO EN L'ESPLAI

R5800395E

Centres socioeducatius i oberts per a infància vulnerable: reforç educatiu iactivitats socioeducatives durant el curs escolar

2022/17871

256.889,14

64

324.000,00

207.360,00

89.456,86

44.728,43

44.728,43

SUB07/44/2022

FUNDACIO DEIXALLES

G07255953

Itineraris Pre-laborals

2022/17872

651.446,90

92

500.000,00

460.000,00

198.447,90

99.223,95

99.223,95

SUB07/45/2022

ASOC DE PADRES DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DISCAPACITADOS DE IBIZA Y FORMENTERA (ASPANADIF)

G07071392

Inclusión Sociolaboral con personas con discapacidad

2022/17332

168.496,00

66

119.496,00

78.867,36

34.024,04

17.012,02

17.012,02

SUB07/48/2022

TREBALL SOLIDARI

G57040404

Fomento de la regularización de personas extracomunitarias, a través del emprendimiento

2022/17873

26.988,93

64

46.549,00

29.791,36

12.852,24

6.426,12

6.426,12

SUB07/49/2022

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Q2866001G

Benestar Familiar

2022/17874

208.564,12

85

379.187,90

322.309,72

139.047,14

69.523,57

69.523,57

SUB07/50/2022

TREBALL SOLIDARI

G57040404

Programa CONFÍA por la integración de mujeres en situación vulnerable

2022/17875

161.427,66

80

272.918,00

218.334,40

94.191,32

47.095,66

47.095,66

SUB07/51/2022

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Q2866001G

Prevenció de Conductes Violentes

2022/17876

74.327,82

67

135.141,48

90.544,79

39.061,78

19.530,89

19.530,89

SUB07/55/2022

ASSOCIACIO DE PERSONES AMB LESIO MEDUL.LAR I ALTRES DISCAPACITATS FISIQUES (ASPAYM)

G07566151

SAID, Servei d'Atenció Integral Domiciliària i suport en l'entorn

2022/17880

146.915,77

66

178.118,79

117.558,40

50.715,68

25.357,84

25.357,84

SUB07/58/2022

ASSOCIACIÓ PA I MEL

G07769433

Programa Acollida i Prestacions econòmiques

2022/17881

95.143,28

71

172.987,78

122.821,32

52.986,16

26.493,08

26.493,08

SUB07/59/2022

ASSOCIACIÓ PA I MEL

G07769433

Tamagad 2023-2024

2022/17883

105.059,15

73

191.016,64

139.442,15

60.156,52

30.078,26

30.078,26

SUB07/60/2022

FUNDACION ASPACE BALEARES

G07053226

Oci inclusiu i esport adaptat

2022/17334

438.600,00

68

254.600,00

173.128,00

74.688,88

37.344,44

37.344,44

SUB07/61/2022

FUNDACION ASPACE BALEARES

G07053226

Atenció integral a famílies vulnerables

2022/17335

113.796,00

68

91.796,00

62.421,28

26.929,06

13.464,53

13.464,53

SUB07/63/2022

ALCER ILLES BALEARS

G07094865

Atención integral al paciente con Enfermedad Renal Crónica y sus familiares

2022/17884

112.141,62

77

71.591,60

55.125,53

23.781,62

11.890,81

11.890,81

SUB07/64/2022

FUNDACION RANA

G57698540

Prevención e intervención frente al abuso sexual a menores

2022/17336

444.318,72

67

370.000,00

247.900,00

106.946,16

53.473,08

53.473,08

SUB07/65/2022

FUNDACION ASPACE BALEARES

G07053226

Rehabilitació, neurorehabilitació i benestar per a persones amb discapacitat (Embat)

2022/17337

243.030,68

71

93.030,68

66.051,78

28.495,30

14.247,65

14.247,65

SUB07/66/2022

ASOCIACION DE DIABETICOS DE ILLES BALEARS (ADIBA)

G07084098

Atención integral al paciente con diabetes y sus familiares

2022/17885

93.715,40

65

90.278,19

58.680,82

25.315,40

12.657,70

12.657,70

SUB07/67/2022

GRUPO DE EDUCADORES DE CALLE Y TRABAJO CON MENORES DE PALMA (GREC)

G07267628

Centre de dia "A prop"

2022/17886

377.763,46

75

272.034,83

204.026,12

88.018,60

44.009,30

44.009,30

SUB07/70/2022

ASSOCIACIO BALEAR DE FIBROSI QUISTICA

G07563075

Atención integral para personas con Fibrosis Quística y familiares

2022/17887

105.651,00

74

50.000,00

37.000,00

15.962,10

7.981,05

7.981,05

SUB07/72/2022

ESPIRAL-ENTITAT PRESTADORA DE SERVEIS A LA JOVENTUT

G57238065

POGRAMA OBERT-atenció infància i família

2022/17338

496.655,24

81

190.000,00

153.900,00

66.393,76

33.196,88

33.196,88

SUB07/73/2022

ASOC PLATAFORMA SOCIO SANITARIA DE LAS PITIUSAS

G57158271

Continuïtat del programa d'activitats compensadores per a la inclusió de la discapacitat

2022/17340

584.093,72

59

160.000,00

94.400,00

40.724,96

20.362,48

20.362,48

SUB07/74/2022

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Q2866001G

Gent Gran en Situació de Vulnerabilitat

2022/17888

275.005,70

86

500.000,00

430.000,00

185.505,66

92.752,83

92.752,83

SUB07/75/2022

FUNDACIÓN INSTITUTO DE REINSERCIÓN SOCIAL (IRES)

G64147184

Projecte d'Atenció Psicològica per a la promoció de relacions de parella no violentes –RELACIONS SANES

2022/17889

57.813,16

82

103.631,54

84.977,86

36.660,16

18.330,08

18.330,08

SUB07/76/2022

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER (AECC)

G28197564

Atención integral al paciente de cáncer i su familia

2022/17342

475.000,00

76

475.000,00

361.000,00

155.738,46

77.869,23

77.869,23

SUB07/77/2022

ASOC DE ALTAS CAPACIDADES Y TALENTOS D'EIVISSA I FORMENTERA (ACTEF)

G57491300

PROJECTE ESVA - Espai de valoració, atenció i seguiment de nins, nines i joves d ́Altes Capacitats

2022/17343

249.760,32

56

162.830,74

91.185,21

39.338,08

19.669,04

19.669,04

SUB07/78/2022

ASSOCIACIÓ DE LLUITA ANTI-SIDA DE LES ILLES BALEARS (ALAS)

G07277734

IOAPS-VIH Información, Orientación y Atención PsicoSocial en VIH

2022/17890

253.956,64

78

421.937,84

329.111,52

141.981,50

70.990,75

70.990,75

SUB07/79/2022

FUNDACIO EMBAT

G57312563

Servei Accessible

2022/17891

88.057,93

51

159.893,27

81.545,57

35.179,44

17.589,72

17.589,72

SUB07/80/2022

FUNDACIO INSTITUCIO NATZARET

G07038714

Educant

2022/17344

86.316,51

67

86.316,51

57.832,06

24.949,24

12.474,62

12.474,62

SUB07/81/2022

FUNDACIO INSTITUCIO NATZARET

G07038714

Portal Obert

2022/17404

73.580,55

73

73.580,55

53.713,80

23.172,58

11.586,29

11.586,29

SUB07/82/2022

ASOCIACION INTERNACIONAL DEL TELEFONO DE LA ESPERANZA

G85590685

Programa de Prevenció I Intervenció en Salut mental

2022/17405

34.400,00

54

5.000,00

2.700,00

1.164,80

582,40

582,40

SUB07/83/2022

FUNDACIO INSTITUCIO NATZARET

G07038714

Espai Solidari

2022/17406

115.592,09

70

115.592,09

80.914,46

34.907,18

17.453,59

17.453,59

SUB07/84/2022

FEDERACIO D'ENTITATS D'ATENCIO A LA INFANCIA I L'ADOLESCENCIA BALEAR (FEIAB)

G57259871

Formació per a la inserció laboral de joves que han tingut mesura de protecció

2022/17892

33.000,00

67

59.900,00

40.133,00

17.313,72

8.656,86

8.656,86

SUB07/85/2022

ASSOCIACIÓ DE LLUITA ANTI-SIDA DE LES ILLES BALEARS (ALAS)

G07277734

Chem-Salut

2022/17893

82.671,52

78

137.753,04

107.447,37

46.353,70

23.176,85

23.176,85

SUB07/86/2022

HERMANAS OBLATAS DEL SANTISIMO REDENTOR

R0700418G

Itinerari formatiu - laboral - Casal Petit

2022/17894

198.500,00

71

120.000,00

85.200,00

36.756,00

18.378,00

18.378,00

SUB07/87/2022

FUNDACIÓN INSTITUTO DE REINSERCIÓN SOCIAL (IRES)

G64147184

CLICK, projecte d'acompanyament per a joves i adolescents

2022/17895

78.201,50

76

137.378,82

104.407,90

45.042,46

22.521,23

22.521,23

SUB07/88/2022

FUNDACIÓN INSTITUTO DE REINSERCIÓN SOCIAL (IRES)

G64147184

Tú ho fas possible

2022/17896

48.063,14

71

83.296,75

59.140,69

25.513,80

12.756,90

12.756,90

SUB07/90/2022

FEDERACIO PREDIF ILLES BALEARS

G57575052

CEO - Dins d'iniciativa social

2022/17897

91.450,88

57

165.053,19

94.080,32

40.587,04

20.293,52

20.293,52

SUB07/91/2022

CARITAS DIOCESANA DE MALLORCA

R0700067B

Distribució d'aliments

2022/17469

397.000,00

64

387.000,00

247.680,00

106.851,26

53.425,63

53.425,63

SUB07/92/2022

CARITAS DIOCESANA DE MALLORCA

R0700067B

Labora

2022/17639

198.900,00

72

162.900,00

117.288,00

50.599,04

25.299,52

25.299,52

SUB07/93/2022

ASSOCIACIO DE PERSONES AMB LESIO MEDUL.LAR I ALTRES DISCAPACITATS FISIQUES (ASPAYM)

G07566151

Servei de discapacitat física i envelliment actiu

2022/17898

102.928,62

71

185.502,73

131.706,94

56.819,48

28.409,74

28.409,74

SUB07/96/2022

ASOC ASPERGER IBIZA Y FORMENTERA

G57890097

Atención integral para personas con Síndrome de Asperger/TEA de alto

2022/17681

494.890,00

68

494.890,00

336.525,20

145.179,82

72.589,91

72.589,91

SUB07/98/2022

ASSOCIACIO EL REFUGI PALMA

G07609894

Acollida i inserció de persones sense sostre "Refugi Pare Gaspar Aguiló"

2022/17899

523.532,06

55

500.000,00

275.000,00

118.637,34

59.318,67

59.318,67

SUB07/99/2022

ASOC BALEAR DE LA ENFERMEDAD DE ANDRADE

G07815624

Atenció Social a ABEA

2022/17900

39.042,74

50

41.922,00

20.961,00

9.042,74

4.521,37

4.521,37

SUB07/100/2022

CARITAS DIOCESANA DE MALLORCA

R0700067B

Vincles

2022/17901

312.000,00

68

487.000,00

331.160,00

142.865,24

71.432,62

71.432,62

SUB07/101/2022

FUNDACION NEMO

G57989519

Oportunidades para mis capacidades

2022/17903

304.622,17

59

500.000,00

295.000,00

127.265,50

63.632,75

63.632,75

SUB07/102/2022

ASSOCIACIÓ BALEAR D'ESCLERORIS MULTIPLE (ABDEM)

G07721970

Activa-T. Servei d'informació, formació i acompanyament psicosocial a persones amb esclerosis múltiple

2022/17904

135.439,63

66

121.850,45

80.421,30

34.694,42

17.347,21

17.347,21

SUB07/103/2022

ALDEAS INFANTILES SOS DE ESPAÑA

G28821254

Atención psicoterapéutica para niños, niñas y familias en situacion de vulnerabilidad social

2022/17905

182.794,44

58

277.572,58

160.992,10

69.453,36

34.726,68

34.726,68

SUB07/106/2022

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES DE IBIZA Y FORMENTERA (APNEEF)

G07937097

Programa de Atención Integral para la Prevención de Situaciones de Vulnerabilidad, Exclusión y Aislamiento Social

2022/17732

14.658,95

66

14.658,95

9.674,91

4.173,84

2.086,92

2.086,92

SUB07/107/2022

ASSOCIACIO ASPERGER BALEARES

G57620874

Talleres psicoeducativos y psicoafectivos para personas con trastorno del espectro autista y sus familias

2022/17733

178.100,00

50

125.000,00

62.500,00

26.963,02

13.481,51

13.481,51

SUB07/109/2022

FUNDACION DIAGRAMA INTERVENCION PSICOSOCIAL

G73038457

Programa de autonomía personal y de integración socio-laboral de adolescentes tutelados /as y jóvenes que se encuentren en situación de dificultada social: "Labor E-Job"

2022/17906

121.611,78

77

221.112,32

170.256,49

73.450,10

36.725,05

36.725,05

SUB07/110/2022

SHAMBHALA FUNDACIÓN

G57805723

Depende de Ti

2022/17907

203.500,00

50

320.000,00

160.000,00

69.025,36

34.512,68

34.512,68

SUB07/111/2022

TOTHEDUCATIU

G16577959

Orientació i formació per a la integració laboral de col·lectius vulnerables

2022/17908

279.265,00

51

500.000,00

255.000,00

110.009,16

55.004,58

55.004,58

SUB07/112/2022

ASSOCIACIÓ BALEAR D'ESCLERORIS MULTIPLE (ABDEM)

G07721970

Guanya Salud i Benestar

2022/17909

71.596,63

61

129.896,78

79.237,04

34.183,52

17.091,76

17.091,76

SUB07/113/2022

FUNDACIO PIA AUTONOMA INSTITUT PERE TARRES D'EDUCACIO EN L'ESPLAI

R5800395E

MCECC –Mallorca i Menorca, la federació de Clubs d'Esplai

2022/17910

33.458,84

60

50.000,00

30.000,00

12.942,26

6.471,13

6.471,13

SUB07/114/2022

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES DE IBIZA Y FORMENTERA (APNEEF)

G07937097

Servicio de Intervención y Promoción de la Autonomía Personal de Personas con Necesidades Especiales (SIPAP)antes llamado (Tratam. y rehabilitación de personas con nee).

2022/17911

92.178,90

72

125.698,00

90.502,56

39.043,56

19.521,78

19.521,78

SUB07/115/2022

FUNDACIO PROJECTE HOME BALEARS

G07488059

Intervenció Terapéutica a Projecte Home Balears

2022/17734

2.206.618,80

86

500.000,00

430.000,00

185.505,66

92.752,83

92.752,83

SUB07/116/2022

ASOCIACIÓN LA SONRISA MÉDICA

V07664188

Pallass@s d'hospital a les Balears

2022/17915

390.500,00

69

420.000,00

289.800,00

125.022,18

62.511,09

62.511,09

SUB07/117/2022

FUNDACIO PIA AUTONOMA INSTITUT PERE TARRES D'EDUCACIO EN L'ESPLAI

R5800395E

Atenció a la infància i l'adolescència vulnerable a través d'activitats d'educació en el lleure

2022/17917

232.548,04

65

258.636,80

168.113,92

72.525,78

36.262,89

36.262,89

SUB07/120/2022

LLAR DE LA MEMORIA

G57621567

Intervenció al Servei d'Estimulació Cognitiva

2022/17920

28.175,82

55

47.706,58

26.238,62

11.319,56

5.659,78

5.659,78

SUB07/123/2022

PROVIVIENDA

G79408696

Apoyo a la integración a través de la vivienda para colectivos con dificultades

2022/17921

146.674,12

73

266.680,44

194.676,72

83.985,18

41.992,59

41.992,59

SUB07/124/2022

ASOC PITIUSA DE FAMILIARES PRO SALUD MENTAL Y DE NIÑOS Y NIÑAS CON AUTISMO (APFEM)

G07728751

Cuidando a la persona que me cuida

2022/17922

262.615,95

60

467.131,66

280.279,00

120.914,74

60.457,37

60.457,37

SUB07/125/2022

ASSOCIACIO BALEAR D ESCLEROSI LATERAL AMIOTROFICA (ELA)

G16592065

Ajuda i suport per persones amb ELA i el seu entorn

2022/17735

80.800,00

50

80.800,00

40.400,00

17.428,90

8.714,45

8.714,45

SUB07/126/2022

ASOC PITIUSA DE FAMILIARES PRO SALUD MENTAL Y DE NIÑOS Y NIÑAS CON AUTISMO (APFEM)

G07728751

Viviendo con esperanza

2022/17923

92.459,74

56

162.798,84

91.167,35

39.330,36

19.665,18

19.665,18

SUB07/127/2022

BEN AMICS-ASSOCIACIO LGTBI DE LES ILLES BALEARS

G07698855

Servei d'orientació, informació i sensibilització per a infants i joves (SOIS)

2022/17924

129.123,60

68

233.593,64

158.843,68

68.526,50

34.263,25

34.263,25

SUB07/128/2022

AMADIP ESMENT FUNDACIO

G07065709

Programa de intervención comunitaria en situaciones de vulnerabilidad personal y social de las persones con discapacidad intel·lectual y sus familias (vulnerabilidad económica, salud y discapacidad, soledad y sobrecarga)”

2022/17925

275.000,00

83

499.999,99

414.999,99

179.034,52

89.517,26

89.517,26

SUB07/130/2022

FEDERACIO PREDIF ILLES BALEARS

G57575052

SINEREM-Sinergias para el empleo

2022/17926

118.023,50

65

214.441,93

139.387,25

60.132,84

30.066,42

30.066,42

SUB07/133/2022

ASOCIACION PARA LA SALUD MENTAL GIRA-SOL

G07729908

Pla de millora del benestar emocional i psíquic: projecte de suport psicològic centrat en la persona amb trastorn mental i la seva família

2022/17927

220.042,02

80

399.453,23

319.562,58

137.862,02

68.931,01

68.931,01

SUB07/134/2022

SOCIEDAD COOPERATIVA FORMACION OCUPACIONAL JOVENT

F07444615

Barris 2023-2024

2022/17928

102.201,38

88

176.020,68

154.898,20

66.824,40

33.412,20

33.412,20

SUB07/135/2022

CENTRO MATER MISERICORDIAE-FRANCISCANAS HIJAS DE LA MISERICORDIA HNAS

R0700137C

Programa de Envejecimiento Activo y Salud

2022/17736

105.663,06

59

105.663,06

62.341,21

26.894,52

13.447,26

13.447,26

SUB07/136/2022

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LAS ILLES BALEARS (AMADIBA)

G07758667

Te ayudamos a diseñar tu vida: un programa de apoyo integral a las familias de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo

2022/17929

651.275,61

74

500.000,00

370.000,00

159.621,14

79.810,57

79.810,57

SUB07/137/2022

ASOCIACIÓN PITIUSA DE AYUDA A AFECTADOS DE CÁNCER (APAAC)

G57934887

Atención Integral para Personas Afectadas de Cáncer

2022/17737

209.780,00

50

120.000,00

60.000,00

25.884,50

12.942,25

12.942,25

SUB07/138/2022

FUNDACION TUTELAR CIAN

G57373904

Acompañando el día a día de las personas de la Fundación Tutelar Cian

2022/17930

280.287,92

70

370.859,10

259.601,37

111.994,24

55.997,12

55.997,12

SUB07/139/2022

CENTRO MATER MISERICORDIAE-FRANCISCANAS HIJAS DE LA MISERICORDIA HNAS

R0700137C

Programa de Ocio y Voluntariado de Centro Mater Misericordiae

2022/17738

238.415,38

57

160.415,38

91.436,77

39.446,60

19.723,30

19.723,30

SUB07/141/2022

APROSCOM FUNDACIO

G07065386

Servei de prevenció i acompanyament a les persones amb discapacitat intel·lectural o del desenvolupament en situació de risc d'abús o que en són víctimes

2022/17931

158.524,24

71

288.225,90

204.640,39

88.283,60

44.141,80

44.141,80

SUB07/142/2022

FUNDACION DE PADRES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA (ASPAS)

G07071921

Servei d'atenció socio familiar

2022/17932

71.948,46

85

130.815,38

111.193,07

47.969,64

23.984,82

23.984,82

SUB07/143/2022

FUNDACIO PROJECTE JOVE

G07803570

Programa residencial de tractament i deshabituació d'addiccions per a persones adultes i joves

2022/17739

542.180,48

85

230.955,30

196.312,01

84.690,66

42.345,33

42.345,33

SUB07/144/2022

HERMANAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL. NAUM PROYECTO SOCIO-EDUCATIVO

R0700696H

Programa residencial de tractament i deshabituació d'addiccions per a persones adultes i joves

2022/17936

86.609,84

86

98.200,64

84.452,55

36.433,54

18.216,77

18.216,77

SUB07/145/2022

HERMANAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL. NAUM PROYECTO SOCIO-EDUCATIVO

R0700696H

Programa d'atenció terapéutica individual - familiar

2022/17938

135.208,06

84

140.058,34

117.649,01

50.754,78

25.377,39

25.377,39

SUB07/146/2022

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE LAS ISLAS BALEARES (FSIB)

G57382517

Servicio integral de atención y asesoramiento a personas sordas y a su entorno socio-familiar.

2022/17940

267.757,04

66

486.825,40

321.304,76

138.613,60

69.306,80

69.306,80

SUB07/148/2022

FUNDACION ADECCO

G82382987

Plan Familia

2022/17941

119.831,16

50

212.579,28

106.289,64

45.854,24

22.927,12

22.927,12

SUB07/149/2022

FUNDACIO PROJECTE HOME BALEARS

G07488059

Dispositius transversals de phb:unitat de treball social i atenció a persones amb problemes d'addicció privades de llibertat

2022/17740

274.843,37

89

274.843,37

244.610,60

105.527,08

52.763,54

52.763,54

SUB07/150/2022

SOCIEDAD COOPERATIVA FORMACION OCUPACIONAL JOVENT

F07444615

T'Acompany 4.0

2022/17934

32.795,14

88

45.353,28

39.910,89

17.217,90

8.608,95

8.608,95

SUB07/151/2022

ASOC REHABILITACION DE ACCIDENTADOS CEREBRALES (REHACER)

G07675051

Terapia acuática para personas con daño cerebral

2022/17942

7.215,50

64

10.460,00

6.694,40

2.886,98

1.443,49

1.443,49