Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 743949
Aprovació de l’encàrrec de gestió a FECOEV SAU de l'organització d’un mercat de comerç local anomenat “Mercat Can Nadal” els dies 17 i 18 de desembre de 2022 al Recinte Firal

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En compliment de l'article 8.1b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es fa pública la encomana de gestió efectuada pel Consell Insular d'Eivissa per les actuacions de la fira d'ocasió de la moda, llar i complements conjuntament amb vehicles d'ocasió:

Decret del president del Consell Insular d'Eivissa número 2022001611 de data 9 de desembre de 2022 pel qual s'aprova l'encomana de gestió directa i eventual a Fires, Congressos i Esdeveniments d'Eivissa, SAU (FECOEV), per a l'organització d'un mercat de comerç local anomenat “Mercat Can Nadal” els dies 17 i 18 de desembre de 2022 al Recinte Firal. 

"(...)

PRIMER.- Aprovar l'encàrrec de la gestió directe i eventual del Consell Insular d'Eivissa al mitjà propi personificat (Fires, Congressos i Esdeveniments  i eventual a Fires, Congressos i Esdeveniments d'Eivissa, SAU (FECOEV) per realitzar les accions previstes i necessàries per a organitzar un mercat per a la dinamització del comerç de les micro i petites empreses de l'illa, els dies 17 i 18 de desembre en horari de 11 h a 21 h, a la nau del Recinte firal d'Eivissa, per un import cent quinze mil nou-cents setze euros amb trenta vuit cèntims (115.916,38 €), per a la realització de les accions que a continuació es relacionen i d'acord amb el establert en la memòria tècnica de data 1 de desembre de 2022 (CSV XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX):

- Organització, producció, coordinació, control de bon funcionament del mercat per a la dinamització del comerç de les micro, petites i mitjanes empreses de l'illa d'Eivissa, segons la normativa vigent, en el que s'incloguin les actuacions que a continuació es relacionen:

- Contacte amb els sector de les micro, petites i mitjanes empreses minoristes de l'illa d'Eivissa per a l'informació de la realització del mercat per part del Consell, així com la gestió i coordinació de la seva participació per part de les empreses interessades amb activitat comercial durant el mes de novembre.

- Contacte amb el sector artesanal que comercialitza per a la posada en coneixement del mercat i la gestió de la seva participació.

-  Lloguer de la nau durant la instal·lació (dos dies), i durant els dies de funcionament del mercat, i un dia final de desmuntatge.

- Muntatge, i desmuntatge d'un nombre de fins a de 30 estands de 15 m2. Les zones de venda es delimitaran de manera individual, amb estands panellats i moqueta. Aquests estands aniran retolats individualment. La nau, haurà de ser convenientment decorada de Nadal, per a afavorir l'ambientació i promocionar les vendes.

- Instal·lació d'una zona infantil decorada per al Nadal, amb realització de tallers infantils per monitors d'animació. S'haurà de emprar entre altres, material de Can Nadal, anteriorment emprat en fires infantils emmagatzemat a l'hipòdrom.

- Coordinació i execució d'una zona gastronòmica amb foodtrucks

- Coordinació de l'execució de 2 concerts diaris per reconeguts grups musicals locals de l'illa, un de matí i un de tarda, a un escenari al recinte.

- Instal·lació i lloguer de mobiliari següent:

 

* Per a la venda dels productes dels 30 estands: 30 taules rectangulars, 30 taules rodones, 30 prestatgeries, 90 cadires, i instal·lació d'enllumenat individual i so genèric durant el mercat.

* Escenari, amb tarima de 10 x 6 x 0.8 m amb faldó i cortina trassera

* 100 cadires per a públic

* 2 Camerinos

* Equipo de so i il·luminació

* Tallers infantils: 14 taules rectangulars, 7 taules rodones i 90 cadires

* Per la zona de foodtrucks: 10 taules altes i 20 tamborets

 

- Realització de neteja prèvia, durant el muntatge i durant l'execució del mercat i la corresponent neteja posterior, amb la desinfecció necessària per complir les directrius establertes amb la Covid 19.

 - Vigilància de seguretat durant el mercat, amb vigilància amb auxiliars durant els dies de muntatge i desmuntatge del mercat i per al control de la venda d'alcohol a la cafeteria a menors, i dos persones per auxiliar en el control de l'aparcament durant l'horari de funcionament de la fira.

- Coordinació del pla d'emergència en l'execució del mercat.

- Prestació del servei de manteniment durant les hores de presencia dels comerços, i posteriorment durant el desmuntatge dels productes per part dels comerços.

- Disseny de l'imatge del mercat, en pòsters, lones, publicitat en premsa escrita i banners en diaris digitals, lona exterior de la nau i acreditacions.

- Servei d'impressió de pòsters, lones per a ponts de carretera, lona exterior recinte i acreditacions.

- Servei de repartiment pòsters i col·locació de lones.

- Campanya de publicitat en mitjans de comunicació locals per a la difusió del mercat, en premsa escrita i digital i mitjans radiofònics segons correspongui equitativament.

SEGON.- Aprovar l'autorització i el compromís de despesa de cent quinze mil nou-cents setze euros amb trenta vuit cèntims (115.916,38 €), per l'encàrrec de gestió eventual i directa per l'organització de la fira. Aquesta quantitat, anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària 4220.2279900 i tendrà el caràcter d'aportació màxima.

TERCER .- Nomenar com a directora de verificar l'execució de l'encàrrec a la funcionària Olga Torres Ribas.

QUART.- Publicar aquest encàrrec de gestió a la Plataforma de Contractació i al butlletí oficial de les Illes Balears, de conformitat amb l'art. 32.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, afegint aquesta publicitat a l'establert per al perfil del contractant de la Plataforma de contractació del sector públic i a l'article. 8.1.b de la Llei 19/2013 de transparència, accés a la informació pública i bon govern."

 

Eivissa, 12 de desembre de 2022

La cap de secció d'Indústria del Departament de Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal Olga Torres Ribas