Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 739877
Registre de Personal. Aprovació de la MF-815 y MFU-815, relatives a la creació del lloc de feina de cap de negociat de l’oficina antidesnonaments, de l’Àrea de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant acord de la Junta de Govern de 07/12/2022, es va aprovar el següent:

“1. Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Palma que figura a la proposta adjunta MF-815 relativa a la creació del lloc de feina de Cap de negociat de l'oficina antidesnonaments, de l'Àrea de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat.

2. Aprovar la proposta MFU-815 relativa a les funcions específiques assignades al lloc de feina.

3.Establir com a data d'efectes la del dia següent de la seva aprovació.

4. Publicar el contingut de l'Acorden el Butlletí Oficial de les Illes Balears.”

Contra la present resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que l'hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB.

 

Palma, 9 de desembre de 2022

La cap de secció del Registre de Personal p.d. Decret de Batlia núm. 3000, de 26/02/2014 (BOIB núm. 30 de 04/03/2014) Francisca M. Matas Escobar

 

PROPOSTA 815 - MODIFICACIÓ PARCIAL R.LL.T. PERSONAL FUNCIONARI

ÀREA:

MHS

ÀREA DE MODEL DE CIUTAT, HABITATGE DIGNE I SOSTENIBILITAT

ÒRGAN:

MHS012

COORDINACIÓ GENERAL DE MODEL DE CIUTAT, HABITATGE DIGNE I SOSTENIBILITAT / DIRECCIÓ GENERAL D'HABITATGE

UNITAT:

MHS0121100

DEPARTAMENT D'HABITATGE / OFICINA ANTIDESNONAMENTS

LLOCS DE TREBALL DE NOVA CREACIÓ

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

[F22030117]

CAP DE NEGOCIAT DE L'OFICINA ANTIDESNONAMENTS

1

G

23

56

C

AJP

A2

JE4

HE37

AE

3057 - SUBESCALA TÈCNICA MITJA (TAE MITJÀ) ESPECIALITAT TREBALLADOR/A SOCIAL

 

B2

 

 

LLEGENDA

NL

NÚMERO DE LLOCS

 

 

TL

TIPUS DE LLOC

G

GENÈRIC

 

 

CD

COMPLEMENT DE DESTÍ

 

 

FP

FORMA DE PROVISIÓ

C

CONCURS

 

 

ADM

ADSCRIPCIÓ A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

AJP

AJUNTAMENT DE PALMA

 

 

GR

GRUP

 

 

TJ

TIPUS DE JORNADA

JE4

JORNADA ESPECIAL - 40 HORES SETMANALS

 

 

TH

TIPUS D'HORARI

HE37

HORARI D'ADMINISTRACIÓ GENERAL+2,5 H/S SEGONS NECESSITATS DEL SERVEI.

 

 

OBS

OBSERVACIONS

 

 

CE

COMPLEMENT ESPECÍFIC

56

  16.950,36 €