Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Núm. 743077
Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el Projecte d’urbanització UA 17 PRI Platja de Palma, Camí Ca Na Gabriela 27-29, TM Palma (40a/2022)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Vist l'informe tècnic amb proposta de resolució de dia 8 de setembre de 2022, i d'acord amb l'article 8.1.a) del Decret 3/2022, de 28 de febrer, pel qual s'aproven l'organització, les funcions i el règim jurídic de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (CMAIB) (BOIB núm. 31 d'1 de març de 2022),

RESOLC FORMULAR

L'informe d'impacte ambiental sobre el Projecte d'urbanització UA 17 PRI Platja de Palma, Camí Ca Na Gabriela 27-29 (TM Palma) , en els termes següents:

1. Determinació de subjecció a avaluació ambiental i tramitació

Tramitació

El projecte s'inclou al punt 1 del grup 4 (projectes d'infraestructures) de l'annex 2 del Decret legislatiu 1/2020, de 28 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'avaluació ambiental de les Illes Balears:

Projectes d'urbanització en general i els projectes de dotacions de serveis en polígons industrials.

D'acord amb el punt 2 de l'article 13 del Decret legislatiu 1/2020, de 28 d'agost, han de ser objecte d'avaluació d'impacte ambiental simplificada, entre d'altres, els projectes inclosos en l'annex II de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, o en l'annex 2 d'aquesta llei.

Per tant, el projecte s'ha de tramitar com a una Avaluació d'Impacte Ambiental Simplificada i seguir el procediment establert a la secció 2a del Capítol II d'avaluació d'impacte ambiental de projectes del Títol II d'avaluació ambiental de la Llei 21/2013. S'han de complir també les prescripcions de l'article 21 del Decret legislatiu 1/2020 que li siguin d'aplicació.

2. Descripció i ubicació del projecte

1. El projecte d'urbanització de la UA17 del PRI Platja de Palma Ca Na Gabriela 27 realitzat pels arquitectes María del Mar Ramis Martorell i Juan Tolo Seguí Gamundí en data de març de 2021 té com a objecte la dotació de serveis de la UA-17 Platja de Palma. Aquest projecte es tracta d'una modificació d'un projecte anterior, aprovat definitivament per la Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma de 18 d'abril de 2018, i del qual en data 10 d'abril de 2017 el President de la CMAIB va resoldre formular l'informe d'impacte ambiental (BOIB núm. 51 de 29 d'abril de 2017). El projecte inicial afectava una superfície de 1.900 m2 dins la UA 17, situada sobre el solar de l'Hotel Platja de Palma, de propietat privada i el solar vorejant, propietat de l'Ajuntament de Palma i contemplava la creació d'un vial públic sobre un vial privat així com la dotació de xarxa de sanejament, xarxa de drenatge, aigua potable, xarxa de reg, enllumenat, xarxa de baixa tensió, telecomunicacions, paviments, senyalització, jardineria i mobiliari urbà.

2. D'acord amb la documentació presentada, els canvis introduïts respecte al projecte inicial consisteixen únicament en l'ampliació de la secció del vial, passant dels 12 m previstos a 17 m. Aquests canvis s'han fet a sol·licitud de l'Ajuntament de Palma. Com a conseqüència de l'increment de la secció del vial, part del vial es trobava sobre la superfície d'un solar municipal fora de la UA-17. No obstant això, amb la modificació puntual del Pla de Reconversió Integral de la Platja de Palma aprovada pel Ple en data 17 de desembre de 2020 consistent en l'ampliació del viari ubicat entre la UA 17 i l'esportiu municipal EQ-LP05 DP s'ha modificat l'àmbit de la UA i tot el viari es troba inclòs dins la UA17.

3. Es mantenen tots els serveis i infraestructures previstos al projecte anterior.

4. Es plantarà arbrat cada 3 aparcaments.

 

3. Avaluació dels efectes previsibles

D'acord amb el document ambiental, els principals impactes del projecte es produiran durant la fase de construcció i seran els següents: emissions de pols i renou, consum d'aigua i electricitat, generació de residus, abocament d'aigües residuals i olis de maquinària i efectes sobre el sòl i la vegetació. Aquests impactes són de caràcter temporal i reversibles i es produiran a una zona urbana consolidada.

Cal remarcar que es preveu que durant la fase d'explotació l'impacte sobre la qualitat de l'aire sigui positiu atès que s'introdueix un nou espai destinat a zona verda i no es produirà un augment del tràfic de la zona (no s'introdueixen noves activitats als solars adjacents).

4. Consultes a les administracions públiques afectades i persones interessades

Un cop revisada la documentació aportada, no s'ha sotmès el projecte a la fase de consultes ja que es considera que es dóna el supòsit del punt 7 de l'article 22 del Decret legislatiu 1/2020:

Si l'òrgan ambiental valora que de la documentació aportada se'n desprèn de manera inequívoca que el projecte no té efectes significatius sobre el medi ambient, podrà formular directament l'informe d'impacte ambiental sense sotmetre'l a la fase de consultes.

5. Anàlisi dels criteris de l'annex III de la Llei 21/2013

S'han analitzat el criteris de l'annex III de la Llei 21/2013, d'avaluacions ambientals, i no es preveu que el projecte pugui tenir efectes significatius sobre el medi ambient, en concret:

1. Característiques del projecte: el projecte d'urbanització de la UA17 del PRI Platja de Palma Ca Na Gabriela 27 té com a objecte la dotació de serveis de la UA-17 Platja de Palma. Aquest projecte, d'àmbit reduït, és una modificació d'un projecte anterior, del qual en data 10 d'abril de 2017 el President de la CMAIB va resoldre formular l'informe d'impacte ambiental (BOIB núm. 51 de 29 d'abril de 2017).

2. Ubicació del projecte: el projecte es troba a sòl urbà consolidat i dins una zona turística madura. El projecte no afecta a cap espai de rellevància ambiental, no forma part de Xarxa Natura 2000 i no s'hi troba cap hàbitat d'interès comunitari. Les actuacions projectades no estan afectades per cap Àrea de Prevenció de Riscos (APRs) i es troben fora dels perímetres de restriccions dels pous de proveïment urbà. Segons la quadrícula 1x1 amb codi 3868 del Bioatles del visor IDEIB no consta cap espècie de fauna ni flora amenaçada a l'àrea afectada pel projecte. El patrimoni cultural no es veu afectat per les actuacions projectades.

3. Característiques del potencial impacte: tal i com es va concloure a l'informe d'impacte ambiental de la versió inicial del projecte, els impactes d'aquest projecte d'àmbit reduït no són significatius. En aquest sentit, les modificacions introduïdes al projecte, les quals consisteixen bàsicament en l'ampliació de la secció del vial projectat, no es consideren substancials des del punt de vista ambiental.

Conclusions de l'informe d'impacte ambiental

Primer: No subjectar a avaluació d'impacte ambiental ordinària el Projecte d'urbanització UA 17 PRI Platja de Palma, Camí Ca Na Gabriela 27-29 (TM Palma), atès que no es preveu que pugui tenir efectes significatius sobre el medi ambient d'acord amb els criteris de l'annex III de la Llei 21/2013, sempre que es compleixin les mesures proposades al document ambiental i les condicions següents:

1. Pel que fa al arbrat, es plantaran espècies autòctones i de baixos requeriments hídrics.

2. L'enllumenat públic haurà de ser tal que es minimitzi el consum elèctric.

3. Durant la fase d'obra, s'han d'emprar materials de baix impacte ambiental, preferentment d'origen local.

Es recomana que a l'hora de triar l'arbrat es tenguin en compte els estudis fets per organismes com el Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani i no plantar espècies que alliberin altes concentracions de compostos orgànics volàtils (COVs), els quals són precursors de l'ozó troposfèric.

Es recorda que:

- S' haurà de garantir l'accessibilitat universal dels espais urbans d'ús públic, d'acord amb els criteris bàsics fixats a la Llei 8/2017, de 3 d'agost, d'accessibilitat universal de les Illes Balears i segons les condicions bàsiques establertes reglamentàriament.

- S'han d'incloure les mesures de prevenció i correcció dels efectes ambientals incloses a la fitxa de la UA així com les mesures de protecció ambiental del PG que siguin d'obligat compliment en el projecte d'urbanització.

Segon. Es publicarà el present informe ambiental al Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb el que disposa l'article 47.3 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental. A més, es donarà compte al Ple de la CMAIB i al subcomitè tècnic d'Avaluació d'Impacte Ambiental (AIA).

Tercer. L'informe d'impacte ambiental perdrà la seva vigència i cessarà en la producció dels efectes que li són propis si, una vegada publicat en el BOIB, no s'hagués procedit a l'aprovació del projecte en el termini màxim de quatre anys des de la publicació, d'acord amb el que disposa l'article 47.4 de la Llei 21/2013.

Quart. L'informe d'impacte ambiental no ha de ser objecte de cap recurs, sense perjudici dels que, si s'escau, siguin procedents en la via administrativa o judicial davant de l'acte, si s'escau, d'autorització del projecte, d'acord amb el que disposa l'article 47.6 de la Llei 21/2013.

Cinquè. Aquesta resolució s'emet sense perjudici de les competències urbanístiques, de gestió o territorials de les administracions competents i de les autoritzacions o informes necessaris per a l'aprovació.

 

(Signat electrònicament: 30 de novembre de 2022)

El president de la CMAIB Antoni Alorda Vilarrubias