Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Núm. 743075
Resolució del conseller de Medi Ambient i Territori, a proposta del director general de Residus i Educació Ambiental de modificació de l’annex 1 de l’Ordre 5/2022, de 29 de març de 2022, pel qual s’aprova la Convocatòria per a l’any 2022 de subvencions per al suport a la implementació de la normativa de residus i el foment de l’economia circular a les Illes Balears finançat per la Unió Europea-Next Generation EU

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 12 de desembre de 2022, el director general de Residus i Educació Ambiental ha formulat la proposta de resolució següent:

Fets

1. L'Ordre 5/2022, de 29 de març de 2022, del conseller de Medi Ambient i Territori estableix les bases reguladores i aprova la convocatòria per a l'any 2022 de subvencions per al suport a la implementació de la normativa de residus i el foment de l'economia circular a les Illes Balears finançat per la Unió Europea-Next Generation EU, publicada en el BOIB núm. 45, en data 2 d'abril.

2. L'Ordre es va dictar d'acord amb els criteris objectius de distribució i la distribució territorial dels crèdits pressupostaris entre les Comunitats Autònomes i Ciutats amb Estatut d'Autonomia destinats al projecte d'inversió que anomena «Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos, Programa de Economía Circular y Plan de Impulso al Medio Ambiente-PIMA Residuos», aprovat per la Conferència Sectorial de Medi Ambient, en la seva reunió de 14 d'abril de 2021. La quantia consignada a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears és de 15.876.840,19 euros per al Pla de suport a la implementació de la normativa de residus, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

3. La Conferència Sectorial de Medi Ambient, en la seva reunió de 20 de juny de 2022, aprova:

a) Ampliar el termini de resolució de concessió o adjudicació dels fons al 31 de desembre de 2022, en lloc de dia 14 de juliol de 2022, mitjançant l'acord pel qual es modifiquen els criteris de distribució territorial de crèdits relatius al pla de suport i a la implementació de la normativa de residus, programa d'economia circular i pla d'impuls al medi ambient-PIMA residus, aprovats per Acord de la Conferència Sectorial de Medi Ambient, en la seva reunió de 14 d'abril de 2021.

b) Ampliar els possibles beneficiaris, incorporant com a destinataris finals de les diferents línies de finançament, les empreses públiques constituïdes per entitats locals, que tinguin assumida la competència de prestar els serveis de recollida o de tractament de residus i que presentin projectes sobre els serveis de la seva competència per al seu finançament, per al cas dels ajuts prevists a les línies 1, 2, 3 i 4, de l'Acord de la Conferència Sectorial de Medi Ambient que aprova els criteris objectius i la distribució territorial per a l'execució dels crèdits pressupostaris relatius al Pla de suport a la implementació de la normativa de residus, Programa de millora de gestió de residus municipals i PIMA Economia circular en l'exercici 2022, per un import total de 176.500.000 euros.

4. L'Ordre 33/2022 de modificació de l'Ordre 5/2022, de 29 de març de 2022, del conseller de Medi Ambient i Territori, per la qual s'estableixen les bases reguladores de subvencions i s'aprova la convocatòria per a l'any 2022 de subvencions per al suport a la implementació de la normativa de residus i el foment de l'economia circular a les Illes Balears finançat per la Unió Europea-Next Generation EU, la qual modifica:

a) Els articles 4.1, 7, 8.2, 18.1 i 25.2 de l'Ordre.

b) L'apartat cinquè i sisè de l'annex 1.

c) L'apartat segon de l'annex 6 de l'Ordre 5/2022, de 29 de març de 2022.

5. Acord de la Conferència Sectorial de Medi Ambient, de 23 de novembre de 2022, pel que es modifiquen els criteris de repartiment i la distribució territorial de crèdits relatius al Pla de suport a la implementació de la normativa de residus, Programa d'Economia Circular i Pla d'Impuls al medi ambient- PIMA residus, aprovats per Acord de la Conferència Sectorial de Medi Ambient, en la seva reunió de 14 d'abril de 2021, dicta el següent:

a) A causa de les dificultats amb les quals es troben les Comunitats Autònomes i Ciutats amb Estatut d'Autonomia en els processos formals d'aprovació de les resolucions finals, fan que l'anterior termini resulti insuficient per a l'efectiva execució dels fons. En conseqüència, la Conferència Sectorial de Medi Ambient, en la seva reunió del Ple de 23 de novembre de 2022, ACORDA:

Modificar l'Acord de la Conferència Sectorial del 14 d'abril de 2021 pel qual s'aprovaven els criteris de repartiment i la distribució territorial de crèdits relatius al Pla de suport a la implementació de la normativa de residus, Programa d'economia circular i Pla d'impuls al medi ambient -PIMA residus, en els següents termes: Se substitueix el primer paràgraf de l'apartat “APROVACIÓ DE LES BASES I ADJUDICACIÓ”, pel següent: “Les Comunitats Autònomes i Ciutats amb Estatut d'Autonomia hauran d'haver aprovat les bases de les convocatòries autonòmiques d'aquestes ajudes i haver publicat la convocatòria de les mateixes a tot tardar el 14 de juliol de 2022, excepte si aplica el que es disposa en el paràgraf tercer. En tot cas , haurà d'aprovar-se la resolució de concessió o adjudicació dels fons a tot tardar el 28 de febrer de 2023.

6.  En data 09 de desembre de 2022, el cap de secció III del Servei de Residus i Sòls Contaminats emet, l'informe justificatiu de la necessitat de modificar l'annex 1 de l'Ordre 5/2022, de 29 de març de 2022, pel qual s'aprova la Convocatòria per a l'any 2022.

Fonaments de dret

1. Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears.

3. Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions.

4. Real Decret-llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració Pública i per l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

5. Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

6. Ordre 5/2022, de 29 de març de 2022, del conseller de Medi Ambient i Territori, per la qual s'estableixen les bases reguladores de subvencions i s'aprova la convocatòria per a l'any 2022 de subvencions per al suport a la implementació de la normativa de residus i el foment de l'economia circular a les Illes Balears finançat per la Unió Europea-Next Generation EU.

7. Acord de la Conferència de Sectorial de Medi Ambient de 14 d'abril de 2021 per la qual s'aproven els criteris de repartiment i la distribució territorial de crèdits relatius al Pla a la implementació de la normativa de residus, Programa d'Economia Circular i Pla d'Impuls al Medi Ambient-PIMA Residus.

8. Acord del Consell de Govern de 4 d'octubre de 2021 pel qual s'aprova el Pla Estratègic Autonòmic - Estratègia d'Inversions Illes Balears 2030 i es declaren estratègics els projectes que s'hi inclouen.

9. Acord de la Conferència Sectorial de Medi Ambient de 20 de juny de 2022, pel qual es modifica i actualitza l'Acord de 9 de juliol de 2021 relatiu al «Pla per a la millora de l'abastiment i reducció de pèrdues en les xarxes de petits i mitjans municipis», del component 5 del Pla de Transformació, Recuperació i Resiliència, com a conseqüència de l'experiència i necessitat sorgides en la seva aplicació.

10. Ordre 33/2022, de modificació de l'Ordre 5/2022, de 29 de març de 2022, del conseller de Medi Ambient i Territori, per la qual s'estableixen les bases reguladores de subvencions i s'aprova la convocatòria per a l'any 2022 de subvencions per al suport a la implementació de la normativa de residus i el foment de l'economia circular a les Illes Balears finançat per la Unió Europea- Next Generation EU.

11. Acord de la Conferència Sectorial de Medi Ambient, de 23 de novembre de 2022, pel que es modifiquen els criteris de repartiment i la distribució territorial de crèdits relatius al Pla de suport a la implementació de la normativa de residus, Programa d'Economia Circular i Pla d'Impuls al medi ambient- PIMA residus, aprovats per Acord de la Conferència Sectorial de Medi Ambient, en la seva reunió de 14 d'abril de 2021.

Proposta de Resolució

Es proposa al conseller de Medi Ambient i Territori que dicti una resolució en els termes següents:

1. Modificar el punt 2.bis de l'apartat cinquè de l'annex I de l'Ordre 5/2022, afegit per l'Ordre 33/2022, amb la redacció següent:

«2.bis. El termini màxim per resoldre i notificar finalitza el 28 de febrer de 2023. Una vegada transcorregut aquest termini sense que s'hagi notificat una resolució expressa, es pot entendre desestimada la sol·licitud per silenci administratiu, sense perjudici de la resolució que l'Administració ha de dictar, d'acord amb l'article 25 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques».

 

Per tot això, dict la següent 

Resolució

Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar-ne resolució en els mateixos termes.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Medi Ambient i Territori en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 12 de desembre de 2022

El conseller de Medi Ambient i Territori Miquel Mir Gual

El director general de Residus i Educació Ambiental Sebastià Sansó i Jaume