Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSORCI DE RECURSOS SOCIOSANITARIS I ASSISTENCIALS DE LES ILLES BALEARS

Núm. 739305
Acord de la Junta Rectora del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears d'1 de desembre de 2022, per la qual s’aprova les tarifes de preus per al període comprès entre l’1 de juny de 2022 al 31 de maig de 2023, relatiu al contracte de concessió d’obra pública de la residència per a gent gran assistida de Santanyí. Exp RP 4/2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. En data 21 de març de 2005 el Consorci va signar el contracte de concessió d'obra pública per a la construcció i posterior concessió de l'explotació d'una residència per a assistits a Santanyí amb l'empresa ATENCIÓN SOCIAL Y ESTANCIAS RESIDENCIALES S.A..

2. De conformitat amb l'addenda als contractes de concessió d'obra pública, per a la construcció i posterior concessió de l'explotació de les residències per a gent gran assistida en els municipis de Santanyí, Montuïri, Sant Joan, Inca i Pollença entre la Fundació Balear d'Atenció i Suport a la Dependència. Residencia Joan Crespí (actualment Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears) i Atención Social y Estancias Residenciales, SA  de data 8 de gener de 2007, les revisions de preus corresponents a les tarifes de les places concertades, s'hauran de revisar en el mes de juny, tot i això, s'estableix la fórmula per a la revisió de preus.

3. En data 3 d'agost de 2010 es va subscriure conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració i l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per a la gestió de diversos centres residencials i centres de dia, en virtut del qual l'IMAS s'obliga a “la comprovació, la tramitació i el pagament, d'acord amb les condicions dels contractes i del règim econòmic aplicable, de les factures presentades pels concessionaris”, així com a “realitzar el seguiment de la gestió ordinària dels centres, relatives a les condicions d'atenció als usuaris que es presten als centres objecte d'aquest Conveni”, entre altres obligacions.

4. Les tarifes actuals són les següents:

- Estada en règim de residència amb nivell de dependència baix (Grau I): 61,25 euros/dia (IVA inclòs).

- Estada en règim de residència amb nivell de dependència mitjà (Grau II): 67,85 euros/dia (IVA inclòs).

- Estada en règim de residència amb nivell de dependència alt (Grau III): 71,91 euros/dia (IVA inclòs).

5. S'han publicat les tarifes salarials per a l'any 2022 del Conveni Col·lectiu Marc Estatal de Serveis d'Atenció a les persones Dependents i Desenvolupament de la Promoció de l'autonomia Personal, essent un increment del 6,5 %.

6. Per part del Consorci s'ha fet càlcul per a la revisió de tarifes de conformitat amb allò que preveu l'IPC CAIB per al període comprès entre maig de 2021 i maig de 2022, el qual ha estat del 8,2%. Per tant la variació de les tarifes ha d'esser segons l'IPC CAIB.

7. En data 23 de novembre de 2022 s'ha emès informe per la Unitat Jurídica del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears relatiu a l'expedient de revisió de preus de les places concertades de la Residència de Santanyí conforme a la variació de l'IPC CAIB.

8. Per això, es proposa que les tarifes a percebre són les següents:

- Estada en règim de residència amb nivell de dependència baix (Grau I): 66,27 euros/dia (IVA inclòs).

- Estada en règim de residència amb nivell de dependència mitjà (Grau II): 73,41 euros/dia (IVA inclòs).

- Estada en règim de residència amb nivell de dependència alt (Grau III): 77,80 euros/dia (IVA inclòs).

D'acord a l‘article 3.1 dels plecs de clàusules administratives particulars la Junta Rectora del Consorci és l'òrgan de contractació.

Atès l'anterior la Junta Rectora en data 1 de desembre de 2022 va prendre el següent

 

ACORD

"1. Aprovar la revisió de les tarifes de les residències per a gent gran assistida de Santanyí amb efectes d'1 de juny de 2022 a 31 de maig de 2023, les quals varien en un 8,2% i delegar-ne en la presidenta la signatura de tots els documents necessaris per la seva formalització, i es fixen els imports següents:

- Estada en règim de residència amb nivell de dependència baix (Grau I): 66,27 euros/dia (IVA inclòs).

- Estada en règim de residència amb nivell de dependència mitjà (Grau II): 73,41 euros/dia (IVA inclòs).

- Estada en règim de residència amb nivell de dependència alt (Grau III): 77,80 euros/dia (IVA inclòs).

2. Publicar la resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears."

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la Junta Rectora del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà que s'hagi publicat, de conformitat amb l'article 123 i 124 de la Llei 39/2015 d'1 de octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També pot interposar-se directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 12 de desembre de 2022

El gerent Juan Manuel Martínez Álvarez