Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SELVA

Núm. 726041
Decret de correcció d’errada a l'oferta pública d'ocupació d’estabilització de l'Ajuntament de Selva

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Pel general coneixement, es fa saber que el Sr. batle de l'ajuntament de Selva, va aprovar el dia 5 de desembre de 2022, el decret 2022-0436, de correcció d'errada a l'oferta publica d'ocupació d'estabilització següent:

DECRET DE BATLIA

Núm. expedient: 474/2022 Document: resolució Procediment: Planificació i Ordenació de Personal

Resolució de batlia per la correcció d'errada detectada al decret d'aprovació de l'oferta pública d'ocupació per a l'estabilització a l'empar de la Llei 20/2021, de 28 de desembre de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública

Fets

1.- Mitjançant Decret de batlia de data 23 de maig de 2022 (BOIB, núm. 68 de 26 de maig) es va aprovar l'oferta d'ocupació pública d'estabilització corresponent al personal funcionari de l'ajuntament de Selva, a l'empar de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

2.- El data 28 de novembre de 2022, la mesa general de negociació, va acordar rectificar un error material pel que fa a les places de tècnic d'escoleta.

Fonaments jurídics

I.- L'article 109.2 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix   que aquestes poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instancia de les persones interessades, els errors de fet material o aritmètics que hi hagi en els seus actes.

 

Resolució

Primer.- Modificar la distribució de les places de tècnic d'educació infantil, ja que de les 6 places són tècnic i 2 han de ser auxiliar d'educació infantil:

On diu

PERSONAL LABORAL

GRUP DE CLASSIFICACIÓ

VACANTS

SERVEI

DATA D'ADSCRIPCIÓ

C1

6

Tècnic d'educació infantil

Totes anteriors a 1 de gener de 2016

Ha de dir

PERSONAL LABORAL

GRUP DE CLASSIFICACIÓ

VACANTS

SERVEI

DATA D'ADSCRIPCIÓ

C2

C1

2

4

Auxiliar d'educació infantil

Tècnic d'educació infantil

Totes anteriors a 1 de gener de 2016

Totes anteriors a 1 de gener de 2016

Segon.- Publicar la present resolució en el tauler d'anuncis de la seu electrònica, al portal de transparència i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears corresponent.

Interposició de recursos

Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu davant la Batlia, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la publicació del present anuncio, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà al de la recepció de la present notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici de què pugui interposar qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al seu dret.   

 

Selva, 5 de desembre de 2022   

                                            El batle                                              Joan Rotger Seguí