Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSORCI DE RECURSOS SOCIOSANITARIS I ASSISTENCIALS DE LES ILLES BALEARS

Núm. 739284
Acord de la Junta Rectora del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les illes Balears d'1 de desembre de 2022 per la qual s’aprova la revisió de les tarifes per al període comprès entre l’1 de novembre de 2022 al 31 d’octubre de 2023, relatiu al contracte de concessió d’obra pública de la residència per a gent gran assistida a Manacor. Exp. RP 6/2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. En data 26 de juliol de 2005 el Consorci va signar el contractes de concessió d'obra pública per a la construcció i posterior concessió de l'explotació d'una residència per a assistits a Manacor amb l'empresa Geriátrico Manacor S.A. En data 25 d'octubre de 2019 es va comunicar al Consorci, que en data 5 de setembre de 2019 s'havia canviat el nom a l'empresa concessionària Geriátrico Manacor, passant a tenir la denominació de Manacor Seniors SA.

2. De conformitat amb l'addenda als contractes de concessió d'obra pública, per a la construcció i posterior concessió de l'explotació de les residències per a gent gran assistida en els municipis de Manacor entre la Fundació Balear d'Atenció i Suport a la Dependència. Residencia Joan Crespí (actualment Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears) i Geriátrico Manacor, SA de data 4 de juny de 2007, les revisions de preus corresponents a les tarifes de les places concertades, s'hauran de revisar en el mes de novembre, tot i això, s'estableix la fórmula per a la revisió de preus.

3. En data 4 de juny de 2007 es va subscriure l'Addenda al contracte de concessió d'obra pública per a la construcció i posterior concessió de l'explotació de la residència per a assistits en el municipi de Manacor. D'acord amb la clàusula tercera es varen fixar les tarifes que s'havien de percebre per a la prestació del serveis, així com es regula la fórmula d'aplicació per a la revisió dels preus, la qual disposa:

1.“Sistema de revisión: la revisión se realizará de acuerdo con la variación IPC de la CAIB de los 12 últimos meses, según INE. Cuando la variación de precios de los costes de personal sea superior al incremento IPC se tendrá en cuanta además esta variación para llevar a cabo la revisión de precios.

2.De esta manera cuando los colectivos de cada sector establezcan un porcentaje de actualización mayor al IPC, el concesionario podrá solicitar que se lleve a cabo la revisión de precios considerando el aumento de costes de personal previstos en los convenios colectivos.

3.Para ello el concesionario debe presentar la documentación acreditativa del incremento de los costes distinguiendo entre los referidos al personal y los correspondientes a otros gastos (a los que se incrementará IPC).

4. Els preus de les tarifes actuals són:

-Estada en règim de residència amb nivell de dependència baix (Grau I): 64,60 euros/dia (IVA inclòs).

-Estada en règim de residència amb nivell de dependència mitjà (Grau II):  71,80 euros/dia (IVA inclòs).

-Estada en règim de residència amb nivell de dependència alt (Grau III): 77,69 euros/dia (IVA inclòs).

5. En data 3 d'agost de 2010 es va subscriure conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració i l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per a la gestió de diversos centres residencials i centres de dia, en virtut del qual l'IMAS s'obliga a “la comprovació, la tramitació i el pagament, d'acord amb les condicions dels contractes i del règim econòmic aplicable, de les factures presentades pels concessionaris”, així com a “realitzar el seguiment de la gestió ordinària dels centres, relatives a les condicions d'atenció als usuaris que es presten als centres objecte d'aquest Conveni”, entre altres obligacions.

6. S'han publicat les taules salarials per a l'any 2022 del Conveni col·lectiu marc estatal de serveis d'atenció a les persones dependents i desenvolupament de la promoció de l'autonomia personal experimentant un increment del 6,5 %.

7. S'ha fet el càlcul per a la revisió de tarifes de conformitat amb l'IPC CAIB per al període comprès entre octubre de 2021 i octubre de 2022, que ha estat de 7,3%. A l'esser superior a l'increment de les taules salarials només s'ha de tenir en compte l'IPC CAIB i les noves tarifes han d'ésser:

-Estada en règim de residència amb nivell de dependència baix (Grau I): 69,31 euros/dia (IVA inclòs).

-Estada en règim de residència amb nivell de dependència mitjà (Grau II):  77,04 euros/dia (IVA inclòs).

-Estada en règim de residència amb nivell de dependència alt (Grau III): 83,36 euros/dia (IVA inclòs).

8. En data 23 de novembre de 2022 s'ha emès informe per la Unitat Jurídica del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears.

9. D'acord a l‘article 3.1 dels plecs de clàusules administratives particulars la Junta Rectora del Consorci és l'òrgan de contractació.

Atès tot això la Junta Rectora en la seva sessió de dia 1 de desembre de 2022 va prendre el següent

Acord

1. Aprovar l'expedient relatiu a la revisió de les tarifes de les places concertades per la residència per a gent gran assistida de Manacor amb efectes d'1 de novembre de 2022 a 31 d'octubre de 2023 les quals han d'experimentar una modificació del 7,3%, i es fixen els següents imports:

-Estada en règim de residència amb nivell de dependència baix (Grau I): 69,31 euros/dia (IVA inclòs).

-Estada en règim de residència amb nivell de dependència mitjà (Grau II): 77,04 euros/dia (IVA inclòs).

-Estada en règim de residència amb nivell de dependència alt (Grau III): 83,36 euros/dia (IVA inclòs).

2. Notificar aquesta resolució a l'interessat.

3. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquest Acord—que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la Junta Rectora del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà que s'hagi publicat, de conformitat amb l'article 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També pot interposar-se directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 12 de desembre de 2022

El gerent Juan Manuel Martínez Álvarez