Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 744154
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 12 de desembre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria pública de subvencions per establir nous punts de recàrrega semiràpida per a vehicles elèctrics, en el marc de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d’impuls del turisme sostenible, adreçada a entitats públiques

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 129, de 21 d'octubre de 2017, es va publicar l'Acord del Consell de Govern de 20 d'octubre de 2017 pel qual s'aprova la proposta de la Comissió d'Impuls del Turisme Sostenible en relació amb els projectes per finançar-se amb els fons per promoure el turisme sostenible, corresponent al Pla anual de 2017, en el qual s'aprova un paquet de mesures per a la promoció de la mobilitat sostenible, entre les quals s'inclou l'establiment de nous punts de recàrrega semiràpida per a vehicles elèctrics.

L'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 (BOIB núm. 72, de 24 de maig de 2008), modificada per l'Ordre del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 18 de juny de 2020 (BOIB núm. 116, de 30 de juny de 2020), estableix les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia a les Illes Balears, entre les quals hi ha les de promoció de l'estalvi i la diversificació energètiques, la implantació d'energies renovables, la millora de l'eficiència energètica i la generació de noves tecnologies amb vista a permetre un desenvolupament més sostenible de l'ús de l'energia, així com el foment d'actuacions en transport eficient.

La Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica té, entre els objectius del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears, aprovat definitivament pel Decret 96/2005, de 23 de setembre, i publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 143, de 27 de setembre de 2005, la planificació de les actuacions encaminades a subministrar la demanda energètica futura a cada una de les Illes Balears, ja sigui amb fonts d'energia convencionals com renovables i, alhora, impulsar l'estalvi i la racionalització de l'ús de l'energia en cada un dels sectors econòmics per tal de minimitzar, en la mesura que pugui, l'increment de la demanda d'energia.

El Govern de les Illes Balears aposta per un procés d'implantació de la mobilitat elèctrica en el qual el desenvolupament del vehicle elèctric suposa un pas endavant cap a un model d'economia mediambiental més sostenible, atès que la substitució dels motors de combustió per vehicles elèctrics implica un estalvi de combustibles fòssils i una reducció de les emissions de CO2.

Les Illes Balears són un territori idoni per al foment del vehicle elèctric, tant per la singularitat geogràfica, amb distàncies petites i necessitat d'optimitzar els recursos energètics, com per la vocació turística.

Així doncs, amb aquesta convocatòria de subvenció de punts de recàrrega de vehicles elèctrics s'intenta donar un impuls a la implantació del vehicle elèctric a les Illes Balears.

L'objecte de la convocatòria és fomentar la instal·lació de punts de recàrrega públics per aconseguir una mobilitat sostenible de vehicles elèctrics davant la mobilitat amb combustibles més contaminants (gasolina i gasoil), per la qual cosa ja estan establerts prèviament uns criteris específics en la convocatòria i es considera que tots els peticionaris tenen els mateixos drets, que no calen la comparació ni la prelació i que està justificat que s'hagi optat per concedir les subvencions d'acord amb l'ordre d'entrada.

L'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions per als exercicis 2021-2023 (BOIB núm. 175, de 23 de desembre de 2021) i inclou els ajuts objecte d'aquesta convocatòria en la línia II.1.1.

En data 19 d'abril de 2022 es va dictar Resolució del director de l'AETIB, per la qual es concedeix una pròrroga de 36 mesos, fins al 23 d'agost de 2026, a la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per l'execució del projecte ITS2017-044 Projecte de foment de la mobilitat elèctrica.

Una vegada analitzades totes les sol·licituds de les diferents convocatòries que s'han publicat ha quedat un import mínim romanent no compromès de 6.000.000 d'euros, per la qual cosa es considera adient publicar una nova convocatòria amb aquest import.

Per tot el que s'ha exposat, vists els informes preceptius, de conformitat amb l'article 5 de l'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia de les Illes Balears, i l'article 15 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i fent ús de les facultats que m'atribueixen la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, i la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Aprovar la convocatòria pública de subvencions per establir nous punts de recàrrega semiràpida per a vehicles elèctrics, en el marc de l'impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d'impuls del turisme sostenible, adreçada a entitats públiques, que s'estableix en l'annex.

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, (signat electrònicament: 12 de desembre de 2022)

El conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica Juan Pedro Yllanes Suárez

 

ANNEX Convocatòria pública de subvencions per establir nous punts de recàrrega semiràpida per a vehicles elèctrics, en el marc de l'impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d'impuls del turisme sostenible, adreçada a entitats públiques

Primer Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar i regular els ajuts per fomentar la instal·lació de nous punts de recàrrega públics per a vehicles elèctrics, en el marc de l'impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d'impuls del turisme sostenible.

També és objecte d'aquesta convocatòria subvencionar addicionalment la instal·lació de pèrgoles fotovoltaiques i sistemes d'acumulació d'ió liti que s'incorporin als nous punts de recàrrega per al seu subministrament i els contractes de manteniment dels punts de recàrrega.

Segon Beneficiaris

1. Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts:

a) Els organismes autònoms, les entitats públiques empresarials, les societats mercantils públiques, les fundacions del sector públic i els consorcis que duguin a terme l'activitat en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

b) Els consells insulars, els ajuntaments i les entitats locals menors de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Els ajuntaments han d'haver manifestat, per acord de l'òrgan competent, la decisió d'adherir-se al conveni de col·laboració amb la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica o amb el Institut Balear de l'Energia i el consell insular corresponent per al desenvolupament d'un projecte pilot per a la implantació de la mobilitat elèctrica a les Illes Balears (MELIB).

c) Les universitats, els centres de recerca i els centres tecnològics amb seu en el territori de les Illes Balears.

2. Per a les actuacions dels beneficiaries en els programes 1 i 3 (atès que l'activitat de recàrrega d'accés públic pot incidir en el mercat), i per a actuacions dels beneficiaris amb activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat en el programa 2, la concessió dels ajuts està sotmesa als requisits i límits establerts en el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013. Per això, l'import total dels ajuts de minimis que es podrà concedir no pot excedir la xifra de 200.000 € durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.

3. Per a les actuacions de beneficiaris sens activitat econòmica per la qual ofereixen béns i/o serveis en el mercat beneficiaries en el programa 2, queden fora dels ajuts d'estat i, per tant, exempts d'aplicació d'aquest Reglament 1407/2013.

Tercer Import econòmic i durada del projecte

1. L'import econòmic d'aquesta convocatòria és de 6.000.000 d'euros. Les subvencions es concedeixen amb càrrec al pressupost de la Comunitat Autònoma per als exercicis de 2022, 2023, 2024 i 2025, centre de cost 19701, subprograma 731A01, capítol 7, FF 17064, amb la distribució d'anualitats següent:

 • Any 2022: 0 €
 • Any 2023: 2.000.000 €
 • Any 2024: 3.000.000 €
 • Any 2025: 1.000.000 €

2. En cas que no es cobreixi la totalitat del pressupost inicial assignat a l'anualitat l'import romanent s'assigna a l'anualitat següent.

3. En cas que les sol·licituds per fer les inversions dins un exercici no es puguin cobrir amb el pressupost d'aquest exercici s'assignaran al següent; en aquest cas, el pagament de la subvenció s'efectuarà dins l'exercici següent.

4. Sempre que les disponibilitats pressupostàries ho permetin, es poden incrementar els imports d'aquesta convocatòria.

Quart Actuacions i despeses subvencionables

1. S'estableixen els programes subvencionables següents:

 • Programa 1:  inversions en nous punts de recàrrega pública per a vehicle elèctric, ubicats en la via pública o en aparcaments públics de lliure accés, així com per a la infraestructura elèctrica per a la connexió.
 • Programa 2:  instal·lació de pèrgoles fotovoltaiques i bateries de liti per al subministrament dels nous punts de recàrrega. Com a màxim, se subvencionaran 25 kWp de potència de pic de la instal·lació fotovoltaica per cada punt de recàrrega.
 • Programa 3:  els contractes de manteniment que es realitzin amb una empresa habilitada que cobreixin els punts de recàrrega subvencionats d'acord amb el punt anterior.

2. En tots els casos qualsevol actuació subvencionable ha d'incloure actuacions del programa 1, és a dir, els contractes de manteniment, la instal·lació de pèrgoles fotovoltaiques i les bateries de liti són complementaris a la instal·lació de punts de recàrrega i no són subvencionables de forma independent.

3. Les actuacions objecte de la sol·licitud s'han de dur a terme en l'àmbit territorial de les Illes Balears i s'han de fer des del dia 1 de juliol de 2022 fins al termini que fixi la resolució d'atorgament, que com a màxim serà de divuit mesos comptadors des de la data de la notificació de la resolució de concessió; no obstant això, la data màxima per a la realització de les inversions no pot superar el 31 de desembre de 2024.

4. Si és preveu que l'activitat es realitzi abans del període màxim indicat en el punt anterior i a efectes de preveure l'anualitat d'imputació de la subvenció en la resolució de concessió, en la sol·licitud es pot indicar l'anualitat en la qual es preveu la justificació de l'activitat. El beneficiari pot sol·licitar la modificació de l'anualitat indicada de la sol·licitud a una anualitat posterior, sempre que aquesta estigui compresa dins el termini màxim establert en el punt anterior.

5. L'IVA és subvencionable sempre que el beneficiari no el pugui recuperar o compensar.

6. No es considera subvencionable l'adquisició de punts de recàrrega mitjançant lísing, rènting ni cap altra fórmula d'arrendament financer en la qual els béns no siguin propietat del beneficiari.

Cinquè Requisits dels punts de recàrrega i dels contractes de manteniment

1. Requisits mínims dels punts de recàrrega

1.1. Es considera punt de recàrrega la plaça específica d'estacionament de vehicles elèctrics destinada a l'alimentació de les bateries i dotada del sistema de connexió del vehicle a la xarxa corresponent per a la realització i gestió de la recàrrega.

1.2. Es considera que un punt de recàrrega està situat en zones d'accés públic quan hi pot accedir de manera no discriminatòria qualsevol ciutadà lliurement i sense restriccions. Per accedir al punt de recàrrega es pot requerir, si escau, un registre, una autenticació o el pagament d'una tarifa, entre altres mesures.

1.3. Els punts de recàrrega han de complir, com a mínim, els requisits següents:

a) Ser nous.

b) Estar situats dins l'àmbit territorial de les Illes Balears.

c) Donar servei al públic en general i estar situats en zones d'accés públic.

d) Disposar de plaça d'aparcament senyalitzada horitzontalment i verticalment per a vehicle elèctric.

e) Permetre la càrrega ràpida o semiràpida i tenir les característiques segons el tipus de punt establert. La potència mínima ha de ser de 7,2 kW.

f) Alimentació monofàsica o trifàsica 230-400 VAC. Compatibilitat amb mode 3 completa IEC 61.851-1 i ha de disposar de connectors tipus 2 segons IEC 62.196-2.

g) Instal·lar-se d'acord amb la reglamentació vigent, especialment amb el Reglament electrotècnic de baixa tensió, concretament l'ITC-BT-52. I grau de protecció IP i IK adequat en funció de la ubicació segons el REBT.

h) Disposar l'estació de recàrrega de la declaració CE corresponent.

i) Estar equipats els dispositius de protecció diferencial de la instal·lació i els equips de recàrrega amb dispositius de rearmament automàtic.

j) Tenir indicació lluminosa d'estat de càrrega.

k) Facilitar informació que la càrrega ha començat i ha finalitzat.

l) Tenir connexió i memòria per a emmagatzematge local de dades d'operació amb obertura del punt de recàrrega encara que falti la connexió amb el centre de control (funcionament amb llistes blanques).

m) Ser compatible amb el protocol OCPP v1.5 i v1.6, mitjançant l'ús de serveis web (SOA). El fabricant o subministrador del punt ha d'actualitzar gratuïtament la versió d'OCPP com a mínim fins a la versió OCPP 2.0. L'equip de recàrrega ha de quedar integrat en el sistema de gestió MELIB, per la qual cosa ha de dur instal·lat l'OCPP v1.5 i v1.6 i ha d'estar configurat l'APN segons indicacions del l'Institut Balear de l'Energia.

n) Tenir comunicacions 3G/GPRS i 4G, o d'altres, amb el centre de gestió MELIB.

o) Tenir la identificació local de l'usuari mitjançant la targeta de contacte RFID segons l'ISO 14443A.

p) Mesurar la potència i l'energia transferida segons el comptador MID.

q) Restringir l'accés a la presa d'energia a usuaris no autoritzats.

r) Disposar de suport LCD o pantalla de visualització multiidioma amb text personalitzable o sistema equivalent.

s) Incorporar la imatge corporativa d'Illes Sostenibles i del Govern de les Illes Balears, d'acord amb el manual d'aplicació. En pot incorporar la imatge de l'administració pública beneficiària d'acord amb el manual d'imatge corporativa i no es pot incorporar un altre tipus d'imatge o logotip que prèviament no hagi autoritzat la Direcció General D'Energia i Canvi Climàtic.

1.4. Els punts han d'integrar-se a la Xarxa d'Infraestructura de Recàrrega de Vehicles Elèctrics a les Illes Balears (MELIB).

2. Requisits mínims dels contractes de manteniment

Els contractes de manteniment han de complir com a mínim els següents requisits:

a) El contracte de manteniment ha d'estar formalitzar a partir de l'1 de juliol de 2022.

b) Tenir una durada mínima d'un any i màxima de cinc anys.

c) Donar assistència en línia als usuaris a través del sistema de gestió MELIB.

d) Atendre les incidències en un termini màxim de 24 hores. El contracte ha de cobrir un mínim de 25 desplaçaments en l'emplaçament del punt per solucionar incidències en el punt de recàrrega.

e) Disposar d'atenció telefònica per atendre les incidències.

f) Fer una revisió semestral dels punts de recàrrega i la instal·lació.

g) Actualitzar el microprogramari (firmware) dels punts que se sol·licitin.

h) Atendre les indicacions que facin la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic i l'Institut Balear de l'Energia (IBE).

Sisè Sol·licituds i documentació

1. Les sol·licituds s'han de presentar exclusivament de forma telemàtica a través del tràmit específic per a subvencions que s'ha de posar a disposició dels interessats a la web http://energia.caib.cat, que correspon a la pàgina web de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic. No es consideren com a presentades les sol·licituds telemàtiques a través d'un altre mitjà electrònic que no sigui el tràmit específic esmentat.

2. La documentació que s'ha d'aportar és la següent:

a) El document normalitzat 1 de sol·licitud de subvenció (la presentació de la sol·licitud suposa que el sol·licitant accepta les prescripcions contingudes en la convocatòria corresponent i en l'Ordre de bases [BOIB núm. 72, de 24 de maig de 2008], i també que autoritza l'òrgan instructor del procediment perquè, si és procedent, obtengui de forma directa l'acreditació de les obligacions tributàries i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social; en el cas que el sol·licitant denegui expressament aquesta autorització, ha d'aportar un certificat de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i de la Tresoreria de la Seguretat Social que justifiqui que està al corrent de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social). S'ha d'indicar en l'annex si ha sol·licitat o rebut un altre ajut pel mateix concepte, i s'ha d'especificar l'organisme i la data de resolució de concessió, i també la quantia i les dades bancàries a l'efecte de l'ingrés, i l'anualitat per a la qual sol·licita l'ajut.

b) El document normalitzat 2, corresponent a les dades tècniques de la instal·lació, emplenat adequadament.

c) La memòria tècnica o avantprojecte. S'hi ha d'incloure, com a mínim: el pressupost detallat, la descripció de la instal·lació i de la ubicació, el plànol d'emplaçament amb coordenades UTM, el model i les característiques dels equips de recàrrega que ha d'alimentar, el tipus de recàrrega, la potència i la intensitat màxima de la recàrrega, el sistema de control i la infraestructura elèctrica. En el cas d'instal·lar un piló de recàrrega simple que només permeti la recàrrega d'un únic vehicle, s'ha de justificar tècnicament per què no s'ha optat per una solució que permeti la recàrrega simultània de dos vehicles.

En el cas que les instal·lacions incorporin pèrgoles fotovoltaiques o sistemes d'acumulació, s'hauran d'incorporar a la memòria les característiques dels elements per instal·lar i indicar la potència tant de plaques com d'inversors i la capacitat de les bateries; en el cas que es connecti la instal·lació a la xarxa elèctrica, també s'haurà d'indicar el CUPS i la potència contractada de la instal·lació sobre la qual es té previst incorporar l'autoconsum.

En el cas que se sol·liciti ajut pel contracte de manteniment, una descripció de les prestacions que inclourà.

d) El document normalitzat 3, emplenat adequadament, i còpia dels tres pressuposts sol·licitats en el cas que l'import de l'actuació no superi la quantia establerta en la legislació estatal en matèria de contractes del sector públic per als contractes menors.

e) El pressupost detallat de les actuacions que s'han de dur a terme.

f) L'acord de l'òrgan competent pel qual s'aprova la sol·licitud de l'ajut i en el qual ha de figurar l'anualitat en la qual se sol·licita l'ajut.

g) El certificat de l'òrgan competent en el qual s'ha d'especificar el compromís per a la reserva de crèdit suficient i adequada per fer les actuacions projectades.

h) Per als beneficiaris de les actuacions en els programes 1 i 3 , una declaració de totes les subvencions subjectes al règim de minimis que hagi rebut durant l'exercici fiscal en el qual es concedeix l'ajut i els dos exercicis fiscals anteriors, d'acord amb el Reglament (CE núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre (document 7).

En el cas que algun dels documents esmentats, amb motiu de la tramitació d'altres expedients a la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, ja s'hagi presentat, no és necessari aportar-lo de nou, sempre que es faci constar la data i l'òrgan o dependència en què es va presentar o, si escau, en què es va emetre; sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de l'acabament del procediment corresponent i que no hagi sofert modificacions.

La Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, en qualsevol moment, pot sol·licitar als interessats la documentació i la informació complementària que consideri necessària per resoldre l'expedient.

D'acord amb l'article 15 de l'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 (BOIB núm. 72, de 24 de maig de 2008) que estableix les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de energia a les Illes Balears, els beneficiaris han d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant l'Administració de l'Estat, i de les seves obligacions tributàries davant la hisenda autonòmica.

3. El sol·licitant no pot fraccionar un contracte amb la finalitat de disminuir-ne la quantia i eludir així els requisits de publicitat o els relatius al procediment d'adjudicació que corresponguin.

Atès que els beneficiaris són administracions i entitats públiques, les actuacions objecte de la subvenció s'han de dur a terme d'acord amb la Llei de contractes del sector públic. Aquest expedient de contractació ha de mencionar en tots els documents que es tracta d'una actuació cofinançada amb fons ITS, i hi ha de figurar l'emblema i el lema ITS, inclosa la publicació en el diari oficial i/o en el perfil del contractant.

En cas contrari, quan l'import de la despesa subvencionable no superi les quanties establertes en la legislació estatal en matèria de contractes del sector públic per als contractes menors, el beneficiari ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a contreure el compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les característiques especials de les despeses subvencionables no hi hagi en el mercat un nombre suficient d'entitats que el subministrin o prestin, o llevat que la despesa s'hagi fet amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció.

4. Les notificacions s'han de fer per mitjans telemàtics amb els efectes que determinen els articles 40 i 41 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; tot això, sens perjudici del que estableix l'article 14.1 de la mateixa Llei.

5. Si la documentació aportada no compleix els requisits exigits, s'ha de requerir el sol·licitant perquè en el termini de deu dies hàbils esmeni la falta o aporti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la sol·licitud, d'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015, després que es dicti una resolució prèvia en els termes que disposa l'article 21 de la Llei esmentada.

Setè Termini de presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds s'inicia el 27 desembre de 2022 i finalitza el 30 de juny de 2024, o fins al possible exhauriment, dins aquest període, de la quantia econòmica assignada a aquesta convocatòria.

Si s'exhaureixen els crèdits destinats a la convocatòria abans d'acabar el termini de presentació s'ha de suspendre la concessió de nous ajuts mitjançant la publicació corresponent en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica.

Vuitè Procediment per resoldre els ajuts

1. Les sol·licituds de subvenció s'han de resoldre a mesura que entrin en el registre de l'òrgan competent, encara que no hagi acabat el termini de presentació, fins que s'exhaureixin els crèdits destinats a la convocatòria o, si escau, fins que es resolguin tots els expedients presentats dins el termini.

2. Si la documentació aportada no compleix els requisits exigits, s'ha de requerir el sol·licitant perquè en el termini de deu dies hàbils esmeni la falta o aporti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la sol·licitud, d'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015, després que es dicti una resolució prèvia en els termes que disposa l'article 21 de la Llei esmentada. En aquest cas, la data de presentació de l'esmena és la que estableix l'ordre per resoldre l'expedient.

3. Una vegada que els tècnics d'aquesta Direcció General hagin determinat que les sol·licituds són completes i conformes amb el contingut d'aquesta Resolució, el director general d'Energia i Canvi Climàtic ha d'emetre una proposta de resolució, la qual s'ha de comunicar als interessats perquè, en el termini màxim de deu dies, hi puguin al·legar el que considerin oportú.

4. La resolució expressa del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica finalitza el procediment de concessió de la subvenció. Aquesta s'ha de motivar i ha de fixar, amb caràcter definitiu, la quantia individual de la subvenció concedida. Així mateix, la resolució ha d'especificar els aspectes següents: beneficiari, descripció i import de l'activitat que se subvenciona, quantia, productes o serveis que s'hagin d'obtenir de l'ajut, partida pressupostària a la qual s'aplica, forma de pagament, termini per dur a terme l'activitat, justificació de les activitats objecte de l'ajut, així com els terminis per presentar els justificants.

5. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució de les sol·licituds és de sis mesos comptadors a partir de la data de la presentació de la sol·licitud. La resolució s'ha de notificar als interessats, d'acord amb l'article 40 i següents de la Llei 39/2015, i s'ha de dictar i notificar dins el termini de sis mesos comptadors des de la data de presentació de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini sense resoldre la sol·licitud, s'ha d'entendre que aquesta s'ha desestimat.

 Novè Òrgans competents

Correspon al director general d'Energia i Canvi Climàtic l'ordenació i la instrucció del procediment. El director general d'Energia i Canvi Climàtic ha d'emetre les propostes de resolució.

El conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica és l'òrgan competent per dictar les resolucions que posin fi al procediment.

Desè Quantia dels ajuts

1. L'ajut a atorgar a les actuacions que s'esmenten en l'apartat quart d'aquesta resolució s'estableix en valors unitaris constants (mòduls). Els mòduls són els següents:

a) Programa 1:

 • Per a punts de recàrrega simples, 4.000 €/punt.
 • Per a punts de recàrrega dobles que permeti la càrrega simultània de dos vehicles, 8.000 €/punt.
 

b) Programa 2:

 • Incorporació de pèrgoles fotovoltaiques:
 • Potència fins a 20 kWp: 2 €/Wp
 • Potència superior a 20 kWp i inferior a 50 kWp: 1,8 €/Wp
 • Potència superior a 50 kWp: 1,6 €/Wp
 •  Incorporació d'acumulació d'ió liti al sistema fotovoltaic, 350 €/kWh

c) Programa 3:

En el cas dels contractes de manteniment s'estableix una subvenció addicional del 100 % de l'import del contracte de manteniment amb un màxim de 1.800 euros/any i beneficiari i un màxim total de 9.000 euros per beneficiari. En cas de resolució del contracte de manteniment subvencionat, s'haurà de presentar a la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic una còpia d'un altre que cobreixi els requisits mínims d'aquesta convocatòria i la resta del període de manteniment subvencionat; en cas contrari, s'haurà de reintegrar l'import que correspongui de la subvenció cobrada per aquest concepte.

2. L'import màxim subvencionable per beneficiari és de 900.000 euros. No obstant això, en cas que quedi crèdit disponible una vegada finalitzat el termini per a sol·licituds, es podran atendre les peticions de subvenció que superin els 900.000 euros.

3. L'import de les subvencions que estableix aquesta Resolució no pot ser, en cap cas, de tal quantia que, de forma aïllada o en concurrència amb altres subvencions o ajuts, superi el cost de l'activitat subvencionada.

Onzè Pagament i justificació d'activitats

1. El pagament de la subvenció únicament es pot fer una vegada que s'ha dictat la resolució corresponent, s'ha justificat de manera suficient la realització de l'activitat subvencionada i s'ha acreditat el compliment de la finalitat per a la qual s'ha atorgat la subvenció.

2. La documentació per justificar la realització de les activitats és la següent:

a) La sol·licitud de pagament (document normalitzat 4).

b) La memòria econòmica de les actuacions realitzades (document normalitzat 5).

c) La memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades a la concessió de la subvenció, amb la indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts (document normalitzat 6).

d) El document fotogràfic dels elements principals de la instal·lació (aparcament per a la recàrrega, equip de recàrrega, quadre elèctric, etc.).

e) La còpia del document de la posada en servei de la instal·lació de recàrrega i de la instal·lació fotovoltaica, en cas que s'instal·li, davant l'òrgan competent de l'administració autonòmica.

f) La còpia del contracte de manteniment en cas que s'hagi sol·licitat subvenció.

g) La còpia de la comptabilitat separada de les inversions subvencionades.

h) El certificat del secretari o de l'òrgan competent que les actuacions objecte de l'ajut s'han dut a terme d'acord amb la legislació de contractació de l'administració pública i del sector públic, i certificat que acrediti que l'IVA de l'operació cofinançada és (o no) recuperable.

i) La memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que ha d'incloure:

1r. Una llista classificada de les despeses de l'activitat, amb la identificació del creditor i del document, l'import, la data d'emissió i la data de pagament, juntament amb les factures o els documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil, o amb eficàcia administrativa, que justifiquin les despeses.

2n. Els justificants de pagament. Aquests s'han d'acreditar d'alguna de les maneres següents:

-Fotocòpia del justificant de l'ordre de transferència bancària o document bancari acreditatiu del pagament, en el qual han de figurar: la data del document; l'import; la identificació del concepte, a fi que quedi identificat el pagament de la factura, i també les dades de l'ordenant i del destinatari, que han de coincidir amb el beneficiari i amb l'emissor de la factura, respectivament.

-Còpia del xec nominatiu o pagaré nominatiu, sempre que estigui vençut, juntament amb l'extracte bancari del beneficiari de l'ajut, en el qual ha de figurar el càrrec d'aquest xec o pagaré.

No obstant això, per a les factures inferiors a 500 euros (IVA inclòs) és justificant suficient el rebut de pagament signat pel proveïdor. No s'admeten factures justificatives inferiors a 100 euros (IVA inclòs).

3r. Una llista detallada d'altres ingressos o subvencions, amb la indicació de l'import i la procedència.

4t. No s'admet compensació de pagaments.

3. En el cas que l'expedient de pagament no tengui la documentació necessària per comprovar la justificació i l'aplicació de la subvenció, l'òrgan competent ha de sol·licitar al beneficiari que esmeni els defectes de la justificació dins els quinze dies hàbils següents, comptadors des de l'endemà d'haver-ne rebut el requeriment.

4. La concessió de la subvenció no eximeix el titular de la instal·lació de complir totes les autoritzacions administratives que siguin necessàries.

5. La resolució d'atorgament de la subvenció ha de fixar el termini concret per justificar la realització de les activitats subvencionades, que en cap cas no pot ser posterior a 20 dies naturals des de la data màxima d'execució de l'activitat.

6. En el cas que no estigui justificada totalment la realització de l'activitat subvencionada, però s'hagi acomplert, encara que parcialment, la finalitat per a la qual la subvenció es va concedir, s'ha de revisar i minorar proporcionalment pel que fa al que no s'hagi justificat, d'acord amb els criteris de gradació que recull l'article 24 de l'Ordre de bases.

7. La falta de justificació en els termes i els terminis que estableix la resolució de concessió de la subvenció, la modificació del projecte presentat sense que la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica l'hagi aprovat prèviament, i també la desviació de les subvencions o l'aplicació diferent de les que estableix la norma, determinen la revocació de la subvenció.

Dotzè Obligacions dels beneficiaris

Els beneficiaris d'aquest tipus d'ajuts estan obligats a:

1. Obligacions generals

a) Justificar la realització correcta de l'activitat en el termini fixat per la resolució que atorgui la subvenció.

b) Informar la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic sobre qualsevol alteració de les condicions que s'han tingut en compte per concedir la subvenció.

c) Donar compliment a la normativa aplicable en l'àmbit de contractació, subvencions, comptabilitat, publicitat, medi ambient i igualtat d'oportunitats.

d) Mantenir un sistema de comptabilitat separada per a totes les transaccions relacionades.

e) Disposar de tots els documents sobre la despesa que resultin necessaris per tenir una pista d'auditoria apropiada.

f) Conservar tota la documentació justificativa relacionada amb les despeses de l'operació.

g) Garantir la permanència de la inversió durant un període mínim de cinc anys següents al pagament final al beneficiari.

h) Accedir a les actuacions de comprovació que dugui a terme la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic, a les actuacions de control financer de la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Sindicatura de Comptes i qualsevol altra autoritat de control. Si del resultat d'aquestes actuacions de control es detecten irregularitats, se'n derivarà l'obligació de reintegrament de les quanties percebudes indegudament.

i) Reintegrar els fons percebuts indegudament com a conseqüència de les actuacions de comprovació fetes pels òrgans de control competents, i segons l'article 44 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

j) Trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Estat, la Seguretat Social i la Comunitat Autònoma.

2. Obligacions específiques sobre la xarxa MELIB

a) Participar i col·laborar amb la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic i amb el Institut Balear de l'Energia en el bon funcionament de la xarxa MELIB.

b) Proporcionar la informació necessària per al funcionament del sistema de gestió (horaris, preus, etc.).

c) Actualitzar i incorporar les actualitzacions requerides pel sistema de gestió.

d) Comunicar a la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic les modificacions i cancel·lacions dels contractes de manteniment en cas que s'hagin subvencionat.

e) Fer el manteniment dels centres de recàrrega i corregir les incidències dels punts de recàrrega en un termini màxim de 48 hores.

f) Disposar d'un servei d'incidències en les hores en què el punt estigui disponible.

g) Els equips dels punts de recàrrega han d'incorporar la imatge corporativa d'Illes Sostenibles i del Govern de les Illes Balears, d'acord amb el manual d'aplicació.

Tretzè Tramitació telemàtica

La sol·licitud de subvenció s'ha de presentar exclusivament de forma telemàtica, d'acord amb el que estableix l'article 12.3.a) del Decret llei 4/2022 de 30 de març, pel qual s'adopten mesures extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels efectes de la guerra a Ucraïna, a través del tràmit específic per a subvencions que s'ha de posar a disposició dels interessats a la web http://energia.caib.cat, que correspon a la pàgina web de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic. No es consideren com a presentades les sol·licituds telemàtiques fetes a través d'un altre mitjà electrònic que no sigui el tràmit específic esmentat.

Catorzè Normativa aplicable

La convocatòria es regeix pel que disposen aquesta Resolució i l'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia, de 15 de maig de 2008, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia a les Illes Balears, modificada per l'Ordre del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius, de 18 de juny de 2020 (BOIB núm. 116, de 30 de juny de 2020), i el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

Quinzè Models normalitzats

Una vegada publicada la convocatòria, la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic, a través de l'enllaç web http://energia.caib.cat, ha de posar a disposició dels interessats la documentació normalitzada següent:

 • Document 1. Sol·licitud de subvenció
 • Document 2. Descripció de dades tècniques
 • Document 3. Llista de pressuposts sol·licitats
 • Document 4. Sol·licitud de pagament
 • Document 5. Memòria econòmica
 • Document 6. Memòria d'actuació
 • Document 7. Declaració de minimis