Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 738634
Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de correcció d’errades de la resolució de la consellera d’Afers socials i Esports per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions destinada a la realització d’inversions per assegurar l'accessibilitat universal als immobles a persones grans, amb discapacitat i/o en situació de dependència, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - finançat per la Unió Europea - Next Generation EU

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Identificador BDNS: 636584

Fets

1. Mitjançant Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports, d'1 de juliol de 2022, s'aprovà la convocatòria de subvencions destinada a la realització d'inversions per assegurar l'accessibilitat universal als immobles a persones grans, amb discapacitat i/o en situació de dependència, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - finançat per la Unió Europea - Next Generation EU (BOIB núm. 86, de 2 de juliol de 2022).

2. S'ha observat un error en la publicació en el BOIB de la Resolució abans esmentada, que afecta al punt 15.7.

Fonaments de dret

1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que: “Les administracions públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.”

2. L'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, disposa que la revocació dels actes de gravamen o desfavorables i la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratives correspon a l'òrgan que ha dictat l'acte o la disposició.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Rectificar l'error observat en el punt 15.7:

On diu:

«La resolució dictada en aquest procediment, que posa fi a la via administrativa, s'ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al web de la Direcció General de Planificació, Equipaments i Formació, d'acord amb l'article 45 de la Llei 39/2015; ha de ser motivada i ha de fixar, en cas de concessió, la quantia individual de la subvenció de cada una de les entitats que hagin estat subvencionades.»

Ha de dir:

«La resolució dictada en aquest procediment, que posa fi a la via administrativa, s'ha de publicar al web de la Direcció General de Planificació, Equipaments i Formació, d'acord amb l'article 45 de la Llei 39/2015; ha de ser motivada i ha de fixar, en cas de concessió, la quantia individual de la subvenció de cada una de les entitats que hagin estat subvencionades

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Afers Socials i Esports en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en data de la signatura electrònica (12 de desembre de 2022)

La consellera d'Afers Socials i Esports Fina Santiago Rodríguez