Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE MAÓ

Núm. 726325
Resolució d’autoritzacions per a la instal·lació d’una parada de venda ambulant a la Fira de Nadal 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Exp. E06472022000086

En compliment de l'article 45.1.a) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el present anunci publica les adjudicacions d'una parada a la Fira de Nadal 2022, atorgades pel Decret d'Alcaldia núm. 2022/DA/0004427, de data 2 de desembre de 2022.

PRIMER. Autoritzar les persones interessades relacionades a continuació a instal·lar una parada de la Fira de Nadal a la plaça de la Constitució, del 6 al 10 de desembre de 2022: 

Sol·licitant

Identificació

Parada

Punts

MUGNIER BLANCO SILVIA

41***59*L

1

55

PROTECTORA D'ANIMALS DE MAÓ

G57659922

2

80

S'ULLASTRAR CIUTADELLA SRM

E57838054

3

45

OCHOA RUBIO PATRICIA

7***8*15A

4

50

PRODUCTOS BOSKIBA SL

B57614588

5

70

FAIMA, SC

J57792939

6

55

SASTRE PONS DANIEL

4150****M

7

80

ES BOSC SL

B07457658

8

55

ES FORN DE CA S'ÀVIA SL

B57779704

9

35

GAVALDA ROBERT MARIA MERCEDES

3*6***66V

10

55

COFRADÍA DEL VIACRUCIS

G57409799

11

50

SEGON. Atès l'ordre de puntuació, Alcotx SRM, amb 25 punts, no ha obtingut parada a la plaça de la Constitució, perquè s'ha esgotat el nombre de parades disponibles a l'espai. Per tant, i d'acord amb el que estableixen les bases, s'atorga a Alcotx SRM l'autorització de parada al carrer de ses Moreres, perquè aquell espai sí compta amb parades vacants.

TERCER. Autoritzar les persones interessades relacionades a continuació a instal·lar una parada de la Fira de Nadal al carrer de ses Moreres, del 6 al 10 de desembre de 2022:

Sol·licitant

Identificació

Parada

FERRAN GIMÉNEZ MIREIA

4**37**5Q

1

GORDO GUIRAO SHEILA

4***31*7Z

2

BARNILS ROSELL MARINA

4**75*1*B

3

DELLO IACONO  MARIO

Y****343S

4

ALCOTX SRM

E07705627

5

LAYNES ORCOTOMA JESÚS ALBERTO

X605****W

6

BAGUR BAGUR MARIA MAGDALENA

41****36E

7

GARCÍA TALTAVULL MARÍA ÁNGELES

4***17*2V

8

PACHE NARANJO CARMEN

3****875D

9

MARTÍ FEBRER MARÍA ANTONIA

41*10***G

10

CARRERAS SINTES SILVIA

4****751C

11

HERNÁNDEZ SEGUÍ VERONICA

431****6C

12

GONZÁLEZ SÁNCHEZ CAYETANA

2****734D

13

MAGAÑA PAYA JOAN

4150****S

14

NICOLAU ASTOBIZA ÁNGEL

4**032**J

15

CASTRO MORENO EVA

5****412H

16

PEDREGOSA LUIZ CARLOS

X6**6**4S

17

ARNAUDO FERNÁNDEZ GUSTAVO

41****39R

18

QUART. No admetre la sol·licitud presentada per les persones relacionades a continuació,  perquè no han presentat la documentació exigida en el punt 6 de les bases de la convocatòria:   

Sol·licitant

Identificació

SOLÀ PRAT NEUS

467****3Z

BAGUR VALLE ROSA

4****825H

FONTAINE AGNES DENISE MARIE

X0****58P

CORMEL ALEXIANE

Y****690B

PONS TUDURÍ MAGDALENA

4****155A

ROS GARCIA SARAY

38**50**J

CINQUÈ. Les condicions de funcionament de la Fira són les següents:

a) La Fira de Nadal obrirà durant els dies i en els horaris següents:

  • Dies 6, 8 i 10 de desembre, de 10.00 a 20.30 h, en horari ininterromput
  • Dies 7 i 9 de desembre, de 17.30 a 20.30 h

b) L'horari del muntatge serà de 9.00 a 10.00 h i de 16.30 a 17.30 h, respectivament; i el desmuntatge, de 20.30 a 21.30 h. 

c) Les parades seran: 11 casetes de fusta, a la plaça de la Constitució; 10 casetes metàl·liques, al primer tram del carrer de ses Moreres; i 10 envelats, de 3x3, al segon tram del carrer de ses Moreres.

d) L'Ajuntament de Maó proveirà cada parada amb dues taules i dues cadires. I també amb ornaments, llums i música nadalenca. 

e) L'autorització per muntar una parada serà intransferible i revocable.

f) La vigilància i conservació de l'espai durant l'horari de muntatge, venda i desmuntatge serà responsabilitat exclusiva de la persona autoritzada.

g) L'Ajuntament contractarà un servei de vigilància mentre duri la fira i en horari nocturn.

h) L'autorització no eximeix la persona titular de sol·licitar i obtenir llicències d'altres administracions, d'acord amb les normatives que li són d'aplicació.

i) En qualsevol moment, es realitzarà visita d'inspecció per comprovar el compliment de les condicions exigides en l'autorització, així com l'ocupació continuada de la parada, segons sol·licitud, i es podran imposar, si escau, les sancions pertinents, d'acord amb el que estableix l'Ordenança reguladora de la venda ambulant a Maó.

j) A les parades no es podran instal·lar equips de so o música, ni megafonia.

k) Quan, per motiu d'incompatibilitat amb altres activitats, de força major a causa de les condicions meteorològiques, o d'altres, no es pugui realitzar la fira, això no implicarà la seva obertura en dies diferents dels previstos, excepte en els supòsits que expressament autoritzi l'alcalde o persona en qui delegui.

l) En tot moment, les persones autoritzades hauran de complir els protocols i les normes higièniques vigents, arran de la crisi sanitària del Covid-19, relatives als mercats de venda ambulant a l'aire lliure. L'incompliment d'aquestes mesures es podrà considerar falta greu i se sancionarà amb la revocació de l'autorització corresponent, i serà motiu de tancament immediat de la parada.

SISÈ. El llistat de les persones interessades autoritzades s'enviarà a la Policia Local, juntament amb les dades dels vehicles que podran accedir a la zona de venda, per realitzar-hi la càrrega i descàrrega, durant els horaris de muntatge i desmuntatge –respectivament– de les parades.

SETÈ. L'ordre d'ocupació de les parades s'ha realitzat per sorteig el dia 1/12/2022. Es lliurarà un plànol de situació a cada una de les persones interessades autoritzades. 

 

(Signat electrònicament: 2 de desembre de 2022)

L'alcalde Héctor Pons Riudavets