Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 742262
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 5 de desembre de 2022 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del centre privat concertat integrat amb ensenyaments elementals de Música i ensenyaments de Règim General (CCIEEM), Sant Josep Obrer II, de Palma, amb la transformació d’una unitat de 0 a 1 any en una unitat de 2 a 3 anys

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 30 de març de 2016 (BOIB núm. 48, de 16 d'abril de 2016) per la qual s'autoritza la modificació de la configuració del Centre Integrat d'Educació Infantil, Primària, Secundària i Ensenyaments Elementals de Música Sant Josep Obrer II, de Palma, amb l'ampliació amb quatre unitats d'educació secundària (MAR). Com a conseqüència d'aquesta modificació, el centre va quedar configurat de la manera següent:

- Educació infantil de primer cicle: 3 unitats i 37 places escolars

- Educació infantil de segon cicle: 9 unitats i 225 places escolars

- Educació primària: 18 unitats i 450 places escolars

- Educació secundària obligatòria: 28 unitats i 840 places escolars

- Programa de millora de l'aprenentatge i del rendiment (PMAR): 4 unitats i 60 places escolars

- Aula ASCE (del CEE Mater Misericordiae, codi: 07003973): 1 unitat

Formació professional bàsica:

- Formació professional bàsica de serveis administratius (ADG11): 1 unitat (2 grups) i 40 places escolars

- Formació professional bàsica de serveis comercials (COM11): 1 unitat (2 grups) i 40 places escolars

- Formació professional bàsica d'informàtica i comunicacions (IFC11): 1 unitat (2 grups) i 40 places escolars

Ensenyaments elementals de música:

- Especialitats: piano, guitarra, violí, violoncel, percussió, flauta travessera, clarinet i saxòfon.

2. Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 21 de novembre de 2022 per la qual s'autoritza el canvi de titularitat i la modificació de la gestió administrativa i comptable del concert educatiu i dels expedients que se'n deriven, del Centre privat concertat integrat amb ensenyaments elementals de Música i ensenyaments de Règim General (CCIEEM) Sant Josep Obrer II, amb codi de centre 07003067. Amb aquesta resolució la nova titularitat del centre passa a ser de la Fundación Diocesana Ramón Llull, amb NIF R0700747I.

3. El 25 de febrer de 2022 (GOIBE100997/2022), el representant de la direcció del CCIEEM Sant Josep Obrer II, va presentar una sol·licitud per autoritzar la modificació de la configuració del Centre, amb la trasformació d'una unitat de 0-1 anys en una unitat de 2-3 anys.

4. El 22 d'abril de 2022, l'arquitecte de l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància (IEPI) va emetre informe en el qual es requeria que el centre aportés documentació gràfica i escrita per esmenar diversos aspectes, i indicà que la qualitat dels plànols ha de permetre la visualització correcta de la informació que contenen: resolució gràfica, textos, nombre de plantes, etc.

5. El 9 de maig de 2022, el representant de la titularitat del centre va presentar nova documentació per esmenar les deficiències detectades a l'informe de l'arquitecte de l'IEPI.

6. El 19 de maig de 2022, l'arquitecte de l'IEPI va emetre un informe favorable.

7. El 28 de juny de 2022, el representat de la direcció del centre va sol·licitar la visita per tal de comprovar que les instal·lacions s'adeqüen als plànols informats favorablement.

8. El 26 de juliol de 2022, l'arquitecte de l'IEPI va emetre un informe favorable sobre la visita realitzada al centre el 25 de juliol de 2022.

9. El 30 de setembre de 2022, la Comissió de Valoració de les Qualificacions del Professorat d'Educació Infantil de Primer Cicle va emetre un informe favorable sobre el nombre de professionals, el nombre de mestres d'educació infantil i la resta de personal d'atenció educativa i favorable condicionat a complir els compromisos adquirits respecte a la certificació de llengua catalana exigible de conformitat a l'apartat f) de l'article 211 del Decret 23/2020 i l'article 3 de l'Ordre de 8 de març de 2018.

10. El 1 de desembre de 2022, la cap del Departament de Planificació i Centres va emetre un informe favorable sobre l'autorització de la transformació d'una unitat de 0 a 1 any en una unitat de 2 a 3 anys del CCIEEM Sant Josep Obrer II.

11. El 2 de desembre de 2022, el director general de Planificació, Ordenació i Centres va proposar autoritzar la modificació de la configuració del centre privat concertat integrat amb ensenyaments elementals de Música i ensenyaments de Règim General (CCIEEM), Sant Josep Obrer II, de Palma, amb la transformació d'una unitat de 0 a 1 any en una unitat de 2 a 3 anys.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació (BOE núm. 159, de 4 de juliol).

2. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre (BOE núm. 340, de 30 de desembre).

3. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril).

4. La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, la qual estableix a l'article 102, punt 2, de Creació de centres, que la creació, la supressió i la transformació de centres privats s'ha de sotmetre a l'autorització administrativa corresponent (BOIB núm. 38, de 17 de març).

5. El Decret 23/2020 de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text consolidat del Decret pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d'educació infantil (BOIB núm. 135, d'1 d'agost).

6. L'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 8 de març de 2018 per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l'ensenyament reglat no universitari, se n'estableixen les equivalències, es defineix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), es regulen les condicions de l'exempció de l'avaluació de la llengua catalana i literatura en ensenyaments no universitaris i es determinen les funcions i la composició de la Comissió Tècnica d'Assessorament per a l'Ensenyament de i en Llengua Catalana (BOIB núm. 38, de 27 de març).

7. Resolució del conseller d'Educació i Universitat de dia 28 de maig de 2018 per la qual s‘aproven les instruccions que estableixen les condicions per obtenir l'equivalència del certificat de capacitació per a l'ensenyament en llengua catalana al primer cicle de l'educació infantil (CCI) amb la titulació de tècnic superior en Educació Infantil (BOIB núm. 68, de 2 de juny).

8. L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, el qual estableix, en l'article 36.2, que, en matèria d'ensenyament, correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de desenvolupament legislatiu i d'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats (BOE núm. 52, d'1 de març).

9. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer), modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears (BOIB núm. 33, de 9 de març).

Per tot això, i d'acord amb la proposta formulada per la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres en data 2 de desembre de 2022, dict la següent

Resolució

1. Autoritzar, amb efectes des de l'inici del curs escolar 2022-2023, la modificació de la configuració del centre privat concertat integrat amb ensenyaments elementals de Música i ensenyaments de Règim General (CCIEEM), Sant Josep Obrer II, de Palma, amb la transformació d'una unitat de 0 a 1 any en una unitat de 2 a 3 anys.

2. Determinar que, com a conseqüència d'aquesta autorització, el centre queda configurat de la manera següent:

Codi de centre: 07003067

Denominació genèrica: centre privat concertat integrat amb ensenyaments elementals de Música i ensenyaments de Règim General (CCIEEM)

Denominació específica: Sant Josep Obrer II

Titular: Fundación Diocesana Ramón Llull (Núm. NIF R0700747I)

Domicili:

 

- Educació infantil: c. del Pic de Penyalara, 1

- Educació primària: c. dels Reis Catòlics, 89

- Educació secundària: c. de la Mare de Déu de Montserrat, 67

 

Localitat: Palma

Municipi: Palma

CP: 07007

Ensenyaments autoritzats:

Educació infantil de primer cicle: 3 unitats i 48 places escolars (distribuïdes de la següent manera: 1 unitat d'1-2 anys i dues unitats de 2-3 anys).

Educació infantil de segon cicle: 9 unitats i 225 places escolars

Educació primària: 18 unitats i 450 places escolars

Educació secundària obligatòria: 28 unitats i 840 places escolars

Programa de millora de l'aprenentatge i del rendiment (PMAR): 2 unitats a 2n de l'ESO i 30 places escolars

* El PMAR de 3r de l'ESO desapareix en aplicació de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre. Aquestes unitats passen a ser del Programa de Diversificació Curricular (PDC de 3r).

Aula ASCE (del CEE Mater Misericordiae, codi: 07003973): 1 unitat

Cicles formatius de Grau bàsic:

Família professional d'Administració i Gestió (ADG):

Títol professional bàsic en Serveis Administratius (ADG 11) 1 unitat (2 grups) i 40 places escolars

Família professional de Comerç i Màrqueting(COM)

Títol professional bàsic en Serveis comercials (COM11): 1 unitat (2 grups) i 40 places escolars

Família professional d'Informàtica i Comunicacions (IFC)

Títol professional bàsic en Informàtica i comunicacions (IFC11) 1 unitat (2 grups) i 40 places escolars

Ensenyaments elementals de música:

- Especialitats: piano, guitarra, violí, violoncel, percussió, flauta travessera, clarinet i saxòfon.

Adscripció administrativa:

- Els cicles formatius de formació professional bàsica estan adscrits al l'IES Politècnic de Palma (codi de centre 07003869).

- Els ensenyaments elementals de música estan adscrits al Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca (codi de centre 07006810).

3. Inscriure aquesta autorització al Registre estatal de centres docents (RCD) del Ministeri d'Educació i Formació Professional i al Registre Autonòmic de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

4. Fer avinent al centre esmentat que resta obligat a complir la legislació vigent i a sol·licitar la revisió oportuna de la seva configuració quan s'hagi de modificar qualsevol de les dades que figuren en aquesta Resolució.

5. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 5 de desembre de 2022

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí X. March i Cerdà